Наблюдение на техническата ефективност на приложението ви посредством показателите за Android

Посредством Play Console можете да преглеждате данни за приложението си, с чиято помощ да разберете и подобрите стабилността му, времето за изобразяване и използването на батерията.

Тези данни се събират от поднабор от устройства с Android и версии на операционната система, чиито потребители са включили автоматичното споделяне на информация за употребата и диагностиката. За повече информация относно това, как потребителите на Android включват споделянето на данни, посетете Помощния център на Профили.

Свиване на всички Разгъване на всички

Типове данни

Използване на батерията
 • Твърде чести активирания
 • Блокирали частични заключвания в активно състояние
 • Блокирали частични заключвания в активно състояние (на заден план)
 • Прекомерен брой сканирания за Wi-Fi на заден план
 • Прекомерно използване на мрежата на заден план
Стабилност
 • Процент на ANR
 • Процент на неколкократно възникналите ANR
 • Процент на сривовете
 • Процент на неколкократно възникналите сривове
Време за стартиране на приложението
 • Бавно първоначално стартиране
 • Бавно стартиране от режим на готовност
 • Бавно стартиране от запазено състояние
Време за изобразяване
 • Прекалено бавни кадри
 • Кадри, блокирали за прекалено дълго време
Разрешения
 • Откази на разрешения

Намиране и преглед на данните за приложението ви

Периодът от време за страницата с показатели за Android може да бъде променен посредством съответния инструмент за избор горе вдясно.

Важно: Ако няма налична информация, приложението ви няма достатъчно данни в рамките на посочените филтри, за да бъдат открити евентуални проблеми.

За да намерите и прегледате данните за показателите за Android за приложението си:

 1. Отворете Play Console.
 2. Изберете приложение.
 3. В менюто отляво изберете Качество > Показатели за Android > Общ преглед.
 4. Изберете как да се показват данните на приложението ви.
Преглед на таблото за общ преглед и страниците с подробни показатели

Основни показатели

В горната част на страницата Общ преглед можете да видите данни за основните показатели за приложението си. Това са показатели за ефективността, които могат да засегнат видимостта и класирането му в Google Play и включват:

 • процент на ANR;
 • процент на сривовете;
 • блокирали частични заключвания в активно състояние (на заден план);
 • твърде чести активирания.

Ако приложението ви има критични проблеми с ефективността, които изискват вниманието ви, включително показатели, които надвишават праговете за лошо поведение, и значителни промени в данните за ефективността (известни като аномалии), чрез тази страница можете бързо да идентифицирате възможности за подобрения в приложението. За да получавате известия по имейл, когато бъдат открити съществени промени в клъстера от ANR или сривове или в показателите за Android, посетете Настройване > Известия или кликнете върху Управление на известията в ъгъла на секцията „Основни показатели“ (Качество > Показатели за Android > Общ преглед).

Понякога данните за устройства с Android 10 или по-нова версия могат да пристигнат по-рано от тези за устройства с по-стара версия. Ако това се случи, ще виждате информация за Android 10 или по-нова версия за дните, в които само тя е налице.

Важно: За най-добра практическа работа на потребителите всички приложения трябва да откриват и отстраняват проблемите, за да останат под праговете за лошо поведение.

Преглед на всички показатели

В средата на страницата Общ преглед можете да преглеждате информация за всички показатели по тип данни. За да филтрирате таблицата, изберете величините и периода от време, които искате да прегледате.

За всеки показател можете да проверите процента на засегнатите сесии за приложението за текущия и предходния период от време. За да видите ефективността му в сравнение с други приложения в Google Play, имате възможност също да прегледате разликата между него и медианата за подобни приложения.

Преглед на подробни показатели

За допълнителни подробности относно даден показател изберете Преглед на подробностите. На следващия екран можете да видите:

 • аномалиите, открити в данните за ефективността;
 • праговете за проблемно поведение;
 • сравнителен анализ по категории;
 • подробен сравнителен анализ:
  • В картата за сравнение с подобни приложения, разположена в горната част на страницата, изберете Редактиране на групата с подобни приложения, за да редактирате персонализирана група от подобни приложения. След като го направите, можете да видите как приложението ви се съпоставя с други в Google Play, избрани от вас.
 • показатели по артефакт, устройство, версия на Android, сравнителен анализ или период от време:
  • За да видите повече подробности, можете да разгънете всеки ред в таблиците, като изберете стрелката надолу, намираща се отдясно.
Филтриране по лошо поведение

В горната част на страницата Общ преглед някои показатели може да са означени с червена икона за грешка . Това означава, че показваната стойност е висока в сравнение с други приложения, което е известно като лошо поведение.

Изберете Преглед на подробностите в картата с такава икона, за да видите кои APK файлове на приложението ви демонстрират лошо поведение.

Подробности за показателите

Блокирали заключвания в активно състояние и блокирали частични заключвания в активно състояние (на заден план)

На страниците Блокирали частични заключвания в активно състояние и Блокирали частични заключвания в активно състояние (на заден план) се показват частичните заключвания в активно състояние, придобити от приложението ви чрез класа PowerManager. Тези заключвания гарантират, че процесорът работи, но фоновото осветление на екрана и клавиатурата може да бъде изключено.

Подробности за събирането на данни

 • От съображения за поверителност маркерите за идентифициране на частичните заключвания в активно състояние са анонимни.
 • Данните за частичните заключвания в активно състояние се събират, когато устройството не се зарежда и екранът е изключен.
 • Информацията за блокиралите частични заключвания в активно състояние (на заден план) се събира само когато приложението работи на заден план.
 • Google изчислява максималната продължителност на частичните заключвания в активно състояние за дадена сесия на разреждане, за да покаже колко сесии са засегнати от продължително заключване в активно състояние. Ако например потребител задейства две едночасови заключвания в активно състояние, максималната стойност за заключването ще бъде един час.
 • За приложения, в чийто файл на манифеста е зададен елементът sharedUserId, ще виждате данни само ако е инсталирано най-много едно приложение със същия елемент sharedUserId.

Подробности за показателите

 • Засегнати сесии: Процентът на потребителските сесии на разреждане, при които е възникнало поне едно заключване в активно състояние с продължителност над един час.
 • Брой сесии: Приблизителният брой записани сесии.
 • 90-и/99-и процентил: 10%/1% от дневните потребителски сесии, при които са възникнали частични заключвания в активно състояние с продължителност над показаната стойност.
 • Праг за лошо поведение: Ако процентът на възникване е равен на показания праг или е по-голям от него, приложението ви попада в последните 25% от водещите 1000 приложения в Google Play (по брой на инсталиранията).

Решаване на проблем

Ако приложението ви има голям брой блокирали частични заключвания в активно състояние, за препоръчителни решения посетете сайта за програмисти за Android.

Твърде чести активирания

На страницата Твърде чести активирания се показват задействаните от приложението ви активирания, свързани с Alarm Manager. Ще виждате данни за активиранията за класовете ELAPSED_REALTIME_WAKEUP или RTC_WAKEUP.

Подробности за събирането на данни

 • От съображения за поверителност маркерите за идентифициране на активиранията са анонимни.
 • Данните за активиранията се събират, когато устройството не се зарежда.
 • За да предоставим нормализиран показател, броят на активиранията се сравнява с времето, през което устройството работи на батерия. Google изчислява броя активирания на час на ниво потребител, за да покаже колко потребители са засегнати от висок процент активирания.
 • За приложения, в чийто файл на манифеста е зададен елементът sharedUserId, ще виждате данни само ако е инсталирано най-много едно приложение със същия елемент sharedUserId.

Подробности за показателите

 • Засегнати сесии: Процентът на потребителските сесии на разреждане, при които са възникнали над 10 активирания на час. Сесиите на разреждане представляват обобщаване на всички отчети за батерията, получени в рамките на даден 24-часов период. В Android 10 отчетът за батерията се отнася за интервала между две зареждания – от под 20% до над 80% или от всяка стойност до 100%, а в Android 11 и по-нови версии – за фиксиран 24-часов период. Събираме данни само когато то не е свързано с източник на захранване.
 • Брой сесии: Приблизителният брой записани сесии.
 • 90-и/99-и процентил: 10%/1% от дневните потребителски сесии, при които броят активирания на час е по-голям от показаната стойност.
 • Праг за лошо поведение: Ако процентът на възникване е равен на показания праг или е по-голям от него, приложението ви попада в последните 25% от водещите 1000 приложения в Google Play (по брой на инсталиранията).

Решаване на проблем

Ако приложението ви предизвиква чести активирания, за препоръчителни решения посетете сайта за програмисти за Android.

Твърде много сканирания за Wi-Fi (на заден план)

На страницата Твърде много сканирания за Wi-Fi (на заден план) се показва кога сканиранията за Wi-Fi водят до изразходване на батерията в голяма степен.

Подробности за събирането на данни

Данните за сканиранията за Wi-Fi се събират, когато устройството не се зарежда и приложението се изпълнява на заден план.

Подробности за показателите

 • Засегнати сесии: Процентът от потребителските сесии на разреждане, при които са извършени над 4 сканирания за Wi-Fi на час.
 • Брой сесии: Приблизителният брой записани сесии.
 • 90-и/99-и процентил: 10%/1% от дневните потребителски сесии, при които сканиранията за Wi-Fi на заден план за час са били повече от показаната стойност.

Решаване на проблем

Ако броят на сканиранията за Wi-Fi на заден план в приложението ви е голям, за препоръчителни решения посетете сайта за програмисти за Android.

Твърде често използване на мрежата

На страницата Твърде често използване на мрежата се показва кога прехвърлянето на голямо количество данни през мрежата е свързано с услуга на заден план. Когато използването на мобилна мрежа става на заден план, потребителите нямат лесен достъп до контроли за спиране на прехвърлянето на данни.

Подробности за събирането на данни

Данните за използването на мобилната мрежа се събират, когато устройството не се зарежда и приложението се изпълнява на заден план.

Подробности за показателите

 • Засегнати сесии: Процентът от потребителските сесии на разреждане, при които дневното използване на мрежата на заден план е над 50 МБ.
 • Брой сесии: Приблизителният брой записани сесии.
 • 90-и/99-и процентил: 10%/1% от дневните потребителски сесии, при които дневното използване на мрежата на заден план е над показаната стойност.

Решаване на проблем

Ако дневното използване на мрежата на заден план от приложението ви е голямо, за препоръчителни решения посетете сайта за програмисти за Android.

Процент на ANR и такъв на неколкократно възникналите ANR

Запознаване с данните за приложението ви

На страниците Процент на ANR и Процент на неколкократно възникване на ANR ще виждате данни за приложението си, подобни на показваните на страницата му за ANR и сривове. На страницата с показатели за Android данните за ANR се комбинират с тези за употребата, за да се създаде нормализиран показател.

Подробности за процента на ANR

 • Засегнати сесии: Процентът от дневните потребителски сесии, при които е възникнала поне една грешка от типа ANR. Тези сесии се отнасят за дните, през които приложението ви е било използвано. Ако например двама потребители използват приложението два дни, ще бъдат отчетени четири дневни сесии.
 • Сесии без ANR: Процентът от дневните потребителски сесии, при които не са възникнали ANR. Тези сесии се отнасят за дните, през които приложението ви е било използвано.
 • Брой сесии: Приблизителният брой записани сесии.
 • Праг за лошо поведение: Ако процентът на възникване е равен на показания праг или е по-голям от него, приложението ви попада в последните 25% от водещите 1000 приложения в Google Play (по брой на инсталиранията).

Подробности за процента на неколкократно възникналите ANR

 • Засегнати сесии: Процентът от дневните потребителски сесии, при които са възникнали поне две грешки от типа ANR. Тези сесии се отнасят за дните, през които приложението ви е било използвано. Ако например двама потребители използват приложението два дни, ще бъдат отчетени четири дневни сесии.
 • Незасегнати сесии: Процентът от дневните потребителски сесии, при които възникналите грешки от типа ANR не са били повече от една. Тези сесии се отнасят за дните, през които приложението ви е било използвано.
 • Брой сесии: Приблизителният брой записани сесии.

Решаване на проблем

Ако приложението ви често спира да реагира (грешки от типа ANR), за препоръчителни решения посетете сайта за програмисти за Android.

Процент на сривовете и такъв на неколкократно възникналите сривове

Запознаване с данните за приложението ви

На страниците Процент на сривовете и Процент на неколкократно възникналите сривове ще видите данни за приложението си, подобни на показваните на страницата му за ANR и сривове. На страницата с показатели за Android данните за сривовете се комбинират с тези за употребата, за да се създаде нормализиран показател.

Подробности за процента на сривовете

 • Засегнати сесии: Процентът от дневните потребителски сесии, при които е възникнал поне един срив. Тези сесии се отнасят за дните, през които приложението ви е било използвано. Ако например двама потребители използват приложението два дни, ще бъдат отчетени четири дневни сесии.
 • Сесии без сривове: Процентът от дневните потребителски сесии, при които не са възникнали сривове. Тези сесии се отнасят за дните, през които приложението ви е било използвано.
 • Брой сесии: Приблизителният брой записани сесии.
 • Праг за лошо поведение: Ако процентът на възникване е равен на показания праг или е по-голям от него, приложението ви попада в последните 25% от водещите 1000 приложения в Google Play (по брой на инсталиранията).

Подробности за процента на неколкократно възникналите сривове

 • Засегнати сесии: Процентът от дневните потребителски сесии, при които са възникнали поне два срива. Тези сесии се отнасят за дните, през които приложението ви е било използвано. Ако например двама потребители използват приложението два дни, ще бъдат отчетени четири дневни сесии.
 • Незасегнати сесии: Процентът от дневните потребителски сесии, при които е възникнал не повече от един срив. Тези сесии се отнасят за дните, през които приложението ви е било използвано.
 • Брой сесии: Приблизителният брой записани сесии.

Решаване на проблем

Ако приложението ви често претърпява сривове, за препоръчителни решения посетете сайта за програмисти за Android.

Прекалено бавни кадри

Запознаване с данните за приложението ви

На страницата за прекалено бавни кадри ще виждате подробности за процента от дневните потребителски сесии, при които времето за изобразяване е било повече от 16 мсек за над 50% от кадрите. Взаимодействията на потребителите с приложението ви трябва да се осъществяват при 60 кадъра в секунда, без липсващи или забавени кадри.

Подробности за събирането на данни

Google събира информация за времето за изобразяване на всеки кадър, визуализиран от приложението ви посредством инструментариума за ПИ (без кадрите, за които директно се използва OpenGL).

Данни в таблото за управление

Когато изберете ред, ще видите разбивка на данните по процентили.

 • Засегнати сесии: Процентът от дневните потребителски сесии, при които времето за изобразяване е било повече от 16 мсек за над 50% от кадрите. Тези сесии се отнасят за дните, през които приложението ви е било използвано. Ако например двама потребители използват приложението два дни, ще бъдат отчетени четири дневни сесии.
 • Брой сесии: Приблизителният брой записани сесии.
 • 90-и/99-и процентил: 90%/99% от общия брой кадри са се изобразили по-бързо от показаната стойност, която е въз основа на всички събрани кадри.

Когато кликнете върху запис в таблицата, ще видите диаграмата „Разпределение на времето за изобразяване на ПИ“. Уверете се, че повечето кадри в приложението ви се изобразяват за не повече от 16 мсек.

Данните под диаграмата показват ефективността на изобразяване на приложението и може да ви помогнат да намерите основната причина за проблемите, свързани с времето за изобразяване. Ако например процентът за показателя „Голямо забавяне на входните сигнали“ е висок, добре е да прегледате кода на приложението си, с който се обработват въведените от потребителите данни. За повече информация относно тези показатели вижте статията за тестване на ефективността на ПИ.

 • Пропуснати събития Vsync: Броят пропуснати събития Vsync, разделен на броя кадри (за всички кадри, чието изобразяване е отнело повече от 16 мсек).
 • Голямо забавяне на входните сигнали: Броят входни сигнали, чието обработване е отнело над 24 мсек, разделен на броя кадри (за всички кадри, чието изобразяване е отнело над 16 мсек).
 • Бавна нишка в ПИ: Броят пъти, когато завършването на нишката в ПИ е отнело над 8 мсек, разделен на броя кадри (за всички кадри, чието изобразяване е отнело над 16 мсек).
 • Бавни команди за изобразяване: Броят пъти, когато изпращането на команди за изобразяване до ГП е отнело повече от 12 мсек, разделен на броя кадри (за всички кадри, чието изобразяване е отнело над 16 мсек).
 • Бавни качвания на растерното изображение: Броят пъти, когато качването на растерното изображение в ГП е отнело повече от 3,2 мсек, разделен на броя кадри (за всички кадри, чието изобразяване е отнело над 16 мсек).

Решаване на проблем

Ако голям брой кадри в приложението ви се изобразяват за повече от 16 мсек, за препоръчителни решения посетете сайта за програмисти за Android.

Кадри, блокирали за прекалено дълго време

На страницата за кадри, блокирали за прекалено дълго време, ще виждате подробности за процента от дневните потребителски сесии, при които времето за изобразяване е било повече от 700 мсек за над 0,1% от кадрите. Взаимодействията на потребителите с приложението ви трябва да се осъществяват при 60 кадъра в секунда, без липсващи или забавени кадри.

Подробности за събирането на данни

Google събира информация за времето за изобразяване на всеки кадър, визуализиран от приложението ви посредством инструментариума за ПИ (без кадрите, за които директно се използва OpenGL).

Данни в таблото за управление

Когато разгънете ред с величини, ще видите разбивка на данните по процентили.

 • Засегнати сесии: Процентът от дневните потребителски сесии, при които времето за изобразяване е било повече от 700 мсек за над 0,1% от кадрите. Тези сесии се отнасят за дните, през които приложението ви е било използвано. Ако например двама потребители използват приложението два дни, ще бъдат отчетени четири дневни сесии.
 • Брой сесии: Приблизителният брой записани сесии.
 • 90-и/99-и процентил: 90%/99% от общия брой кадри са се изобразили по-бързо от показаната стойност, която е въз основа на всички събрани кадри.

Когато кликнете върху запис в таблицата, ще видите диаграмата „Разпределение на времето за изобразяване на ПИ“. Уверете се, че повечето кадри в приложението ви се изобразяват за по-малко от 700 мсек.

Данните под диаграмата показват ефективността на изобразяване на приложението и може да ви помогнат да намерите основната причина за проблемите, свързани с времето за изобразяване. Ако например процентът за показателя „Голямо забавяне на входните сигнали“ е висок, добре е да прегледате кода на приложението си, с който се обработват потребителските взаимодействия. За повече информация относно тези показатели вижте статията за тестване на ефективността на ПИ.

 • Пропуснати събития Vsync: Броят пропуснати събития Vsync, разделен на броя кадри (за всички кадри, чието изобразяване е отнело повече от 16 мсек).
 • Голямо забавяне на входните сигнали: Броят входни сигнали, чието обработване е отнело над 24 мсек, разделен на броя кадри (за всички кадри, чието изобразяване е отнело над 16 мсек).
 • Бавна нишка в ПИ: Броят пъти, когато завършването на нишката в ПИ е отнело над 8 мсек, разделен на броя кадри (за всички кадри, чието изобразяване е отнело над 16 мсек).
 • Бавни команди за изобразяване: Броят пъти, когато изпращането на команди за изобразяване до ГП е отнело повече от 12 мсек, разделен на броя кадри (за всички кадри, чието изобразяване е отнело над 16 мсек).
 • Бавни качвания на растерното изображение: Броят пъти, когато качването на растерното изображение в ГП е отнело повече от 3,2 мсек, разделен на броя кадри (за всички кадри, чието изобразяване е отнело над 16 мсек).

Решаване на проблем

Ако голям брой кадри в приложението ви се изобразяват за повече от 700 мсек, за препоръчителни решения посетете сайта за програмисти за Android.

Време за стартиране на приложението

На страницата Време за стартиране на приложението можете да видите подробности за това, кога приложението ви стартира бавно при първоначално зареждане, в режим на готовност и от запазено състояние.

Подробности за събирането на данни

 • Времето за стартиране се записва само когато потребител задейства дадена дейност.
  • Пример: За приложенията за клавиатури времето за стартиране е равно на това за придружаващото приложение.
 • Ако дадено приложение стартира няколко пъти в един и същ ден от едно и също състояние на системата, се записва максималното време за стартиране за деня.
 • Времето за стартиране се проследява до пълното зареждане на първия кадър на приложението дори ако това не е екран, с който потребителите взаимодействат.
  • Пример: Ако дадено приложение стартира с първоначален екран, времето за стартиране е равно на времето, необходимо за показване на този екран.

Подробности за показателите

 • Засегнати сесии: Процентът от потребителските сесии, при които стартирането е било бавно за всяко от съответните състояния на системата:
  • Бавно първоначално стартиране: 5 секунди или повече.
  • Бавно стартиране от режим на готовност: 2 секунди или повече.
  • Бавно стартиране от запазено състояние: 1 секунда или повече.
 • Брой сесии: Приблизителният брой записани сесии.
 • 90-и/99-и процентил: 10%/1% от дневните потребителски сесии, при които приложението ви е стартирало бавно.

Решаване на проблем

Ако приложението ви често е стартирало бавно, за препоръчителни решения посетете сайта за програмисти за Android.

Откази на разрешения

На страницата Откази на разрешения можете да видите подробности за процента на дневните сесии за искане на разрешение, при които потребителите са отказали разрешенията. Тези сесии се отнасят за дните, през които приложението ви е поискало поне едно разрешение.

Подробности за събирането на данни

Данни за отказите на разрешения се събират, когато потребителите отговарят на исканията за разрешения в рамките на приложението ви.

Подробности за показателите

 • Откази: Процентът от дневните сесии за искане на разрешение, при които потребителите са отказали разрешенията.
 • Запитването да не се показва отново: Процентът от дневните сесии за искане на разрешение, при които потребителите са отказали разрешенията, като са избрали опцията „Запитването да не се показва отново“.
 • Общ брой сесии: Приблизителният брой записани сесии.

Решаване на проблем

Ако приложението ви има голям брой отказани разрешения, за препоръчителни решения посетете сайта за програмисти за Android.

Анализиране на данните ви посредством величини

За да ви помогнем да организирате, сегментирате и анализирате данните за приложението си, те са представени като разбивка по следните величини:

 • Артефакт: Версията на приложението ви.
 • Версия на Android (SDK): Версията на операционната система Android, съобщена от устройството на потребителя.
 • Тип на устройството: Типът на устройството, използвано за стартиране на приложението ви (напр.телефон, таблет, телевизор, носим аксесоар).
 • Модел на устройството: Търговското наименование и името на устройството на потребителя – напр. Google Nexus 7/Flo.
 • Име на заключването в активно състояние: Маркерите, които са били зададени по програмен път при използването на приложния програмен интерфейс (API) PowerManager в приложението ви.
 • Име на активирането: Маркерите, които са били зададени по програмен път при използването на приложния програмен интерфейс (API) AlarmManager в приложението ви.
 • Име на активността с ANR: Най-подходящото име на класа активност, при която е имало възникване на ANR (ако е налице).
 • Тип ANR: Времето на възникване на ANR (напр. при изпълнението на услуга) (ако е налице).

Сродно съдържание

Научете най-добри практики за използване на показателите за Android, за да подобрите ефективността и стабилността на приложението си.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
92637
false