ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (WHT)

ตามข้อกำหนดในตลาดท้องถิ่นบางแห่ง อาจมีการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย (WHT) กับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เสนอแอปใน Google Play Store และการซื้อในแอปที่ทำในประเทศเหล่านั้น

เราขอแนะนำให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ปรึกษากับที่ปรึกษาด้านภาษีที่เป็นมืออาชีพเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับนัยแต่ละอย่างทางภาษีในตลาดที่มีการเก็บภาษีดังกล่าว และขอคำแนะนำเกี่ยวกับผลกระทบที่ธุรกิจของคุณอาจได้รับ

หลักเกณฑ์เฉพาะภูมิภาคและประเทศ

Egypt

If you offer Google Play Store app and in-app purchases made via direct carrier billing (DCB) by customers in Egypt, beginning March 2020, Google or its payment processor partners will deduct up to 20% of withholding tax (WHT).

คูเวต

หากคุณเสนอแอปใน Google Play Store และการซื้อในแอปที่ลูกค้าในคูเวตทำผ่านการเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการโดยตรง (DCB) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2019 Google หรือพาร์ทเนอร์ผู้ประมวลผลการชำระเงินจะหักเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย (WHT) สูงสุด 5%

ซาอุดีอาระเบีย

หากคุณเสนอแอปใน Google Play Store และการซื้อในแอปที่ลูกค้าในซาอุดีอาระเบียทำผ่านการเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการโดยตรง (DCB) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2019 Google หรือพาร์ทเนอร์ผู้ประมวลผลการชำระเงินจะเก็บภาษีหัก ณ ที่จ่าย (WHT) สูงสุด 8%

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2019 Google หรือพาร์ทเนอร์ผู้ประมวลผลการชำระเงินได้หยุดเก็บภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากการซื้อผ่าน DCB ในซาอุดีอาระเบีย และจะส่งคืนยอดเงินที่ถูกหักภาษีตั้งแต่เดือนธันวาคม 2019 เป็นต้นไปให้กับนักพัฒนาซอฟต์แวร์

ศรีลังกา

หากคุณเสนอแอปใน Google Play Store และการซื้อในแอปที่ลูกค้าในศรีลังกาทำผ่านการเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการโดยตรง ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2019 Google หรือพาร์ทเนอร์ผู้ประมวลผลการชำระเงินจะหักเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย (WHT) สูงสุด 10%

ไต้หวัน

กฎหมายท้องถิ่นว่าด้วยเรื่องภาษีของไต้หวันกำหนดให้ Google มีภาระหน้าที่ในการเรียกเก็บภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากการชำระเงินให้กับคุณ ในกรณีที่การชำระเงินดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการขายสินค้าให้กับผู้ใช้ปลายทางในไต้หวันผ่านทาง Play Store คำวินิจฉัยชี้ขาดนี้ซึ่งออกเมื่อเดือนมกราคม 2018 มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2017 Google ได้มีส่วนร่วมกับหน่วยงานด้านภาษีของไต้หวันเกี่ยวกับคำวินิจฉัยชี้ขาดนี้มาโดยตลอด และเพิ่งได้รับคำชี้แจงเมื่อเร็วๆ นี้ เราไม่ได้เรียกเก็บภาษีหัก ณ ที่จ่ายของไต้หวันจากการชำระเงินให้กับคุณจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากเรารอดำเนินการตามคำชี้แจงจากหน่วยงานด้านภาษีของไต้หวัน 

ซึ่งจะส่งผลต่อนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ไม่มี

  • หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในไต้หวัน (หมายเลข 8 หลัก)
  • หรือหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีต่างประเทศที่จดทะเบียนในไต้หวัน

หากคุณให้หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในไต้หวันหรือข้อมูลการจดทะเบียนภาษีในไต้หวันไม่ได้ Google จำเป็นต้องเก็บภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% จากการชำระเงินให้คุณสำหรับธุรกรรมทุกรายการกับผู้ใช้ในไต้หวัน นอกจากนี้ หาก Google ได้เก็บภาษีหัก ณ ที่จ่าย Google จะให้ใบรับรองการเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ออกโดยหน่วยงานด้านภาษีของไต้หวันในนามของคุณไม่ได้

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2020 Google จะหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% จากส่วนแบ่งรายได้ที่คุณได้รับจากการขายสินค้าให้กับผู้ใช้ปลายทางในไต้หวัน โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในตารางด้านล่าง

ระยะเวลาที่ได้รับรายได้

การหักภาษีจะมีผลอย่างไร

ข้อมูลนี้จะแสดงใน Google Play Console อย่างไร
มกราคม 2017 ถึงธันวาคม 2019

เราจะหักยอดรวมเป็นสัดส่วนเท่าๆ กันสูงสุด 6 เดือนโดยเริ่มตั้งแต่การชำระคืนของเดือนสิงหาคมเพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อสภาพคล่องทางการเงินของคุณ

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของไต้หวัน (2017 - 2019)

มกราคม - กรกฎาคม 2020

การหักภาษีครั้งเดียวจากการชำระคืนของเดือนสิงหาคม

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของไต้หวัน (มกราคม - กรกฎาคม 2020)

สิงหาคม 2020 เป็นต้นไป

การหักภาษีจากการชำระคืนรายเดือน

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของไต้หวัน

 

หากมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือ คุณติดต่อทีมสนับสนุนนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play เพื่อขอความช่วยเหลือได้

คำชี้แจงข้อมูล DCB

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2019 เป็นต้นมา Google Play ได้เริ่มหักเงินตามจำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่ายในท้องถิ่นจากยอดเงินรายได้ที่คุณได้รับด้วยการเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการโดยตรง (DCB) จากแอป Google Play Store และการซื้อในแอปของลูกค้าในซาอุดีอาระเบีย คูเวต หรือศรีลังกา จำนวนเงินที่หักไว้ดังกล่าวจะแสดงเป็น "ภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากการเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการโดยตรง" ในรายงานรายได้ของนักพัฒนาซอฟต์แวร์

Google ได้จัดทำคำชี้แจงข้อมูลสำหรับปีที่สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2019 ซึ่งแสดงถึงอัตราการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายที่ผู้ให้บริการใช้และจำนวนเงินที่หักจากยอดเงินรายได้แยกตามประเทศ คำชี้แจงข้อมูลนี้ไม่ใช่เอกสารทางการของรัฐบาลและ Google ได้จัดเตรียมไว้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่คุณเท่านั้น ข้อมูลนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อให้คำแนะนำทางภาษี กฎหมาย หรือการทำบัญชี และไม่ควรใช้อ้างอิงในเรื่องดังกล่าว ไม่มีการรับประกันหรือค้ำประกันสิทธิ์ของคุณในการเรียกเอาเครดิตภาษี การหักเงิน หรือการขอเงินคืนสำหรับจำนวนเงินที่หักไว้บางส่วนหรือทั้งหมด โปรดขอคำแนะนำแบบเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับคำชี้แจงข้อมูลจากที่ปรึกษาด้านภาษีของคุณ

หากต้องการขอรับสำเนาคำชี้แจงข้อมูลสำหรับปีที่สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2019 โปรดส่งอีเมลขอคำชี้แจงดังกล่าวไปที่ developer-WHT@google.com

คุณจะต้องระบุรหัสโปรไฟล์การชำระเงินเพื่อยืนยันตัวตน วิธีหารหัสโปรไฟล์การชำระเงิน 

  1. ลงชื่อเข้าใช้ Play Console
  2. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า > บัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ > การตั้งค่าการชำระเงิน > จัดการการตั้งค่า
  3. เลื่อนไปที่รหัสที่แสดงใต้โปรไฟล์การชำระเงิน

คุณจะได้รับอีเมลตอบกลับซึ่งแนบไฟล์ PDF ของคำชี้แจงข้อมูลภายใน 48 ชั่วโมง  หากมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราที่ developer-WHT@google.com

คำถามที่พบบ่อย

เหตุใดจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ ทำไมต้องเป็นตอนนี้ เหตุใด Google จึงไม่ส่งต่อค่าใช้จ่ายส่วนนี้ตั้งแต่แรก

สภาพแวดล้อมการกำกับดูแลมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งในตลาดท้องถิ่น เราพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าทุกฝ่ายจะปฏิบัติตามข้อกำหนดในท้องถิ่นและทำการเปลี่ยนแปลงตามที่จำเป็น ภาษีหัก ณ ที่จ่ายคือภาษีจากรายได้ของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ซึ่งมาจากการขายให้แก่ผู้ใช้ในตลาดท้องถิ่นเหล่านี้ ที่ผ่านมา Google ได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้แทนนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในขณะที่เราวางมาตรการเพื่อให้ส่งต่อค่าใช้จ่ายจากภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปยังนักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้

ฉันจะเริ่มเห็นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเหล่านี้เมื่อใด

ในรายงานการเคลื่อนไหวฉบับแรกของเดือนที่การเปลี่ยนแปลงมีผลกับประเทศหรือภูมิภาคนั้นๆ ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงที่มีผลวันที่ 1 สิงหาคม 2019 จะส่งผลต่อรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายของเดือนสิงหาคม

หาก Google หรือพาร์ทเนอร์ผู้ประมวลผลการชำระเงินหักภาษี ณ ที่จ่าย (WHT) จากแอปใน Google Play Store และการซื้อในแอปที่ทำผ่านการเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการโดยตรง (DCB) ภาษีหัก ณ ที่จ่ายจะแสดงเป็นบรรทัดรายการในการรายงานไหม ฉันจะดูได้จากที่ใด

ใช่ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายจะแสดงเป็นบรรทัดรายการในรายงานรายได้ของนักพัฒนาซอฟต์แวร์เป็น "ภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากการเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการโดยตรง"

หาก Google หรือพาร์ทเนอร์ผู้ประมวลผลการชำระเงินหักภาษี ณ ที่จ่าย (WHT) จากแอปใน Google Play Store และการซื้อในแอปที่ทำผ่านการเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการโดยตรง (DCB) ฉันจะต้องชำระภาษีที่ผ่านมาคืนให้กับ Google ตามจำนวนที่ Google ได้รับผิดชอบแทนไหม

ไม่

ฉันเลือกไม่หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ไหม

ไม่ได้ เนื่องจากภาษีเหล่านี้เกิดจากรายได้จากการขายให้แก่ผู้ใช้ในประเทศหรือภูมิภาคนี้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว