Správa nastavení cieľového publika a obsahu aplikácie

Academy Logo

Bezplatné školenie

Prečítajte si viac o procese a prezrite si interaktívny kontrolný zoznam v kurze Academy for App Success.
 

 

Ak chcete používateľom poskytovať lepšie služby, je dôležité, aby ste o svojej aplikácii poskytli presné informácie. Okrem vyplnenia dotazníka na hodnotenie obsahu musíte tiež poskytnúť podrobnosti o cieľovom publiku a obsahu aplikácie. Podľa toho, aké cieľové publikum vyberiete, sa na ňu môžu vzťahovať ďalšie pravidlá služby Google Play:

Aplikácia je primárne určená pre deti do 13 rokov Musíte ju zaradiť do programu Pre celú rodinu a dodržiavať požiadavky pravidiel pre rodinný obsah služby Google Play.
Aplikácia je určená pre všetkých vrátane detí Všetky aplikácie, ktorých aspoň jedna veková skupina cieľového publika zahŕňa deti, musia dodržiavať požiadavky pravidiel pre rodinný obsah služby Google Play.
Aplikácia nie je určená pre deti Musíte spĺňať požiadavky uvedené v pravidlách programu Google Play pre vývojárov a distribučnej zmluve pre vývojárov.

Vyplnenie sekcie Cieľové publikum a obsah

Ak vytvoríte novú aplikáciu alebo zverejníte aktualizáciu existujúcej aplikácie, musíte potvrdiť cieľovú vekovú skupinu aplikácie. Všetky aplikácie, ktorých cieľové publikum zahŕňa deti, musia dodržiavať požiadavky pravidiel pre rodinný obsah služby Google Play.
 1. Prihláste sa do služby Play Console.
 2. Kliknite na Všetky aplikácie Všetky aplikácie.
 3. Vyberte aplikáciu.
 4. V ľavej ponuke kliknite na Prítomnosť v obchode > Obsah aplikácie.
 5. V sekcii Cieľové publikum a obsah vyberte Spravovať. Náležite vyplňte jednotlivé sekcie:
  • Vekové skupiny: Vyberte vekové skupiny, na ktoré je aplikácia zacielená. V prípade potreby môžete vybrať viacero možností. Ďalšie informácie sú uvedené nižšie.
  • Podrobnosti o aplikácii: Môžeme vás požiadať o ďalšie podrobnosti o tom, ako aplikácia funguje. Je dôležité, aby ste na otázky odpovedali presne, pretože sa týkajú vašej aplikácie. Niektoré otázky sa týkajú právnych požiadaviek. Ak máte pochybnosti, obráťte sa na svojho právneho poradcu. 
  • Reklamy: Ak vaša aplikácia zobrazuje reklamy deťom, môžeme vás požiadať o informácie o certifikovaných reklamných sieťach služby Google Play alebo o tom, či používa neutrálne overenie veku.
  • Prítomnosť v obchode: Aplikácie, ktoré sú primárne určené deťom, musia byť zaradené do programu Pre celú rodinu služby Google Play. Ak ste aplikáciu navrhli pre viacero vekových skupín, napríklad pre staršie publikum aj deti, stále ju môžete prihlásiť do programu.
 6. Skontrolujte súhrn zvolených možností a kliknite na Potvrdiť.
  • Google skontroluje, či je vaša aplikácia skutočne vhodná pre cieľové publikum, ktoré uvádzate, a či spĺňa požiadavky pravidiel pre vývojárov služby Google Play. Upozorňujeme, že určité účty vývojárov alebo kategórie aplikácií môžu byť podrobené dôkladným kontrolám, takže kontrola môže trvať až sedem dní, vo výnimočných prípadoch aj dlhšie. Odporúčame vám, aby ste túto skutočnosť zohľadnili pri plánovaní.

Cieľové vekové skupiny  

Pre cieľové publikum svojej aplikácie môžete vybrať viac ako jednu vekovú skupinu iba vtedy, keď ste ju navrhli pre používateľov v týchto vybraných vekových skupinách a zaistili ste, že je pre nich vhodná.

Napríklad v prípade aplikácie navrhnutej pre batoľatá by ste mali vybrať iba možnosť Veková skupina do 5 rokov.

Vekové skupiny, ktoré zahrnujú dospelých aj deti, by ste mali vybrať iba vtedy, keď ste aplikáciu skutočne navrhli pre všetky vekové kategórie.

Upozorňujeme, že ak je aplikácia zacielená na používateľov do 21 rokov, musíte zvážiť, či tieto osoby nie sú podľa ich miestnych zákonov považované za deti. Aplikácie zacielené na deti musia dodržiavať požiadavky pravidiel pre rodinný obsah služby Google Play.

Nižšie je uvedených niekoľko tipov a ďalších príkladov, ktoré vám pomôžu vybrať najvhodnejšiu vekovú skupinu aplikácie.

Všeobecné osvedčené postupy  

 • Kvalita – výrobná kvalita a funkčnosť zlepšujú dojem, dokonca aj u malých detí. Zaistite, aby bola aplikácia použiteľná zamýšľanou vekovou skupinou (vrátane navigácie, vizuálnych prvkov, textu či hlasu rozprávača).
 • Cieľ a hodnota – dôkladne si premyslite posolstvo a spôsob, akým zapájate deti, či už je to prostredníctvom príbehu, postáv, systému úrovní a odmien, prípadne inými spôsobmi. Všetky aplikácie nemusia byť prínosné ani mať vysokú vzdelávaciu hodnotu. Prieskum však ukázal, že väčšina rodičov sa v súvislosti s používaním aplikácií zaujíma o kvalitu.
 • Vhodnosť z hľadiska zdravého vývoja – zvážte, či použiť obsah, koncepcie či motívy citlivé alebo nevhodné pre deti, a tiež to, či sú vhodné pre zamýšľanú vekovú skupinu. Platí to aj pre reklamy a nákupy v aplikácii.

Veková skupina do 5 rokov

Upozorňujeme, že vo väčšine miestnych nastavení táto veková skupina zahrnuje deti.

Aplikácie môžu byť vhodné pre túto vekovú skupinu, keď:

 • podporujú rozvoj osôb, ktoré nevedia alebo sa učia čítať, a text využívajú iba minimálne; 
 • majú jednoduchý vzhľad s veľkými ikonami a zreteľnými, konzistentnými interaktívnymi prvkami;
 • majú farbu, zvuky a prvky, ktoré sú percepčne príjemné pre malé deti;
 • sú zamerané na hranie rolí, riešenie jednoduchých problémov a/alebo kreatívne voľné hranie;
 • zahŕňajú obľúbené postavy a/alebo naratívne motívy spolupatričnosti, rodiny a priateľstva;
 • sú pozitívne či bláznivé a majú šťastný koniec alebo jasné poučenie;
 • zahŕňajú striedme citové prejavy, napríklad keď sa postavy objímajú alebo držia za ruky;
 • jasne definujú rolu rodičov alebo im poskytujú zreteľné informácie.
Aplikácie môžu byť pre túto vekovú skupinu nevhodné, keď:
 • zobrazujú strašidelné, temné prostredie či postavy v ohrození (t. j. strašidelné zvieratá, príšery, hudbu, pozadie);
 • vyžadujú rýchle reakcie, dobrú motoriku, písanie či počítanie; 
 • vyžadujú splnenie úloh využitím krátkodobej pamäte alebo abstraktného myslenia; 
 • zahŕňajú herné pokuty alebo tresty (pretože väčšina detí v tejto vekovej skupine sa ešte stále učí, ako ovládať pocity a reagovať na neúspech);
 • zobrazujú násilie, boje, zbrane, drsný humor či výrazy, nadávky alebo dokonca minimálne sexuálne motívy či tematické prvky so sexuálnym podtextom vrátane vyobrazenia alkoholu;
 • majú široký rad rušivých funkcií, ktoré môžu deťom zabrániť v hraní.

Veková skupina od 6 do 8 rokov

Upozorňujeme, že vo väčšine miestnych nastavení táto veková skupina zahrnuje deti.

Aplikácie môžu byť vhodné pre túto vekovú skupinu, keď:

 • podporujú osoby, ktoré sa učia čítať či písať, a text využívajú iba minimálne;
 • obsahujú pozitívne povzbudenie pre deti, ktoré citlivejšie reagujú na neúspech a snažia sa zlepšiť;
 • obsahujú zábavné a/alebo populárne postavy či príbehy, dokonca aj grotesky a zveličenie;
 • obsahujú pozitívne vzory osobností;
 • využívajú odznaky, zbieranie rôznych postáv, odblokovanie úrovní či ďalšie stimuly vhodné pre príslušnú vekovú skupinu; 
 • súvisia s raným vzdelávaním, ako sú rozvoj jazykových schopností, raná gramotnosť a základy matematiky.

Aplikácie môžu byť pre túto vekovú skupinu nevhodné, keď:

 • zahŕňajú motívy, farby, postavy či hudbu pre veľmi malé deti;
 • obsahujú stereotypné alebo nereálne tvrdenia o telesnom vzhľade vrátane postáv či aktivity, ktoré zdôrazňujú vzhľad (napr. hry simulujúce zmenu imidžu);
 • zahŕňajú ponižujúce alebo sexuálne stvárnenia postáv či vzťahov a pohľad na osoby ako na objekty;
 • zobrazujú realistickú agresiu, násilie alebo zraňovanie (vrátane aktuálnych udalostí);
 • obsahujú funkciu vyhľadávania.

Veková skupina od 9 do 12 rokov

Upozorňujeme, že vo väčšine miestnych nastavení táto veková skupina zahrnuje deti.
Aplikácie môžu byť vhodné pre túto vekovú skupinu, keď:
 • vyžadujú riešenie logických alebo priestorových problémov, ale nevyhnutne nie dedukciu a abstraktné myslenie (ktoré môžu byť stále príliš náročné);
 • podporujú akademické predmety bežne vyučované v tomto veku;
 • zahŕňajú možnosti tvorivého sebavyjadrenia a prispôsobenia (avšak s obmedzenými funkciami zdieľania, ktoré sú pod dohľadom).
Aplikácie môžu byť pre túto vekovú skupinu nevhodné, keď:
 • obsahujú menej dôvtipný humor, motívy, postavy či úlohy;
 • ich hranie je príliš monotónne alebo jednoduché;
 • zahŕňajú ponižujúce alebo sexuálne stvárnenia postáv či vzťahov a pohľad na osoby ako na objekty;
 • zahŕňajú nadávanie či vulgarizmy;
 • obsahujú stereotypné alebo nereálne tvrdenia o telesnom vzhľade vrátane postáv či aktivity, ktoré zdôrazňujú vzhľad (napr. hry simulujúce zmenu imidžu); 
 • vyobrazujú nevhodné správanie, ako napríklad realistickú agresivitu, násilie alebo zranenie (vrátane aktuálnych udalostí);
 • umožňujú priamu interakciu medzi používateľmi.

Veková skupina od 13 do 15 rokov

Upozorňujeme, že v niektorých miestnych nastaveniach môže táto veková skupina zahrnovať deti.
Aplikácie môžu byť vhodné pre túto vekovú skupinu, keď:
 • obsahujú dôvtipnejšie dejové línie, postavy, humor, výzvy či princípy hry;
 • podporujú akademické predmety bežne vyučované v tomto veku;
 • obsahujú sociálne funkcie a doplnky vhodné pre príslušnú vekovú skupinu;
 • obsahujú informácie o identite, sebavnímaní a dospievaní vhodné pre príslušnú vekovú skupinu.

Aplikácie môžu byť pre túto vekovú skupinu nevhodné, keď:

 • oslavujú či idealizujú násilné, stereotypné, ponižujúce a mimoriadne sexuálne stvárnenia postáv či vzťahov alebo pohľad na osoby ako na objekty;
 • nabádajú k rizikovému správaniu, ako sú napríklad výzvy, ktoré môžu spôsobiť fyzickú ujmu. 

Veková skupina od 16 do 17 rokov

Upozorňujeme, že v niektorých miestnych nastaveniach môže táto veková skupina zahrnovať deti.
Aplikácie môžu byť vhodné pre túto vekovú skupinu, keď:
 • podporujú akademické predmety bežne vyučované v tomto veku;
 • obsahujú populárne postavy a témy pre tínedžerov;
 • zahŕňajú prvky riešenia zložitejších problémov; 
 • obsahujú sociálne funkcie a doplnky vhodné pre príslušnú vekovú skupinu;
 • pomáhajú pozitívne vyjadriť pocity.

Aplikácie nemusia byť vhodné pre túto vekovú skupinu, keď:

 • vyobrazujú extrémne násilie, prípadne sexuálne či domáce násilie;
 • majú prvky, ktoré spôsobujú závislosť;
 • používajú vysoké limity útrat.

Veková skupina 18 a viac rokov

Obsah všeobecne vhodný pre dospelé publikum, ktorý dodržuje zákony aj pravidlá.

Osobné údaje

Akékoľvek zhromažďovanie údajov umožňujúcich zistenie totožnosti (ako je napríklad meno alebo e‑mailová adresa) musí byť zverejnené a ak sa to vyžaduje, malo by k nemu dochádzať so súhlasom rodičov. Odporúčame, aby ste dôkladne zvážili, preskúmali a pochopili spôsob, akým môžu súpravy SDK alebo rozhrania API používané vo vašej aplikácii zhromažďovať údaje používateľa. Je vhodné začať štúdiom dokumentácie týchto súprav a rozhraní. Pamätajte, že za akékoľvek vynášanie dát z aplikácie nesiete zodpovednosť vy. Ďalšie pokyny nájdete v pravidlách ochrany údajov používateľa a príslušných právnych nariadeniach cieľovej krajiny.

Neutrálne overenie veku 

Neutrálne overenie veku je mechanizmus na overenie veku používateľa spôsobom, ktorý nepodnecuje k falšovaniu veku s cieľom získať prístup k oblastiam aplikácie, ktoré nie sú určené pre deti (napríklad okno na overenie veku). Ide napríklad o systém, ktorý používateľov žiada, aby voľne zadali mesiac, deň a rok narodenia. Nesprávna konfigurácia je taká, keď je dátum narodenia vopred nastavený na základe požadovaného veku (napríklad 13 rokov) alebo sa zobrazí oznámenie, že prístup k oblastiam aplikácie je podmienený určitým vekom. Ďalšie pokyny týkajúce sa overovania veku nájdete na webe Federálnej obchodnej komisie.

Ak medzi cieľové vekové skupiny vašej aplikácie patria deti aj staršie publikum, reklamy zobrazované deťom musia pochádzať z certifikovaných reklamných sietí služby Google Play. Musíte implementovať neutrálne overenie veku, aby sa všetky reklamy, ktoré nie sú vhodné pre deti, zobrazovali iba staršiemu publiku.

Aplikácie, ktoré sú neúmyselne príťažlivé pre deti

Chceme sa uistiť, že aplikácie s hodnotením obsahu T (publikum mladšie ako 13 rokov), ktoré nie sú určené deťom, ich nebudú neúmyselne priťahovať.

Ak vaša aplikácia nie je určená deťom, ale váš záznam v obchode obsahuje marketingové prvky, ktoré by ich mohli priťahovať (napríklad naivnejšia animácia či detské postavy v grafických podkladoch), vyberte Áno. Nejde o vyjadrenie súhlasu s tvrdením, že vaša aplikácia priťahuje deti, ale s tým, že váš záznam v obchode bude obsahovať banner Nie je určená pre deti. Rodičia tak budú vedieť, že vaša aplikácia nie je určená deťom.

Ak vaša aplikácia nie je určená deťom a domnievate sa, že váš záznam v obchode neobsahuje žiadne marketingové prvky, ktoré by ich mohli priťahovať ALEBO to neviete s istotou, vyberte Nie. Vo vašom zázname v obchode sa neobjaví žiadne osobitné označenie. 

 

Táto aplikácia je určená publiku od 13 rokov, avšak jej záznam v obchode obsahuje animovanú postavu a ďalšie charakteristiky, ktoré môžu byť príťažlivé pre deti. Deti by si ju mohli neúmyselne stiahnuť.

 

Na rozdiel od hodnotení obsahu organizácie ESRB alebo iných tretích strán udeľujúcich hodnotenia (podľa ktorých je možné identifikovať potenciálne nevhodný obsah aplikácií) špecifikuje štítok „Nie je určená pre deti“ publikum určené pre túto aplikáciu jej vývojárom. Táto aplikácia napríklad neobsahuje žiadne marketingové prvky, ktoré by mohli neúmyselne priťahovať deti, a je určená pre staršie publikum:

 

Grafické podklady tejto aplikácie by nemali byť príťažlivé pre deti. Neobsahuje žiadny nevhodný obsah, takže organizácia ESRB jej udelila hodnotenie E (Pre každého).

 

Ako zobraziť štítok „Nie je určená pre deti“

V časti Prítomnosť v obchode > Obsah aplikácie

 1. V sekcii Cieľová veková skupina vyberte vekové skupiny nezahŕňajúce deti, teda kategórie od 13 rokov.
 2. Pri nasledujúcej otázke Príťažlivý pre deti vyberte Áno.

Upozorňujeme, že aj keď vyberiete Nie, Google s tým nemusí súhlasiť. Ak sa tak stane, môžete si vybrať z nasledujúcich možností:

 • Odstráňte zo záznamu v obchode všetky marketingové prvky príťažlivé pre deti vrátane tých, ktoré identifikoval náš kontrolný tím.
 • Namiesto zvolenej možnosti vyberte Áno. V zázname v obchode sa potom môže zobraziť banner Nie je určená pre deti.
 • Zmeňte cieľové vekové skupiny aplikácie tak, aby zahŕňali deti (čo vyžaduje zaistenie súladu s pravidlami pre rodinný obsah).

 

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?