Khai báo quyền cho ứng dụng của bạn

Yêu cầu cấp quyền được đánh giá trong quá trình phát hành sau khi thêm các APK hoặc Gói ứng dụng của bạn. Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu sử dụng các quyền nhạy cảm hoặc có mức độ rủi ro cao (ví dụ: SMS hoặc Nhật ký cuộc gọi), bạn có thể phải hoàn thành Biểu mẫu khai báo quyền và xin phê duyệt từ Google Play.

Về quy trình

Biểu mẫu khai báo quyền được hiển thị trong quá trình phát hành nếu bản phát hành bao gồm một APK hoặc Gói ứng dụng yêu cầu các quyền mà bạn chưa gửi Biểu mẫu khai báo quyền cho Google Play.

Nếu bạn có APK hoặc Gói ứng dụng đang hoạt động yêu cầu Khai báo quyền, bao gồm cả các bản phát hành trên các phiên bản thử nghiệm Mở, Đóng hoặc Nội bộ, một cảnh báo sẽ được hiển thị trên menu bên trái dưới mục Quản lý bản phát hành > Bản phát hành ứng dụng. Bạn không thể xuất bản bất kỳ sự thay đổi nào cho ứng dụng của mình, bao gồm cả các thay đổi đối với Sự hiện diện trong cửa hàng (ví dụ: Danh sách cửa hàng, Định giá & phân phối) cho đến khi bạn xử lý cảnh báo này bằng cách tạo một bản phát hành bao gồm bản Khai báo quyền hoặc xóa quyền.

Ngoài ra, hãy xem xét hủy kích hoạt bất kỳ phiên bản thử nghiệm Mở, Đóng hoặc Nội bộ nào hiện không sử dụng nếu những phiên bản đó không tuân thủ chính sách này.

Nếu bạn xuất bản ứng dụng bằng API xuất bản của nhà phát triển Google Play, hãy tham khảo các hướng dẫn đặc biệt này.

Hoàn thành Biểu mẫu khai báo quyền

 

Bước 1: Đánh giá các quyền được yêu cầu

Bạn sẽ tìm thấy lịch sử về các quyền đã khai báo trước đây (nếu có), cũng như các quyền mới yêu cầu trong danh sách có thể mở rộng trong phần "Khai báo quyền nhạy cảm" của trang "Chuẩn bị bản phát hành".

  • Các quyền hiển thị kèm theo dấu kiểm đã được khai báo trong các bản phát hành trước.

  • Các quyền hiển thị kèm theo cảnh báo mới được thêm vào. Các yêu cầu cấp quyền này sẽ được bao gồm trong biểu mẫu khai báo của bạn để nhóm Google Play xem xét và đánh giá theo các nguyên tắc đã công bố.
Nếu thấy trong danh sách các quyền mới yêu cầu có quyền mà bạn không định đưa vào Biểu mẫu khai báo quyền, thì bạn nên xóa APK hoặc Gói ứng dụng đó và tải một APK hoặc Gói ứng dụng mới lên, đồng thời yêu cầu nhóm quyền thích hợp trước khi tiếp tục.

 

Bước 3: Xác định chức năng cốt lõi cho ứng dụng

Bạn phải xác định chức năng cốt lõi cho ứng dụng từ danh sách các trường hợp sử dụng được hỗ trợ. Hãy chọn tất cả các hộp kiểm áp dụng cho chức năng cốt lõi của ứng dụng của bạn.

Các trường hợp sử dụng không được liệt kê trên trang này không được phép. Nếu chức năng cốt lõi của ứng dụng của bạn yêu cầu trường hợp sử dụng mới, hãy chọn Báo cáo trường hợp sử dụng mới để thông báo cho nhóm Google Play về trường hợp sử dụng của bạn. Nhóm Google Play sẽ xem xét trường hợp sử dụng của bạn và trả lời bài đăng của bạn với mọi thông tin bổ sung.

Bước 4: Cung cấp hướng dẫn để xem xét ứng dụng

Khi bạn gửi Biểu mẫu khai báo quyền của mình, nhóm Google Play sẽ xem xét chức năng cốt lõi của ứng dụng của bạn để đảm bảo các quyền yêu cầu là bắt buộc đối với trường hợp sử dụng được hỗ trợ. 
Nếu cần có hướng dẫn cụ thể để thể hiện chức năng cốt lõi này, bạn có thể bao gồm các hướng dẫn đó trong phần này.

Bước 5: Cung cấp video trình diễn ứng dụng

Bạn có thể cung cấp bản trình diễn video để nhóm Google Play có thể xem xét chức năng cốt lõi của ứng dụng của bạn dễ dàng hơn.

Các định dạng video được hỗ trợ: Liên kết YouTube (ưu tiên), liên kết trong bộ nhớ trên đám mây với định dạng mp4 hoặc định dạng tệp video phổ biến khác

Bước 5: Cung cấp hướng dẫn truy cập nội dung bị hạn chế trong ứng dụng

Nếu chức năng cốt lõi của ứng dụng của bạn chỉ dành cho người dùng đã đăng nhập, bạn phải cung cấp hướng dẫn để truy cập nội dung bị hạn chế đó. Nhóm xem xét Google Play sẽ sử dụng các hướng dẫn này để đánh giá chức năng bị hạn chế.

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu đăng nhập, hãy chọn Tất cả hoặc một vài chức năng bị hạn chế và cung cấp tên người dùng hoặc số điện thoại và mật khẩu thử nghiệm hợp lệ, cùng mọi hướng dẫn cần thiết khác để truy cập nội dung ứng dụng bị hạn chế

Chỉ cung cấp thông tin đăng nhập tài khoản dùng riêng cho mục đích thử nghiệm. Không cung cấp thông tin đăng nhập của người dùng phiên bản chính thức.
Nếu không, hãy chọn Tất cả chức năng có sẵn mà không cần quyền truy cập đặc biệt để tiếp tục mà không cần cung cấp thông tin đăng nhập thử nghiệm.

Bước 6: (Chỉ dành cho nhiều APK) Yêu cầu ngoại lệ cho các APK cũ 

Trường này sẽ chỉ xuất hiện nếu bạn sử dụng cấu hình nhiều apk cho các bản phát hành của mình và một trong các biến thể APK yêu cầu quyền sử dụng dữ liệu Nhật ký cuộc gọi hoặc SMS.
Bạn có thể yêu cầu ngoại lệ trong trường hợp cấu hình nhiều APK của bạn sử dụng APK cũ mà bạn không còn có thể thay đổi mã. Hãy tham khảo các yêu cầu cho ngoại lệ này trước khi tiến hành. Bạn phải hủy kích hoạt mọi APK không đáp ứng yêu cầu để tuân thủ chính sách về Quyền.
Nếu bạn đủ điều kiện cho ngoại lệ này, hãy nhập (các) mã phiên bản (phân tách bằng dấu phẩy) trong trường Ngoại lệ APK. 

Bước 7: Xác nhận khai báo

Chọn các hộp kiểm tương ứng để xác nhận rằng các chi tiết khai báo của bạn là chính xác và bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng phù hợp của các quyền đã khai báo.

Chuẩn bị và triển khai bản phát hành của bạn

Khi bạn đã hoàn thành tất cả các bước bắt buộc của Biểu mẫu khai báo quyền, hãy hoàn thành các bước còn lại để chuẩn bị và triển khai bản phát hành của bạn.

Quy trình xem xét các quyền

Khi bạn hoàn thành Biểu mẫu khai báo quyền và triển khai bản phát hành của mình, nhóm Google Play sẽ xem xét ứng dụng của bạn kỹ hơn. Yêu cầu của bạn có thể cần đến vài tuần để xử lý. Trong thời gian này, ứng dụng mới hoặc bản cập nhật ứng dụng của bạn sẽ ở trạng thái đang chờ phát hành cho đến khi yêu cầu của bạn được xem xét. Nhóm Google Play cũng sẽ xem xét liệu ứng dụng của bạn có tuân thủ Chính sách chương trình dành cho nhà phát triển của Google Play không.

Nếu bạn ghi đè phiên bản đang chờ phát hành của mình bằng một bản phát hành mới, quá trình xem xét sẽ kéo dài hơn. Nếu cần phát hành bản cập nhật ứng dụng ngay, bạn phải xóa các quyền nhạy cảm hoặc có mức độ rủi ro cao khỏi APK hoặc Gói ứng dụng của bạn và triển khai một bản phát hành mới. Google Play sẽ chỉ xem xét bản phát hành mới này xem có tuân thủ chính sách không và phát hành trong vòng vài giờ.

Nếu ứng dụng của bạn không tuân thủ Chính sách về quyền, nhóm Google Play sẽ gửi email có kết quả đánh giá đến Chủ sở hữu tài khoản và Địa chỉ email liên hệ trên tài khoản nhà phát triển của bạn. Nếu yêu cầu của bạn được chấp thuận và ứng dụng của bạn tuân thủ các chính sách của Chương trình dành cho nhà phát triển, ứng dụng mới hoặc bản cập nhật ứng dụng của bạn sẽ tự động được phát hành trên Google Play.

Hướng dẫn đặc biệt cho người dùng API xuất bản của Nhà phát triển Google Play

Nếu triển khai một bản phát hành bằng API xuất bản dành cho nhà phát triển của Google Play và Google Play trước đây chưa cho phép bạn sử dụng các quyền nhạy cảm hoặc có mức độ rủi ro cao cho APK hoặc Gói ứng dụng, thì bạn sẽ gặp lỗi.

Để tiếp tục quản lý các bản phát hành bằng API xuất bản, bạn phải xóa mọi yêu cầu về quyền nhạy cảm hoặc có mức độ rủi ro cao khỏi ứng dụng của mình và tạo một bản phát hành mới với APK hoặc Gói ứng dụng đã sửa đổi hoặc chuẩn bị và triển khai bản phát hành của mình bằng giao diện người dùng web Play Console, bằng cách thực hiện các bước sau đây:

  1. Tải lên APK hoặc Gói ứng dụng mà yêu cầu các quyền nhạy cảm hoặc có mức độ rủi ro cao

  2. Hoàn thành Biểu mẫu khai báo quyền như trên

  3. Hoàn thành việc triển khai bản phát hành bằng giao diện người dùng web Play Console

Khi Biểu mẫu khai báo quyền của bạn đã được chấp thuận và ứng dụng của bạn đã được chấp thuận là tuân thủ chính sách, bản phát hành của bạn sẽ được xuất bản và bạn có thể tiếp tục sử dụng API xuất bản để quản lý các bản phát hành của mình.  Nếu không, nhóm Google Play sẽ thông báo cho bạn nếu yêu cầu Khai báo quyền của bạn đã bị từ chối và sẽ cung cấp mọi thông tin bổ sung.

Bất cứ khi nào ứng dụng của bạn yêu cầu cấp bất kỳ quyền mới nào, bạn sẽ được yêu cầu sử dụng Giao diện người dùng để hoàn thành Biểu mẫu khai báo quyền sửa đổi, trong đó nêu cụ thể các quyền mới được yêu cầu.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?