Používanie skupín povolení pre SMS alebo denník hovorov

Google Play obmedzuje používanie vysoko rizikových alebo citlivých povolení vrátane skupín povolení pre SMS alebo denník hovorov

Ak vaša aplikácia nevyžaduje prístup k povoleniam pre denník hovorov alebo SMS, musíte ich odstrániť z jej manifestu. Podrobnosti o alternatívnej implementácii v súlade s pravidlami sú uvedené nižšie. 

Ak sa domnievate, že vaša aplikácia spĺňa Podmienky prijateľného používania alebo má nárok na výnimku, mali by ste deklarovať všetky povolenia pre denník hovorov alebo SMS priamo prostredníctvom služby Play Console.

Aplikácie, ktoré nedodržia požiadavky pravidiel alebo neodošlú formulár na deklaráciu, môžu byť zo služby Google Play odstránené.

Kedy by ste mali používať tieto povolenia

Povolenia pre denník hovorov alebo SMS by ste mali používať vtedy, keď vaša aplikácia spadá do povolených použití, a iba na aktiváciu kľúčových základných funkcií aplikácie. 

Základná funkcia je definovaná ako hlavný účel aplikácie. Môže zahŕňať súpravu základných funkcií, ktoré musia byť viditeľne zdokumentované a propagované v popise aplikácie. Bez základných funkcií je aplikácia „nefunkčná“ alebo vykreslená ako nepoužiteľná. 

Zbaliť všetko Rozbaliť všetko

Schválené použitia povolení pre SMS a denník hovorov

Medzi zamýšľané spôsoby použitia aplikácií žiadajúcich o používanie povolení pre SMS alebo denník hovorov patrí napríklad možnosť použitia ako predvoleného obslužného nástroja pre SMS, telefón či Asistenta.

Pred vyzvaním používateľov, aby prijali niektoré povolenie uvedené vyššie, musia byť aplikácie aktívne registrované ako predvolený obslužný nástroj pre SMS, telefón alebo Asistenta. V prípade, že už ďalej predvoleným obslužným nástrojom nebudú, musia dané povolenia okamžite prestať používať. 

Použitie

Vhodné povolenia*

Predvolený obslužný nástroj pre SMS (a používanie všetkých ostatných základných funkcií, pokiaľ bude predvoleným obslužným nástrojom)

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, SEND_SMS, WRITE_SMS

Predvolený obslužný nástroj pre telefón (a používanie všetkých ostatných základných funkcií, pokiaľ bude predvoleným obslužným nástrojom)

SEND_SMS

PROCESS_OUTGOING_CALLS, READ_CALL_LOG, WRITE_CALL_LOG

Predvolený obslužný nástroj pre Asistenta (a používanie všetkých ostatných základných funkcií, pokiaľ bude predvoleným obslužným nástrojom)

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, SEND_SMS, WRITE_SMS

READ_CALL_LOG


* Určujú sa na základe kontroly a schválenia na Google Play.

Výnimky

Google Play môže poskytnúť dočasnú výnimku aplikáciám, ktoré nie sú predvolenými obslužnými nástrojmi pre SMS, telefón či Asistenta, ak:

 • sa používaním povolenia zaisťuje základná funkcia aplikácie uvedená nižšie,
 • momentálne neexistuje iný spôsob poskytovania základnej funkcie.

Použitie

Vhodné povolenia1

Overenie účtu prostredníctvom telefonického hovoru

Zariadenie sa dá overiť telefonickým hovorom; prijatie telefonátu sa potvrdí overovacím číslom v denníku hovorov

READ_CALL_LOG

Ochrana proti phishingu v správach SMS („smishing“)

Na implementovanie tohto prípadu použitia musíte mať záznam o významnej ochrane používateľov, ktorý bude spomenutý v analytických prehľadoch, výsledkoch porovnávacích testov, publikáciách z odvetvia a ďalších dôveryhodných zdrojoch informácií.

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, WRITE_SMS

Zálohovanie a obnova pre používateľov

Záloha, obnova používateľského obsahu a jeho uloženie v cloude

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, WRITE_SMS

READ_CALL_LOG, WRITE_CALL_LOG

Identifikácia volajúceho, rozpoznávanie alebo blokovanie spamu

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, SEND_SMS,

READ_CALL_LOG, PROCESS_OUTGOING_CALLS

Sprievodné aplikácie pripojeného zariadenia umožňujúce odosielanie a prijímanie SMS alebo hovorov

Aplikácie, ktoré umožňujú používateľovi pripojiť mobilné zariadenie k prepojenému zariadeniu (napríklad inteligentným hodinkám, zariadeniam pre motoristov, zariadeniu inteligentnej domácnosti a podobne) a odosielať alebo prijímať textové správy a telefonické hovory

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, SEND_SMS, WRITE_SMS

PROCESS_OUTGOING_CALLS, READ_CALL_LOG, WRITE_CALL_LOG

Krížová synchronizácia alebo prenos SMS či hovorov

Aplikácie, ktoré umožňujú používateľovi synchronizovať textové správy a hovory vo viacerých zariadeniach (napríklad medzi telefónom a laptopom)

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, SEND_SMS

READ_CALL_LOG

Automatizácia zariadenia

Aplikácie, ktoré umožňujú používateľovi automatizovať opakujúce sa akcie vo viacerých oblastiach operačného systému na základe minimálne jednej skupiny podmienok (spúšťačov) stanovených používateľom

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, SEND_SMS, WRITE_SMS

 

READ_CALL_LOG, WRITE_CALL_LOG, PROCESS_OUTGOING_CALLS

Správa podnikového archívu, riadenie podnikových vzťahov so zákazníkmi alebo správa podnikových zariadení

Správa zariadení pre podniky určená pre ich zamestnancov; prístup vyžaduje podnikové prihlásenie

* V prípade použitia podnikového riadenia vzťahov so zákazníkmi: povolené sú iba povolenia označené znakom *

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, WRITE_SMS

READ_CALL_LOG*, PROCESS_OUTGOING_CALLS*, WRITE_CALL_LOG

Handsfree používanie a premietaná obrazovka vo vozidle

Aplikácie, ktoré priamo súvisia so základnými funkciami jazdenia alebo mobility (napríklad navigácia), obzvlášť v situáciách s obmedzenými fyzickými interakciami používateľa so zariadeniami

RECEIVE_SMS, SEND_SMS,

RECEIVE_MMS, RECEIVE_WAP_PUSH, WRITE_SMS

PROCESS_OUTGOING_CALLS, WRITE_CALL_LOG, READ_CALL_LOG

Aplikácie na zaistenie fyzickej bezpečnosti alebo odosielanie núdzových upozornení

Aplikácie, ktoré odosielajú upozornenia SMS v núdzových situáciách

SEND_SMS

Hovory cez prostredníka 

Aplikácie, ktoré poskytovaním čísla sprostredkovateľa umožňujú používateľovi volať a posielať textové správy

PROCESS_OUTGOING_CALLS, READ_CALL_LOG, WRITE_CALL_LOG

SMS informačných služieb

Aplikácie, ktoré pomocou správ informačných služieb komunikujú so zákazníkmi

RECEIVE_SMS

Finančné transakcie založené na SMS a správa peňazí

Napríklad jednotné platobné rozhranie (UPI), overenia finančných transakcií, sledovanie a správa rozpočtu

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, SEND_SMS

Zapisovanie a zobrazovanie histórie hovorov v predvolenej telefónnej aplikácii

Aplikácie, ktoré dokumentujú históriu hovorov používateľa v rámci vytáčania

WRITE_CALL_LOG


1 Určujú sa na základe kontroly a schválenia na Google Play.

Poznámka: Aplikácie pre služby operátora a OEM môžu okrem kľúčových služieb vyžadujúcich prístup požiadať aj o prístup k povoleniam pri prípadoch použitia uvedených vyššie.

Výnimka pravidiel

Ak máte staré súbory APK s povoleniami pre SMS alebo denník hovorov a už nemôžete zmeniť ich kód, môžete požiadať o výnimku z pravidiel.

Túto výnimku môžete získať až po splnení VŠETKÝCH nasledujúcich požiadaviek:

 • Musíte uviesť konkrétne súbory APK, pre ktoré chcete udeliť výnimku.

 • Súbory APK požadujúce výnimku museli byť zverejnené do 1. januára 2019.

 • Musíte mať alternatívne súbory APK, ktoré budete poskytovať používateľom systému Android Oreo (rozhranie API úrovne 26) alebo novšieho, a tieto súbory musia byť v súlade s pravidlami pre SMS alebo denník hovorov.

 • Súbory APK požadujúce výnimku musia predstavovať veľmi malé percento (nie väčšie ako nízka jednočíslicová hodnota) z celkovej inštalácie.

Google Play vašu žiadosť skontroluje a udelí výnimky na základe jednotlivých prípadov. Súlad s pravidlami povolení pre SMS alebo denník hovorov môžete prípadne zaistiť aj tak, že zrušíte zverejnenie súborov APK porušujúcich podmienky.
Neplatné použitia

Niekedy môžu aplikácie požadovať prístup k citlivým údajom používateľa na účely, v prípade ktorých existuje bezpečnejšia alternatíva alebo pri ktorých riziko odhalenia údajov nezaručuje prístup. 

Nižšie sú uvedené prípady bežného použitia, kedy nebude povolený prístup k citlivým údajom používateľa súvisiacim s povoleniami pre SMS a denník hovorov: 

 • Overenie účtu prostredníctvom SMS (pozrite si alternatívy nižšie)
 • Zdieľanie obsahu alebo pozvánky (pozrite si alternatívy nižšie)
 • Uprednostňovanie kontaktov, profily záujmov alebo sociálne grafy
 • Nahrávač hovorov

 • Posilňovač výkonu zariadenia, správa miesta alebo údajov

 • Vyhľadávač rodín alebo zariadení

 • Inteligentná alebo prediktívna klávesnica

 • Správy SMS alebo hovory zobrazujúce sa na tapete, v spúšťači alebo iných nástrojoch

 • Preklad SMS

 • Prevod textu na hlas a hlasu alebo reči na text [keď nejde o predvolený obslužný nástroj ani vhodnú výnimku]

 • Správa SMS a kontaktov [keď nejde o predvolený obslužný nástroj ani vhodnú výnimku]

 • Vylepšenie oznámení a upozornenia v podobe SMS alebo telefonického hovoru [keď nejde o predvolený obslužný nástroj ani vhodnú výnimku]

Poznámka: Tento zoznam nie je vyčerpávajúci.

Alternatívy k bežným použitiam

Použitie

Alternatívy

Jednorazové heslo a overenie účtu cez SMS

Pomocou rozhrania SMS Retriever API môžete vo svojej aplikácii automaticky overovať používateľov prostredníctvom SMS bez nutnosti ručného zadávania overovacích kódov a potreby ďalších povolení aplikácie.

Ak pre vašu aplikáciu nie je rozhranie SMS Retriever API vhodné, používatelia môžu tiež ručne zadať overovací kód.

Odoslanie textovej správy

Pomocou intencie SMS môžu vaše aplikácie iniciovať textovú správu SMS alebo MMS.

Zdieľanie obsahu

Pomocou intencie zdieľania môže vaša aplikácia umožniť používateľom zdieľať obsah alebo odosielať pozvánky prostredníctvom rôznych podporných aplikácií bez potreby citlivých povolení aplikácie.

Volanie

Pomocou intencie vytáčania môže vaša aplikácia špecifikovať telefónne číslo a spustiť telefónnu aplikáciu. Používateľ potom môže explicitne volať.

Intencia vytáčania nevyžaduje povolenie CALL_PHONE.

 

Dôležité: Ak sa vo vašej aplikácii zmení používanie týchto obmedzených povolení, musíte znova odoslať formulár s aktualizovanými a presnými informáciami. Podvodné a nedeklarované použitia týchto povolení môžu mať za následok pozastavenie aplikácie alebo zrušenie vášho účtu vývojára.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?