Prenumeratos programoje našumo peržiūra

Prenumeratų informacijos suvestinėje galite peržiūrėti visas, naujas ir atšauktas programos prenumeratas per tam tikrą laikotarpį ir išsamią pajamų informaciją.

Prenumeratų ataskaitose rodomos metrikos apskaičiuojamos pagal naudotojų, kurie sutiko bendrinti savo duomenis su kūrėjais, duomenis, atlikus koregavimų, kad labiau atitiktų visų jūsų naudotojų duomenis. Šias metrikas galite naudoti atlikdami tendencijų ar konversijų analizę, bet jų nerekomenduojama naudoti vykdant apskaitą. Standartinius finansinius duomenis peržiūrėkite pajamų ataskaitoje.

Pastaba: bandomieji užsakymai iš licencijuotų testuotojų neįtraukiami į prenumeratų ataskaitas.

Programos informacijos suvestinės nustatymas

 1. Prisijunkite prie „Play Console“.
 2. Pasirinkite programą.
 3. Kairiajame meniu spustelėkite Finansų ataskaitos > Prenumeratos.
 4. Ekrano viršuje pasirinkite SKU, šalis ir laikotarpį, kurių duomenis norite peržiūrėti.

Apžvalga

Apibrėžimai

Ekrano viršuje bus pateikta toliau nurodyta informacija.

 • Aktyvios prenumeratos: prenumeratų, kurios buvo aktyvios bent vieną dieną per pasirinktą laikotarpį, skaičius, įskaitant nemokamų bandomųjų versijų naudotojus.
 • Naujos prenumeratos: pasirinktą laikotarpį pradėtų prenumeratų skaičius, įskaitant nemokamų bandomųjų versijų naudotojus.
 • Atšauktos prenumeratos: pasirinktą laikotarpį atšauktų prenumeratų skaičius, įskaitant atšaukimą per nemokamą bandomąjį laikotarpį.
 • Pajamos: per pasirinktą laikotarpį sugeneruotos apskaičiuotos pajamos. Tai yra naudotojų sumokėta suma su mokesčiais.
 • VAPP: vidutinių aktyvios prenumeratos pajamų suvestinė. VAPP apskaičiuojamos kaip bendros prenumeratos pajamos pasirinktu laikotarpiu, padalytos iš bendro aktyvių prenumeratų skaičiaus.
 • Grąžinimas: bendras grąžinimų, kurie buvo atlikti per pasirinktą laikotarpį, skaičius.

Peržiūrėdami informacijos suvestinę atminkite toliau nurodytus dalykus.

 • Prenumeratorius: naudotojas, programoje turintis bent vieną aktyvią prenumeratą. Į šią kategoriją įtraukiami ir nemokamos versijos bandytojai bei naudotojai su nustatytu atidėjimo laikotarpiu.
 • Aktyvi prenumerata: naudotojo suaktyvintas SKU, įtraukiant nemokamas bandomąsias versijas. Aktyvi prenumerata baigiasi naudotojui atšaukus prenumeratą, net jei prieiga leidžiama iki dabartinio atsiskaitymo laikotarpio pabaigos.
 • Pirmoji prenumerata: pirmoji prenumerata, kurią naudotojas suaktyvina programoje.
 • Pakartotinė prenumerata: antra ir visos kitos prenumeratos, kurias naudotojas įsigyja toje pačioje programoje. Pavyzdžiui, naudotojas atšaukia pirmą prenumeratą gegužės mėnesį, o rugsėjo mėnesį užsiprenumeruoja iš naujo.
Visos prenumeratos

Programos visų prenumeratų kortelėje rodomos visos aktyvios, naujos ir atšauktos prenumeratos per pasirinktą laikotarpį, įskaitant nemokamų bandomųjų versijų naudotojus.

Pajamos

Programos pajamų kortelėje rodomos dienos ir 30 dienų pajamos, sugeneruotos per pasirinktą laikotarpį, įskaitant mokesčius.

3 populiariausios prenumeratos

Trys populiariausios programos prenumeratos nustatomos pagal bendras pajamas per pasirinktą laikotarpį. Jei norite filtruoti prenumeratos informacijos suvestinę pagal lentelėje rodomą SKU, spustelėkite Pasirinkti.

Naujų prenumeratų grupės duomenys

Šalia antraštės „Kaip veikia naujos jūsų prenumeratos?“ galite pasirinkti prenumeratos SKU ir dienų seką, kad peržiūrėtumėte korteles, kuriose pateiktas pasirinktu laikotarpiu pradėtų prenumeratų našumas.

Prenumeratų išlaikymas

Duomenų saugojimo kortelėje pateikiamas prenumeratų, kurios lieka aktyvios per tam tikrą laikotarpį, procentinis dydis. Naudodami šią informaciją geriau suprasite, kaip skirtingi SKU išlaiko prenumeratorius.

Jei norite peržiūrėti išsamią išlaikymo ir konversijų duomenų analizę, pasirinkite Žr. išlaikymo ataskaitą.  

Prenumeratos atšaukimas

Atšaukimo kortelėje rodoma grupės prenumeratų naudotojų sumažėjimo analizė. Remdamiesi šia informacija galite nustatyti būdus, kaip bandyti sumažinti atšaukimų skaičių esant skirtingoms situacijoms. 

Jei norite peržiūrėti išsamią atšaukimo ir atkūrimo duomenų analizę, pasirinkite Žr. atšaukimo ataskaitą.

Išsamių ataskaitų peržiūra

Pasirinkę ataskaitos nuorodą kiekvienos kortelės apačioje galite peržiūrėti bet kurios programos prenumeratos išsamias įgijimo, išlaikymo ir atšaukimo ataskaitas.

Įgijimo ataskaita

Puslapyje Įgijimo ataskaitos galite peržiūrėti duomenis apie tai, kaip naudotojai randa jūsų programos parduotuvės įrašą ir su juo sąveikauja.

Išlaikymo ataskaita

Prenumeratos išlaikymo ataskaitoje galite palyginti dviejų prenumeratų grupių išlaikymo ir konversijų rodiklius, kad geriau suprastumėte, kaip geriausia išlaikyti ir konvertuoti prenumeratorius. Galite konfigūruoti grupes pagal prenumeratos SKU, įsigijimo šalį ir dienų seką, kada prenumerata buvo pradėta. Į grupes, esančias išlaikymo ataskaitoje, įtrauktos visos naujos prenumeratos, įskaitant pirmą kartą prenumeruojančius žmones ir sugrįžtančius prenumeratorius.

Išlaikymo rodiklių palyginimas

Galite įvertinti, kaip kiekvienoje grupėje išlaikomi prenumeratoriai ir kada sumažėja jų skaičius (arba ar išvis sumažėja), naudodami diagramas „Išlaikymas pagal atsiskaitymo laikotarpį“ ir „Išlaikymas pagal dieną“.

Diagramoje „Išlaikymas pagal atsiskaitymo laikotarpį“ galite peržiūrėti, kiek atsiskaitymo ciklų prenumeratoriai lieka aktyvūs. Pagal tai galite sužinoti, kaip jums sekasi gauti pajamų iš prenumeratorių kiekvienoje grupėje.

Pastaba: jei nustatėte prenumeratos pradinės kainos atsiskaitymo ciklus, jie įtraukiami į atsiskaitymo laikotarpius.

Diagramoje „Išlaikymas pagal dieną“ galite gauti išsamesnės informacijos, po kiek dienų per atsiskaitymo laikotarpį prenumeratoriai atšaukia prenumeratą. Į šią diagramą įtraukiama pirma diena, kai prenumerata buvo aktyvi, iki tos dienos, kai ji buvo atšaukta, įskaitant nemokamą bandomąjį laikotarpį, atidėjimo laikotarpį ir paskyros sulaikymo laikotarpius.

Po kiekviena diagrama galite peržiūrėti duomenis lentelėje, pasirinkę rodyklę žemyn šalia Duomenų lentelė.

Konversijų rodiklių palyginimas

Po išlaikymo diagramomis pateikiamos kortelės, nurodančios, kaip prenumeratoriai konvertuoja iš vieno toliau nurodyto etapo į kitą:

 • iš nemokamo bandomojo laikotarpio į mokamą prenumeratą;
 • iš pradinės kainos į visą kainą;
 • iš pirmo visos sumos mokėjimo į antrą visos sumos mokėjimą.

Kiekvienoje kortelėje galite peržiūrėti, kiek prenumeratorių grupėje pradėjo prenumeravimo etapą ir kiek prenumeratų, užregistruotų šiame etape, buvo atšaukta arba konvertuota į mokamas prenumeratas, kartu su atšaukimo priežasčių analize.

Pvz., tarkime, kad 2 000 prenumeratorių pradėjo nemokamą bandomąjį laikotarpį ir 1 000 iš jų užbaigė šį laikotarpį, atšaukdami prenumeratą arba konvertuodami į mokamą prenumeratą. Jei 200 iš šių 1 000 prenumeratorių nebenaudoja nemokamos bandomosios versijos, nes ją atšaukė, o likę 800 žmonių konvertavo į mokamas prenumeratas, atšaukimo rodiklis yra 20 proc., o konversijų rodiklis – 80 proc.

Atšaukimo ataskaita

Atšaukimo ir atkūrimo ataskaitoje pateikiama išsamių įžvalgų apie tai, kodėl naudotojai atšaukė prenumeratas ir koks prenumeratų atkūrimo funkcijų, pvz., atidėjimo laikotarpio ir paskyros sulaikymo, našumas.

Pasirinkę prenumeratos SKU, šalis ir laikotarpį, kurių duomenis norite peržiūrėti, galite peržiūrėti diagramas „Dažniausios atšaukimo priežastys“ ir „Atšaukimo apklausos atsakymai“, kuriose apibendrinamos ir skirstomos kategorijomis naudotojų prenumeratų atšaukimo priežastys. Pagal numatytuosius nustatymus, statistikos duomenys pateikiami procentais, kad būtų galima lengviau palyginti pagrindines atšaukimo priežastis. Jei norite peržiūrėti duomenis kaip absoliučiąsias vertes, atšaukite jungiklio Rodyti kaip procentus pasirinkimą.

Jei norite gauti išsamios informacijos pagal konkrečias datas, užveskite žymeklį virš diagramos arba pasirinkite rodyklę žemyn šalia parinkties Duomenų lentelė, esančios po diagrama.

Dažniausių atšaukimo priežasčių peržiūra

Kortelėje Atšaukimai rodoma dažniausių naudotojų atšaukimo priežasčių analizė per tam tikrą laikotarpį.

 • Savanoriški atšaukimai: prenumeratą, ėmęsis aiškių veiksmų, atšaukė naudotojas (pvz., atšaukė „Play“ parduotuvėje, ištrynė paskyrą, susisiekė su palaikymo komanda ir pateikė atšaukimo užklausą) arba kūrėjas (pvz., naudodamas „Google Play“ kūrėjo API arba užsakymų tvarkymo funkciją, skirtą prenumeratai atšaukti).
 • Netyčiniai atšaukimai: prenumerata atšaukta dėl su mokėjimo užbaigimu susijusios problemos (pvz., nepatvirtintų kainos pokyčių arba mokėjimo problemos, pvz., nepakankamų lėšų, uždarytų paskyrų ir kt.).
 • Naujovinimas / ankstesnės versijos grąžinimas: prenumerata atšaukta, nes naudotojas perėjo į kitą prenumeratos pakopą.
 • Kita: prenumeratos, atšauktos dėl kitų priežasčių (pvz., neaktyvios paskyros, programos sustabdymo).

Atšaukimo apklausos atsakymų peržiūra

Kai naudotojai atšaukia prenumeratas naudodami prenumeratų centrą, jų klausiama, kodėl nusprendė atšaukti. Naudotojų, nusprendusių pateikti atšaukimo priežastį, atsakymai rodomi kortelėje Atšaukimo apklausos atsakymai.

Naudotojai, kurie pasirenka „Kita“, gali pasirinktinai pateikti savo atšaukimo priežastį. Galite atsisiųsti CSV failą su šiais atsakymais iš kortelės Kiti atsakymai, jei turite visuotinį leidimą „Peržiūrėti finansinius duomenis“.

Informacijos suvestinės naudojimas panaudojant kitus „Play Console“ išteklius

 • Prenumeratų informacijos suvestinė: rodomi visi galimi su prenumeratomis susiję duomenys.
 • Finansinės ataskaitos: rodomos pajamos, sugeneruotos iš programų ir produktų programoje pardavimo bei prenumeratų.

Susijęs turinys

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?