Chuẩn bị và ra mắt bản phát hành

Với một bản phát hành, bạn có thể quản lý Gói ứng dụng Android, là định dạng xuất bản đề xuất của Google Play hoặc APK, sau đó phát hành ứng dụng của bạn thành một phiên bản cụ thể.

Bước 1: Tạo bản phát hành

Bản phát hành là sự kết hợp của một hoặc nhiều cấu phần phần mềm bản dựng mà bạn sẽ chuẩn bị trước khi ra mắt một ứng dụng hoặc bản cập nhật ứng dụng.

Cách bắt đầu bản phát hành:

 1. Chuyển tới Play Console.
 2. Chọn một ứng dụng.
 3. Trên menu bên trái, hãy chọn Quản lý bản phát hành > Bản phát hành ứng dụng.
 4. Bên cạnh loại bản phát hành mà bạn muốn tạo, hãy chọn Quản lý. Bạn có thể chọn trong số các phiên bản sau:
  • Thử nghiệm nội bộ: Tạo một bản phát hành thử nghiệm nội bộ để nhanh chóng phân phối ứng dụng của mình cho thử nghiệm nội bộ và kiểm tra đảm bảo chất lượng.
  • Thử nghiệm kín: Tạo một bản phát hành kín để thử nghiệm các phiên bản phát hành trước của ứng dụng với một nhóm người thử nghiệm lớn hơn. Sau khi thử nghiệm với một nhóm nhân viên hoặc người dùng đáng tin cậy nhỏ hơn, bạn có thể mở rộng thử nghiệm của mình ra bản phát hành mở. Trên trang Bản phát hành ứng dụng, phiên bản Alpha sẽ được cung cấp dưới dạng thử nghiệm kín đầu tiên của bạn. Nếu cần, bạn cũng có thể tạo và đặt tên cho các phiên bản kín bổ sung.
  • Thử nghiệm mở: Tạo bản phát hành mở sau khi bạn thử nghiệm bản phát hành kín. Bản phát hành mở của bạn có thể bao gồm phạm vi người dùng rộng hơn cho thử nghiệm, trước khi bạn phát hành chính thức ứng dụng của mình.
  • Phiên bản chính thức: Khi bạn tạo một bản phát hành chính thức, phiên bản ứng dụng này sẽ được phân phối cho tất cả người dùng ở những quốc gia bạn đã nhắm mục tiêu.
 5. Để tạo một bản phát hành mới, hãy chọn Tạo bản phát hành.

Lưu ý:  Để biết thêm thông tin về thử nghiệm, hãy chuyển đến phần thiết lập thử nghiệm mở, kín hoặc nội bộ.

Bước 2: Chuẩn bị bản phát hành của ứng dụng

 1. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để thêm các APK hoặc app bundle, mô tả tính năng mới trong bản phát hành này rồi đặt tên cho bản phát hành. Để biết thêm thông tin về bất kỳ trường nào trong số những trường này, hãy chọn tiêu đề phần phù hợp bên dưới.
 2. Để lưu mọi thay đổi bạn thực hiện cho bản phát hành, chọn Lưu.
 3. Khi đã chuẩn bị xong bản phát hành, hãy chọn Xem lại.

Phân phối theo quốc gia

Để biết chi tiết về việc quản lý quốc gia được cung cấp các bản phát hành kín, mở và chính thức của ứng dụng, hãy chuyển đến phần phân phối bản phát hành ứng dụng cho những quốc gia cụ thể.

Chi tiết bản phát hành

Chọn một tiêu đề phần dưới đây để biết thêm thông tin.

Android App Bundle và APK để thêm

Trong phần này, hãy xem chi tiết về các app bundle hoặc APK mà bạn đã thêm trực tiếp vào bản phát hành.

Android App Bundle và APK để hủy kích hoạt

Trong phần này, hãy xem chi tiết về các app bundle hoặc APK từ bản phát hành trước sẽ không được phân phát cho người dùng.

Khi bạn nhấp vào Giữ lại, cấu phần phần mềm sẽ di chuyển sang danh sách các app bundle hoặc APK sẽ tiếp tục được phân phát cho người dùng.

Android App Bundle và APK để giữ lại

Trong phần này, hãy xem chi tiết về các app bundle hoặc APK từ bản phát hành trước của bạn sẽ tiếp tục được phân phát cho người dùng.

Khi bạn nhấp vào Hủy kích hoạt, cấu phần phần mềm sẽ di chuyển sang danh sách các app bundle hoặc APK sẽ không được phân phát cho người dùng nữa.

Khai báo quyền cho ứng dụng của bạn (tùy chọn)

Yêu cầu cấp quyền được đánh giá trong quá trình phát hành sau khi thêm các APK hoặc Gói ứng dụng của bạn. Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu sử dụng các quyền nhạy cảm hoặc có mức độ rủi ro cao (ví dụ: SMS hoặc Nhật ký cuộc gọi), bạn có thể phải hoàn thành Biểu mẫu khai báo quyền và nhận phê duyệt từ Google Play.

Tên bản phát hành

Tên bản phát hành chỉ để sử dụng trong Play Console và sẽ không hiển thị với người dùng.

Chúng tôi sẽ điền sẵn trường này bằng tên phiên bản của APK hoặc app bundle đầu tiên được thêm vào bản phát hành.

Để bản phát hành của bạn dễ nhận biết hơn trong Play Console, hãy thêm một tên bản phát hành có ý nghĩa với bạn, chẳng hạn như tên phiên bản ("3.2.5-RC2") hoặc tên mã nội bộ ("Banana").

Bản phát hành này có tính năng gì mới?

Tổng quan

Cho người dùng biết về các cập nhật gần đây mà bạn đã thực hiện trong bản phát hành này của ứng dụng. Bạn không nên sử dụng mô tả "Tính năng mới" cho mục đích quảng cáo hoặc thu hút hành động của người dùng.

Thêm ghi chú phát hành và quản lý bản dịch

Trong phần "Bản phát hành này có tính năng gì mới?", hãy thêm mô tả cho bản phát hành ứng dụng của bạn vào giữa các thẻ ngôn ngữ có liên quan. Thẻ ngôn ngữ sẽ hiển thị trong hộp văn bản cho mỗi ngôn ngữ mà ứng dụng của bạn hỗ trợ.

Để thay đổi các ngôn ngữ mà ứng dụng của bạn hỗ trợ, trước tiên, bạn phải thêm bản dịch vào Danh sách cửa hàng của mình. Khi bạn quay lại trang Chuẩn bị bản phát hành, nhóm ngôn ngữ mới nhất sẽ hiển thị trong hộp văn bản.

Khi nhập văn bản, hãy đảm bảo thẻ ngôn ngữ nằm trên các dòng riêng biệt với ghi chú phát hành. Định dạng phải tuân thủ yêu cầu sau:

<en-US>

Mô tả ghi chú phát hành có thể chiếm nhiều dòng.

</en-US>

Sao chép từ bản phát hành trước

Để sao chép ghi chú phát hành từ bản phát hành trước, hãy chọn Sao chép từ bản phát hành trước. Trên màn hình tiếp theo, việc chọn một bản phát hành sẽ sao chép ghi chú phát hành và mọi bản dịch vào hộp văn bản để chỉnh sửa thêm. Thao tác này sẽ thay thế mọi ghi chú phát hành hiện có mà bạn có thể đã nhập.

Bước 3: Xem lại và giới thiệu bản phát hành

Điều kiện tiên quyết: Trước khi có thể ra mắt bản phát hành, hãy đảm bảo bạn đã hoàn thành các phần danh sách cửa hàng, xếp hạng nội dung cũng như giá cả và phân phối của ứng dụng. Khi từng phần đã hoàn tất, bạn sẽ thấy một dấu kiểm màu xanh bên cạnh phần đó trên menu bên trái.

Khi bạn đã sẵn sàng ra mắt ứng dụng:

 1. Chuyển tới Play Console.
 2. Chọn một ứng dụng.
 3. Trên menu bên trái, hãy chọn Quản lý bản phát hành > Bản phát hành ứng dụng.
 4. Bên cạnh bản phát hành bạn muốn ra mắt, hãy chọn Chỉnh sửa bản phát hành.
 5. Xem lại bản phát hành nháp và thực hiện mọi thay đổi bổ sung cần thiết.
 6. Chọn Xem lại. Bạn sẽ được chuyển tới màn hình "Xem lại và ra mắt bản phát hành", tại đây bạn có thể đảm bảo không có bất kỳ vấn đề nào với bản phát hành của mình trước khi giới thiệu cho người dùng.
 7. Xem xét mọi cảnh báo hoặc lỗi.
 8. Nếu bạn đang cập nhật ứng dụng hiện có, hãy chọn tỷ lệ phần trăm phát hành.
 9. Chọn Xác nhận phát hành.
  • Nếu đang ra mắt bản phát hành chính thức đầu tiên, thì thao tác nhấp vào Xác nhận phát hành cũng sẽ phát hành ứng dụng cho tất cả người dùng Google Play tại các quốc gia mà bạn chọn.

Bước 4: Xem lại chi tiết bản phát hành

Sau khi tạo bản phát hành, bạn sẽ thấy thông tin sau cho bản phát hành ứng dụng mới nhất mà bạn đã đưa vào từng phiên bản trên trang Bản phát hành ứng dụng.

 • Tên bản phát hành: Tên để chỉ nhận biết bản phát hành trong Play Console, chẳng hạn như phiên bản hoặc tên mã nội bộ.
 • Chi tiết giới thiệu: Dấu thời gian cho biết sự kiện giới thiệu cuối cùng cho mỗi bản phát hành.
 • Hỗ trợ thiết bị: Tóm tắt về khả năng tương thích thiết bị của ứng dụng, bao gồm thiết bị được hỗ trợ, không được hỗ trợ và bị loại trừ. Hỗ trợ thiết bị được quản lý trên mỗi ứng dụng thay vì mỗi bản phát hành hoặc mỗi đợt theo dõi.
 • Chi tiết APK: Danh sách mã phiên bản hiện hoạt được thêm vào bản phát hành hiện tại và trước đó.
 • Lịch sử giới thiệu: Tiến trình cho biết dấu thời gian mà bản phát hành của ứng dụng bị tạm dừng, được tiếp tục hoặc được phân phát cho phần trăm người dùng mới.
 • Lịch sử bản phát hành: Danh sách tất cả các bản phát hành trước có chi tiết mã phiên bản, lịch sử giới thiệu và ghi chú phát hành.

Mẹo

Bản phát hành nháp

Khi lưu một bản phát hành ở dạng nháp, bạn có thể tách khâu chuẩn bị bản phát hành khỏi giai đoạn giới thiệu. Việc này có thể hữu ích trong khi bạn thêm hoặc chỉnh sửa các phần khác của thông tin ứng dụng.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?