Đánh giá hoạt động thu hút và giữ chân người dùng của ứng dụng

Sau khi đã phát hành ứng dụng trên Google Play, bạn có thể xem dữ liệu về cách người dùng tìm và tương tác với danh sách cửa hàng cho ứng dụng của bạn.

Nếu ứng dụng của bạn cung cấp gói đăng ký và/hoặc sản phẩm trong ứng dụng, thì bạn cũng có thể xem doanh thu trung bình trên mỗi người dùng và hiệu suất chung trong việc chuyển đổi người dùng thành người mua cũng như người mua nhiều lần của ứng dụng theo kênh chuyển đổi hoặc quốc gia.

Lưu ý

 • Chúng tôi sẽ ngừng cung cấp báo cáo Người đăng ký kể từ tháng 7 năm 2019.
 • Dữ liệu chuyển đổi và giữ chân được tính theo giờ Thái Bình Dương (PT) và được làm mới hàng ngày.
 • Một vài chỉ số được tính dựa trên dữ liệu từ những người dùng đã đồng ý chia sẻ dữ liệu của họ với toàn bộ các nhà phát triển. Chỉ số mà chúng tôi cung cấp trong Play Console được điều chỉnh để phản ánh sát hơn dữ liệu từ tất cả người dùng của bạn. Thông tin trước đây có thể được tính lại để phản ánh những người dùng đã chọn không chia sẻ dữ liệu sử dụng.
 • Google sẽ không hiển thị dữ liệu thuộc một số ngưỡng tối thiểu. Bạn có thể thấy dữ liệu này được nhóm vào danh mục "Khác".

Đánh giá hiệu suất theo kênh hoặc quốc gia

Trên trang Báo cáo chuyển đổi của ứng dụng, bạn có thể đánh giá cách người dùng tìm danh sách cửa hàng Play của ứng dụng cũng như cách họ sử dụng ứng dụng của bạn sau khi cài đặt.

Tổng quan

Chọn và theo dõi nhóm thuần tập người dùng
 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Chọn ứng dụng.
 3. Trên trình đơn bên trái, hãy nhấp vào Chuyển đổi người dùng > Báo cáo chuyển đổi.
 4. Chọn tab Người cài đặt chưa gỡ cài đặt hoặc Người mua.
  • Người cài đặt chưa gỡ cài đặt: Hiển thị những người dùng duy nhất đã truy cập vào danh sách cửa hàng cho ứng dụng của bạn, sau đó cài đặt ứng dụng của bạn và chưa gỡ cài đặt trong tối đa 30 ngày.
  • Người mua: Hiển thị những người dùng duy nhất đã truy cập vào trang thông tin ứng dụng và số người dùng sau đó đã mua một hoặc nhiều gói đăng ký hoặc sản phẩm trong ứng dụng.
 5. Thiết lập thông tin chi tiết của báo cáo:
  • Để chuyển đổi giữa chế độ xem quốc gia và kênh chuyển đổi, hãy sử dụng trình đơn thả xuống "Đánh giá theo".
  • Để đưa vào báo cáo của bạn những người dùng đã cài đặt trước ứng dụng hoặc cài đặt ứng dụng mà không truy cập vào danh sách cửa hàng, hãy chọn hộp bên cạnh "Bao gồm số lượt cài đặt mà không truy cập danh sách cửa hàng".
  • Để chọn nhóm người dùng dựa trên thời gian, hãy sử dụng trình đơn thả xuống "Khách truy cập từ".

Lưu ý: Bạn chỉ có thể chọn khoảng thời gian theo dõi trên tab Người mua. Để chọn khoảng thời gian theo dõi, ứng dụng của bạn phải cung cấp đăng ký hoặc sản phẩm trong ứng dụng. Nếu không, bạn sẽ thấy khoảng thời gian theo dõi 6 tháng theo mặc định.

Xem ví dụ

Nếu đã cập nhật ứng dụng với biểu tượng mới và sản phẩm trong ứng dụng vào ngày 6 tháng 1 năm 2017, bạn có thể xem điều này ảnh hưởng thế nào đến hiệu suất chuyển đổi người dùng của ứng dụng trong một tuần bằng cách chọn:

 • Khách truy cập từ: ngày 6 tháng 1 năm 2017 đến ngày 12 tháng 1 năm 2017

  Bao gồm người dùng chưa cài đặt ứng dụng của bạn trên bất kỳ thiết bị nào của họ và đã truy cập vào danh sách cửa hàng của ứng dụng trên ứng dụng Cửa hàng Play trong giai đoạn này.

 • Phạm vi: Tuần

  Theo dõi người dùng đã cài đặt ứng dụng của bạn hoặc mua đăng ký hay mặt hàng trong ứng dụng trên ứng dụng trong vòng một tuần kể từ ngày truy cập danh sách cửa hàng của ứng dụng trên ứng dụng Cửa hàng Play.

Các cách sử dụng dữ liệu chuyển đổi người dùng của bạn

 • Xem số lượng khách truy cập danh sách cửa hàng của ứng dụng đã thực hiện hành động trong vòng 7 ngày kể từ ngày truy cập danh sách cửa hàng của ứng dụng của bạn trên ứng dụng Cửa hàng Play.
 • So sánh dữ liệu người mua giữa các quốc gia hoặc kênh chuyển đổi để tìm hiểu vị trí hoặc kênh nào thu hút người dùng giá trị cao nhất.
 • So sánh phạm vi ngày để xem chỉ số chuyển đổi người dùng của ứng dụng đã thay đổi như thế nào theo thời gian.
 • So sánh số lượng người cài đặt ứng dụng của bạn chưa gỡ cài đặt ứng dụng trên thiết bị của họ trong 7 ngày và 30 ngày.

Số lượt cài đặt trên báo cáo chuyển đổi so với thống kê cài đặt

Trang Báo cáo chuyển đổi của ứng dụng theo dõi hoạt động người dùng có thể xảy ra sau khi kết thúc phạm vi ngày của bạn. Điều này có nghĩa là số liệu thống kê cài đặt của bạn trên trang Báo cáo chuyển đổi có thể cao hơn so với trang Thống kê của ứng dụng trong cùng một phạm vi ngày.

Xem ví dụ

Nếu bạn chọn phạm vi ngày từ 6 tháng 1 năm 2017 đến 12 tháng 1 năm 2017 và theo dõi khách truy cập trong một tuần:

 • Người dùng truy cập vào danh sách cửa hàng của ứng dụng trên ứng dụng Cửa hàng Play vào ngày 11 tháng 1 và cài đặt ứng dụng vào ngày 15 tháng 1 sẽ vẫn có trong dữ liệu cài đặt của trang Báo cáo chuyển đổi. Người dùng này vẫn sẽ được bao gồm vì họ đã truy cập vào danh sách cửa hàng của ứng dụng trong phạm vi ngày được chỉ định và hoạt động của họ đã được theo dõi trong vòng một tuần sau đó.
Các loại chỉ số người dùng

Khi xem dữ liệu chuyển đổi người dùng theo kênh hoặc quốc gia, bạn sẽ thấy các danh mục sau. Xin lưu ý rằng bạn sẽ chỉ thấy chỉ số người mua nếu bạn có quyền "Xem báo cáo tài chính" và ứng dụng của bạn cung cấp gói đăng ký hoặc sản phẩm trong ứng dụng.

 • Khách truy cập danh sách cửa hàng: Người dùng duy nhất đã truy cập vào danh sách cửa hàng của ứng dụng trên ứng dụng Cửa hàng Play nhưng chưa cài đặt ứng dụng.
 • Người cài đặt lần đầu: Người dùng duy nhất đã cài đặt ứng dụng của bạn "X" ngày sau khi truy cập vào danh sách cửa hàng của ứng dụng trên ứng dụng Cửa hàng Play.
 • Trong báo cáo Người mua
  • Người mua: Người dùng duy nhất đã mua ít nhất một sản phẩm trong ứng dụng hoặc có một hoặc nhiều lần đăng ký "X" ngày sau khi truy cập danh sách cửa hàng của ứng dụng của bạn trên ứng dụng Cửa hàng Play.
  • Người mua lặp lại: Người dùng duy nhất đã mua ít nhất hai sản phẩm trong ứng dụng hoặc có hai hoặc nhiều lần đăng ký "X" ngày sau khi truy cập danh sách cửa hàng của ứng dụng của bạn trên ứng dụng Cửa hàng Play.
 • Trong báo cáo Người cài đặt chưa gỡ cài đặt
  • Người cài đặt chưa gỡ cài đặt: Người cài đặt chưa gỡ cài đặt ứng dụng của bạn trên ít nhất một trong các thiết bị của họ trong số ngày hiển thị. Việc cài đặt không có nghĩa là ứng dụng đã được mở trong khoảng thời gian này.

   Lưu ý: Bắt đầu từ tháng 9 năm 2017, bạn có thể nhận thấy số người cài đặt chưa gỡ cài đặt ứng dụng của mình giảm xuống. Điều này là do chúng tôi đã giảm khoảng thời gian mà chúng tôi cập nhật dữ liệu về tỷ lệ giữ chân cho số lượt cài đặt lại.

Lưu ý: Các lượt cài đặt thực hiện qua mạng không dây hoặc trên web tại play.google.com đều được tính vào kênh chuyển đổi "Cửa hàng Play (Không phải trả tiền)".

Tải báo cáo hàng tháng xuống

Bạn có thể tải xuống và xuất báo cáo hàng tháng bao gồm dữ liệu về người mua và người cài đặt chưa gỡ cài đặt trên phần Tải báo cáo xuống trong Play Console.

Dưới đây là cách nhận báo cáo hằng tháng qua trang Báo cáo chuyển đổi trong ứng dụng của bạn:

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Chọn ứng dụng.
 3. Trên trình đơn bên trái, hãy nhấp vào Chuyển đổi người dùng > Báo cáo chuyển đổi.
 4. Phía trên menu thả xuống "Khách truy cập từ", chọn Tải xuống .

Xem dữ liệu theo kênh chuyển đổi hoặc quốc gia

Các loại kênh chuyển đổi

Khi xem dữ liệu chuyển đổi người dùng theo kênh, bạn sẽ thấy các danh mục sau đây:

 • Tất cả các kênh chuyển đổi: Tổng số người dùng duy nhất đã truy cập danh sách cửa hàng cho ứng dụng trên ứng dụng Cửa hàng Play.
 • Cửa hàng Play (Không phải trả tiền): Người dùng duy nhất đã xem danh sách cửa hàng của ứng dụng bằng cách duyệt qua hoặc tìm kiếm trên ứng dụng Cửa hàng Play.
  • Tìm kiếm: Người dùng duy nhất đã tìm thấy ứng dụng của bạn trên Google Play từ kết quả tìm kiếm. Những người dùng này cũng được tính vào hàng Cửa hàng Play (Không phải trả tiền).
  • Khám phá: Số người dùng duy nhất đã tìm thấy ứng dụng của bạn trên Google Play mà không qua kết quả tìm kiếm (ví dụ: duyệt qua danh mục hoặc thẻ ứng dụng tương tự). Những người dùng này cũng được tính vào hàng Cửa hàng Play (Không phải trả tiền).

 • Số lượt cài đặt mà không truy cập danh sách cửa hàng: Người dùng duy nhất đã cài đặt trước ứng dụng hoặc cài đặt ứng dụng mà không truy cập danh sách cửa hàng. Bao gồm một số lượt cài đặt ngay từ kết quả tìm kiếm, Cửa hàng Play trên web và số lượt cài đặt có sẵn bên ngoài danh sách cửa hàng. Không bao gồm tải từ nguồn khác. Khoảng thời gian theo dõi và nhóm thuần tập người dùng được xác định bởi sự kiện cài đặt thay vì sự kiện truy cập.
 • Kênh được theo dõi (UTM): Những người dùng duy nhất đã truy cập vào trang thông tin ứng dụng của bạn trên ứng dụng Cửa hàng Play qua một đường liên kết có gắn thẻ UTM.
 • Google Tìm kiếm (Không phải trả tiền): Người dùng duy nhất đã truy cập vào danh sách cửa hàng cho ứng dụng của bạn trên ứng dụng Cửa hàng Play từ Google Tìm kiếm.
 • Google Ads: Người dùng duy nhất đã truy cập vào trang thông tin ứng dụng của bạn trên ứng dụng Cửa hàng Play qua quảng cáo Google Ads. Dữ liệu giữa Google Ads và Play Console có thể khác nhau. Để biết thêm thông tin, hãy chuyển tới phần sử dụng các nguồn dữ liệu khác nhau bên dưới.
 • Liên kết giới thiệu của bên thứ ba: Số người dùng duy nhất đã truy cập vào danh sách cửa hàng cho ứng dụng của bạn trên Cửa hàng Play từ một liên kết sâu không được gắn thẻ đến Cửa hàng Play.

Lưu ý: Các lần hiển thị qua mạng không dây và trên web (play.google.com) sẽ không được theo dõi trên trang Báo cáo chuyển đổi của ứng dụng.

Dữ liệu chi tiết

Để xem chế độ xem chi tiết của một kênh chuyển đổi, hãy nhấp vào tên của kênh đó (nếu có).

Đo hiệu suất tại các quốc gia

Để xem dữ liệu chuyển đổi người dùng theo quốc gia:

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Chọn ứng dụng.
 3. Trên trình đơn bên trái, hãy nhấp vào Chuyển đổi người dùng > Báo cáo chuyển đổi.
 4. Sử dụng trình đơn thả xuống "Đánh giá theo", chọn Quốc gia hoặc Quốc gia (Cửa hàng Play không phải trả tiền).
  • Quốc gia: Tổng số người dùng duy nhất đã truy cập danh sách cửa hàng cho ứng dụng của bạn trên ứng dụng Cửa hàng Play theo quốc gia.
  • Quốc gia (Cửa hàng Play không phải trả tiền): Người dùng duy nhất đã truy cập danh sách cửa hàng cho ứng dụng của bạn bằng cách duyệt qua hoặc tìm kiếm trên ứng dụng Cửa hàng Play theo quốc gia.

Lưu ý: Dữ liệu chuyển đổi người dùng theo quốc gia sẽ có sau ngày 1 tháng 2 năm 2016.

Xem doanh thu trung bình trên mỗi người dùng theo kênh chuyển đổi hoặc quốc gia

Nếu ứng dụng của bạn cung cấp đăng ký hoặc mua hàng trong ứng dụng và bạn có quyền “Xem dữ liệu tài chính”, thì bạn có thể xem doanh thu trung bình trên mỗi người dùng (ARPU) của ứng dụng theo kênh chuyển đổi hoặc quốc gia. Bạn có thể sử dụng dữ liệu này để tối ưu hóa chiến lược chuyển đổi và biết được nguồn gốc người dùng giá trị nhất của mình.

Doanh thu trung bình trên mỗi người dùng được tính bằng cách lấy tổng doanh thu do một nhóm người dùng tạo ra thông qua việc mua ứng dụng phải trả phí, mua hàng trong ứng dụng và đăng ký trong khoảng thời gian bạn chọn và chia cho số người dùng duy nhất áp dụng với một chỉ số người dùng (ví dụ: khách truy cập danh sách cửa hàng).

Lưu ý: Mọi khoản hoàn tiền phát sinh trong khoảng thời gian đã chọn sẽ bị trừ từ tổng doanh thu.

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Chọn ứng dụng.
 3. Trên trình đơn bên trái, hãy nhấp vào Chuyển đổi người dùng > Báo cáo chuyển đổi.
 4. Chọn tab Người mua.
 5. Thiết lập thông tin chi tiết của báo cáo:
  • Để chuyển đổi giữa chế độ xem quốc gia và kênh chuyển đổi, hãy sử dụng trình đơn thả xuống "Đánh giá theo".
  • Để điều chỉnh khoảng thời gian bạn muốn theo dõi số tiền người dùng đã chi tiêu sau khi xem danh sách cửa hàng của bạn lần đầu tiên, hãy sử dụng trình đơn thả xuống “Khách truy cập từ”.
 6. Bên dưới mỗi quốc gia hoặc kênh chuyển đổi, doanh thu trung bình trên mỗi người dùng (average revenue per user – ARPU) sẽ được hiển thị cho từng danh mục người dùng.

Lưu ý: Doanh thu trung bình trên mỗi người dùng bao gồm tất cả các loại doanh thu được tạo ra trên Google Play, nhưng chỉ từ những người dùng góp phần vào chỉ số đó. Ví dụ: người dùng phải thực hiện giao dịch mua hàng trong ứng dụng hoặc đăng ký để được bao gồm trong danh sách "Người mua". Nếu một ứng dụng là ứng dụng phải trả phí, thì doanh thu trung bình trên mỗi người dùng cho “Người mua” cũng bao gồm chi phí mua ứng dụng đó.

Xem biểu đồ và so sánh dữ liệu

Để xem dữ liệu của kênh chuyển đổi dưới dạng biểu đồ, hãy chọn hộp kiểm bên cạnh kênh. Trên biểu đồ, tỷ lệ phần trăm mà bạn nhìn thấy là đại diện cho tỷ lệ chuyển đổi của người dùng từ một phân khúc sang phân khúc tiếp theo.

So sánh tỷ lệ chuyển đổi với các ứng dụng ngang hàng về mặt lưu lượng truy cập Cửa hàng Play

Khi xem dữ liệu Chuyển đổi hoặc Cửa hàng Play theo quốc gia (Không phải trả tiền), bạn cũng có thể thấy dữ liệu về tỷ lệ chuyển đổi của danh sách cửa hàng cho ứng dụng của mình so với các ứng dụng ngang hàng. Thông tin so sánh này giúp bạn biết mình đạt kết quả ra sao so với các ứng dụng tương tự trên Google Play.

Khi có thông tin so sánh ứng dụng ngang hàng về tỷ lệ chuyển đổi, bạn sẽ thấy một thanh màu đỏ hoặc màu xanh lục và tỷ lệ phần trăm bên dưới chỉ số hiệu suất của bạn (bao gồm cả "Số người cài đặt" và "Người cài đặt chưa gỡ cài đặt"). Tỷ lệ phần trăm cho biết tỷ lệ chuyển đổi của ứng dụng so với mức trung bình. Hãy mở rộng hàng để xem các chi tiết sau đây:

 • Nhóm ứng dụng ngang hàng: Sử dụng bộ chọn nhóm các Ứng dụng ngang hàng và chọn một bộ ứng dụng để so sánh với ứng dụng của bạn.
 • Kiếm tiền: Ứng dụng của bạn sẽ được so sánh với các ứng dụng khác có cùng mô hình kiếm tiền, có thể là ứng dụng miễn phí, trả phí hoặc ứng dụng hỗ trợ mua hàng hoặc gói đăng ký trong ứng dụng.
 • Tỷ lệ chuyển đổi: Để xem tỷ lệ chuyển đổi của ứng dụng, hãy tìm mũi tên "Ứng dụng của bạn".
 • Phân vị phần trăm của ứng dụng: Các tỷ lệ phân vị phần trăm cho thấy thông tin phân tích tỷ lệ chuyển đổi của các ứng dụng trong nhóm ứng dụng ngang hàng đã chọn và có cùng một mô hình kiếm tiền.
 • Cơ hội: Trong một số trường hợp, bạn sẽ thấy một thẻ chứa đề xuất về cách cải thiện tỷ lệ chuyển đổi của ứng dụng.

Lưu ý: Bạn sẽ thấy thông tin so sánh khi có đủ ứng dụng trong nhóm ứng dụng ngang hàng đã chỉ định có cùng mô hình kiếm tiền với ứng dụng của bạn.

Sử dụng các nguồn dữ liệu khác nhau

Do các phương pháp đo khác nhau nên dữ liệu chuyển đổi người dùng có thể khác nhau giữa các nguồn (bao gồm Google Ads, Google Analytics và các nguồn theo dõi của bên thứ ba).

Ví dụ:

 • Dữ liệu "Khách truy cập danh sách cửa hàng" của Play Console sẽ khác với số lần nhấp trong Google Ads, vì số lần nhấp vào quảng cáo không phải lúc nào cũng tạo ra lượt truy cập vào Cửa hàng Play; điều này có thể xảy ra nếu người dùng nhấp vào quảng cáo nhưng nhấn vào nút quay lại trước khi Cửa hàng Play tải. Số lần nhấp vào quảng cáo của cùng một người dùng chỉ được tính một lần trên Play Console.
 • Dữ liệu "Người cài đặt" của Play Console có thể khác với dữ liệu chuyển đổi trong Google Ads. Dữ liệu "Người cài đặt" chỉ bao gồm những người dùng duy nhất cài đặt ứng dụng của bạn lần đầu tiên. Chuyển đổi Google Ads bao gồm tất cả các sự kiện cài đặt, kể cả cài đặt lại và cài đặt trên nhiều thiết bị.

Tải xuống báo cáo từ Google Cloud Storage

Bạn có thể truy cập và tải báo cáo xuống dưới dạng tệp CSV từ Google Cloud Storage. Báo cáo được tạo hàng ngày và được tổng hợp vào tệp CSV hàng tháng.

Nội dung có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?