Spouštění testů A/B v záznamu v obchodu

Abychom vám pomohli optimalizovat záznam v obchodu Google Play, můžete spouštět experimenty s cílem najít grafiku a lokalizovaný text, které budou pro aplikaci nejefektivnější. Můžete spustit experimenty pro hlavní i vlastní stránky záznamu v obchodu.

U publikovaných aplikací lze porovnat varianty aplikace s aktuální verzí, abyste na základě údajů o instalacích zjistili, která verze funguje nejlépe. Před nastavení testu si přečtěte doporučené postupy pro efektivní experimenty.

Poznámka: Globální experimenty byly přejmenovány na výchozí grafické experimenty. Mají stejnou funkci jako předtím.

Typy experimentů

U každé aplikace lze v jednu chvíli spustit jeden globální experiment nebo až pět lokalizovaných experimentů současně.

Výchozí grafika

Pomocí výchozího grafického experimentu můžete experimentovat s grafikou ve výchozím jazyce záznamu aplikace v obchodě. Můžete zahrnout různé varianty ikony, hlavní grafiky, snímků obrazovky a propagačního videa aplikace.

 • Je-li záznam aplikace v obchodu dostupný jen v jednom jazyce: Výchozí grafické experimenty se budou zobrazovat všem uživatelům.
 • Pokud jste přidali grafické podklady v konkrétním jazyce: Uživatelé, kteří budou aplikaci používat v příslušném jazyce, budou z výchozího grafického experimentu vyloučeni. Například pokud je výchozím jazykem aplikace angličtina a má hlavní grafiku lokalizovanou do češtiny, uživatelé, kteří si aplikaci prohlížejí v češtině, budou z experimentu vyloučeni i přesto, že provádíte experiment ohledně ikony.
Lokalizovaný (text a grafika)

Pomocí lokalizovaného experimentu můžete experimentovat s ikonou aplikace, hlavní grafikou, snímky obrazovky, propagačním videem a popisy aplikace v až pěti jazycích. Varianty experimentů se zobrazí pouze uživatelům, kteří si záznam aplikace v obchodu prohlížejí ve zvolených jazycích.

Je-li záznam aplikace v obchodě dostupný jen v jednom jazyce, lokalizované experimenty se budou zobrazovat pouze uživatelům, kteří si aplikaci prohlížejí v jejím výchozím jazyce.

Krok 1: Vytvoření experimentu

Experiment vytvoříte pomocí služby Play Console. Ke kontrole a použití výsledků můžete použít web nebo aplikaci Play Console.

Výchozí grafika
 1. Otevřete Play Console.
 2. Vyberte aplikaci.
 3. V nabídce vlevo klikněte na Přítomnost v Obchodě Experimenty se záznamy v obchodu.
 4. Klikněte na Nový experiment.
 5. V sekci Výchozí grafický experiment klikněte na Vytvořit.
 6. Pokračujte k pokynům v sekci Krok 2: Nastavení experimentu.
Lokalizováno
 1. Otevřete Play Console.
 2. Vyberte aplikaci.
 3. V nabídce vlevo klikněte na Přítomnost v Obchodě Experimenty se záznamy v obchodu.
 4. Klikněte na Nový experiment.
 5. V sekci Lokalizovaný vyberte jazyk.
 6. Klikněte na Vytvořit.
 7. Pokračujte k pokynům v sekci Krok 2: Nastavení experimentu.

Až zveřejníte lokalizovaný experiment v jednom jazyce, budete moci přidat až čtyři další jazyky. Postup přidání dalších experimentů:

 1. Vraťte se na stránku Experimenty se záznamy v obchodu.
 2. Klikněte na Nový experiment.
  • Pokud možnost Nový experiment není k dispozici, zkontrolujte, zda nějaký experiment nemáte uložený jako koncept. Před přidáním nových jazyků je třeba experimenty ve fázi konceptu publikovat.

Krok 2: Nastavení experimentu

Jakmile vytvoříte experiment, můžete vybrat záznam v obchodu, varianty a atributy, které chcete testovat.

Postup nastavení experimentu:

 1. Podle pokynů na obrazovce vyberte záznam v obchodu a přidejte údaje o cílení, atributy a varianty.
 2. Chcete-li experiment zahájit, v horní části stránky klikněte na Spustit experiment.
 3. Chcete-li nastavování experimentu dokončit později, klikněte na Uložit.
Popisy polí, příklady a tipy
Pole Popis Příklady a tipy
Název
 • Název experimentu je viditelný pouze ve službě Play Console pro účely rozpoznání experimentu, ostatní uživatelé jej zobrazit nemohou.
 • „Experiment světlá ikona“
 • „Hlavní grafika loga“
 • „Krátký popis s novým sloganem“
Název záznamu v obchodu
 • Záznam v obchodu (hlavní nebo vlastní), který chcete otestovat.
 • Po spuštění experimentu se název vašeho záznamu v obchodu zobrazí s názvem, který měl na začátku experimentu. Pokud po zahájení experimentu aktualizujete název vlastního záznamu v obchodu, v experimentu se nezmění.
 • Chcete-li při spouštění experimentů předejít nejasnostem, doporučujeme smazat nepoužité vlastní záznamy v obchodu a v případě potřeby vytvořit nové.
Publikum
 • Procento uživatelů, kterým se varianta experimentu zobrazí.
 • Procenta publika budou rovnoměrně rozdělena mezi všechny varianty experimentu.
 • Pokud pro publikum zadáte hodnotu 30 %, zbývajícím 70 % návštěvníků stránky se záznamem v obchodu se zobrazí aktuální verze stránky.
 • Máte-li zadáno publikum 30 % a váš experiment má dvě varianty, každá varianta se zobrazí 15 % uživatelů.
 • Během experimentu uvidí jednotliví uživatelé buď jednu z variant, nebo aktuální verzi stránky.
Atributy
 • Vyberte typ položky, který má být otestován v porovnání s aktuálním záznamem.
 • Pokud chcete dosáhnout co nejefektivnějšího experimentu, testujte v jednu chvíli pouze jeden atribut.
 • Krátký a úplný popis lze testovat pouze v experimentech typu Lokalizovaný.
 • Pokud testujete grafické podklady, zajistěte, aby splňovaly požadavky na velikost a typ souboru.
Varianty
 • Chcete-li do experimentu přidat novou verzi, klikněte na Přidat další variantu.
 • V jednom experimentu můžete zadat až tři varianty (aktuální verze se nezapočítává).

Krok 3: Kontrola a použití výsledků

Po nastavení experimentů se na stránce Experimenty se záznamy v obchodu objeví následující informace. Další podrobnosti získáte, když vyberete konkrétní experiment.

Aktivní experimenty

 • Experiment: Název experimentu
 • Stav: Počet variant, které se zobrazují určitému procentu uživatelů
 • Datum zahájení: Kdy experiment začal
 • Výsledky: Výsledky experimentu nebo stav jeho dat

Dokončené experimenty

 • Experiment: Název experimentu
 • Typ: Výchozí grafický experiment nebo lokalizovaný experiment
 • Datum zahájení: Kdy experiment začal
 • Datum ukončení: Kdy experiment skončil
 • Výsledky: Použité nebo nepoužité
Pomocí webu Play Console
 1. Otevřete Play Console.
 2. Vyberte aplikaci.
 3. V nabídce vlevo klikněte na Přítomnost v Obchodě Experimenty se záznamy v obchodu.
 4. Vyberte experiment, který chcete zkontrolovat.
 5. V sekci Metrika vyberte metriku.
 6. Prohlédněte si výsledky.
  • Chcete-li použít variantu, která měla vyšší výkon než stávající verze aplikace, klikněte na Použít vítěznou variantu. Před zveřejněním můžete změny záznamu v obchodu zkontrolovat.
  • Chcete-li zachovat aktuální verzi, klikněte na Ponechat. Záznam aplikace v obchodu bude aktualizován tak, aby byla použita aktuální verze, a experiment bude ukončen.
  • Budou-li výsledky experimentu nerozhodné, klikněte na Zastavit experiment.

Poznámka: Výsledky výkonu jednotlivých variant se mohou lišit na základě vybrané metriky. Nejlepších výsledků dosáhnete, když si nejprve prohlédnete všechny dostupné metriky a až poté vyberte variantu.

Pomocí aplikace Play Console
 1. Spusťte aplikaci Play Console Aplikace Console.
 2. Vyberte aplikaci.
 3. Přejděte dolů na kartu Experimenty. Chcete-li zobrazit další informace o experimentech aplikace, klepněte na Zobrazit podrobnosti. V podrobném zobrazení klepnutím na variantu zobrazíte informace o publiku, aktuálních instalacích a poměrných počtech instalací pro daný experiment.
  • Chcete-li použít variantu, která měla vyšší výkon než stávající verze aplikace, klikněte na Použít vítěznou variantu. Před zveřejněním můžete změny záznamu v obchodu zkontrolovat.
  • Chcete-li zachovat aktuální verzi, klikněte na Zachovat aktuální verzi. Záznam aplikace v obchodu bude aktualizován tak, aby byla použita aktuální verze, a experiment bude ukončen.

Poznámka: Výsledky výkonu jsou založeny na uživatelích, kteří si aplikaci nainstalovali poprvé. Výsledky založené na dalších metrikách můžete zobrazit na webu Play Console.

 

Popisy statistik, metrik a příkladů

Po výběru experimentu můžete zobrazit metriky uživatelů a instalací, které shrnují výkon jednotlivých variant.

Uživatelské metriky

Metrika Definice
První instalace
 • Unikátní uživatelé, kteří aplikaci během experimentu nainstalovali poprvé. Data jsou uvedena v poměru k ostatním, aby byl zohledněn podíl publika.
Ponechané instalace (1denní) – dostupné pouze na webu Obchod Play
 • Unikátní uživatelé, kteří aplikaci nainstalovali poprvé a po instalaci si ji ponechali minimálně jeden den po dobu experimentu. Data jsou uvedena v poměru k ostatním, aby byl zohledněn podíl publika.

Výsledky

Metriky s výsledky experimentu lze zobrazit dvěma způsoby:

 • Aktuální: Počet unikátních uživatelů.
 • Poměrné: Počet unikátních uživatelů vydělený podílem publika.

Pokud chcete zobrazit absolutní data o počtu instalací, použijte aktuální data. Pokud chcete zobrazit data škálovaná vzhledem k různým podílům publika (např. pokud 90 % publika mělo k dispozici jednu verzi a 10 % jinou), použijte poměrná data.

Metrika Definice a příklady
Installers
 • Počet unikátních uživatelů, kteří aplikaci nainstalovali poprvé.
Ponechané instalace
 • Počet unikátních uživatelů, kteří aplikaci nainstalovali poprvé a ponechali si ji minimálně jeden den poté.
Výkon
 • Očekávaná změna počtu instalací ve srovnání s aktuální verzí. Je 90% šance (za delší čas), že výkon varianty bude v zobrazeném rozsahu. Jelikož je rozsah založen na výkonu varianty, budou se tato čísla v průběhu experimentu měnit.
 • Průměr mezi vysokou a nízkou hodnotou přibližné změny výkonu instalací varianty představuje očekávanou změnu výkonu vaší varianty.
 • Příklad: Pokud jedna z vašich variant měla rozsah výkonu +5 % až +15 %, nejpravděpodobnější změna ve výkonu bude střed mezi těmito dvěma hodnotami, tedy +10 %.
 • Výkon se zobrazí, až experiment získá dostatek dat. Obecně platí, že čím delší dobu experiment běží a shromažďuje data, tím více se rozsah výkonu varianty zužuje a zpřesňuje.
Instalace (poměrné) – zastaralé
 • Počet instalací v průběhu experimentu, vydělený podílem publika.
 • Zahrnuto u experimentů, které byly zahájeny před 24. lednem 2019.
 • Například pokud jste provedli experiment se dvěma variantami, které použily 90 % a 10 % podílu publika, přičemž varianta A zaznamenala 900 instalací a varianta B 200 instalací, poměrný počet instalací bude zobrazen jako A = 1000 (900 / 0,9) a B = 2000 (200 / 0,1).
Instalace (aktuální) – zastaralé
 • Počet instalací, které jsou dnes stále ještě nainstalovány.
 • Zahrnuto u experimentů, které byly zahájeny před 24. lednem 2019.

Metriky instalací (zastaralé)

Následující metriky se používaly u experimentů, které byly zahájeny před 24. lednem 2019. Experimenty zahájené před tímto datem příslušné statistiky stále zahrnují, ale nové experimenty používají pouze metriky prvních instalací a ponechaných instalací (1denní).

Metrika Definice a příklady
Instalace v aktivních zařízeních
 • Počet aktivních zařízení, ve kterých jsou aktuálně nainstalovány jednotlivé varianty aplikace, uvedený v poměru k ostatním, aby byly zohledněny různé úrovně publika.
Počet instalací podle uživatelů
 • Počet unikátních uživatelů, kteří v příslušný den nainstalovali jednotlivé varianty aplikace, uvedený v poměru k ostatním, aby byly zohledněny různé úrovně publika.
Počet odinstalací podle uživatelů
 • Počet odinstalací jednotlivých variant aplikace v příslušný den, uvedený v poměru k ostatním, aby byly zohledněny různé úrovně publika.

Experimenty se zastaralými metrikami

Od září 2019 budou experimenty s výše uvedenými zastaralými metrikami automaticky ukončeny. Počítejte s tím ve svých plánech a v experimentech se záznamy v obchodu používejte nejnovější metriky.

Výsledky ukončených experimentů naleznete v sekci Ukončené experimenty na stránce Experimenty se záznamy v obchodu.

Registrace k odběru oznámení o experimentech

Pokud chcete po dokončení experimentů dostávat oznámení a e-maily, ve službě Play Console nastavte předvolbu oznámení.

Další informace o e‑mailových oznámeních naleznete v sekci Správa informací o účtu vývojáře.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
92637
false