Изтегляне и експортиране на месечни отчети

Забележка: От август 2021 г. ще добавим още подробности към отчетите си за приходите и прогнозните продажби. За да ви помогнем да идентифицирате по-добре абонаментите в тях, ще добавим две нови графи в края на изтегляемите ви отчети във формат CSV.

Посредством уебсайта на Play Console можете да изтегляте месечни отчети за отделни приложения, с чиято помощ да проследявате и разбирате ефективността им.

Типове отчети

Подробни отчети

Подробните отчети включват данни за отделни събития:

 • Отзиви
 • Финансови данни: прогнозни продажби, приходи, продукти награди и покупки от потребители в Корея, платени чрез салдото в Google Play
Обобщени отчети

Обобщените отчети включват консолидирана информация (средни стойности, общи дневни стойности и др.) за статистическите данни за приложенията:

 • Статистически данни: инсталирания, сривове, оценки и абонаменти
 • Придобиване от потребител: трайни потребители, купувачи (7 дни след инсталирането) и абонати

Изтегляне на отчетите

 1. Отворете Play Console.
 2. Кликнете върху Изтегляне на отчети Отчети и изберете Отзиви, Статистически данни или Финансови отчети.
 3. Под „Избиране на приложение“ въведете името на приложението си и го изберете.
 4. Изберете годината и месеца на отчета, който искате да изтеглите.

Забележка: Финансовите отчети включват всички приложения в профила ви.

Изтегляне на отчети от Google Cloud Storage

Налице са отчети от Google Cloud Storage. Отчетите се генерират веднъж месечно и се събират в месечен CSV файл. Те се съхраняват в частен контейнер в Google Cloud Storage за профила ви на програмист в Google Play.

Можете да осъществявате достъп до отчетите посредством Google Cloud Storage от браузъра си или по програмен път чрез gsutil. Имате възможност да използвате и други инструменти, за да получите достъп до контейнера си в Cloud Storage по програмен път.

Съвет: Ако искате да импортирате в BigQuery отчетите си от Google Cloud Storage, трябва да преобразувате CSV файловете от UTF-16 в UTF-8.

Намиране на URI адреса ви в Google Cloud Storage

Можете да копирате URI адреса си в Google Cloud Storage, като кликнете върху бутона Копиране на URI адреса на хранилището в облака до съответната заглавка на секцията на страниците Изтегляне на отчети.

URI адресът ви в Cloud Storage започва с pubsite_prod_rev (напр. pubsite_prod_rev_01234567890987654321).

Изтегляне на отчети посредством инструмент с команден ред
 1. Инсталирайте инструмента gsutil.
  • Удостоверете самоличността си посредством профил, с който имате достъп до Play Console.
  • Ако по време на процеса на настройване използвате gsutil за първи път и не сте конфигурирали други проекти в Google Cloud Storage, можете да въведете името на приложението си при подкана да предоставите идентификационен номер на проекта.
 2. Намерете идентификационния номер на контейнера си за отчитане, като кликнете върху бутона Копиране на URI адреса на хранилището в облака до съответната заглавка на секцията на страниците Изтегляне на отчети.
  • URI адресът ви в Cloud Storage започва с pubsite_prod_rev (напр. pubsite_prod_rev_01234567890987654321).
 3. Използвайте командата gsutil cp, за да изтегляте отчети.

Отчетите са организирани в директории според типа им. Имената на CSV файловете съдържат информация за типа на отчета, името на пакета, периода от време и величината (ако е приложимо).

Изтегляне на отчети посредством клиентска библиотека и профил за услуги

Стъпка 1: Създаване на профил за услуги

 1. Отворете Google Developers Console.
 2. Ако вече имате проект, изберете го от падащото меню. В случай че нямате такъв или искате да създадете нов, кликнете върху Create project.
 3. Изберете иконата за меню Икона за меню > Permissions > Service accounts > Create service account.
 4. Изпълнете инструкциите на екрана и изберете Create.
 5. Копирайте посочения имейл адрес.
  • Пример: accountName@project.iam.gserviceaccount.com
 

Стъпка 2: Добавяне на профила за услуги към Play Console

 1. Отворете Play Console.
 2. Изберете иконата за настройки Настройки > Профили и права на потребителите > Поканете нов потребител.
 3. Поставете или въведете имейл адреса, свързан с профила ви за услуги.
 4. Изберете разрешения въз основа на необходимите типове отчети. 
 5. Кликнете върху опцията за добавяне на потребител. Профилът ви за услуги ще бъде добавен към профила ви.
 

Стъпка 3: Извличане на отчети чрез извикване на приложните програмни интерфейси (API)

 1. Инсталирайте клиентската библиотека за приложни програмни интерфейси (API) за предпочитания от вас език за програмиране.
 2. Конфигурирайте кода така, че при извикване на API да се използва OAuth2 за удостоверяване от тип „сървър към сървър“ и да се заяви разрешение за обхвата на OAuth2 (https://www.googleapis.com/auth/devstorage.read_only).
 3. Издавайте удостоверени извиквания на API, за да извличате отчети.
Вижте пример (Python)

Ако използвате Python за извличане на отчети, ето примерен код:

 

import json

from httplib2 import Http

from oauth2client.client import SignedJwtAssertionCredentials

from apiclient.discovery import build

# Задайте подходящите стойности за следните променливи

client_email = 'imeto na profila vi za uslugi'

json_file = 'pat_kam_json_faila_poluchen_pri_sazdavane_na_profila_za_uslugi'

cloud_storage_bucket = 'pubsite_prod_rev_…'

report_to_download = ‘earnings/earnings_….zip’

 

private_key = json.loads(open(json_file).read())['private_key']

credentials = SignedJwtAssertionCredentials(client_email, private_key,

   'https://www.googleapis.com/auth/devstorage.read_only')

storage = build('storage', 'v1', http=credentials.authorize(Http()))

print storage.objects().get(

   bucket=cloud_storage_bucket,

   object=report_to_download).execute()

Контролиране на достъпа до Google Cloud Storage

За наличните в Google Cloud Storage отчети са в сила същите ограничения, с които се контролира достъпът до данните в Play Console. Това означава, че потребителите на профили с достъп до области от профил в Play Console имат достъп до съответните отчети в Google Cloud Storage.

Собствениците на профили могат по всяко време да актуализират разрешенията за отделни потребители.

 • За да имате достъп до окрупнени отчети, за разрешението „Преглед на информацията за приложението“ трябва да е зададено „Глобално“. 
 • За да изтегляте финансови отчети, за разрешението „Преглед на финансовите данни“ трябва да е зададено „Глобално“.

Команди и файлови формати за подробни отчети

Сривове и ANR

От май 2018 г. вече не можете да изтегляте подробни отчети за сривове и ANR.

Отзиви

Отзиви

Команда

gs://[developer_bucket_id]/reviews/reviews_[package_name]_YYYYMM.csv

Файлов формат

Поле Формат По избор Примери и забележки
Име на пакета Низ НЕ com.company.app
Код на версията на приложението Цяло число ДА Само APK файлове в стандартния канал
Име на версията на приложението Низ ДА  
Език на автора на отзива Низ – двубуквено съкращение по ISO 639-1 ДА en
Устройство Низ ДА hammerhead
Дата и час на изпращане на отзива ISO_8601, включително час, координирано универсално време (UTC) НЕ 2014-06-19T19:12:32Z
Време на изпращане на отзива в милисекунди след началото на епохата UNIX Цяло число, милисекунди след началото на епохата UNIX НЕ  
Дата и час на последната актуализация на отзива ISO_8601, включително час, координирано универсално време (UTC) ДА 2014-06-19T19:12:32Z
Време на последната актуализация на отзива в милисекунди след началото на епохата UNIX Цяло число, милисекунди след началото на епохата UNIX ДА  
Оценка със звезди Цяло число (между 1 и 5) НЕ  
Заглавие на отзива Низ, написан на местния език на автора на отзива (премахване на новите редове) ДА  
Текст на отзива Низ, написан на местния език на автора на отзива (премахване на новите редове) ДА  
Дата и час на отговора от програмиста ISO_8601, включително час, координирано универсално време (UTC) ДА 2014-06-19T19:12:32Z
Време на отговора от програмиста в милисекунди след началото на епохата UNIX Цяло число, милисекунди след началото на епохата UNIX ДА  
Текст на отговора от програмиста Низ (премахване на новите редове и компресиране на интервалите) ДА  
Връзка към отзива Низ ДА https://play.google.com/apps/publish/?dev_acc=<...>#ReviewPlace:id=<..>

Пример

Ако искате да изтеглите всички отчети, генерирани през 2014 г., от контейнера за отчитане с идентификатор pubsite_prod_rev_0123456789 за приложението с име на пакета com.example.app, командата е:

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_rev_0123456789/reviews/reviews_com.example.app_2014* /vashata/lokalna/direktoriya

Финансови отчети

Прогнозни продажби

Информация

Можете да използвате прогнозния отчет за продажбите, за да преглеждате информация с малко забавяне за продажбите на приложения, продукти в приложения или абонаменти. Отчетът съдържа общата платена от купувачите сума без приспадане на таксите на Google или данъците.

Този отчет може да се използва за анализ или за откриване на тенденции, но не се препоръчва за счетоводни цели. Вместо това вижте отчета за приходите.

Възможно е да забележите разлики между този отчет и приходите си по редица причини. В прогнозния отчет за продажбите например не се вземат под внимание удържаните данъци, нито сторнираните плащания. Отчетът съдържа сумите, платени от купувачите в местната им валута, но не и конвертираните суми във валутата за изплащане.

Команда

gs://[developer_bucket_id]/sales/salesreport_GGGGMM.zip

Пример

Ако искате да изтеглите всички отчети, генерирани през 2014 г., от контейнера за отчитане с идентификатор pubsite_prod_rev_0123456789 за приложението с име на пакета com.example.app, командата е:

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_rev_0123456789/sales/salesreport_2014* /vashata/lokalna/direktoriya

Файлов формат

Поле Формат По избор Примери и забележки

Номер на поръчката

Низ

Не

GPA.1234-1234-1234-12345

Уникалният идентификатор, зададен за тази поръчка. Идентификаторите на поръчките за абонаменти съдържат в края си номер на цикъла на подновяване.

Дата на таксуване на поръчката

Низ

Не

2016-11-30

Датата на тази поръчка въз основа на часовата зона на Координираното универсално време (във формат ГГГГ-MM-ДД).

Дата и час на таксуване на поръчката

Цяло число

Не

1480507200

Клеймото за дата и час във формат на UNIX, когато потребителят е бил таксуван за поръчката. Измерва се в секунди след началото на епохата в UNIX.

Финансово състояние

Низ

Не

charged, refund, partial refund и др.

Ако възстановите изцяло сумата за дадена поръчка, след като сте възстановили част от нея:

 • Частичното възстановяване се показва на отделен ред.
 • На реда с пълното възстановяване се показва оставащото салдо.

Модел на устройството

Низ

Не

mako и др.

Моделът на устройството с Android, използвано за извършване на покупката. При поръчките за абонамент това е устройството, използвано за първоначалната покупка.

Заглавие за продукта

Низ

Не

coins, monthly subscription и др.

Посоченото от програмиста име на продукта. Показва се в локала на купувача.

Идентификатор на продукта

Низ

Не

com.example.app

Името на пакета на приложението, в което е бил продаден продуктът.

Тип продукт

Низ

Не

paidapp, subscription, inapp

SKU ID

Низ

Да

treasure_chest_for_new_users

Посоченият от програмиста уникален идентификатор на продукта.

Валута на продажбата

Низ

Не

USD, EUR, THB и др.

Цена на елемента

Цяло число

Не

12,345.67

Показва се в местната валута на купувача. Хилядите са отделени със запетая.

Удържани данъци

Цяло число

Да

12,345.67

В местната валута на купувача. Хилядите са отделени със запетая.

Таксувана сума

Цяло число

Не

12,345.67

В местната валута на купувача. Това е сумата от цената на елемента и удържаните данъци. Хилядите са отделени със запетая.

Град на купувача

Низ

Да

Boston, Toronto и др.

Попълва се само за продажби, при които вие сте регистрираният търговец.

Щат на купувача

Низ

Да

MA, ON и др.

Попълва се само за продажби, при които вие сте регистрираният търговец.

Пощенски код на купувача

Низ

Да

02140, M5B 1L6 и др.

Попълва се само за продажби, при които вие сте регистрираният търговец.

Държава на купувача

Низ

Не

САЩ, Калифорния и др.

Идент. № на основния план

Низ

Да

weekly

Идент. № на офертата

Низ

Да

spring-offer

Приходи

Информация

Можете да използвате отчета за приходите, за да разберете изплащанията и транзакциите си. Всеки ред в отчета представлява тип транзакция, като например, когато таксувате клиент или плащате на Google такса, и включва оригиналните и конвертираните суми.

Отчетите за приходите съдържат събраните през предходния месец фактури. Ще получите фактура, ако отговаряте на минималната сума за изплащане. Ще получите изплащането няколко седмици след излизането на отчета.

Отчетът за приходите се генерира веднъж месечно и обикновено е налице до 5-о число на следващия месец. Понякога Google може да направи корекции в нетните ви приходи, за да коригира грешки в изчисленията. Ако това се случи, ще се свържем с вас, за да ви информираме за проблема, и ще създадем допълнителен файл за нетните приходи, който ще съдържа само коригираните транзакции за архива ви.

Бележки:

 • Тъй като Google е регистриран търговец за продуктите, продавани на потребителите в Европейското икономическо пространство (ЕИП), за продажбите в съответните държави ще виждате по един ред за всяка поръчка (като за типа транзакция ще е посочено „Такса“). В другите държави информацията за продажбите също ще включва типа транзакция – „Такса на Google“.
 • Отчетът за приходите не включва възстановяване на оспорени плащания.

Команда

gs://[developer_bucket_id]/earnings/earnings_GGGGMM.zip

Пример

Ако искате да изтеглите всички отчети, генерирани през 2014 г., от контейнера за отчитане с идентификатор pubsite_prod_rev_0123456789 за приложението с име на пакета com.example.app, командата е:

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_rev_0123456789/earnings/earnings_2014* /vashata/lokalna/direktoriya

Файлов формат

Поле Формат По избор Примери и забележки

Описание

Низ

Не

GPA.1234-1234-1234-12345

Уникалният идентификатор, зададен за тази поръчка. Идентификаторите на поръчките за абонаменти съдържат в края си номер на цикъла на подновяване.

Дата на транзакцията

Низ

Не

Nov 30, 2016

Датата на тази поръчка въз основа на часовата зона на Лятното тихоокеанско време (във формат ГГГГ-MM-ДД).

Час на транзакцията 

Низ

Не

12:00:00 PM PDT

Тип данък

Низ

Да

Third-party tax

Не се попълват редовете, които не се отнасят за данъци.

Тип транзакция

Низ

Не

Charge, Google fee, Tax, Charge refund, Google fee refund, Charge rebill, Tax rebill, Google fee rebill и др.

Тип възстановяване на сума

Низ

Да

Full, Partial

Когато похарчената от купувача сума е била възстановена в пълен размер, ще виждате означението Full. Ако е възстановена част от платената от потребителя сума, означението ще бъде Partial. 

Заглавие за продукта

Низ

Не

coins, monthly subscription и др.

Посоченото от програмиста име на продукта. Показва се в локала на купувача.

Идентификатор на продукта

Низ

Не

com.example.app

Името на пакета на приложението, в което е бил продаден продуктът.

Тип продукт

Цяло число

Да

0,1

Използва се за идентифициране на типа на продавания продукт. „0“ представлява продажбата на платено приложение, а „1“ – продажбата на продукт или абонамент в приложение.

SKU ID

Низ

Да

treasure_chest_for_new_users

Посоченият от програмиста уникален идентификатор на продукта.

Хардуер

Низ

Не

mako и др.

Моделът на устройството с Android, използвано за извършване на покупката. При поръчките за абонамент това е моделът, използван за първоначалната покупка.

Държава на купувача

Низ

Не

САЩ, Калифорния и др.

Щат на купувача

Низ

Да

MA, ON и др.

Попълва се само за продажби, при които вие сте регистрираният търговец.

Пощенски код на купувача

Низ

Да

02140, M5B 1L6 и др.

Валута на купувача

Низ

Не

USD, EUR, THB и др.

Сума (във валутата на купувача)

Цяло число

Не

12345.67

Общата сума за този ред от фактурата преди конвертиране на валутата.

Обменен курс на валутата

Цяло число

Не

0.56789

Обменният курс, използван при конвертиране на сумите на купувачите в сумите за изплащане във валутата на търговеца.

Валута на търговеца Низ Не

USD, EUR, THB и др.

Валутата, в която е била конвертирана поръчката. Това е местната валута, в която ви се плаща.

Сума (във валутата на търговеца) Цяло число Не

12345.67

Общата сума за този ред от фактурата след конвертиране на валутата.

Идент. № на основния план

Низ

Да

weekly

Идент. № на офертата

Низ

Да

spring-offer

Покупки от корейски потребители, платени чрез салдото в Google Play

Информация

Ако сте търговец, който е задължен да издава касови бележки в Южна Корея съгласно приложимите правила и наредби, или в случай че доброволно сте се регистрирали да издавате такива, следва да ги издавате при поискване от купувачите за покупките на платени приложения или продукти в приложения, направени с карти за подарък в Google Play в южнокорейски вонове (KRW).

Отчетът за покупките от корейски потребители, платени чрез салдото в Google Play, съдържа съответните продажби, направени в южнокорейски вонове, с цел изпращането на касова бележка до потребителя.

Забележка: Потребителите могат да добавят средства към салдото в Google Play от няколко източника, включително промоционален кредит от Google или партньорите ни. Преди издаването на касова бележка е важно да се уверите, че потребителят е добавил средствата към салдото си чрез паричен еквивалент (например карта за подарък).

Команда

gs://[developer_bucket_id]/play_balance_krw/play_balance_krw_YYYYMM.zip

Пример

Ако искате да изтеглите всички отчети, генерирани през 2018 г., от контейнера за отчитане с идентификационен номер pubsite_prod_rev_0123456789 за приложението с име на пакета com.example.app, командата е:

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_rev_0123456789/play_balance_krw/play_balance_krw_2018* /your/local/directory

Файлов формат

Поле Формат По избор Примери и забележки

Номер на поръчката

Цяло число

Не

GPA.1234-1234-1234-12345

Уникалният идентификатор, зададен за тази поръчка. Идентификаторите на поръчките за абонаменти съдържат в края си номер на цикъла на подновяване.

Дата на таксуване на поръчката

Низ

Не

2016-11-30

Датата на тази поръчка въз основа на часовата зона на Координираното универсално време (във формат ГГГГ-MM-ДД).

Финансово състояние

Низ

Не

Charged, Refund и др.

Сума, платена чрез салдото в Google Play

Низ

Не

12,345.67

Сумата на транзакцията.

Валута на салдото в Google Play Низ Не KRW
При отчетите за покупките от потребители в Корея, платени чрез салдото в Google Play, валутата винаги е южнокорейски вон (KRW).
Дата и час на таксуване на поръчката Цяло число Не 1480507200

Клеймото за дата и час във формат на UNIX, когато потребителят е бил таксуван за поръчката. Измерва се в секунди след началото на епохата в UNIX.

Абонаменти

Отговори на анкетата за анулиранията

Команда

gs://[developer_bucket_id]/subscriptions/cancellations/freeform_[package_name].csv

Файлов формат

Поле Формат По избор Примери и забележки
Дата на анулиране Низ Не 2016-11-30
SKU ID Низ Да treasure_chest_for_new_users
Посоченият от програмиста уникален идентификатор на продукта.
Държава Низ Не САЩ, Калифорния и др.
Отговор Низ Не  

Команди и файлови формати за обобщени отчети

Статистически данни

Инсталирания

Команда

gs://[developer_bucket_id]/stats/installs/installs_[ime_na_paketa]_ggggMM_[velichina].csv

Файлов формат

Поле Формат По избор Пример
Дата ГГГГ-мм-дд НЕ 2014-06-19
Име на пакета Низ НЕ com.my.app
Устройство (или друга поддържана величина) Низ ДА hammerhead
Текущ брой инсталирания на устройства Цяло число НЕ  
Инсталирания на активни устройства Цяло число НЕ  
Дневен брой инсталирания на устройства Цяло число НЕ  
Дневен брой деинсталирания от устройства Цяло число НЕ  
Дневен брой надстройвания на устройства Цяло число НЕ  
Текущ брой инсталирания от потребители Цяло число НЕ  
Общ брой инсталирания от потребители Цяло число НЕ  
Дневен брой инсталирания от потребители Цяло число НЕ  
Дневен брой деинсталирания от потребители Цяло число НЕ  

Поддържани величини

Величина Име на файла
Код на версията на приложението ..._app_version.csv
Оператор ..._carrier.csv
Държава ..._country.csv
Устройство ..._device.csv
Език ..._language.csv
Версия на операционната система Android ..._os_version.csv

Пример

Ако искате да изтеглите всички отчети, генерирани през 2014 г., от контейнера за отчитане с идентификатор pubsite_prod_rev_0123456789 за приложението с име на пакета com.example.app, командата е:

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_rev_0123456789/stats/installs/installs_com.example.app_2014* vashata/lokalna/direktoriya
Сривове

Забележка: От януари 2018 г. експортиранията включват информация от новия източник на данни и съответстват на данните от страницата Статистически данни за приложението ви. Преди януари 2018 г. може да се експортира само информацията, събрана от предишния източник на данни.

Команда

gs://[developer_bucket_id]/stats/crashes/crashes_[ime_na_paketa]_ggggMM_[velichina].csv

Файлов формат

Поле Формат По избор Пример
Дата ГГГГ-мм-дд НЕ 2014-06-19
Име на пакета Низ НЕ com.my.app
Устройство (или друга поддържана величина) Низ ДА hammerhead
Сривове за деня Цяло число НЕ  
ANR за деня Цяло число НЕ  

Поддържани величини

Величина Име на файла
Код на версията на приложението ..._app_version.csv
Устройство ..._device.csv
Версия на операционната система Android ..._os_version.csv

Пример

Ако искате да изтеглите всички отчети, генерирани през 2014 г., от контейнера за отчитане с идентификатор pubsite_prod_rev_0123456789 за приложението с име на пакета com.example.app, командата е:

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_rev_0123456789/stats/crashes/crashes_com.example.app_2014* /vashata/lokalna/direktoriya
Оценки

Команда

gs://[developer_bucket_id]/stats/ratings/ratings_[ime_na_paketa]_ggggMM_[velichina].csv

Файлов формат

Поле Формат По избор Пример
Дата ГГГГ-мм-дд НЕ 2014-06-19
Име на пакета Низ НЕ com.my.app
Устройство (или друга поддържана величина) Низ ДА hammerhead
Средна дневна оценка %.2f ДА  
Средна обща оценка %.2f Да 4.16

Поддържани величини

Величина Име на файла
Код на версията на приложението ..._app_version.csv
Оператор ..._carrier.csv
Държава ..._country.csv
Устройство ..._device.csv
Език ..._language.csv
Версия на операционната система Android ..._os_version.csv

Пример

Ако искате да изтеглите всички отчети, генерирани през 2014 г., от контейнера за отчитане с идентификатор pubsite_prod_rev_0123456789 за приложението с име на пакета com.example.app, командата е:

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_rev_0123456789/stats/ratings/ratings_com.example.app_2014* /vashata/lokalna/direktoriya
Абонаменти

Команда

gs://[developer_bucket_id]/financial-stats/subscriptions/subscriptions_[package_name]_[product_id]_yyyyMM_[dimension].csv

Файлов формат

Поле Формат По избор Пример
Дата ГГГГ-мм-дд НЕ 2016-03-28
Име на пакета Низ НЕ com.my.app
Идентификатор на продукта Низ НЕ monthly.subscription
Държава или устройство Низ НЕ Трябва да включва държавата или устройството
Нови абонаменти Цяло число НЕ  
Анулирани абонаменти Цяло число НЕ  
Активни абонаменти Цяло число НЕ  

Забележка: За повече информация относно статистическите данни за новите, анулираните и активните абонаменти вижте Преглед на свързаните с приложението ви данни за приходите и купувачите.

Поддържани величини

Величина Име на файла
Държава ..._country.csv
Устройство ..._device.csv

 

Придобиване от потребител

Отчетите за трайните потребители и купувачите предоставят достъп по програмен път до данни за стария отчет за придобиването. Това експортиране е заменено с ново програмно експортиране, което включва данни за страниците Анализ на придобиването в Google Play Магазин и Анализ на реализациите в Play Console. То стана налично през март 2021 г.

Старите отчети ще бъдат премахнати през октомври 2021 г.

За да научите повече, прочетете Как да изтегля данните за придобиването?.

Забележка: От ноември 2019 г. отчетът за абонатите вече не се поддържа. За да научите повече, прочетете за източниците на придобиванията и съответните показатели.

Трайни потребители (старо експортиране – налице до август 2021 г.)

Команда

gs://[developer_bucket_id]/acquisition/retained_installers/retained_installers_[ime_na_paketa]_ggggMM_[velichina].csv

Файлов формат

Поле Формат По избор Примери и забележки
Дата ГГГГ-мм-дд НЕ

Датата, на която потребителят е посетил малката ви обява в магазина

Забележка: Добавянето на отделни посетители на малката обява в магазина в продължение на няколко дни ще доведе до по-голям брой такива посетители, отколкото посочения в изгледа със седмичната или месечната кохорта. При тези изгледи всеки посетител се отчита веднъж дори ако е посетил обявата няколко пъти.

Канал за придобиване Низ ДА

Organic, Google Ads, UTM-Tagged

Налице за величината „Канал за придобиване“

Забележка: Каналът „Google Play Магазин (органично)“ представлява сборът от „Търсене в Google Play Магазин (органично)“ и „Сърфиране в Google Play Магазин (органично)“. За да избегнете двойно преброяване на посетителите в този отчет, не вземайте под внимание или реда с общата стойност „Google Play Магазин (органично)“, или двата реда за търсенето и сърфирането.

Държава Низ ДА Налице за величините „Държава“ и „Държава (органично за Google Play Магазин)“
Източник/кампания на системата на Urchin за контрол на трафика (UTM) Низ ДА

Налице за величината „Проследени канали (система на Urchin за контрол на трафика (UTM)“

Ключова дума Низ ДА

Пример: games

Налице за „Търсене в Google Play Магазин (органично)“

Посетители на малката обява в магазина Цяло число НЕ  
Хора, инсталирали приложението Цяло число НЕ  
Процент на реализираните инсталирания от посетители Десетично число НЕ  
Средна референтна стойност за процента на реализираните инсталирания от посетители Десетично число ДА

От август 2019 г. стойността не се попълва. На страницата „Отчети за придобиване“ е налице актуализиран набор от сравнителни анализи, които използват нова формула за изчисляване.

За да научите повече, прочетете Сравнение на процента на реализация на подобни приложения за трафика в Google Play Магазин.

Хора, които са инсталирали приложението и са го запазили 1 ден Цяло число НЕ  
Процент на хората, които са инсталирали приложението и са го запазили 1 ден Десетично число НЕ  
Хора, които са инсталирали приложението и са го запазили 7 дни Цяло число НЕ  
Процент на хората, които са инсталирали приложението и са го запазили 7 дни Десетично число НЕ  
Хора, които са инсталирали приложението и са го запазили 15 дни Цяло число НЕ  
Процент на хората, които са инсталирали приложението и са го запазили 15 дни Десетично число НЕ  
Хора, които са инсталирали приложението и са го запазили 30 дни Цяло число НЕ  
Процент на хората, които са инсталирали приложението и са го запазили 30 дни Десетично число НЕ  

Поддържани величини

Величина Име на файла
Канал на придобиване* ..._channel.csv
Държава ..._country.csv
Държава (органично за Google Play Магазин) ..._play_country.csv
Търсене в Google Play Магазин (органично) ..._play_search.csv
Проследени канали (система на Urchin за контрол на трафика (UTM) ..._utm_tagged.csv

* Забележка: Каналът „Google Play Магазин (органично)“ представлява сборът от „Търсене в Google Play Магазин (органично)“ и „Сърфиране в Google Play Магазин (органично)“. За да избегнете двойно преброяване на посетителите в този отчет, не вземайте под внимание или реда с общата стойност „Google Play Магазин (органично)“, или двата реда за търсенето и сърфирането. 

От юни 2019 г. величината „Google Търсене (органично)“ вече не се поддържа.

Ефективност в Google Play Магазин (ново експортиране – налице от март 2021 г.)

Имена на CSV файловете

Всеки CSV файл съдържа данни за един месец и разбивка. Имената на CSV файловете отразяват годината, месеца и разбивката на отчета, които обхващат. Структурирани са по следния модел:

Формат на името на файла: store_performance_[ime_na_paketa]_[ggggMM]_[razbivka].csv

Забележки:

 • Името на пакета ще бъде включено в името на файла във вида, в който е, заедно с всички специални знаци, ако има такива (. или _).
 • ggggMM представлява годината и месецът, напр. 202101.

Команда

gs://[developer_bucket_id]/stats/store_performance/store_performance_[ime_na_paketa]_[ggggMM]_[razbivka].csv

Файлов формат

Поле Формат По избор Пример Описание
Дата ГГГГ-мм-дд НЕ 2021-01-01

Датата, на която потребителят е посетил малката ви обява в магазина

Име на пакета Низ НЕ com.example.app Името на пакета, съдържащ отчетните данни
Държава/регион Низ НЕ Обединено кралство Държавата или регионът, където е регистриран профилът в Google на потребителя
Източник на трафик Низ НЕ Търсене в Google Play

Как потребителят е стигнал до малката ви обява в магазина:

 • Търсене в Google Play
 • Препратки от трета страна
 • Разглеждане в Google Play
Дума за търсене Низ ДА магазин за приложения

Думата за търсене, използвана от потребителя, преди да отвори малката ви обява в магазина. Налице е само за търсенето в Google Play.

Забележка: Може да бъде Other. Тази стойност не достига определени минимални прагове

Източник за системата на Urchin за контрол на трафика (UTM) Низ ДА Google

Стойността на параметъра на URL адреса utm_source в преките връзки към малката ви обява в магазина. Налице е само за препратки от трета страна.

Забележка: Може да бъде Other. Тази стойност не достига определени минимални прагове

Кампания за системата на Urchin за контрол на трафика (UTM) Низ ДА кампания

Стойността на параметъра на URL адреса utm_campaign в преките връзки към малката ви обява в магазина. Налице е само за препратки от трета страна.

Забележка: Може да бъде Other. Тази стойност не достига определени минимални прагове
Придобивания от малката обява в магазина Цяло число НЕ 10 Броят потребители, които са посетили малката ви обява в магазина и са инсталирали приложението ви, без по това време да са го били инсталирали на друго свое устройство
Посетители на малката обява в магазина Цяло число НЕ 100 Броят потребители, които са посетили малката ви обява в магазина, като по това време не са били инсталирали приложението ви на друго свое устройство
Процент на реализация за малката обява в магазина Десетично число НЕ 0,1

Процентът от посетителите на малката обява в магазина, които са инсталирали приложението ви

Забележка: Не включва посещенията и инсталиранията от потребители, които вече са инсталирали приложението ви на друго устройство

Структура на наличните разбивки

Налице са следните разбивки:

Име на разбивката Полета във всеки CSV файл (по ред):

country

Примерно име на файла:

store_performance_com.example.app_202012_country.csv

„Дата“, „Име на пакета“, „Държава“, „Придобивания от малката обява в магазина“, „Посетители на малката обява в магазина“, „Процент на реализация за малката обява в магазина“

traffic_source

Примерно име на файла:

store_performance_com.example.app_202012_traffic_source.csv

„Дата“, „Име на пакета“, „Източник на трафик“, „Дума за търсене“, „Източник за системата на Urchin за контрол на трафика (UTM)“, „Кампания за системата на Urchin за контрол на трафика (UTM)“, „Придобивания от малката обява в магазина“, „Посетители на малката обява в магазина“, „Процент на реализация за малката обява в магазина“

 

Схема за екраниране

 • Удвоете всички двойни кавички. (" -> "")
 • Ако дадена клетка съдържа табулатори, нови редове, двойни кавички или запетаи, поставете кавички около нея. (... -> "...")

Пример

Ако искате да изтеглите всички отчети, генерирани през 2020 г., от контейнера за отчитане с идентификационен номер pubsite_prod_0123456789 за приложението с име на пакета com.example.app, командата е

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_0123456789/stats/store_performance/store_performance_com.example.app_2020* /your/local/directory

Купувачи (7 дни след инсталирането – налице до август 2021 г.)

Команда

gs://[developer_bucket_id]/acquisition/buyers_7d/buyers_7d_[ime_na_paketa]_ggggMM_[velichina].csv

Файлов формат

Поле Формат По избор Примери и забележки
Дата ГГГГ-мм-дд НЕ

Датата, на която потребителят е посетил малката ви обява в магазина

Забележка: Добавянето на отделни посетители на малката обява в магазина в продължение на няколко дни ще доведе до по-голям брой такива посетители, отколкото посочения в изгледа със седмичната или месечната кохорта. При тези изгледи всеки посетител се отчита веднъж дори ако е посетил обявата няколко пъти.

Канал за придобиване Низ ДА

Organic, Google Ads, UTM-Tagged

Налице за величината „Канал за придобиване“

Забележка: Каналът „Google Play Магазин (органично)“ представлява сборът от „Търсене в Google Play Магазин (органично)“ и „Сърфиране в Google Play Магазин (органично)“. За да избегнете двойно преброяване на посетителите в този отчет, не вземайте под внимание или реда с общата стойност „Google Play Магазин (органично)“, или двата реда за търсенето и сърфирането.

Държава Низ ДА Налице за величините „Държава“ и „Държава (органично за Google Play Магазин)“
Източник/кампания на системата на Urchin за контрол на трафика (UTM) Низ ДА Налице за величината „Проследени канали (система на Urchin за контрол на трафика (UTM)“
Ключова дума Низ ДА

Пример: games

Налице за „Търсене в Google Play Магазин (органично)“

Посетители на малката обява в магазина Цяло число НЕ  
Хора, инсталирали приложението Цяло число НЕ  
Процент на реализираните инсталирания от посетители Десетично число НЕ  
Средна референтна стойност за процента на реализираните инсталирания от посетители Десетично число ДА

От август 2019 г. стойността не се попълва. На страницата „Отчети за придобиване“ е налице актуализиран набор от сравнителни анализи, които използват нова формула за изчисляване.

За да научите повече, прочетете Сравнение на процента на реализация на подобни приложения за трафика в Google Play Магазин.

Купувачи Цяло число НЕ  
Процент на реализация на хората, които са инсталирали приложението и след това са извършили покупка в него Десетично число НЕ  
Връщащи се купувачи Цяло число НЕ  
Процент на реализация на хората, които са инсталирали приложението и след това са извършили няколко покупки в него Десетично число НЕ  
Процент на реализация на купувачите, които са извършили няколко покупки Цяло число НЕ  

Поддържани величини

Величина Име на файла
Канал на придобиване* ..._channel.csv

Държава

..._country.csv

Държава (органично за Google Play Магазин)

..._play_country.csv
Търсене в Google Play Магазин (органично) ..._play_search.csv
Проследени канали (система на Urchin за контрол на трафика (UTM) ..._utm_tagged.csv

* Забележка: Каналът „Google Play Магазин (органично)“ представлява сборът от „Търсене в Google Play Магазин (органично)“ и „Сърфиране в Google Play Магазин (органично)“. За да избегнете двойно преброяване на посетителите в този отчет, не вземайте под внимание или реда с общата стойност „Google Play Магазин (органично)“, или двата реда за търсенето и сърфирането. 

От юни 2019 г. величината „Google Търсене (органично)“ вече не се поддържа.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
92637
false