Treści i usługi związane ze zdrowiem

Zabraniamy publikowania aplikacji, które prezentują użytkownikom szkodliwe treści i usługi związane ze zdrowiem.

Jeśli Twoja aplikacja zawiera lub promuje treści albo usługi związane ze zdrowiem, musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi.

Aplikacje do dbania o zdrowie

Jeśli aplikacja ma dostęp do danych dotyczących zdrowia i jest aplikacją związaną ze zdrowiem lub zawiera funkcje związane ze zdrowiem, musi być zgodna z obowiązującymi zasadami Google Play dla deweloperów. Obejmuje to zasady dotyczące prywatności, oszustw i używania urządzeń niezgodnie z przeznaczeniem, a także zasady odnoszące się do zdarzeń o charakterze wrażliwym. Aplikacja musi też spełniać opisane poniżej wymagania:

 • Deklaracja w Konsoli Play:
  • W Konsoli Play wejdź na stronę Zawartość aplikacji (Zasady > Zawartość aplikacji) i wybierz kategorie, do których należy Twoja aplikacja.
 • Wymagania dotyczące polityki prywatności i powiadomień o zbieraniu danych:
  • Twoja aplikacja musi mieć link do polityki prywatności podany w przeznaczonym do tego polu w Konsoli Play oraz link do polityki prywatności lub jej tekst opublikowany w samej aplikacji. Dopilnuj, aby polityka prywatności znajdowała się pod aktywnym, dostępnym publicznie, niezabezpieczonym przez geofencing adresem URL (a nie w pliku PDF) i miała format uniemożliwiający edytowanie (zgodnie z opisem w sekcji Bezpieczeństwo danych).
  • Polityka prywatności w połączeniu z innymi objaśnieniami w aplikacji musi wyraźnie informować o tym, w jaki sposób aplikacja uzyskuje dostęp do danych osobowych lub wrażliwych użytkownika oraz jak je zbiera, wykorzystuje i udostępnia. Nie wystarczy wskazanie tych informacji w sekcji Bezpieczeństwo danych zgodnie z opisem powyżej. W przypadku funkcji lub danych korzystających z uprawnień niebezpiecznych lub włączanych w czasie działania aplikacja musi spełniać wszystkie obowiązujące wymogi zamieszczenia powiadomienia o zbieraniu danych i uzyskania zgody użytkowników.
  • Nie należy prosić o uprawnienia, które nie są niezbędne do wykonywania głównej funkcji aplikacji związanej ze zdrowiem. Niewykorzystane uprawnienia muszą zostać usunięte. Listę uprawnień, w przypadku których obowiązują zasady odnoszące się do danych wrażliwych dotyczących zdrowia, można znaleźć w artykule Kategorie aplikacji związanych ze zdrowiem i dodatkowe informacje.
  • Jeśli aplikacja nie jest związana głównie ze zdrowiem, ale ma takie funkcje i uzyskuje dostęp do danych dotyczących zdrowia, nadal podlega zasadom dotyczącym aplikacji związanych ze zdrowiem. Dla użytkownika powinien być jasny związek między główną funkcjonalnością aplikacji a zbieraniem danych dotyczących zdrowia (np. w przypadku aplikacji ubezpieczycieli lub gier, w których użytkownik przekazuje dane o swojej aktywności, aby kontynuować rozgrywkę). Polityka prywatności aplikacji musi odzwierciedlać to ograniczone wykorzystanie.
 • Dodatkowe wymagania:
  Jeśli Twoja aplikacja kwalifikuje się do jednego z tych oznaczeń, oprócz wyboru odpowiedniej kategorii w Konsoli Play musisz spełniać określone dla niej wymagania:
  • Aplikacje dotyczące zdrowia powiązane z instytucjami państwowymi: jeśli masz zgodę instytucji państwowej lub uznanej organizacji zajmującej się ochroną zdrowia na tworzenie i rozpowszechnianie aplikacji w powiązaniu z takim podmiotem, musisz przesłać formularz zapowiedzi potwierdzający, że spełniasz wymagania.
  • Aplikacje do ustalania kontaktów lub weryfikowania stanu zdrowia: jeśli Twoja aplikacja służy do ustalania kontaktów lub weryfikowania stanu zdrowia, w Konsoli Play wybierz „Profilaktyka i zdrowie publiczne” i podaj wymagane informacje, korzystając ze wspomnianego powyżej formularza zapowiedzi.
  • Aplikacje do prowadzenia badań z udziałem ludzi: aplikacje służące do prowadzenia badań związanych ze zdrowiem z udziałem ludzi muszą przestrzegać wszystkich reguł i rozporządzeń, w tym między innymi uzyskiwać świadomą zgodę uczestników lub, w przypadku osób małoletnich, ich rodziców bądź opiekunów. Deweloperzy aplikacji do badań związanych ze zdrowiem powinni także mieć zgodę komisji bioetycznej lub innej odpowiedniej, niezależnej komisji ds. etyki, chyba że taka zgoda nie jest wymagana z innych powodów. Deweloper musi dysponować potwierdzeniem zgody wydanej przez taki organ i przedstawić go na żądanie.
  • Aplikacje będące urządzeniami medycznymi (SaMD): w przypadku aplikacji uznawanych za urządzenia medyczne (SaMD) należy uzyskać i przechowywać pisemne zezwolenie lub inne dokumenty zatwierdzające wydane przez organ regulacyjny lub instytucję odpowiedzialną za zgodność takich aplikacji z przepisami. Dokumenty potwierdzające takie zezwolenie należy dostarczyć na żądanie.

 

Dane pozyskiwane dzięki dostępowi do Health Connect

Dane, do których deweloperzy mają dostęp dzięki uprawnieniom do usługi Health Connect, są uznawane za osobowe i poufne dane użytkownika podlegające zasadom dotyczącym danych użytkownika oraz dodatkowym wymaganiom.

 

Leki na receptę

Zabraniamy publikowania aplikacji umożliwiających sprzedaż lub zakup leków bez recepty.

 

Niezatwierdzone substancje

Google Play nie dopuszcza aplikacji, które promują lub sprzedają niezatwierdzone substancje, niezależnie od deklaracji na temat ich legalności.
Przykłady częstych naruszeń
 • wszystkie pozycje z tego niepełnego wykazu zabronionych leków i suplementów;

 • produkty zawierające efedrynę;

 • produkty zawierające gonadotropinę kosmówkową (hCG) przedstawiane w kontekście utraty lub kontroli wagi albo promowane wraz ze sterydami anabolicznymi;

 • preparaty ziołowe i suplementy diety zawierające substancję czynną lub niebezpieczne składniki;

 • nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd oświadczenia zdrowotne, w tym oświadczenia, które sugerują, że produkt jest równie skuteczny jak leki na receptę lub substancje kontrolowane;

 • produkty zatwierdzone przez nieoficjalne instytucje, reklamowane tak, aby sugerować bezpieczeństwo i skuteczność w leczeniu oraz profilaktyce określonych chorób i dolegliwości;

 • produkty, które były albo są przedmiotem dochodzeń lub ostrzeżeń ze strony urzędów czy instytucji państwowych;

 • produkty, których nazwy są łudząco podobne do nazw niezatwierdzonych leków, suplementów lub substancji kontrolowanych.

Więcej informacji o niezatwierdzonych lub błędnie opisanych lekach i suplementach, które monitorujemy, znajdziesz tutaj: www.legitscript.com.

 

Nieprawdziwe informacje o zdrowiu

Zabraniamy publikowania aplikacji, które zawierają informacje o zdrowiu wprowadzające w błąd, sprzeczne z obecną wiedzą medyczną lub mogące zaszkodzić użytkownikom.
Przykłady częstych naruszeń
 • wprowadzające w błąd twierdzenia na temat szczepień, np. że mogą one zmienić czyjeś DNA;
 • zachęcanie do szkodliwych, niezatwierdzonych metod leczenia;
 • zachęcanie do innych szkodliwych dla zdrowia praktyk, takich jak terapia konwersyjna.

 

Funkcje medyczne

Nie zezwalamy na aplikacje zawierające funkcje o charakterze medycznym lub związanym ze zdrowiem, które wprowadzają użytkowników w błąd i mogą wyrządzać szkody. Zabraniamy na przykład dodawania aplikacji, które informują, że mają funkcję pulsoksymetru obsługiwaną wyłącznie przez aplikację. Aplikacje pulsoksymetryczne muszą być wspomagane przez urządzenia zewnętrzne, urządzenia do noszenia lub specjalne czujniki w smartfonach zaprojektowane z myślą o obsłudze funkcji pulsoksymetru. Aplikacje wspomagane przez takie urządzenia muszą również mieć w metadanych wyłączenie odpowiedzialności z oświadczeniem, że nie są przeznaczone do użytku medycznego, a jedynie do ogólnych celów treningowych i zdrowotnych, oraz nie są urządzeniami medycznymi, a także muszą mieć prawidłowo podane informacje o zgodnych modelach sprzętu/urządzeń.

 

Płatności – usługi kliniczne

W przypadku transakcji, które obejmują regulowane usługi kliniczne, nie należy używać systemu rozliczeniowego Google Play. Więcej informacji znajdziesz w artykule o zasadach płatności w Google Play.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne