Tạo một sản phẩm được quản lý

Khi sử dụng dịch vụ Thanh toán của Google Play, bạn có thể cung cấp các sản phẩm trong ứng dụng có tính phí một lần cho người dùng, gọi là sản phẩm được quản lý. Các sản phẩm được quản lý có thể bao gồm các mặt hàng như hàng hóa ảo (ví dụ: thuốc hay các cấp độ trong trò chơi) và những dịch vụ cao cấp trong ứng dụng của bạn trên Google Play.

 • Bạn cũng có thể tạo đăng ký có tính phí định kỳ cho người dùng.

Quan trọng: Chính sách chương trình dành cho nhà phát triển trên Google Play và phí giao dịch áp dụng cho các sản phẩm trong ứng dụng, bao gồm cả các đăng ký và sản phẩm được quản lý.

Khả năng sử dụng

Nếu ở vị trí được hỗ trợ đăng ký dành cho người bán, bạn có thể sử dụng dịch vụ Thanh toán của Google Play.

Nếu bạn ở vị trí được hỗ trợ và muốn bắt đầu sử dụng các tính năng của dịch vụ Thanh toán của Google Play trong ứng dụng, hãy thiết lập hồ sơ thanh toán và xem lại tài liệu về API của Google Play Billing.

Sau khi bạn tạo một sản phẩm được quản lý, những người dùng đang chạy phiên bản mới nhất của ứng dụng Cửa hàng Google Play sẽ sử dụng được sản phẩm đó.

Các quyền bắt buộc

Để cung cấp sản phẩm được quản lý, bạn cần tuyên bố quyền com.android.vending.BILLING trong tệp kê khai APK của ứng dụng. Nếu phân phối ứng dụng trên toàn thế giới, bạn vẫn có thể phát hành ứng dụng sử dụng quyền com.android.vending.BILLING ở tất cả các quốc gia.

Tạo các sản phẩm được quản lý

Tạo một sản phẩm được quản lý duy nhất

Trước khi tạo sản phẩm được quản lý, hãy nhớ lập kế hoạch về ID sản phẩm một cách cẩn thận. ID sản phẩm phải là duy nhất cho ứng dụng của bạn và không thể thay đổi hoặc sử dụng lại được sau khi bạn đã tạo.
 • ID sản phẩm phải bắt đầu bằng chữ thường hoặc số, đồng thời chỉ được chứa chữ thường (a-z), số (0-9), dấu gạch dưới (_) và dấu chấm (.)
 • Lưu ý: ID sản phẩm android.test, cùng với tất cả các ID sản phẩm bắt đầu bằng android.test đều không thể sử dụng được.

Cách tạo sản phẩm được quản lý:

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Chọn ứng dụng.
 3. Trên menu bên trái, nhấp vào Hiện diện cửa hàng > Sản phẩm trong ứng dụng > Sản phẩm được quản lý.
 4. Nhấp vào Tạo sản phẩm được quản lý.
 5. Nhập chi tiết sản phẩm.
  • Tiêu đề: Tên ngắn của mặt hàng (tối đa 55 ký tự, nhưng bạn chỉ nên sử dụng tiêu đề 25 ký tự để hiển thị chính xác trong mọi ngữ cảnh), chẳng hạn như "Thuốc ngủ".
  • Mô tả: Mô tả dài về mặt hàng (tối đa 80 ký tự), chẳng hạn như "Giúp bạn đi vào giấc ngủ ngay lập tức".
  • Giá: Nhập giá bằng nội tệ của bạn hoặc chọn một mẫu định giá.
 6. Bên cạnh “Trạng thái”, hãy chọn Hoạt động hoặc Không hoạt động.
  • Để một sản phẩm có sẵn để mua, sản phẩm đó cần phải ở trạng thái hoạt động và ứng dụng của sản phẩm đó cần phải được phát hành.
  • Nếu bạn đang sử dụng tài khoản thử nghiệm, thì các mặt hàng đang hoạt động sẽ có sẵn trong ứng dụng chưa phát hành. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào trang web dành cho nhà phát triển Android của chúng tôi.
 7. Nhấp vào Lưu.

Ngôn ngữ và bản dịch

Các sản phẩm được quản lý sử dụng cùng ngôn ngữ mặc định giống như ứng dụng của sản phẩm đó. Để thêm bản dịch bằng các ngôn ngữ cụ thể, hãy chọn một sản phẩm được quản lý, sau đó nhấp vào Thêm bản dịchBạn có thể tìm hiểu thêm cách dịch ứng dụng của bạn tại đây.

Tạo một loạt sản phẩm được quản lý

Để tạo nhiều sản phẩm được quản lý cùng lúc, bạn có thể tải lên tệp CSV có chứa chi tiết về từng sản phẩm.
Tệp CSV sử dụng dấu phẩy (,) và dấu chấm phẩy (;) để tách các giá trị dữ liệu. Dấu phẩy phân tách các giá trị dữ liệu chính và dấu chấm phẩy phân tách các giá trị nhỏ.
Khi bạn tạo tệp CSV với các sản phẩm được quản lý, hãy chỉ định cú pháp CSV ở hàng đầu tiên, tiếp theo là chi tiết sản phẩm trên các hàng tiếp theo.
Quan trọng: Mỗi mặt hàng phải xuất hiện hoàn toàn trên một dòng trong tệp CSV.

Tải lên tệp CSV gồm các sản phẩm được quản lý

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Chọn ứng dụng.
 3. Trên menu bên trái, nhấp vào Hiện diện cửa hàng > Sản phẩm trong ứng dụng > Sản phẩm được quản lý.
 4. Nhấp vào Nhập / Xuất > Nhập sản phẩm được quản lý từ tệp CSV.
  • Để ghi đè các sản phẩm được quản lý hiện có trong danh sách sản phẩm, hãy chọn hộp kiểm Ghi đè sản phẩm hiện có. Thao tác này sẽ chỉ ghi đè các sản phẩm hiện có khi giá trị của ID sản phẩm trong tệp CSV khớp với ID sản phẩm của một sản phẩm được quản lý hiện có trong danh sách sản phẩm. Việc ghi đè lên một sản phẩm sẽ không xóa các sản phẩm được quản lý không có trong CSV.
 5. Nhấp vào Duyệt qua tệp, sau đó chọn tệp CSV của bạn.

Xuất tệp CSV chứa các sản phẩm được quản lý hiện có

Nếu đã tạo từng sản phẩm được quản lý mỗi lần trong Play Console, bạn có thể xuất tệp CSV để bắt đầu tạo các sản phẩm này bằng cách sử dụng tệp CSV.

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Chọn ứng dụng.
 3. Trên menu bên trái, nhấp vào Hiện diện cửa hàng > Sản phẩm trong ứng dụng > Sản phẩm được quản lý.
 4. Nhấp vào Nhập / Xuất > Xuất sản phẩm trong ứng dụng sang tệp CSV.

Xem ví dụ về tệp CSV

Dưới đây là ví dụ về cú pháp CSV để sử dụng và ba ví dụ về sản phẩm được quản lý:
 • Ví dụ đầu tiên định nghĩa tiêu đề và mô tả bằng hai ngôn ngữ khác nhau (en_USes_ES). Mẫu định giá xác định giá của mặt hàng.
 • Ví dụ thứ hai không sử dụng mẫu định giá. Thay vào đó, ví dụ này chỉ định một mức giá cho quốc gia mặc định (Hoa Kỳ). Play Console sử dụng tỷ giá hối đoái hiện tại và mẫu định giá có liên quan ở địa phương để tự động đặt giá ở tất cả các quốc gia khác nơi ứng dụng được phân phối.
 • Ví dụ thứ ba cũng không sử dụng mẫu định giá. Giá của mặt hàng được chỉ định theo cách thủ công cho từng quốc gia nơi ứng dụng được phân phối.

Ví dụ về cú pháp CSV

Product ID,Published State,Purchase Type,Auto Translate,Locale; Title; Description,Auto Fill Prices,Price,Pricing Template ID

Ví dụ về sản phẩm được quản lý

Ví dụ 1

basic_sleeping_potion,published,managed_by_android,false,en_US; Basic Sleeping Potion; Puts small creatures to sleep.; es_ES; Poción básica de dormir; Causa las criaturas pequeñas ir a dormir.,false,,4637138456024710495

Ví dụ 2

standard_sleeping_potion, published,managed_by_android,false,en_US; Standard Sleeping Potion; Puts all creatures to sleep for 2 minutes.,true, 1990000,

Ví dụ 3

invisibility_potion,published, managed_by_android,false,en_US; Invisibility Potion; Invisible to all enemies for 5 minutes.,false, US; 1990000; BR; 6990000; RU; 129000000; IN; 130000000; ID; 27000000000; MX; 37000000,

Giá trị dữ liệu cho tệp CSV 

Mỗi hàng trong tệp CSV của các sản phẩm được quản lý có thể chứa những giá trị sau, nhưng ít nhất một trong các giá trị này là không xác định trong mỗi hàng:  
ID sản phẩm

Việc đặt giá trị này trong tệp CSV cũng có tác động như nhập ID sản phẩm khi tạo một sản phẩm được quản lý mới.

Nếu bạn chỉ định ID sản phẩm gán cho một sản phẩm được quản lý đã tồn tại trong danh sách sản phẩm và bạn đã chọn hộp kiểm Ghi đè sản phẩm hiện có trong hộp thoại "Nhập sản phẩm trong ứng dụng", thì dữ liệu cho sản phẩm được quản lý hiện có sẽ bị ghi đè bởi các giá trị mà bạn chỉ định trong tệp CSV.

Trạng thái phát hành Giá trị này phải được đặt thành đã phát hành hoặc chưa phát hành. Điều này cũng giống như đặt một sản phẩm được quản lý là Hoạt động hoặc Không hoạt động.
Loại mua hàng

Giá trị này phải được đặt thành managed_by_android.

Dịch tự động

Giá trị này phải được đặt thành false vì tính năng tự động dịch chi tiết sản phẩm được quản lý chưa được hỗ trợ.

Nếu bạn muốn cung cấp bản dịch cho tiêu đề và mô tả của một sản phẩm được quản lý, hãy chỉ định các bản dịch này trong giá trị Ngôn ngữ.

Ngôn ngữ, Tiêu đề  Mô tả

Nếu chỉ bao gồm một ngôn ngữ cho một mặt hàng, thì bạn phải chỉ định ngôn ngữ mặc định cho ứng dụng cũng như tiêu đề và mô tả của mặt hàng đó.

app_default_locale; item_default_title; item_default_description;

Khi đặt giá trị Ngôn ngữ, bạn có thể sử dụng bất kỳ mã ngôn ngữ nào xuất hiện khi thêm bản dịch cho danh sách cửa hàng.

Lưu ý: Khi chỉ định các giá trị Tiêu đềMô tả, hãy sử dụng dấu gạch chéo ngược để thoát khỏi ký tự dấu chấm phẩy (\;) và ký tự gạch chéo ngược (\\).

Nếu muốn bao gồm các phiên bản đã dịch của tiêu đề và mô tả cho mặt hàng, bạn phải liệt kê ngôn ngữ mặc định, tiêu đề và mô tả, theo sau đó là ngôn ngữ, tiêu đề và mô tả cho mỗi bản dịch. Trong ví dụ sau, sản phẩm được quản lý sử dụng en_US (Tiếng Anh Mỹ) làm ngôn ngữ mặc định và es_ES (Tiếng Tây Ban Nha-Tây Ban Nha) ngôn ngữ dịch:

en_US; Invisibility Cloak; Makes you invisible.; es_ES; Capote Invisible; Se vuelven invisible.

Lưu ý: Một ứng dụng chứa một ngôn ngữ mặc định, nhưng mỗi sản phẩm được quản lý đều có một danh sách ngôn ngữ dịch riêng. Mặc dù ngôn ngữ đầu tiên trong giá trị Ngôn ngữ của từng mặt hàng phải giống nhau trong toàn bộ tệp CSV, nhưng các ngôn ngữ khác có thể khác nhau đối với các mặt hàng khác nhau.

Tự động điền giá, Quốc gia Giá

Bạn có thể đặt Tự động điền giá thành true hoặc false. Nếu sản phẩm được quản lý sử dụng mẫu định giá, thì bạn nên đặt Tự động điền giá thành false và không nên đặt giá trị cho Giá.

Lưu ý: Khi bạn chỉ định giá của một mặt hàng trong tệp CSV, hãy cung cấp giá theo một phần triệu đơn vị, trong đó 1.000.000 đơn vị một phần triệu tương đương với 1 đơn vị tiền tệ thực.

Sử dụng giá tự động điền

Các phần sau mô tả ảnh hưởng của giá trị trong Tự động điền giá đối với cú pháp và ý nghĩa của các giá trị Quốc giaGiá.

Nếu bạn đặt trường Tự động điền giá thành true, thì bạn chỉ cần chỉ định giá mặc định của mặt hàng; chứ không cần bao gồm giá trị Quốc gia.

Ví dụ: trong các điều kiện sau:

 • Ngôn ngữ mặc định của ứng dụng là en_US.
 • Giá mặc định, không bao gồm thuế của một sản phẩm được quản lý là 1,99 đô la Mỹ.
 • Bạn muốn tự động điền giá cho các quốc gia khác.

Bạn muốn đặt giá trị của trường Tự động điền giáGiá ở cuối hàng trong tệp CSV như sau: true,1990000,

Đặt giá của riêng bạn cho mỗi quốc gia  

Nếu bạn đặt trường Tự động điền giá thành false, thì bạn có thể chỉ định một loạt các giá trị Quốc giaGiá cho tất cả các quốc gia nơi bạn phân phối ứng dụng, bao gồm cả quốc gia tương ứng với ngôn ngữ mặc định của ứng dụng. Mỗi giá trị Quốc giamã quốc gia ISO viết thường gồm hai chữ cái đại diện cho quốc gia nơi ứng dụng được phân phối.

Lưu ý: Bạn phải cung cấp mã quốc gia và giá cho từng quốc gia mà ứng dụng nhắm mục tiêu. Để xem và chỉnh sửa danh sách quốc gia mà ứng dụng nhắm mục tiêu, hãy mở trang Giá cả và phân phối của ứng dụng.

Mỗi giá trị Giá đại diện cho chi phí của mặt hàng ở đơn vị một phần triệu của đơn vị tiền tệ dùng trong quốc gia đó.

Ví dụ như nếu bạn cung cấp ứng dụng ở các mức giá sau (đã bao gồm mọi loại thuế) ở các quốc gia khác:

 • 6,99 Real ở Brazil 
 • 129 Rúp ở Nga
 • 130 Rupee ở Ấn Độ
 • 27.000 Rupiah ở Indonesia
 • 37 USD ở Mexico

Bạn có thể đặt giá trị của các trường Tự động điền giá, Quốc giaGiá ở cuối hàng trong tệp CSV như sau:

false, BR; 6990000; RU; 129000000; IN; 130000000; ID; 27000000000; MX; 37000000;

ID mẫu định giá

Nếu một mặt hàng được liên kết với một mẫu định giá, bạn nên đặt trường Tự động điền giá thành false và không cần đặt giá trị cho cột Giá. Nếu mặt hàng này không liên kết với một mẫu định giá, thì bạn không nên đặt giá trị cho trường ID mẫu định giá. Thay vào đó, bạn nên đặt giá trị cho các trường Tự động điền giá, Quốc giaGiá dựa trên cách bạn muốn đặt giá cho sản phẩm được quản lý.

Nếu bạn nhập tệp CSV và đã chọn hộp kiểm Ghi đè sản phẩm hiện có trong hộp thoại "Nhập sản phẩm trong ứng dụng", thì bạn có thể cập nhật liên kết giữa các sản phẩm được quản lý và mẫu định giá. Để liên kết sản phẩm với một mẫu định giá cụ thể, hãy đặt giá trị ID mẫu định giá thành ID của mẫu định giá đó. Để hủy liên kết một sản phẩm được quản lý khỏi tất cả các mẫu định giá, bạn không được đặt giá trị cho ID mẫu định giá của sản phẩm đó.

Bạn có thể liên kết tối đa 1000 giá của ứng dụng hoặc giá của sản phẩm được quản lý với một mẫu định giá cụ thể. Do đó, bạn không cần chỉ định cùng một giá trị ID mẫu định giá cho hơn 1000 hàng trong tệp CSV.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố