Användarvillkor för Nest

Senast uppdaterad: 12 maj 2020.

Tack för att du använder Nests enheter och tjänster. Nests enheter och tjänster är en av de ”Tjänster” som tillhandahålls av Google LLC (eller Google Ireland Limited, i tillämpliga fall, om du bor i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz) enligt Googles gällande användarvillkor (”Googles användarvillkor”). Utöver Googles användarvillkor omfattas din användning av Nests enheter och tjänster av dessa villkor (”Villkoren för Nest” eller ”dessa villkor”). Om det finns någon motsättning mellan Villkoren för Nest och Googles användarvillkor ska dessa villkor gälla.

I dessa användarvillkor inbegriper Nests enheter och tjänster följande:

  • Följande Nest-märkta maskinvaruenheter och funktioner (sammantaget ”Nest-enheter”): Nest-termostater, Nest Cams, alla Nest-märkta Smart Display-enheter med en ”Nest Cam”-funktion, Nests videodörrklockor, Nests säkerhetssystem med larm, Nests dörrlås och Nests rök- och kolmonoxidlarm.
  • Nest Aware (eller en liknande tjänster för uppkopplade hem som erbjuds av Google Nest) och de tjänster vi tillhandahåller tillsammans med Nest-enheter, till exempel Nest-webbappar, Nest-mobilappar, Google Home-appen, men endast i de fall då de används för att hantera Nests enheter och tjänster och andra tjänster för uppkopplade hem som vi tillhandahåller och som har skapats specifikt för dessa enheter (inklusive eventuella prenumerationstjänster som energiprogram och Nest Aware), men exklusive Googles tjänster (t.ex. Google Assistent, YouTube, Google Maps, Google Duo och liknande) som kan användas både med Nest-enheter och med andra produkter och enheter från Google.

​Ålderskrav

Du måste ha fyllt 13 år för att använda Nests enheter och tjänster (eller en högre ålder som gäller i ditt land och ger dig behörighet att använda Nests enheter och tjänster utan en förälders godkännande). Dessa åldersgränser begränsar dock inte din användning av ett Google-konto som hanteras via Family Link där dessa tillåts med Nests enheter och tjänster.

Använda Nests tjänster

Nests tjänster. När du använder ett Google-konto med Nests enheter och tjänster gäller följande: (i) Nests enheter och tjänster tillhandahålls av Google, men Nest Labs, Inc. och andra närstående bolag eller företag kan komma att anlitas i syfte att tillhandahålla en del av eller alla Nests enheter och tjänster på uppdrag av Google och i enlighet med Googles anvisningar. (ii) När du godkänner tredje parts programvillkor för program som är integrerade i Nests enheter och tjänster (t.ex. energiprogram) avses Googles användarvillkor och dessa villkor vid eventuella hänvisningar till Nests användarvillkor i programvillkoren, och alla hänvisningar till Nests sekretesspolicy avser Googles sekretesspolicy.

Lagstadgade garantier. Lagstiftning i vissa rättskipningsområden kan medföra garantier eller villkor eller ålägga skyldigheter som ger dig som konsument vissa rättigheter enligt tillämplig lagstiftning. I vissa jurisdiktioner kan sådana bestämmelser inte exkluderas, begränsas eller ändras förutom i begränsad utsträckning och dessa villkor ska tolkas i enlighet med sådana lagstadgade bestämmelser.

Automatiska programuppdateringar. Vi kan från tid till annan utveckla programkorrigeringar, felkorrigeringar, uppdateringar, uppgraderingar och andra ändringar vars syfte är att förbättra funktionaliteten för Nests enheter och tjänster. Dessa kan installeras automatiskt utan ytterligare meddelanden eller ytterligare medgivanden från dig. Du samtycker till att ta emot dessa automatiska uppdateringar. Om du inte vill ha sådana uppdateringar ska du sluta använda Nests enheter och tjänster.

Tredjepartstjänster. Via Nests enheter och tjänster kan du få tillgång till, använda eller interagera direkt med webbplatser, appar, innehåll, produkter och andra tjänster från tredje part, till exempel Proffsövervakning (i enlighet med nedanstående). Observera att när du använder tredjepartstjänster styrs i tillämpliga fall din användning av dessa tjänster av tjänsternas egna villkor och sekretesspolicyer utöver Googles användarvillkor och dessa villkor.

Några begränsningar vid användning av Nests enheter och tjänster. Nests enheter och tjänster är inte certifierade för tillkallande av räddningspersonal såvida de inte uttryckligen har godkänts och certifierats som kompatibla med övervakning via en professionell larmcentral (sådana uttryckligen godkända och certifierade enheter och tjänster från Nest kallas ”Nest-enheter som är kompatibla med Proffsövervakning”). GOOGLE TILLKALLAR INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER RÄDDNINGSPERSONAL TILL DITT HEM I EN NÖDSITUATION. I den utsträckning tillämplig lag medger (men i enlighet med bestämmelserna gällande ”Lagstadgade garantier” ovan), ger Google inga garantier eller utfästelser på att Nests enheter och tjänster (inklusive Nest-enheter som är kompatibla med Proffsövervakning eller övervakningstjänster från tredje part som används tillsammans med Nests enheter och tjänster) förbättrar säkerheten.

Övervakning via larmbolag för Nest-enheter som är kompatibla med Proffsövervakning. Tredjepartsleverantörer av professionell övervakning (”Övervakningsleverantörer”) kan tillhandahålla tjänster för professionell övervakning och relaterade varningsmeddelanden och tillkallande av räddningspersonal (”Proffsövervakning”) i anslutning till Nest-enheter som är kompatibla med Proffsövervakning. Om du tecknar en prenumeration på Proffsövervakning ingår du i ett avtal direkt med Övervakningsleverantören (inte Google) som ska tillhandahålla Proffsövervakning. Övervakningsleverantören och Google är oberoende företag och de har inte ingått ett partnerskaps-, verksamhets- eller underleverantörsavtal. PROFFSÖVERVAKNING ÄR ENDAST UTFORMAD FÖR ATT FUNGERA MED NEST-ENHETER SOM ÄR KOMPATIBLA MED PROFFSÖVERVAKNING. FÖRSÖK INTE ANVÄNDA PROFFSÖVERVAKNING MED ANDRA ENHETER OCH TJÄNSTER FRÅN NEST ÄN NEST-ENHETER SOM ÄR KOMPATIBLA MED PROFFSÖVERVAKNING.

Tillstånd och registrering för Proffsövervakning. En del lokala myndigheter kräver att personer som vill använda Nests enheter och tjänster med Proffsövervakning inhämtar tillstånd och registrerar användningen. Utan den registrering eller det tillstånd som krävs kanske räddningspersonal inte svarar på anrop från Övervakningsleverantören, eller så kan du bli ansvarig för böter eller andra påföljder. Du är ensam ansvarig för att inskaffa de tillstånd och registreringar som krävs för användning av Proffsövervakning med Nests enheter och tjänster och eventuella tillhörande böter och påföljder som kan fastställas.

Avbrott i tjänsten; Ingen återbetalning. Tillfälliga avbrott av Nests enheter och tjänster kan uppstå av säkerhetsskäl eller till följd av systemfel, underhåll och reparation eller under andra omständigheter, utan föregående meddelande. I den utsträckning som lagen medger (men i enlighet med bestämmelserna gällande Lagstadgade garantier ovan) har du inte rätt till någon form av återbetalning för dessa tillfälliga avbrott.

Systemkrav. Nests enheter och tjänster kanske inte fungerar som de ska utan ett Google-konto och ett fungerande Wi-Fi-nätverk i hemmet med en stabil internetanslutning och tillräcklig bandbredd. Andra systemelement kan krävas för användning av en del av eller alla Nests enheter och tjänster, till exempel en mobil enhet med Nest- och/eller Google Home-appen. Det är ditt ansvar att se till att du har alla systemelement som krävs och att de är kompatibla och korrekt konfigurerade. Google kan aktivera Bluetooth på din mobila enhet utan föregående meddelande, men i enlighet med enhetens inställningar, i syfte att underlätta korrekt användning av Nests enheter och tjänster och aktivera vissa funktioner (till exempel att tysta ett rök- eller kolmonoxidlarm på Nest Protect på avstånd).

Mobildata i reserv vid Wi-Fi-avbrott. Om det skulle uppstå ett tillfälligt avbrott i hemmets Wi-Fi-nätverk eller internetanslutning kan Nests enheter och tjänster, inklusive appaviseringar och kameravarningar, vara instabila eller otillgängliga. För Proffsövervakning i synnerhet innebär detta att Övervakningsleverantören kanske inte får larmsignaler och inte kan skicka ut räddningspersonal. Du kanske kan välja att lägga till en prenumeration på mobildata i reserv (”Mobildata i reserv”) för att förbättra anslutningen vid eventuella avbrott i hemmets internetanslutning och minska sannolikheten att Nests enheter och tjänster tillfälligt upphör att fungera.

Energibesparingar och andra fördelar. Såvida inte en garanti uttryckligen har utfästs garanterar eller utlovar Google inga specifika nivåer av sparad energi eller andra fördelar med användningen av Nests enheter och tjänster. Faktiska energibesparingar och fördelar kan variera beroende på faktorer utanför Googles kontroll och kunskap. Du bekräftar att eventuella rekommendationer eller kampanjer från Google i samband med Nests enheter och tjänster (inklusive sådana som är unika för ditt hem utifrån information vi har fått ta del av) inte är garantier på faktiska besparingar.

Installation, test och användning. Du är ansvarig för att installera och använda Nests enheter och tjänster i enlighet med tillämpliga användarhandböcker och anvisningar. OM EN ENHET INTE HAR INSTALLERATS KORREKT ELLER OM EN ENHET ELLER NÅGON AV DESS SENSORER BEFINNER SIG UTANFÖR DETEKTIONSRÄCKVIDDEN ELLER HINDRAS ELLER BLOCKERAS AV VÄGGAR, MÖBLER, PERSONLIGA ÄGODELAR ELLER ANDRA FÖREMÅL, KAN FALSKLARM ELLER DETEKTERINGSFEL UPPSTÅ. Du är ansvarig för att testa Nests enheter och tjänster när de har installerats för att säkerställa att Nests enheter och tjänster (och tillhörande sensorer, komponenter och kringutrustning) fungerar och kommunicerar som de ska och har utformats för och därefter regelbundet testa och underhålla Nests enheter och tjänster efter installationen.

Kontrollera batterierna regelbundet. Du är ansvarig för att byta ut eventuella batterier som behövs för Nests enheter och tjänster när så krävs. NESTS ENHETER OCH TJÄNSTER KANSKE INTE FUNGERAR SOM DE SKA OM BATTERIERNA BEHÖVER BYTAS UT. KONTROLLERA BATTERIERNA REGELBUNDET.

Rök- och kolmonoxiddetektorer. GOOGLE GER INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER PÅ ATT EVENTUELLA RÖK- ELLER KOLMONOXIDDETEKTORER SOM TILLVERKAS ELLER SÄLJS AV GOOGLE UTGÖR ETT BRANDVARNINGSSYSTEM ELLER UPPFYLLER KRAVEN FRÅN BEHÖRIG MYNDIGHET ELLER I EVENTUELLA BESTÄMMELSER, DELSTATLIGA, PROVINCIELLA ELLER LOKALA LAGAR, KODER, FÖRORDNINGAR, ELLER INDUSTRISTANDARDER SOM NFPA 72. DU ÄR ENSAM ANSVARIG FÖR EFTERLEVNAD AV DE KRAV I EVENTUELLA LAGAR ELLER INDUSTRISTANDARDER SOM KAN GÄLLA VID INSTALLATION, ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL AV RÖK- ELLER KOLMONOXIDDETEKTORER.

Standarder för smarta enheter. Nests enheter och tjänster kan använda flera öppna eller enkelt tillgängliga standarder eller medel för att kommunicera och samarbeta med anslutna enheter som används på liknande sätt av andra system eller tjänster och som inte har tillverkats av Google, inklusive Wi-Fi-, Bluetooth- och IP-enheter. TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART SOM GOOGLE INTE HAR ANGETT SOM KOMPATIBLA MED NESTS ENHETER OCH TJÄNSTER KANSKE INTE FUNGERAR SOM DE SKA MED NESTS ENHETER OCH TJÄNSTER. DU SAMTYCKER TILL ATT ENDAST ANVÄNDA TREDJEPARTSTJÄNSTER SOM GOOGLE HAR ANGETT SOM KOMPATIBLA MED NESTS ENHETER OCH TJÄNSTER.

Nödsamtal (endast USA).

Beskrivning av n ödsamtalstjänsten. Beroende på sin geografiska plats och typ av prenumeration, kan Nest Aware-prenumeranter i USA ringa  räddningstjänster i Google Home-appen (”Nödsamtalsanvändare”). Räddningstjänsterna varierar beroende på din plats. När en Nödsamtalsanvändare ringer till räddningstjänster skickar Google Nödsamtalsanvändarens telefonnummer och den adress som Nödsamtalsanvändaren angivit till Google under konfigureringen av nödsamtalsfunktionen till operatörerna på räddningstjänsten.

Begränsningar för nödsamtalstjänsten. Följande begränsningar gäller för nödsamtalstjänstens tillgänglighet: (i) tjänsten kanske inte är tillgänglig om mobiltjänsten inte är tillgänglig (ii) nödsamtal kanske inte kopplas till lämplig räddningstjänst eller kan felaktigt komma att kopplas till den relevanta räddningstjänstens kontorsnummer, vilket kanske inte bevakas efter arbetstid eller av utbildade operatörer (iii) nödsamtal kanske kopplas rätt till lämplig räddningstjänst men Nödsamtalsanvändarens telefonnummer och plats kanske inte skickas automatiskt (iv) nödsamtal som görs på resande fot kanske dirigeras till den räddningstjänst som är kopplad till Nödsamtalsanvändarens registrerade telefonnummer snarare än den lokala räddningstjänsten (v) i vissa fall kanske Nödsamtalsanvändarens telefonnummer inte visas för operatören på räddningstjänsten som då inte kan ringa tillbaka (vi) Nödsamtalsanvändare som är döva, hörselskadade eller har talsvårigheter bör ringa direkt till sin lokala räddningstjänst via en texttelefon eller relätjänst istället för 711 eller motsvarande lokalt telefonnummer (vii) om flera enheter är kopplade till Nödsamtalsanvändarens konto (A) kanske det inte ringer på alla kopplade enheter när operatören ringer tillbaka; (B) kanske inte operatören kan ringa tillbaka om Nödsamtalsanvändaren har inaktiverat inkommande samtal; och (C) om ett samtal via Google Home-appen misslyckas kan Nödsamtalsanvändaren få ett felmeddelande och kan behöva ringa till räddningstjänsten på ett annat sätt.

Kundens skyldigheter. När det gäller nödsamtalstjänster är Nödsamtalsanvändaren ansvarig för att säkerställa att den adress som är registrerad i Google Home-appen är den aktuella fysiska adressen där nödsamtalsfunktionen kommer att användas av Nödsamtalsanvändaren (misslyckande med att tillhandahålla aktuella adresser kan leda till att fel räddningstjänstcenter kontaktas och utryckningen till Nödsamtalsanvändaren försenas). 

Ansvarsfriskrivning för Nödtjänster. I den utsträckning som är tillåtet enligt lag, varken Google eller något av dess dotterbolag har något ansvar under dessa villkor (oavsett enligt kontrakt eller ersättningsrätt [inklusive försummelse] eller annat) för skador av något slag (inbegripet direkta och indirekta skador) som uppstår vid eller i samband med användningen eller försök till användning av nödsamtalsfunktionen, inklusive men inte begränsat till alla förhinder för åtkomst till sådan tjänst, alla fördröjningar i räddningstjänstens utryckningstid, nödtjänstcentralens och dess operatörers uppförande eller inkorrekt information som tillhandahålls till räddningstjänster av tredje part som engagerats av Google eller dess dotter bolag för att förmedla åtkomst till räddningstjänster.

Policy för tillåten användning. Denna Policy för tillåten användning är tillämplig för användningen av nödsamtalsfunktionen i Nest Aware. Vänligen följ dessa policyer när du använder nödsamtalsfunktionen. När vi identifierar en potentiell policy överträdelse kan vi granska och vidta åtgärder, inklusive begränsa eller säga upp Nest Aware för ett visst hem.

Ljuddetektering (endast USA).

Nest Awares ljuddetekteringsfunktion kan endast detektera ljudet av larm (t.ex.  rök- eller kolmonoxidlarm) eller andra bestämda ljud (t.ex. glas som krossas). Högtalare och skärmar från Google Nest och Google Home kan inte registrera förekomsten av faror (t.ex. rök) i ditt hemmet. 

Kommunikation

Vi ansvarar inte för automatiska filter som du eller nätverksleverantören kan tillämpa på Nests enheter och tjänster för e-postaviseringar du vill ta emot.

Yppande för boende i Kalifornien

Om du är bosatt i Kalifornien kan du inkomma med klagomål till Complaint Assistance Unit of the Division of Consumer Services of the California Department of Consumer Affairs genom att kontakta dem skriftligen på 400 R Street, Sacramento, CA 95814, USA, eller genom att ringa dem på (800) 952-5210.

Kundtjänst

Om du har frågor eller funderingar gällande Nests enheter och tjänster kan du kontakta oss. Den kundtjänst eller kundsupport som erbjuds eller tillhandahålls är inte en alarmeringscentral, utryckningscentral, larmcentral, utryckningstjänst eller räddningstjänst för personer i fara i hemmet eller på andra ställen. KONTAKTA INTE KUNDTJÄNST ELLER NÅGON ANNAN KUNDSUPPORT SOM ERBJUDS AV GOOGLE GÄLLANDE LIVSHOTANDE NÖDSITUATIONER, MEDICINSKA AKUTFALL ELLER NÅGON ANNAN FORM AV NÖDSITUATION. OM DU BEFINNER DIG I EN NÖDSITUATION SKA DU OMEDELBART KONTAKTA POLISEN, BRANDFÖRSVARET ELLER AMBULANSTJÄNSTEN GENOM ATT RINGA NÖDNUMRET 112 ELLER ANNAN TILLÄMPLIG RÄDDNINGSTJÄNST.

Ljud-/videodata från Nest Cam

Detta avsnitt gäller videoinnehåll, ljudinnehåll och data från ansiktsigenkänningsfunktioner som har hämtats från bilder i videomaterial från Nest Cam, Nest Cam IQ, Nest-märkta videodörrklockor eller vid användning av Nest Cam-funktionen på Nest-märkta Smart Display-produkter (sammantaget ”Nest Cam”-funktioner och denna data kallas ”Ljud-/videodata från Nest Cam”). I allmänhet, med avseende på tillämplig lagstiftning (t.ex. GDPR), blir du personuppgiftsansvarig för Ljud-/videodata från Nest Cam, Google blir personuppgiftsbiträde och Nest Labs, Inc. blir Googles personuppgiftsbiträde. Om du migrerar ditt Nest-konto till ett Google-konto instruerar du Nest Labs, Inc. att delge Google den Ljud-/videodata från Nest Cam som de har ansvar för i egenskap av personuppgiftsbiträde. Google agerar då som ditt personuppgiftsbiträde i Nest Lab, Incs ställe.

Du (och inte Google) är ansvarig för att se till att du följer tillämpliga lagar när du använder Nests enheter och tjänster, inklusive lagar gällande videoinspelning, biometrisk data eller ljudinspelning som kräver att du meddelar eller inhämtar samtycke från tredje part gällande Ljud-/videodata från Nest Cam. Ljud-/videodata från Nest Cam inkluderar inte annan användningsdata eller metadata som har fångats i själva videon, till exempel tid och datum då videon spelades in, kamerainställningar och annan relaterad metadata.

I de områden där GDPR gäller vid bearbetning av Ljud-/videodata från Nest Cam kommer Google att göra följande:

  • Endast bearbeta Ljud-/videodata från Nest Cam i enlighet med dina anvisningar, vilket inkluderar att tillhandahålla de av Nest Cams funktioner och tjänster som du har begärt – såvida inte annat krävs enligt tillämplig EU-lagstiftning eller lagstiftning i tillämplig EU-medlemsstat. I sådana fall vidtar vi åtgärder för att informera dig om det kravet (såvida vi inte är förbjudna enligt lag gällande allmänintresse).
  • Se till att de av Googles anställda som har behörighet att bearbeta Ljud-/videodata från Nest Cam är bundna av konfidentialitet.
  • Hjälpa dig med rättighetsbegäranden från enskilda personer som du måste uppfylla (och inte kan uppfylla själv) eller hjälpa dig med andra efterlevnadsförpliktelser i artikel 32 till 36 av GDPR i den utsträckning som är tillämpligt och möjligt, och i varje enskilt fall ta i beaktande bearbetningen och vilka uppgifter vi har tillgång till.
  • Ta bort eller återlämna Ljud-/videodata från Nest Cam vid begäran eller när du avslutar ditt konto (och radera befintliga kopior såvida Google inte är ålagda att lagra dem enligt gällande lagar i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Storbritannien eller Schweiz).
  • Tillhandahålla kopior av relevanta granskningsrapporter efter skriftlig begäran upp till en gång om året, under förutsättning att du skriver under ett sekretessavtal med Google.
  • Implementera lämpliga säkerhetsåtgärder enligt kraven i artikel 32 av GDPR.

Du ger Google behörighet att överlåta bearbetning av Ljud-/videodata från Nest Cam till personuppgiftsbiträden som samtycker till samma eller liknande skyldigheter som anges i detta avsnitt. I nuläget består listan över personuppgiftsbiträden av Nest Labs, Inc., i USA (förutsatt att Nest Labs, Inc. använder Google Cloud Platform-tjänster (i enlighet med villkoren här). Vi ger 10 dagars förvarning innan vi inför ett nytt eller byter personuppgiftsbiträde genom att lägga upp ändringarna av dessa villkor. Under denna period kan du skriftligen invända mot ändringen. Om vi inte har hittat en lösning på din fundering innan perioden är över kan du avsluta användningen av Nests enheter och tjänster utan avgift. Det är din skyldighet att regelbundet kontrollera om dessa villkor har uppdaterats.

Syftet med Googles bearbetning av Ljud-/videodata från Nest Cam är att tillhandahålla de av Nest Cams funktioner och tjänster som du har efterfrågat, i enlighet med dina inställningar och konfigurationer. Bearbetningen pågår så länge du har tillgång till och använder Nest Cams funktioner och tjänster. Google bearbetar Ljud-/videodata från Nest Cam i syfte att tillhandahålla Nest Cams funktioner och tjänster, inklusive funktionen Familiar Face Alerts. De personliga uppgifterna består av bilder på personer som går att identifiera i videorna, ljud från personer som går att identifiera och hörs i videorna och data om personer som syns i videorna från ansiktsigenkänningsfunktionen. Kategorierna för dataämnena är enskilda personer på eller i närheten den plats där användaren placerar Nest Cam. I de områden där GDPR gäller ska Nest Cam endast användas för personligt bruk i hemmet. Beroende på ditt lands lagar gällande sekretess och datasäkerhet kan du ha vissa ytterligare skyldigheter vid användning av Nests enheter och tjänster.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst: