Produktinformasjon om Google Wifi

Google Wifi pointGoogle Wifi

Tilgjengelighet


Når du bruker Google Wifi, må du sjekke at strømadapteren er koblet
til en stikkontakt i nærheten av ruteren, og at den er lett tilgjengelig.

Elektrisk støt og varme


Ikke la Google Wifi eller strømforsyningen komme i kontakt med
vann eller utsettes for ekstreme forhold. Pass på å unngå elektriske
støt når du håndterer strømforsyningen. Bruk bare
strømforsyningen som fulgte med Google Wifi, til å forsyne
Google Wifi med strøm. Google Wifi-enheten kan bli varm, men
dette er helt normalt. Koble strømforsyningen fra Google Wifi, og la
den kjøle seg ned før du håndterer den. Google Wifi og tilbehøret er
bare beregnet for innendørs bruk. Ikke bruk ruteren hvis den eller
noen av delene ikke fungerer som de skal, eller hvis de har blitt
skadet eller mistet i gulvet.

Pacemakere og annet implantert utstyr


Google Wifi inneholder komponenter som avgir et elektromagnetisk
felt og kan forstyrre pacemakere og annet elektronisk medisinsk
utstyr. Før du bruker Google Wifi, bør du spørre legen din eller
produsenten av det medisinske utstyret om hva som er minstekravet
til trygg avstand mellom Google Wifi og det medisinske utstyret ditt.

Informasjon om radiofrekvensbånd og strøm

Google erklærer herved at Google Wifi overholder Radiodirektivet
(2014/53/EU). Den fullstendige teksten i EU-dokumentet er
tilgjengelig på følgende nettadresse:
https://support.google.com/wifi. Enheten skal bare brukes
innendørs ved bruk i frekvensområdet 5150–5350 MHz

i følgende medlemsland: AT, BE, BG, CZ, DK, EE, FR, DE, IS, IE, IT, EL,
ES, CY, LV, LI, LT, LU, HU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, TR, FI, SE,
CH, UK, HR.

Trådløsinformasjon for produktet


2400-2483.5 MHz: Wi-Fi (Max 16.3 dBm), BT (Max 6.0 dBm),
BLE (Max 6.0 dBm). 5150-5250 MHz: WiFi (Max 18.1 dBm).

Informasjon om RF-eksponering (MPE)

Denne enheten overholder EU-kravene og følger retningslinjene fra
ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation
Protection) om beskyttelse av allmennheten ved å begrense
eksponeringen for elektromagnetiske felt. For å overholde kravene
tilknyttet RF-eksponering må dette utstyret brukes i en avstand på
minst 20 cm fra brukeren.

EE-avfall

I EU/EØS betyr denne etiketten at produktet ikke skal kastes
sammen med husholdningsavfall. Det skal kastes på et egnet
anlegg for gjenvinning og resirkulering.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?