Produktinformasjon om Google Wifi

Nest Wifi router and pointGoogle Nest Wifi (ruter og punkt)

Her finner du produktinformasjon

Sikkerhetsadvarsler

Informasjon om forskrifter

USA

Canada

EU

Australia

Singapore

Japan

Her finner du produktinformasjon

Denne veiledningen inneholder de samme grunnleggende sikkerhetsretningslinjene som står i det trykte heftet om sikkerhet og garanti i esken til Nest Wifi-ruteren eller tilleggspunktet. Den inneholder også tilleggsinformasjon om sikkerhet, forskrifter og garanti om Nest Wifi-ruteren eller tilleggspunktet.

Sikkerhetsadvarsler

Advarsel  ADVARSEL: HELSE- OG SIKKERHETSINFORMASJON; LES FØR BRUK FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR PERSONSKADE, UBEHAG, SKADE PÅ EIENDOM, INKLUDERT SKADE PÅ NEST WIFI-RUTEREN DIN, OG ANDRE POTENSIELLE FARER

For å unngå å skade enheten, tilbehøret eller tilkoblede enheter, og for å redusere risikoen for personskade, ubehag, materielle skader eller andre potensielle farer må du følge forholdsreglene nedenfor.

Håndtering

Håndter Nest Wifi-ruteren eller tilleggspunktet ditt med forsiktighet. Du kan skade enheten hvis du demonterer, mister, bøyer, setter fyr på, knuser eller stikker hull på den. Ikke bruk en enhet med skadet kabinett. Bruk av skadede produkter kan føre til personskade. Ikke utsett enheten for væske, noe som kan forårsake kortslutning og overoppheting.  Hvis enheten din blir våt, må du ikke forsøke å tørke den med en ekstern varmekilde.  Nest Wifi-ruteren eller tilleggspunktet er utviklet for bruk i et tørt innemiljø.

Nest Wifi-ruteren eller tilleggspunktet er utviklet for bruk i omgivelser med en temperatur på mellom 0 og 35 °C og bør lagres med en omgivelsestemperatur på mellom –20 og 60 °C. Ikke la Nest Wifi-ruteren eller tilleggspunktet stå på steder der temperaturen kan overstige 60 °C, for eksempel på et bildashbord eller i nærheten av en oppvarmingsventil, da dette kan skade produktet eller utgjøre en brannfare.  Hold enheten borte fra varmekilder og direkte sollys. Hvis enheten blir for varm, må du koble den fra strømkilden (hvis den er koblet til), flytte den til et kaldere sted og ikke bruke den før den har kjølt seg ned. 

Reparasjon og service

Ikke prøv å reparere Nest Wifi-ruteren eller tilleggspunktet på egen hånd. Hvis du demonterer enheten, kan du skade deg selv eller enheten. 

Kontakt kundeservice og unngå å bruke enheten hvis den ikke fungerer som den skal, eller hvis den er skadet. Hvis du trenger hjelp og brukerstøtte på nettet, kan du gå til g.co/nestwifi/help. For å kontakte en ekspert, gå til g.co/nest/contact.

Strømtilførsel

Sørg for at strømadapteren og Nest Wifi-ruteren eller tilleggspunktet har god ventilasjon når de er i bruk. Bruk av en skadet kabel eller strømadapter kan forårsake brann, elektrisk støt, personskade eller skade på enheten eller andre eiendeler.  Når du slår på enheten, må du sørge for at strømadapteren er koblet til en stikkontakt i nærheten av enheten og er lett tilgjengelig. Unngå å sette enheten i direkte sollys. Denne enheten er beregnet for bruk med en sertifisert begrenset strømkilde (LPS – Limited Power Supply) i henhold til IEC 60950-1 og/eller klassifisert PS2 i henhold til IEC 62368-1, som: 14 V DC, maks. 1,1 A.  

Du må bare bruke strømadapteren og -kabelen som følger med, når du kobler Nest Wifi-ruteren eller tilleggspunktet til en strømkilde. Hvis du ikke overholder dette, kan det oppstå brann, elektrisk støt, personskade eller skade på enheten og tilbehøret. 

Når du kobler strømadapteren fra stikkontakten, må du dra i adapteren – ikke i ledningen.  Du må ikke vri eller klemme på ledningen eller tvinge plugger inn i porter.

Langvarig varmeeksponering

Nest Wifi-ruteren eller tilleggspunktet ditt genererer varme under normal drift og overholder gjeldende standarder og grenser for overflatetemperatur. Du må unngå langvarig direkte eller indirekte hudkontakt når enheten er i bruk: Hvis du eksponerer huden for varme overflater over lengre tid, kan det oppstå ubehag eller brannskader. 

Krav til omgivelser

For å forhindre skade på Nest Wifi-ruteren, tilleggspunktet eller de interne kretsene må du ikke bruke eller oppbevare enheten eller tilbehøret i støvete, røykfylte, fuktige eller skitne omgivelser eller i nærheten av magnetfelt.  Hold enheten unna varmekilder og direkte sollys. Du må ikke la enheten være i bilen eller plassere den på steder hvor temperaturen kan overskride 60° C, for eksempel i vinduskarmer, ved varmluftsventiler eller bak glass som er eksponert for direkte sollys eller sterkt UV-lys i lengre perioder av gangen.  Dette kan skade enheten eller utgjøre en fare for brann eller eksplosjon. 

Eksplosive miljøer

Ikke bruk, oppbevar eller transporter Nest Wifi-ruteren din der det er lagret brennbare eller eksplosive stoffer (f.eks. i bensinstasjoner, bensinlagre eller kjemiske anlegg). Du må ikke bruke enheten på steder hvor det foregår sprengningsarbeid eller er fare for eksplosjoner, for eksempel i områder hvor luften inneholder store mengder brennbare kjemikalier, damper eller partikler (for eksempel korn, støv eller metallpulver). Gnister i slike områder kan føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller død. Følg alle varsler og skilt der slike farer kan være til stede.

RF-forstyrrelser

Du må overholde alle regler som forbyr bruk av trådløs teknologi (f.eks. Wi-Fi). Enheten din er laget for å være i samsvar med gjeldende forskrifter om RF-stråling, men bruk av trådløse enheter kan ha negativ innvirkning på annet elektronisk utstyr.  

Forstyrrelser av medisinsk utstyr

Enheten bruker radioer og andre komponenter som sender ut elektromagnetiske felt.  Disse elektromagnetiske feltene og magnetene kan forstyrre pacemakere eller andre implanterte medisinske apparater. Du må alltid holde produktet og strømadapteren på trygg avstand fra pacemakere og andre implanterte medisinske apparater. Hvis du har spørsmål om bruk av Google-enheten din med eller i nærheten av pacemakere eller andre implanterte medisinske apparater, bør du kontakte legen din før du bruker produktet. Hvis du mistenker at enheten skaper forstyrrelser for pacemakeren eller et annet medisinsk apparat du har fått implantert, må du slå av Google-enheten og forhøre deg med legen din for å få spesifikk informasjon om det medisinske apparatet ditt.

Barns sikkerhet

Denne enheten er ikke et leketøy. Produktet kan inneholde (eller leveres med) små deler, plastelementer og deler med skarpe kanter, som kan føre til personskade eller kvelning. Barn er blitt kvalt av ledninger og kabler. Hold kablene til Nest Wifi-ruteren utilgjengelig for barn (mer enn 1 meter unna), og ikke la dem leke med enheten eller tilbehøret, slik at de ikke skader seg selv, andre eller produktet. Kontakt lege umiddelbart hvis små deler svelges.

Nødkommunikasjon

Denne enheten bruker radiosignaler og kan ikke opprette eller opprettholde en tilkobling under alle forhold. Trådløse enheter er ikke alltid pålitelige med hensyn til nødkommunikasjon. Noen virkekretser sender riktignok opplysninger for nødstilfeller via trådløse nettverk, men det er ikke sikkert at enheten din alltid mottar slik kommunikasjon. Dette avhenger av nettverkstilkoblingen og andre faktorer.

Riktig bruk og håndtering

Følg disse retningslinjene når du bruker, lagrer, rengjør eller kaster Nest Wifi-ruteren eller tilleggspunktet:

Driftstemperatur

Ikke bruk enheten og strømadapteren ved omgivelsestemperaturer lavere enn 0 °C eller høyere enn 35 °C. Hvis enhetens indre temperatur overskrider normale driftstemperaturer, prøver enheten å regulere temperaturen, noe som kan føre til redusert ytelse og tilkoblingsfunksjonalitet eller at enheten slår seg av. Du kan kanskje ikke bruke enheten mens den regulerer temperaturen. Flytt enheten til et kjøligere (eller varmere) sted, og vent et par minutter før du prøver å bruke den igjen.
Foreslått driftsfuktighet er 5–95 %.  

Vedlikehold og rengjøring

Koble enheten og strømadapteren fra strømforsyningen før rengjøring, under tordenvær og når enheten ikke skal brukes i lengre perioder. Bruk en ren, myk og tørr klut til å rengjøre Nest Wifi-ruteren eller tilleggspunktet og tilbehøret.
Du må ikke bruke kjemiske vaskemidler, pulver eller andre kjemiske midler (for eksempel alkohol eller benzen) til å rengjøre produktet eller tilbehøret. 

Vannbestandighet 

Du må ikke eksponere produktet for væsker, siden dette kan føre til kortslutning og overoppheting. Enheten, adapteren og annet tilbehør er ikke vannbestandige og må ikke eksponeres for væsker.

Magnetfelt

Du må ikke plassere medier som inneholder magneter eller er følsomme for magnetisme, for eksempel kreditt- og bankkort, lyd- eller videobånd eller magnetiske minneenheter, i nærheten av dette produktet eller ladekablene, siden dette kan føre til at du mister informasjon som er lagret på de aktuelle mediene. Medier som inneholder informasjon som er følsom overfor magneter, må holdes minst 5 cm fra dette produktet.

Service og brukerstøtte


Disse enhetene skal bare repareres av Google. Uautoriserte reparasjoner eller modifikasjoner kan føre til permanent skade på enheten og påvirke garantidekningen og forskriftsmessige godkjenninger. Kontakt kundeservice for å få autorisert service. Hvis du trenger hjelp og brukerstøtte på nettet, kan du gå til g.co/nestwifi/help

Informasjon om forskrifter  

Du finner informasjon om forskrifter, sertifiseringer og samsvarsmerker som er spesifikke for Nest Wifi-ruteren eller tilleggspunktet, på bunnen av produktet.

Informasjon om forskrifter: USA

Overholdelse av FCC-regelverket

Merk: Dette utstyret er testet, og det overholder grensene for digitale enheter i klasse B, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utarbeidet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig signalstøy ved bruk i hjemmet. Utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og benyttes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake uønskede forstyrrelser i radiokommunikasjon. Det finnes imidlertid ingen garanti for at signalstøy ikke oppstår i en bestemt installasjon. Hvis utstyret forårsaker uønskede forstyrrelser som påvirker radio- eller TV-mottak (kan sjekkes ved å slå utstyret av og på igjen), oppfordres brukeren til å forsøke å korrigere forstyrrelsen på en av følgende måter:

  • Snu eller flytt mottakerantennen.
  • Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
  • Koble utstyret til en stikkontakt i en annen krets enn den mottakeren er koblet til.
  • Få hjelp fra forhandleren eller en erfaren radio- eller TV-tekniker.


Ansvarlig part – kontaktinformasjon for USA 
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Kontakt : g.co/nest/contact

Endringer eller modifiseringer som ikke er uttrykkelig godkjent av Google, kan føre til at brukeren mister retten til å bruke utstyret.

Denne enheten oppfyller del 15 av FCC-reglene. Bruken er underlagt disse to vilkårene:
1. Disse enhetene skal ikke skape skadelige forstyrrelser.
2. Disse enhetene må tåle eventuelle forstyrrelser som mottas, inkludert forstyrrelser som kan ha uønskede effekter.


EMC-samsvarserklæring 
Viktig: Denne enheten og strømadapteren har vist at de overholder elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) under forhold som omfatter bruk av forskriftssamsvarende eksterne enheter og skjermede kabler mellom systemkomponenter. Det er viktig at du bruker kompatible eksterne enheter og skjermede kabler mellom systemkomponenter, for å redusere muligheten for interferens med radioer, TV-er og andre elektroniske enheter.


Radiofrekvenseksponering 
Denne enheten oppfyller kravene til eksponering for radiobølger fra den amerikanske føderale kommunikasjonskommisjonen (FCC), og den er utformet og produsert for ikke å overskride FCCs utslippsgrenser for eksponering for radiofrekvensenergi (RF). For å overholde FCCs grenser for RF-eksponering må det være en avstand på minst 25,5 cm mellom antennen på enheten og personer mens enheten brukes. Denne enheten kan ikke være plassert eller brukes sammen med andre antenner eller sendere. 

Resirkulering 

Du finner informasjon om resirkulering i USA på g.co/HWRecyclingProgram.

Informasjon om forskrifter: Canada

Industry Canada, Class B        
Denne digitale klasse B-enheten er i samsvar med CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
Cet appareil numérique de la classe B est overens à la norme NMB-003 du Canada. [BEKREFT OVERSETTELSE]

Merk:
I henhold til forskriftene for Science and Economic Development Canada og Federal Communications Commission kan endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av Google LLC, frata deg autorisasjon til å bruke dette utstyret.

En vertu de la réglementation d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada et de la Commission fédérale des communications, toute modification n’ayant pas été approuvée expressément par Google LLC peut entraîner l’annulation du droit qui vous a été accordé
d’utiliser cet équipement.

H2C overholder ISED-lisensfrie RSS-standard(er). Bruken er underlagt to betingelser: (1) Denne enheten skal ikke forårsake forstyrrelser, og (2) denne enheten må godta eventuelle forstyrrelser som mottas, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket drift.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'ISDE Canada applicables aux appareils radio 
exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: 
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et 
(2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Enheter som bruker frekvensbåndet 5150–5250 MHz, er bare beregnet for innendørs bruk for å redusere potensielle skadelige forstyrrelser av mobile satellittsystemer på samme kanal. 
Les dispositifs fonctionnant dans la bande de 5 150 à 5 250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l’intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

RF-eksponering

Dette utstyret overholder grenser for eksponering for stråling som er fastsatt for et ukontrollert miljø. For å unngå at grensene for RF-eksponering overskrides, må mennesker holde seg 25,5 cm unna antennen ved vanlig bruk.

Informasjon om forskrifter: EU

Frekvensbånd og strøm        
EU
Enhetene fungerer i følgende frekvensbånd i EU:

Bluetooth : 2402–2480 MHz
Thread :      2405–2480 MHz
WLAN:        2412–2472 MHz, 5180–5240 MHz

Wifi-ruter: 2400–2483,5 MHz: WLAN (maks. 20 dBm), BLE (maks. 10 dBm),
BT (maks. 10 dBm), IEEE802.15.4 (maks. 10 dBm). 5150–5250 MHz: WLAN
(maks. 23 dBm).
Wifi-punkt: 2400–2483,5 MHz: WLAN (maks. 20 dBm), BLE (maks. 10 dBm),
BT (maks. 10 dBm), IEEE802.15.4 (maks. 10 dBm). 5150–5250 MHz: WLAN
(maks. 23 dBm). 5250–5350 MHz: WLAN (maks. 23 dBm). 5470–5725 MHz:
WLAN (maks. 30 dBm)


Eksponering for radiofrekvens
Dette utstyret overholder strålingsgrensene som er fastsatt for et ukontrollert miljø. For å unngå at grensene for RF-eksponering overskrides, må mennesker holde seg minst 20 cm unna antennen ved vanlig bruk.

Forstyrrelser i radiofrekvens        
Google er ikke ansvarlig for radio- eller TV-forstyrrelser som skyldes uautorisert endring av disse enhetene eller tilbehør, eller av erstatning eller tilkobling av andre kabler og utstyr enn det som er angitt av Google. Brukerne har selv ansvaret for å korrigere forstyrrelser som forårsakes av uautoriserte modifikasjoner, bytter eller tilkoblinger. Google og Googles autoriserte forhandlere eller distributører er ikke ansvarlige for skader eller brudd på lovfestede forskrifter som oppstår fordi brukeren ikke følger disse instruksjonene.

Merknad om EU-samsvar
Google LLC erklærer herved at radioutstyrstype H2D overholder direktiv 2014/53/EU (radioutstyrsdirektivet). Du kan se den fullstendige samsvarserklæringen på g.co/cast/red.


Begrensninger eller krav i henhold til direktiv 2014/53/EU
Enheten er begrenset til innendørs bruk ved bruk i frekvensområdet 5150–5350 Mhz i AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK, CH, IS, LI, NO, TR.
  

Europeisk samsvar

 

WEEE-direktivet (et direktiv for elektrisk og elektronisk avfall)        

Ikke kast batterier i husholdningsavfallet
  

WEEE-symbolet ovenfor betyr at lokale lover og forskrifter tilsier at produktet ikke skal kastes i vanlig husholdningsavfall. Når dette produktet til slutt må kastes, tar du det med til en offentlig godkjent gjenvinningsstasjon for sikker kassering eller resirkulering. Kildesortering og resirkulering av produktet og det elektriske tilbehøret til det bidrar til å bevare naturressurser og beskytte folks helse samt miljøet.


RoHS-overholdelse (Restrictions of Hazardous Substances – «begrensning av bruk av farlige stoffer»)        

Dette produktet er i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU av 8. juni 2011 om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS), med endringer.

REACH        

REACH (registrering, vurdering, autorisasjon og begrensning av kjemikalier, EC-nummer 1907/2006) er EUs regelverk for kjemiske stoffer. Google overholder alle kravene i denne forordningen, og vi jobber for å gi kundene våre informasjon om tilstedeværelsen av stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring (SVHC-stoffer) i henhold til REACH. For mer informasjon kan du kontakte Google på Env-Compliance@google.com.

Ved henvendelser om forskrifter i EU er kontaktpunktet Google Commerce Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland.

Produsentinformasjon

Produsent: Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA, USA 94043
        
Importørinformasjon.        

Importør: Google Commerce Limited, 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland

Informasjon om forskrifter: Australia        

WLAN-funksjonen i disse enhetene er begrenset til innendørs bruk ved bruk i frekvensområdet 5150–5350 MHz. Dette er for å redusere potensielle skadelige forstyrrelser i mobile satellittsystemer på samme kanal.


Eksponering for radiofrekvens
Dette utstyret overholder strålingsgrensene som er fastsatt for et ukontrollert miljø. For å unngå at grensene for RF-eksponering overskrides, må mennesker holde seg minst 20 cm unna antennen ved vanlig bruk.

Enheter som bruker frekvensbåndet 5150–5250 MHz, er bare beregnet for innendørs bruk.

Informasjon om forskrifter: Singapore

EMC-samsvar 
Viktig: Denne enheten, strømadapteren og annet tilbehør i esken har vist at EMC-samsvar overholdes under betingelser som inkluderte bruken av perifere enheter og skjermede kabler mellom systemkomponenter som er i forskriftssamsvar. Det er viktig at du bruker kompatible eksterne enheter og skjermede kabler mellom systemkomponenter, for å redusere muligheten for interferens med radioer, TV-er og andre elektroniske enheter.

RF-eksponering

Dette utstyret overholder grenser for eksponering for stråling som er fastsatt for et ukontrollert miljø. For å unngå at grensene for RF-eksponering overskrides, må mennesker holde seg minst 20 cm unna antennen ved vanlig bruk.

Overholdelse av IMDA-regelverket

 

Informasjon om forskrifter: Japan

Klasse B ITE

 この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目 的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、 受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B 

Dette er et klasse B-produkt basert på standarden til VCCI Council. Hvis produktet brukes i nærheten av en radio- eller fjernsynsmottaker i hjemmet, kan dette forårsake signalstøy. Installer og bruk utstyret i henhold til bruksanvisningen.

© Google LLC. Google og Nest Wifi er varemerker for Google LLC.

Google Wifi pointGoogle Wifi

Tilgjengelighet


Når du bruker Google Wifi, må du sjekke at strømadapteren er koblet
til en stikkontakt i nærheten av ruteren, og at den er lett tilgjengelig.

Elektrisk støt og varme


Ikke la Google Wifi eller strømforsyningen komme i kontakt med
vann eller utsettes for ekstreme forhold. Pass på å unngå elektriske
støt når du håndterer strømforsyningen. Bruk bare
strømforsyningen som fulgte med Google Wifi, til å forsyne
Google Wifi med strøm. Google Wifi-enheten kan bli varm, men
dette er helt normalt. Koble strømforsyningen fra Google Wifi, og la
den kjøle seg ned før du håndterer den. Google Wifi og tilbehøret er
bare beregnet for innendørs bruk. Ikke bruk ruteren hvis den eller
noen av delene ikke fungerer som de skal, eller hvis de har blitt
skadet eller mistet i gulvet.

Pacemakere og annet implantert utstyr


Google Wifi inneholder komponenter som avgir et elektromagnetisk
felt og kan forstyrre pacemakere og annet elektronisk medisinsk
utstyr. Før du bruker Google Wifi, bør du spørre legen din eller
produsenten av det medisinske utstyret om hva som er minstekravet
til trygg avstand mellom Google Wifi og det medisinske utstyret ditt.

Informasjon om radiofrekvensbånd og strøm

Google erklærer herved at Google Wifi overholder Radiodirektivet
(2014/53/EU). Den fullstendige teksten i EU-dokumentet er
tilgjengelig på følgende nettadresse:
https://support.google.com/wifi. Enheten skal bare brukes
innendørs ved bruk i frekvensområdet 5150–5350 MHz

i følgende medlemsland: AT, BE, BG, CZ, DK, EE, FR, DE, IS, IE, IT, EL,
ES, CY, LV, LI, LT, LU, HU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, TR, FI, SE,
CH, UK, HR.

Trådløsinformasjon for produktet


2400-2483.5 MHz: Wi-Fi (Max 16.3 dBm), BT (Max 6.0 dBm),
BLE (Max 6.0 dBm). 5150-5250 MHz: WiFi (Max 18.1 dBm).

Informasjon om RF-eksponering (MPE)

Denne enheten overholder EU-kravene og følger retningslinjene fra
ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation
Protection) om beskyttelse av allmennheten ved å begrense
eksponeringen for elektromagnetiske felt. For å overholde kravene
tilknyttet RF-eksponering må dette utstyret brukes i en avstand på
minst 20 cm fra brukeren.

EE-avfall

I EU/EØS betyr denne etiketten at produktet ikke skal kastes
sammen med husholdningsavfall. Det skal kastes på et egnet
anlegg for gjenvinning og resirkulering.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?