Productinformatie voor Google Wifi

Nest Wifi router and pointGoogle Nest Wifi-router en -punt

Waar je productinformatie kunt vinden

Veiligheidswaarschuwingen

Regelgeving

Verenigde Staten

Canada

Europese Unie

Australië

Singapore

Japan

Waar je productinformatie kunt vinden

In deze handleiding zijn dezelfde basisveiligheidsrichtlijnen opgenomen als in het gedrukte veiligheids- en garantieboekje in de verpakking van je Nest Wifi-router of Wifi-punt. Ook vind je er aanvullende informatie over veiligheid, garantie en regelgeving voor je Nest Wifi-router of Wifi-punt.

  • De garantiebepalingen voor het land waarin je de telefoon hebt gekocht, inclusief instructies om claims in te dienen: g.co/nestwifi/safety
  • Hulp bij de Nest Wifi-router:  g.co/nestwifi/help

Veiligheidswaarschuwingen

Waarschuwing WAARSCHUWING: GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSINFORMATIE. VOOR GEBRUIK LEZEN OM HET RISICO OP PERSOONLIJK LETSEL, ONGEMAK, SCHADE AAN EIGENDOMMEN, INCLUSIEF SCHADE AAN JE NEST WIFI-ROUTER, EN ANDERE POTENTIËLE GEVAREN TE VERMINDEREN

Volg de onderstaande voorzorgsmaatregelen om beschadiging van je apparaat, accessoires of aangesloten apparaten te voorkomen en om het risico op persoonlijk letsel, ongemak, schade aan eigendommen of andere mogelijke gevaren te verminderen.

Gebruik

Ga zorgvuldig om met je Nest Wifi-router of Wifi-punt. Het apparaat kan beschadigd raken als je het uit elkaar haalt, laat vallen, buigt, verbrandt, plet of doorboort. Gebruik geen apparaten met een beschadigde behuizing. Het gebruik van een beschadigd product kan letsel veroorzaken. Stel je apparaat niet bloot aan vloeistoffen, omdat dit kortsluiting en oververhitting kan veroorzaken.  Wordt het apparaat nat, probeer het dan niet te drogen met een externe warmtebron.  Je Nest Wifi-router of Wifi-punt is ontworpen om binnenshuis in een droge omgeving te functioneren.

Je Nest Wifi-router of Wifi-punt is ontworpen om te werken bij omgevingstemperaturen tussen 0 en 35 °C en dient te worden bewaard bij omgevingstemperaturen tussen -20 en 60 °C. Laat je Nest Wifi-router of Wifi-punt niet achter in een voertuig of op plaatsen waar de temperatuur tot hoger dan 60 °C kan stijgen, zoals op het dashboard van een auto of in de buurt van een verwarmingsrooster. Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken of brandgevaar ontstaan.  Houd je apparaat uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht. Als het apparaat te warm wordt, koppel je het los van de voedingsbron (indien aangesloten), verplaats je het naar een koelere plaats en gebruik je het pas weer nadat het is afgekoeld. 

Reparatie en onderhoud

Probeer een Nest Wifi-router of Wifi-punt niet zelf te repareren. Als je het apparaat demonteert, kun je letsel oplopen en kan het apparaat worden beschadigd. 

Als je apparaat niet goed werkt of is beschadigd, neem je contact op met de klantenservice en gebruik je het apparaat niet. Ga voor online hulp en support naar g.co/nestwifi/help. Als je hulp wilt van een deskundige, ga je naar g.co/nest/contact.

Je apparaat van stroom voorzien

Zorg ervoor dat de voedingsadapter en de Nest Wifi-router of het Wifi-punt tijdens het gebruik voldoende ventilatie hebben. Het gebruik van een beschadigde kabel of voedingsadapter kan leiden tot brand, elektrische schokken, letsel of schade aan je apparaat of andere eigendommen.  Als je het apparaat van stroom wilt voorzien, sluit je de voedingsadapter aan op een makkelijk te bereiken stopcontact in de buurt. Zorg dat het apparaat niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met een gecertificeerde beperkte stroombron overeenkomstig IEC 60950-1: 14 V gelijkstroom en maximaal 1,1 A.  

Voorzie je Nest Wifi-router of Wifi-punt alleen van stroom met de meegeleverde voedingsadapter en kabel. Als je dit niet doet, kan dat leiden tot brand, elektrische schokken, letsel of schade aan het apparaat en de accessoires. 

Trek aan de adapter als je deze uit een stopcontact haalt. Trek nooit aan de kabel.  Draai of plooi de kabel niet en gebruik geen kracht om een connector op een poort aan te sluiten.

Langdurige blootstelling aan warmte

Je Nest Wifi-router of Wifi-punt genereert warmte tijdens de normale werking en beide voldoen aan geldende standaarden en limieten voor oppervlaktetemperaturen. Vermijd langdurig direct of indirect contact met de huid als het apparaat wordt gebruikt, omdat langdurige blootstelling van de huid aan hete oppervlakken kan leiden tot ongemak of brandwonden. 

Milieubeperkingen

Gebruik of bewaar de Nest Wifi-router of het Wifi-punt niet in stoffige, rokerige, vochtige of vervuilde omgevingen of in de buurt van magnetische velden om schade aan de onderdelen of interne circuits van het apparaat te voorkomen.  Houd je apparaat uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht. Laat je apparaat niet lange tijd achter in een voertuig of op plaatsen waar de temperatuur hoger kan zijn dan 60 °C, zoals op een vensterbank, in de buurt van een verwarmingsrooster of achter glas dat aan direct zonlicht of sterk ultraviolet licht is blootgesteld.  Dit kan het apparaat beschadigen en een risico op brand of explosie veroorzaken. 

Explosieve atmosferen

Gebruik, bewaar of vervoer de Nest Wifi-router niet op plaatsen waar ontvlambare stoffen of explosieven zijn opgeslagen (bijvoorbeeld in benzinestations, brandstofdepots of chemische fabrieken). Gebruik je draadloze apparaat niet op plaatsen waar met explosies wordt gewerkt of in een explosiegevaarlijke omgeving, zoals in gebieden waar de lucht hoge niveaus van ontvlambare chemicaliën, dampen of deeltjes (zoals graan, stof of metaalpoeder) bevat. Op dergelijke plaatsen kunnen vonken een explosie of brand veroorzaken, wat kan leiden tot lichamelijk of dodelijk letsel. Neem alle meldingen en waarschuwingsborden in acht waar deze gevaren aanwezig kunnen zijn.

Storing van radiofrequentie

Houd je aan de regels die het gebruik van draadloze technologie (waaronder wifi) verbieden. Je apparaat is ontworpen om te voldoen aan wetgeving betreffende radiofrequentie-emissie, maar gebruik van draadloze apparaten kan een negatieve invloed hebben op andere elektronische apparatuur.  

Storing van medische apparaten

Je apparaat gebruikt radiozenders en andere componenten die elektromagnetische velden produceren.  Deze elektromagnetische velden en magneten kunnen storingen veroorzaken in pacemakers of andere geïmplanteerde medische apparaten. Houd het product en de bijbehorende voedingsadapter altijd op een veilige afstand van een pacemaker of ander geïmplanteerd medisch apparaat. Als je vragen hebt over het gebruik in combinatie met of in de buurt van je pacemaker of een ander geïmplanteerd medisch apparaat, neem je contact op met je arts voordat je het Google-apparaat gebruikt. Als je vermoedt dat je apparaat storingen veroorzaakt in je pacemaker of een ander geïmplanteerd medisch apparaat, schakel je het Google-apparaat uit en neem je contact op met je arts voor specifieke informatie over je medische apparaat.

Veiligheid voor kinderen

Dit apparaat is geen speelgoed. Het kan kleine onderdelen, plastic onderdelen en onderdelen met scherpe randen bevatten die kunnen leiden tot letsel of verstikkingsgevaar. Er zijn kinderen om het leven gekomen doordat ze in snoeren of kabels verstrikt raakten. Houd de kabels van je Nest Wifi-router buiten het bereik van kinderen (op meer dan één meter afstand) en laat ze niet met het apparaat en de bijbehorende accessoires spelen. Ze kunnen zichzelf of anderen verwonden of kunnen per ongeluk schade aan het product toebrengen. Raadpleeg direct een arts als er kleine onderdelen worden ingeslikt.

Noodcommunicatie

Dit apparaat werkt met radiosignalen en kan mogelijk niet onder alle omstandigheden een verbinding tot stand brengen of houden. Draadloze apparaten zijn niet altijd een betrouwbaar middel voor noodcommunicatie. Hoewel bepaalde jurisdicties informatie over noodgevallen versturen via draadloze netwerken, ontvangt je apparaat deze communicatie mogelijk niet altijd, afhankelijk van de netwerkverbinding of andere factoren.

Correct gebruik

Volg deze richtlijnen als je je Nest Wifi-router of Wifi-punt gebruikt, opbergt, schoonmaakt of weggooit.

Bedrijfstemperatuur

Gebruik je apparaat en de voedingsadapter niet bij een omgevingstemperatuur lager dan 0 °C of hoger dan 35 °C. Als de binnentemperatuur van het apparaat de normale bedrijfstemperatuur overschrijdt, kun je het volgende gedrag verwachten, terwijl het apparaat probeert de temperatuur te regelen: verminderde prestaties en connectiviteit of uitschakeling van het apparaat. Je kunt het apparaat mogelijk niet gebruiken wanneer het de eigen temperatuur regelt. Verplaats het apparaat naar een koelere (of warmere) locatie en wacht een paar minuten voordat je het opnieuw probeert te gebruiken.
De voorgestelde luchtvochtigheid bij gebruik is 5 tot 95%.  

Onderhoud en reiniging

Koppel het product en de voedingsadapter los voordat je ze schoonmaakt, tijdens onweer of als je ze lange perioden niet gebruikt. Gebruik een schone, zachte en droge doek om de Nest Wifi-router of het Wifi-punt en de bijbehorende accessoires schoon te maken.
Gebruik geen chemisch reinigingsmiddel, poeder of andere chemische middelen (zoals alcohol of benzeen) om het apparaat of accessoires te reinigen. 

Waterbestendigheid 

Stel je product niet bloot aan vloeistoffen, aangezien deze kortsluiting en oververhitting kunnen veroorzaken. Het apparaat, de adapter en andere accessoires zijn niet waterbestendig en mogen niet worden blootgesteld aan vloeistoffen.

Magnetische velden

Plaats geen media met magneten of media die gevoelig zijn voor magnetisme in de buurt van dit product of de bijbehorende accessoires. Voorbeelden hiervan zijn creditcards, bankpassen, audio-/videobanden of magnetische geheugenapparaten. Hierdoor kunnen de gegevens die op deze media zijn opgeslagen, verloren gaan. Media met informatie die gevoelig zijn voor magnetisme moeten op ten minste 5 cm afstand van dit product worden gehouden.

Service en support


Apparaten mogen alleen worden gerepareerd door Google. Reparaties of aanpassingen door onbevoegde personen kunnen leiden tot definitieve beschadiging van het apparaat en kunnen van invloed zijn op je garantiedekking en bevoegdheden volgens de toepasselijke regelgeving. Neem voor geautoriseerde service contact op met de klantenservice. Ga voor online hulp en support naar g.co/nestwifi/help

Regelgeving  

Specifieke informatie-, certificerings- en conformiteitsmerken voor de Nest Wifi-router of het Wifi-punt vind je op de onderkant van het apparaat.

Informatie over regelgeving: Verenigde Staten

Naleving van FCC-regelgeving

Opmerking: Dit apparaat is getest en voldoet aan de voorschriften voor een digitaal apparaat van klasse B, in overeenstemming met deel 15 van de Amerikaanse FCC-voorschriften. Deze voorschriften zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Als het apparaat niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke storing in radiocommunicatie veroorzaken. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat het apparaat in een bepaalde installatie geen storing veroorzaakt. Indien dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt bij de ontvangst van radio- of televisiesignalen, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker verzocht de storing te verhelpen met behulp van een of meer van de volgende maatregelen:

  • Draai of verplaats de ontvangende antenne.
  • Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
  • Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
  • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.


Verantwoordelijke partij: contactgegevens VS 
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.
Contact : g.co/nest/contact

Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet door Google zijn goedgekeurd, kunnen ertoe leiden dat je recht vervalt om de apparatuur te gebruiken.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. De werking valt onder de volgende twee voorwaarden:
1. Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken.
2. Dit apparaat moet bestand zijn tegen storing, inclusief storing die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.


Verklaring van EMC-naleving 
Belangrijk: Er is aangetoond dat dit product en de bijbehorende voedingsadapter voldoen aan de bepalingen voor EMC (elektromagnetische compatibiliteit) onder omstandigheden die het gebruik van geschikte randapparaten en afgeschermde kabels tussen systeemonderdelen omvatten. Het is belangrijk dat je geschikte randapparaten en afgeschermde kabels tussen systeemonderdelen gebruikt om de mogelijkheid te beperken dat de werking van radio's, televisies en andere elektronische apparaten wordt verstoord.


Blootstelling aan radiofrequenties 
Dit apparaat voldoet aan de vereisten van de Amerikaanse FCC (Federal Communications Commission) voor blootstelling aan radiogolven en is ontworpen en geproduceerd om de stralingslimieten van de FCC voor blootstelling aan radiofrequenties (RF) niet te overschrijden. Er moet tijdens het gebruik van het apparaat een afstand van ten minste 25,5 cm tussen de antenne van dit apparaat en personen worden aangehouden om te voldoen aan de FCC-nalevingsvereisten met betrekking tot blootstelling aan radiofrequenties. Dit apparaat mag niet in de buurt van een andere antenne of zender worden geplaatst of gebruikt. 

Recycling 

Voor informatie over recycling in de Verenigde Staten ga je naar g.co/HWRecyclingProgram.

Informatie over regelgeving: Canada

Industry Canada, klasse B        
Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese norm ICES-3 (B)/NMB-3(B).
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. [CONFIRM TRANSLATION]

Kennisgeving:
Volgens de voorschriften van Innovation, Science and Economic Development Canada en de regelgeving van de Federal Communications Commission kunnen wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Google LLC, je bevoegdheid om deze apparatuur te gebruiken ongeldig maken.

En vertu de la réglementation d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada et de la Commission fédérale des communications, toute modification n’ayant pas été approuvée expressément par Google LLC peut entraîner l’annulation du droit qui vous a été accordé
d’utiliser cet équipement.

H2C voldoet aan de RSS-norm(en) voor licentievrijstelling van ISED. Het gebruik valt onder de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen storingen, inclusief storing die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'ISDE Canada applicables aux appareils radio 
exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: 
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et 
(2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Het gebruik van dit apparaat in de bandbreedte 5150-5250 MHz is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis om schadelijke storing zo veel mogelijk te beperken voor mobiele satellietsystemen op hetzelfde kanaal. 
Les dispositifs fonctionnant dans la bande de 5 150 à 5 250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l’intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Blootstelling aan radiofrequenties

Dit apparaat voldoet aan de blootstellingslimieten voor straling die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. De afstand tussen de mens en de antenne moet tijdens normaal gebruik ten minste 25,5 cm zijn om te voorkomen dat de blootstellingslimieten voor radiofrequenties worden overschreden.

Informatie over regelgeving: EU

Frequentiebanden en vermogen        
Europese Unie
De apparaten werken binnen de EU op de volgende frequentiebanden:

Bluetooth : 2402-2480 MHz
Thread :      2405-2480 MHz
WLAN:        2412-2472 MHz, 5180-5240 MHz

Wifi-router: 2400–2483.5 MHz: WLAN (max. 20 dBm), BLE (max. 10 dBm),
BT (max. 10 dBm), IEEE802.15.4 (max. 10 dBm). 5150-5250 MHz: WLAN
(max. 23 dBm).
Wifi-punt: 2400–2483.5 MHz: WLAN (max. 20 dBm), BLE (max. 10 dBm),
BT (max. 10 dBm), IEEE802.15.4 (max. 10 dBm). 5150-5250 MHz: WLAN
(max. 23 dBm). 5250-5350 MHz: WLAN (max. 23 dBm). 5470-5725 MHz:
WLAN (max. 30 dBm)


Blootstelling aan radiofrequenties
Dit apparaat voldoet aan de blootstellingslimieten voor radiofrequentie zoals vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. De afstand tussen de mens en de antenne moet tijdens normaal gebruik ten minste 20 cm zijn om te voorkomen dat de blootstellingslimieten voor radiofrequenties worden overschreden.

Storing van radiofrequentie        
Google is niet verantwoordelijk voor storingen in radio- of tv-ontvangst die worden veroorzaakt door ongeautoriseerde wijzigingen van de apparaten of de accessoires of door het gebruik van andere verbindingskabels of apparatuur ter vervanging van of in aanvulling op de door Google gespecificeerde producten. Het oplossen van storingen die worden veroorzaakt door ongeautoriseerde wijzigingen of het gebruik van vervangende of aanvullende producten, is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Google en de geautoriseerde resellers en distributeurs zijn niet aansprakelijk voor schade en/of voor schendingen van wet- en regelgeving van overheden, indien de schade en/of schendingen het gevolg zijn van het feit dat de gebruiker zich niet aan deze richtlijnen houdt.

Nalevingskennisgeving voor de EU
Google LLC verklaart hierbij dat radioapparatuur van het type H2D voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU (richtlijn betreffende radioapparatuur). De volledige conformiteitsverklaring is te vinden op g.co/cast/red


Beperkingen of vereisten op grond van Richtlijn 2014/53/EU
Het apparaat mag bij een frequentie van 5150-5350 MHz alleen binnenshuis worden gebruikt in de volgende landen: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK, CH, IS, LI, NO, TR.
  

Conformiteit met Europese wetgeving

 

Richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)         

Gooi batterijen of accu
  

Het bovenstaande AEEA-symbool betekent dat het product op grond van lokale wet- en regelgeving gescheiden van huishoudelijk afval moet worden afgevoerd. Wanneer het product het einde van zijn levensduur heeft bereikt, moet je het naar een inzamelpunt brengen dat is aangewezen door de lokale autoriteiten, waar het op een veilige manier kan worden afgevoerd of gerecycled. De gescheiden inzameling en recycling van het product helpen natuurlijke hulpbronnen te besparen en de gezondheid van mens en milieu te beschermen.


RoHS-naleving        

Dit product voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS) en de daarbij behorende herzieningen.

REACH-verordening        

De REACH-verordening (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals: registratie, beoordeling, autorisatie en beperking van chemische stoffen) (Verordening (EG) nr. 1907/2006) is het regelgevingskader van de EU ten aanzien van chemische stoffen. Google voldoet aan alle vereisten van de regelgeving en we doen er alles aan onze klanten informatie te verstrekken over de aanwezigheid van stoffen die volgens de REACH-verordening zeer zorgwekkend zijn (Substances of Very High Concern, SVHC's). Voor meer informatie kun je contact opnemen met Google via Env-Compliance@google.com.

Het contactpunt voor wettelijke zaken in de EU is Google Commerce Limited, Sir John Rogerson's Quay 70, Dublin 2, Ierland.

Informatie over de fabrikant

Fabrikant: Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA, VS 94043, VS
        
Informatie over de importeur.        

Importeur: Google Commerce Limited, 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ierland

Informatie over regelgeving: Australië        

De WLAN-functie van deze apparaten is bij gebruik in de 5150-5350MHz-band uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis om de kans op schadelijke storing te verkleinen bij mobiele satellietsystemen die het kanaal delen.


Blootstelling aan radiofrequenties
Dit apparaat voldoet aan de blootstellingslimieten voor radiofrequentie zoals vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. De afstand tussen de mens en de antenne moet tijdens normaal gebruik ten minste 20 cm zijn om te voorkomen dat de blootstellingslimieten voor radiofrequenties worden overschreden.

Het gebruik van dit apparaat in de bandbreedte 5150–5250 MHz is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.

Informatie over regelgeving: Singapore

EMC-naleving 
Belangrijk: Er is aangetoond dat dit apparaat, de voedingsadapter en andere meegeleverde accessoires voldoen aan de EMC-bepalingen onder omstandigheden die het gebruik van geschikte randapparaten en afgeschermde kabels tussen systeemonderdelen omvatten. Het is belangrijk dat je geschikte randapparaten en afgeschermde kabels tussen systeemonderdelen gebruikt om de mogelijkheid te beperken dat de werking van radio's, televisies en andere elektronische apparaten wordt verstoord.

Blootstelling aan radiofrequenties

Dit apparaat voldoet aan de blootstellingslimieten voor straling die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. De afstand tussen de mens en de antenne moet tijdens normaal gebruik ten minste 20 cm zijn om te voorkomen dat de blootstellingslimieten voor radiofrequenties worden overschreden.

Naleving van IMDA-voorschriften

 

Informatie over regelgeving: Japan

Klasse B ITE

 この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目 的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、 受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B 

Dit is een apparaat van klasse B op basis van de norm van de VCCI Council. Als het apparaat in de buurt van een radio- of televisieontvanger wordt gebruikt in een woonomgeving, kan dit radiostoring veroorzaken. Installeer en gebruik de apparatuur in overeenstemming met de instructiehandleiding.

© Google LLC. Google en Nest Wifi zijn handelsmerken van Google LLC.

Google Wifi pointGoogle Wifi

Toegankelijkheid

Zorg er bij het gebruik van Google Wifi voor dat de stekker is
aangesloten op een stopcontact in de buurt van de router en
eenvoudig toegankelijk is.

Elektrische schokken en hitte

Stel Google Wifi of de voeding niet bloot aan water of extreme
omstandigheden. Voorkom elektrische schokken: wees voorzichtig
wanneer u de voeding gebruikt. Voor de stroomvoorziening van
Google Wifi gebruikt u uitsluitend de voeding die is geleverd bij uw
Google Wifi. Uw Google Wifi kan warm worden tijdens het gebruik.
Dit is normaal. Koppel de voeding van uw Google Wifi los en laat
deze afkoelen vóór u deze hanteert. Google Wifi en de bijbehorende
accessoires zijn uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis.
Gebruik de router en de adapter niet als deze niet correct
functioneren of als ze zijn beschadigd of gevallen.

Pacemaker en andere geïmplanteerde apparaten

Google Wifi bevat onderdelen die een elektromagnetisch veld
uitzenden en de werking van pacemakers of andere elektronische
medische apparaten kunnen verstoren. Raadpleeg voordat u Google
Wifi gebruikt uw arts of de fabrikant van het medische apparaat over
de vereiste minimale veilige afstand tussen de magneten en uw
medische apparaat.

Informatie over radiofrequentieband en vermogen

Hierbij verklaart Google dat de Google Wifi voldoet aan Richtlijn
2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring
kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:
https://support.google.com/wifi. Het apparaat is beperkt tot

uitsluitend gebruik binnenshuis wanneer het werkzaam is op de
frequentieband 5150 tot 5350 MHz in de volgende lidstaten: AT, BE,
BG, CZ, DK, EE, FR, DE, IS, IE, IT, EL, ES, CY, LV, LI, LT, LU, HU, MT, NL,
NO, PL, PT, RO, SI, SK, TR, FI, SE, CH, UK, HR.

Draadloze gegevens van het product

2400-2483.5 MHz: Wi-Fi (Max 16.3 dBm), BT (Max 6.0 dBm),
BLE (Max 6.0 dBm). 5150-5250 MHz: WiFi (Max 18.1 dBm).

Informatie over RF-blootstelling (MTB)

Dit apparaat voldoet aan de vereisten van de EU en van de
Internationale Commissie voor bescherming tegen niet-ioniserende
straling (ICNIRP) betreffende de beperking van de blootstelling van
de bevolking aan elektromagnetische velden ter bescherming van de
gezondheid. Dit apparaat moet worden gebruikt op een afstand van
minimaal 20 cm tot de gebruiker om te voldoen aan de vereisten
betreffende RF-blootstelling.

Richtlijn betreffende afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur

Dit etiket geeft in de Europese Unie aan dat het product niet mag
worden weggegooid bij het huishoudelijk afval. Het moet worden
ingeleverd bij een geschikte faciliteit voor terugwinning
en recycling.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Probeer de volgende stappen: