Samsvarserklæring

Nest Wifi router and pointGoogle Nest Wifi (ruter og punkt)

Nest Wifi routerGoogle Nest Wifi-ruter

EU-samsvarserklæring


Google LLC 
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043, USA


Denne samsvarserklæringen er utstedt for: 

Modellnummer for radioutstyr: H2D
Produktnavn:   Google Nest Wifi
Serienummer for H2D som dekkes av denne EU-samsvarserklæringen:

YMDDVVVPPSSSSS (Y = år, M = måned, DD = dag, SVV = produsent og sted,  PP = produktkode, SSSSS = serienummer

Programvareversjon  003.006.006.0049.0121
Tilbehør som følger med H2D

Strømadapter – modellnr. G1030, G1029

Vi, Google LLC, erklærer på eget ansvar at produktene nevnt ovenfor overholder de grunnleggende kravene i følgende EU-direktiver:

Formålet med erklæringen beskrevet ovenfor er i samsvar med følgende forskrifter:

Radioutstyrsdirektivet (RED)    2014/53/EU  
Økodesigndirektivet 2009/125/EF
RoHS-direktivet (omarbeidet)

2011/65/EU

Prosessen for vurdering av samsvar som er nevnt i artikkel 10 og beskrevet i tillegg III i Radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU, er utført. Det varslede organet (navn: CETECOM GmbH, ID: 0680) utførte samsvarsvurderingen i henhold til vedlegg III i RE-direktivet og utstedte EU-typeattest (referansenr.: R19-0745-01-TEC). Følgende harmoniserte standarder og normative dokumenter er de som produktenes samsvar er erklært i henhold til, og med spesifikk referanse til de grunnleggende kravene i de henviste direktivene:

Helse og sikkerhet (artikkel 3.1(a) i RED) EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 
EN 62368-1:2014+A11:2017+AC:2017
EN 62311:2008, EN 50665:2017
Elektromagnetisk kompatibilitet (artikkel 3.1(b) i RED)

EN 301 489-1 v2.2.0 utkast
EN 301 489-17 v3.2.0 utkast
EN 55032:2015/AC:2016, klasse B
EN 55035:2017
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Spektrum (artikkel 3.2 i RED) EN 300 328 v2.2.2
EN 301 893 v2.1.1
Utstyr i bestemte kategorier eller klasser  (artikkel 3.3 i RED) Ikke relevant
Økodesigndirektivet, 2009/125/EF

(EC) No 1275/2008
(EC) No 801/2013
(EC) No 278/2009

RoHS-direktivet (omarbeidet), 2011/65/EU
 
EN 50581:2012

 

Signert for og på vegne av Google LLC

 

* Signatur på engelsk versjon av samsvarserklæringen
_____________________________________________________________________________
Signatur                 Utstedelsesdato: 12. september 2019 i Mountain View, CA, USA
Ajay Kamath
Director of Product Integrity Engineering
Telefon: 1 650 253 0000
E-post: kamatha@google.com

 

Nest Wifi pointGoogle Nest Wifi-punkt

EU-samsvarserklæring


Google LLC 
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043, USA

Denne samsvarserklæringen er utstedt for følgende: 

Modellnummer for radioutstyr: H2E
Produktnavn:   Google Nest Wifi
Serienummer for H2E som dekkes av denne EU-samsvarserklæringen:

Alle

Tilbehør som følger med H2E

Strømadapter – modellnr. G1030, G1029

Vi, Google LLC, erklærer på eget ansvar at produktene nevnt ovenfor overholder de grunnleggende kravene i følgende EU-direktiver:

Formålet med erklæringen beskrevet ovenfor er i samsvar med følgende forskrifter:

Radioutstyrsdirektivet (RED)    2014/53/EU  
Økodesigndirektivet 2009/125/EF
RoHS-direktivet (omarbeidet)

2011/65/EU

Prosessen for vurdering av samsvar som er nevnt i artikkel 10 og beskrevet i tillegg III i Radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU, er utført. Det varslede organet (navn: CETECOM GmbH, ID: 0680) utførte samsvarsvurderingen i henhold til vedlegg III i RE-direktivet og utstedte EU-typeattest (referansenr.: R19-0817-01-TEC). Følgende harmoniserte standarder og normative dokumenter er de som produktenes samsvar er erklært i henhold til, og med spesifikk referanse til de grunnleggende kravene i de henviste direktivene:

Helse og sikkerhet (artikkel 3.1(a) i RED) EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 
EN 62368-1:2014+A11:2017+AC:2017
EN 62311:2008, EN 50665:2017
Elektromagnetisk kompatibilitet (artikkel 3.1(b) i RED)

EN 301 489-1 v2.1.1
EN 301 489-17 v3.1.1
EN 55032:2015/AC:2016 , Class B
EN 55035:2017
EN 61000-3-2:2014, Class A 
EN 61000-3-3:2013

Spektrum (artikkel 3.2 i RED) EN 300 328 v2.1.1
EN 301 893 v2.1.1
Utstyr i bestemte kategorier eller klasser  (artikkel 3.3 i RED) Ikke relevant
Økodesigndirektivet, 2009/125/EF (EC) Nr. 1275/2008
(EC) Nr. 801/2013
(EC) Nr. 278/2009
RoHS-direktivet (omarbeidet), 2011/65/EU
 
EN 50581:2012

  
Signert for og på vegne av Google LLC

 

* Den engelske versjonen av samsvarserklæringen er signert


_____________________________________________________________________________
Signatur                 Utstedelsesdato: 19. september 2019 i Mountain View, CA, USA
Ajay Kamath
Director of Product Integrity Engineering
Telefon: 1 650 253 0000
E-post: kamatha@google.com

 

Google Wifi pointGoogle Wifi

NLS-1304-25

AC-1304

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?