Garantier för Google Nest- och Google Home-enheter

Google Home Google Home

Om det förekommer skillnader mellan denna begränsade online-garanti och den begränsade garanti som inkluderats i lådan med produkten, ska denna begränsade online-garanti ersätta villkoren som ingick i garantin i lådan.

Denna begränsade garanti gäller om du är konsument och köpte din Google-produkt (”Google-produkt”) inom EES, i Storbritannien eller Schweiz, förutom om annat angetts i det landspecifika avsnittet nedan.
 
Denna begränsade garanti är en frivillig garanti från tillverkaren. Den tillhandahåller rättigheter som skiljer sig från dina lagstadgade rättigheter. Denna begränsade garanti varken begränsar eller inskränker dina lagstadgade rättigheter. Detta innebär att den begränsade garantins förmåner gäller i tillägg till (dvs. inte i stället för) dina lagstadgade rättigheter. Om din Google-produkt är defekt kan det hända att du har lagstadgade rättigheter som du kan åberopa gentemot det företag som sålde Google-produkten till dig, i synnerhet för reparation eller utbyte av Google-produkten. Alternativt kan du i vissa fall och i vissa länder ha rätt till en återbetalning, ett reducerat pris eller till att säga upp försäljningsavtalet och göra anspråk på skadestånd eller återbetalning av kostnader.

Vad omfattas av garantin och hur länge gäller den? Google garanterar att Google-produkten kommer att vara felfri i fråga om material och utförande då den används på ett normalt sätt enligt vad som beskrivs i den publicerade produktdokumentationen, i två år från det datum då du ursprungligen köpte produkten inom EES, i Storbritannien eller  i Schweiz (”begränsad garanti”).
 
Vad täcks inte av denna garanti?
Denna begränsade garanti är endast giltig och verkställbar inom EES, i Storbritannien och Schweiz och kommer endast att gälla om du är konsument och har köpt din Google-produkt av Google eller dess auktoriserade återförsäljare inom EES, i Storbritannien eller i Schweiz. Denna begränsade garanti kan åberopas var som helst inom EES, i Storbritannien och Schweiz. Denna begränsade garanti gäller endast för Google-produktens hårdvarukomponenter (och inte för några programvaruelement) och gäller inte för skador som orsakats av: (1) normalt slitage, (2) olyckor, (3) felaktig användning (inklusive underlåtande att följa publicerad produktdokumentation), (4) vårdslöshet, (5) nedmontering (inklusive att du öppnat eller försökt öppna det yttre höljet på din Google-produkt), (6) ändringar, och (7) externa orsaker såsom bland annat vattenskador, att produkten utsatts för skarpa objekt eller överdriven kraft, felaktigheter i den ström som tillförts till Google-produkten samt extrema värme- eller miljömässiga förhållanden. Denna begränsade garanti garanterar inte att användningen av Google-produkten kommer att vara oavbruten eller felfri.
 
Vad kommer Google att göra? (DETTA ÄR DEN ENDA GOTTGÖRELSE SOM ÄR TILLGÄNGLIG FÖR DIG I ENLIGHET MED DEN BEGRÄNSADE GARANTIN.) Om en defekt som omfattas av denna begränsade garanti uppstår och du lämnar tillbaka din Google-produkt under den tvååriga giltighetsperioden för den begränsade garantin, kommer Google efter sitt eget gottfinnande att antingen (i) reparera din Google-produkt med nya eller renoverade delar för att du ska få en Google-produkt som till sin funktion åtminstone motsvarar en ny Google-produkt, (ii) byta ut din Google-produkt mot en ny eller renoverad Google-produkt som till sin funktion åtminstone motsvarar en ny Google-produkt, eller (iii) godta återlämning av din Google-produkt mot återbetalning av inköpspriset som du betalade för Google-produkten. Under hela den tvåårsperiod som den begränsade garantin gäller behöver du inte påvisa att Google-produkten var defekt när du tog emot den (förutsatt att defekten omfattas av denna begränsade garanti). Om Google byter ut eller reparerar din Google-produkt kommer den utbytta eller reparerade Google-produkten att fortsätta att omfattas av garantin under den resterande ursprungliga giltighetsperioden eller i 90 dagar från det datum då den utbytta eller reparerade Google-produkten levererades, beroende på vilken av perioderna som är längre. Innan du skickar in din Google-produkt för reparation eller byte bör du göra en separat säkerhetskopia av användargenererad data som kan vara lagrad på Google-produkten (om din Google-produkt tillåter att du gör det). Reparation eller utbyte av din Google-produkt kan medföra förlust av din användargenererade data. Alla returnerade delar som har bytts ut blir Googles egendom. Inget i denna begränsade garanti inskränker eller påverkar dina lagstadgade rättigheter i relation till din Google-produkt.
 
Hur gör du ett garantianspråk? För att göra ett anspråk enligt denna begränsade garanti, vänligen kontakta Googles supportteam för din Google-produkt på g.co/nest/contact. När du gör det måste du ge oss ditt namn, dina kontaktuppgifter och serienumret på din Google-produkt. Du måste tillhandahålla inköpsbevis för att kunna ställa ett garantianspråk. Vänligen läs följande sekretesspolicy för mer information om hur vi hanterar dessa uppgifter: g.co/privacy. Om du använder denna begränsade garanti i enlighet med dess villkor kommer Google att ansvara för förpacknings- och leveranskostnader i samband med att Google-produkten returneras till Google från ort någonstans inom EES,från Storbritannien eller Schweiz. Om utbyte eller reparation tillhandahålls kommer Google även att ansvara för förpacknings- och leveranskostnaderna i samband med att en ny eller reparerad Google-produkt skickas till dig någonstans inom EES, i Storbritannien eller Schweiz.
 
Övriga begränsningar: Ingen av Googles eller dess dotterbolags eller någon tredje parts anställda eller representanter har rätt att utföra några ändringar i, förlängningar av eller tillägg till denna begränsade garanti. Om något av villkoren i denna begränsade garanti anses vara olagligt eller ogenomförbart kommer de återstående villkoren i denna begränsade garanti att gälla med fullständig kraft och verkan.
 
Denna begränsade garanti ges av Google LLC, med registrerad adress på 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, och den ger dig specifika lagliga rättigheter.

Om du köpte din Google-produkt i något av följande länder gäller följande villkor:
Om inköpet gjordes i Frankrike:

Säljaren ansvarar för defekter i överensstämmelse som rör din Google-produkt i enlighet med villkoren i artiklarna L. 217-4 ff. i den franska konsumentlagen samt för dolda defekter i den vara som sålts enligt villkoren i artiklarna 1641 ff. i den franska civillagen.
 
Du har två år på dig från att din Google-produkt har levererats att göra ett anspråk enligt garantin om överensstämmelse. Du kan välja mellan reparation eller utbyte av din Google-produkt, med förbehåll för det kostnadsvillkor som angetts i artikel L. 217-9 i den franska konsumentlagen. Därefter är du undantagen från att rapportera bevis om Google-produktens icke-efterlevnad under den 24-månadersperiod som följer på att den levererats.
 
Du kan även välja att göra ett anspråk enligt garantin i fråga om dolda defekter i den sålda varan enligt vad som avses i artikel 1641 i den franska civillagen. I så fall kan du välja mellan att häva köpet eller att få ett reducerat säljpris, i enlighet med artikel 1644 i den franska civillagen. Beroende på de fall som förutsetts i artiklarna 1645 och 1646 i den franska civillagen kan du även göra anspråk på skadestånd eller få återbetalning av kostnader som uppstått i samband med köpet

Den ovan nämnda begränsade garantin gäller inte. I alla händelser är säljaren fortsättningsvis ansvarig i fråga om den tillämpliga lagliga garantin och i synnerhet för (i) eventuell brist på överensstämmelse enligt vad som anges i artiklarna L. 217-4 ff. i den franska konsumentlagen och (ii) eventuella dolda defekter enligt vad som anges i artiklarna 1641 ff. i den franska civillagen.

(i) Vad beträffar garantin om överensstämmelse anger artikel L. 217-4 i den franska konsumentlagen att: ”Säljaren ska leverera en produkt som överensstämmer med avtalet och ansvarar för eventuell bristande överensstämmelse som finns då produkten levereras. Säljaren ansvarar också för eventuell bristande överensstämmelse som orsakas av förpackningen eller monteringsanvisningarna eller av installationen om säljaren åtog sig ansvar eller lät utföra denna på sitt eget ansvar.”

Artikel L. 217-5 i den franska konsumentlagen anger att: ”För att överensstämma med avtalet ska produkten:

  1. vara lämplig för det ändamål som man normalt förknippar med en sådan produkt och, om så är tillämpligt: – överensstämma med den beskrivning som säljaren gett och ha de funktioner som säljaren presenterade för köparen i form av ett prov eller en modell, – ha de funktioner som en köpare skäligen kunnat förvänta sig att den ska ha, med beaktande av de offentliga uttalanden som säljaren, tillverkaren eller dennes representant har gjort, inklusive reklam och etiketter,
  2. eller ha de funktioner som definierats genom ömsesidigt avtal mellan parterna eller passa för eventuella speciella krav som köparen har och som säljaren informerades om och som säljaren samtyckt till.”

Artikel L. 217-12 i den franska konsumentlagen anger att: ”Åtgärd till följda av  bristande överensstämmelse upphör  två år efter att produkten har levererats.”

Slutligen, artikel L217-16 i den franska konsumentlagen anger att: ”När en köpare under en kommersiell garanti som denne har erhållit vid köp eller reparation av en vara, ber en säljare om en reparation som täcks av garantin, ska en immobiliseringsperiod på minst sju dagar läggas till den garantiperiod som ännu kvarstår. En sådan period löper från det datum då köparen ber om support eller från det datum då ifrågavarande vara tillhandahålls för reparation, om detta datum är senare än datumet för supportbegäran.”

(ii) Vad beträffar garantin som gäller dolda defekter anger artikel 1641 i den franska civillagen att: ”En säljare är bunden av en garanti som gäller dolda defekter i den sålda produkten som gör att produkten inte kan användas för avsett ändamål, eller som omöjliggör denna användning i sådan mån att köparen inte skulle ha köpt produkten eller enbart skulle ha betalat ett lägre pris för den om dessa hade varit kända.” Enligt artikel 1648, 1 mom. i den franska civillagen ska: ”Köparen vidta åtgärder som följer på dolda defekter inom två år efter att defekten uppdagades.”

Om du köpte din Google-produkt direkt av Google:

För att göra ett anspråk enligt någon av dessa lagstadgade garantier, vänligen kontakta Googles supportteam för din Google-produkt på g.co/nest/contact. När du gör det måste du ge oss ditt namn, dina kontaktuppgifter och serienumret på din Google-produkt. 

Om du gör ett anspråk enligt garantin om överensstämmelse måste du förutom ovan nämnda uppgifter även tillhandahålla inköpsbevis.
 
Om du inte köpte Google-produkten direkt av Google:
 
Du kan fortfarande göra ett anspråk gentemot Google i fråga om garantin som rör dolda defekter, genom att kontakta Googles supportteam för din Google-produkt på g.co/nest/contact. När du gör det måste du ge oss ditt namn, dina kontaktuppgifter och serienumret på din Google-produkt.
 
Vänligen läs sekretesspolicyn för mer information om hur vi hanterar dessa uppgifter: g.co/privacy.

Om inköpet gjordes i Italien:
Om du är konsument har du, förutom denna begränsade garanti, rätt till den lagstadgade garanti som tillhandahålls till konsumenter enligt avsnitt 128–135 i den italienska konsumentlagen (lagdekret nr 206/2005). Denna begränsade garanti påverkar inte den lagstadgade garantin på något som helst sätt. Den lagstadgade garantin varar i två år från att din Google-produkten levererades och kan åberopas inom två månader efter att relevant defekt upptäcktes.

Om inköpet gjordes i Belgien:
Om du är konsument har du förutom denna begränsade garanti rätt till en tvåårig lagstadgad garanti i enlighet med bestämmelserna i den belgiska civillagen som rör försäljning av konsumtionsvaror. Denna lagstadgade garanti börjar gälla från det datum då din Google-produkt levererades. Denna begränsade garanti får du som tillägg till, och påverkar inte den lagstadgade garantin.

Om inköpet gjordes i Nederländerna:
Om du är konsument får du denna begränsade garanti som tillägg till, och den påverkar inte dina rättigheter enligt bestämmelserna om försäljning av konsumtionsvaror som ingår i bok 7, rubrik 1 i den nederländska civillagen.

Googel Nest Mini Google Nest Mini (andra generationen)

Om det finns några skillnader mellan den här Begränsade garantin online och den Begränsade garantin som följer med i förpackningen ersätter den Begränsade garantin online villkoren i den medföljande garantin.

Denna Begränsade garanti gäller endast om du är konsument och har köpt din Google-produkt (”Google-produkten”) i USA eller Kanada. 

Vad omfattas av garantin och hur länge varar den? Google garanterar att en ny Google-produkt (inklusive eventuella medföljande komponenter) är fri från fel i material och utförande vid normal användning i enlighet med Googles publicerade användardokumentation i ett år från och med datumet då du gjorde det ursprungliga köpet av produkten i dess originalförpackning. 

Om en Google-produkt har restaurerats garanterar Google att Google-produkten i fråga (inklusive eventuella medföljande komponenter) är fri från fel i material och utförande vid normal användning i enlighet med Googles publicerade användardokumentation i nittio dagar från och med det ursprungliga datumet då du gjorde köpet (dessa garantier kallas gemensamt för vår ”Begränsade garanti”). 

Vad gör Google?  (DETTA ÄR DIN EXKLUSIVA GOTTGÖRELSE) Om ett fel som omfattas av den här Begränsade garantin uppstår och du returnerar din Google-produkt inom perioden för den Begränsade garantin (vilket är ett år för nya Google-produkter och nittio dagar för restaurerade Google-produkter) kommer Google, efter eget gottfinnande och i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, att reparera Google-produkten med nya eller restaurerade delar, ersätta Google-produkten med en ny eller restaurerad Google-produkt vars funktioner minst motsvarar funktionerna på din, eller ta emot returen av din Google-produkt i utbyte mot en återbetalning av priset du betalade för Google-produkten. Om Google reparerar eller ersätter din Google-produkt fortsätter garantin för den reparerade eller ersatta Google-produkten att gälla under den tid som återstår av den ursprungliga garantiperioden. Alla returnerade delar som har bytts ut blir Googles egendom. Reparation eller byte kan leda till förlust av data. Inget i denna Begränsade garanti minskar eller på annat sätt påverkar dina lagstadgade rättigheter i samband med din Google-produkt. 

DEN BEGRÄNSADE GARANTIN OVAN ÄR DEN ENDA UTTRYCKLIGA GARANTIN SOM GOOGLE GER FÖR GOOGLE-PRODUKTEN, OCH GOTTGÖRELSEN OVAN ÄR DIN ENDA GOTTGÖRELSE. OM INTE ANNAT FÖLJER AV GÄLLANDE LAGSTIFTNING FRÅNSÄGER SIG GOOGLE UTTRYCKLIGEN ALLA ANDRA GARANTIER OCH VILLKOR AV ALLA SLAG, LAGSTADGADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV BETEENDE ELLER ANNAT, AVSEENDE GOOGLE-PRODUKTEN, FÖRUTOM ATT ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER GÄLLANDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG BEGRÄNSAS TILL TIDSRAMEN FÖR DEN UTTRYCKTA GARANTIN OVAN (ANTINGEN ETT ÅR ELLER NITTIO DAGAR, BEROENDE PÅ OM GOOGLE-PRODUKTEN ÄR NY ELLER RESTAURERAD). 
 

Vissa delstater, provinser eller territorier tillåter inte begränsningar för hur länge en underförstådd garanti gäller, så det kan hända att ovanstående begränsning inte gäller för dig. 

Vad omfattas inte av garantin? Den här Begränsade garantin är endast giltig och tillämpbar där Google-produkten säljs och gäller endast om du har köpt din Google-produkt från Google eller dess auktoriserade återförsäljare. Den Begränsade garantin gäller endast för maskinvarukomponenter (och inte för eventuella programvaror) i Google-produkten och den Begränsade garantin gäller inte vid skada som orsakats av: (1) normalt slitage, (2) olycksfall, (3) felaktig användning (inklusive underlåtelse att följa produktdokumentationen), (4) försummelse, (5) demontering, (6) ändringar, (7) service som inte utförts av Googles auktoriserade tekniker och (8) externa orsaker, inklusive men utan begränsning till vattenskador, om enheten utsätts för vassa föremål eller överdrivet våld, avvikelser i strömmen som skickas till Google-produkten och extrema temperatur- eller miljöförhållanden. Den här Begränsade garantin garanterar inte att användningen av Google-produkten kommer att ske obehindrat eller felfritt.

DU FÖRSTÅR OCH SAMTYCKER UTTRYCKLIGEN TILL ATT OM INTE ANNAT FÖLJER AV GÄLLANDE LAGSTIFTNING SKA GOOGLE OCH DESS DOTTERBOLAG OCH NÄRSTÅENDE BOLAG (GEMENSAMT KALLADE ”GOOGLE-PARTERNA”) INTE HÅLLAS ANSVARIGA GENTEMOT DIG ENLIGT NÅGON SOM HELST ANSVARSTEORI (VARE SIG GENOM KONTRAKT, KRÄNKNING (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE), AVTALSBROTT ELLER UTEBLIVEN GARANTI ELLER NÅGOT ANNAT) FÖR NÅGRA INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA ELLER AVSKRÄCKANDE SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR SOM DU ÅDRAR DIG I SAMBAND MED GOOGLE-PRODUKTEN ELLER DESSA VILLKOR, INKLUSIVE DATAFÖRLUST, OAVSETT OM EN GOOGLE-PART ELLER DESS REPRESENTANTER HAR UPPLYSTS OM ELLER BORDE HA KÄNT TILL ATT SÅDAN FÖRLUST KUNDE UPPKOMMA. DU FÖRSTÅR OCH SAMTYCKER UTTRYCKLIGEN TILL ATT OM INTE ANNAT FÖLJER AV GÄLLANDE LAGSTIFTNING SKA GOOGLE-PARTERNAS TOTALA ANSVARSSKYLDIGHET I SAMBAND MED GOOGLE-PRODUKTEN ELLER DENNA BEGRÄNSADE GARANTI INTE ÖVERSKRIDA DET BELOPP SOM DU FAKTISKT BETALADE GOOGLE FÖR GOOGLE-PRODUKTEN.

Vissa delstater, provinser eller territorier tillåter inte undantag eller begränsningar av tillfälliga skador eller följdskador, så det kan hända att ovanstående begränsning eller undantag inte gäller för dig.

Hur gör jag ett anspråk? Om du vill utnyttja den Begränsade garantin kontaktar du supporten för Google-produkten på g.co/nest/contact. Du måste ange namn, kontaktuppgifter och serienumret på din Google-produkt för att få support. Det kan också hända att du behöver visa upp ett kvitto på köpet.

Andra begränsningar: Ingen leverantör, säljare, auktoriserad återförsäljare, anställd eller representant för Google eller dess närstående bolag eller någon tredje part är behörig att göra några ändringar av eller tillägg till denna Begränsade garanti. Om något villkor i den Begränsade garantin anses vara olagligt eller ogenomförbart fortsätter de kvarstående villkoren i den Begränsade garantin att gälla. 

Så här påverkas du av lagstiftningen i delstaten, provinsen eller territoriet och av andra lagar: Denna garanti ger dig särskilda juridiska rättigheter, och du kan även ha andra rättigheter som varierar mellan olika rättskipningsområden.

Denna Begränsade garanti tillhandahålls av Google LLC, som är registrerat i delstaten Delaware, med huvudkontor på 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 

G953-00932-01 REV C

Google Home Mini Google Home Mini (första generationen)

Om det finns några skillnader mellan den här Begränsade garantin online och den Begränsade garantin som följer med i förpackningen ersätter den Begränsade garantin online villkoren i den medföljande garantin.

Den här Begränsade garantin gäller endast om du köpt din Google Home Mini i USA eller Kanada.

Vad omfattas av garantin och hur länge varar den? Google garanterar att en ny Google Home Mini-enhet (inklusive eventuella medföljande komponenter) är fri från fel i material och utförande vid normal användning i enlighet med Googles publicerade användardokumentation i ett år från och med datumet då du gjorde det ursprungliga köpet av enheten i dess originalförpackning. Om en Google Home Mini har restaurerats garanterar Google att Google Home Mini-enheten i fråga (inklusive eventuella medföljande komponenter) är fri från fel i material och utförande vid normal användning i enlighet med Googles publicerade användardokumentation i nittio dagar från och med det ursprungliga datumet då du gjorde köpet (dessa garantier kallas gemensamt för vår ”Begränsade garanti”).


Vad gör Google? (DETTA ÄR DIN EXKLUSIVA GOTTGÖRELSE) Om ett fel som täcks av den Begränsade garantin uppstår och du returnerar din Google Home Mini inom perioden för den Begränsade garantin (vilket är ett år för nya enheter och nittio dagar för restaurerade enheter) kommer Google, efter eget gottfinnande och i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, att reparera din Google Home Mini med nya eller restaurerade delar, ersätta din Google Home Mini med en ny eller restaurerad Google Home Mini vars funktioner minst motsvarar funktionerna på din, eller ta emot returen av din Google Home Mini i utbyte mot en återbetalning av priset du betalade för din Google Home Mini. Om Google reparerar eller ersätter din Google Home Mini fortsätter garantin för den reparerade eller ersatta Google Home Mini-enheten att gälla under den tid som återstår av den ursprungliga garantiperioden. Alla returnerade delar som du har fått en ersättningsprodukt för tillhör Google. Reparation eller byte kan leda till förlust av data. Inget i den här Begränsade garantin inskränker eller påverkar dina lagstadgade rättigheter på andra sätt i förhållande till din Google Home Mini.
DEN BEGRÄNSADE GARANTIN SOM ANGES OVAN ÄR DEN ENDA UTTRYCKLIGA GARANTIN GOOGLE TILLHANDAHÅLLER FÖR DIN GOOGLE HOME MINI OCH OVAN NÄMNDA GOTTGÖRELSE ÄR DIN ENDA GOTTGÖRELSE. OM INTE ANNAT FÖLJER AV GÄLLANDE LAGSTIFTNING FRÅNSÄGER SIG GOOGLE UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER OCH VILLKOR AV ALLA SLAG, OAVSETT OM DESSA ÄR LAGSTADGADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV BETEENDE ELLER ANNAT, MED AVSEENDE PÅ DIN GOOGLE HOME MINI, FÖRUTOM ATT VARAKTIGHETEN FÖR EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER BEGRÄNSAS TILL GARANTITIDEN FÖR DEN UTTRYCKLIGA GARANTIN OVAN (ANTINGEN ETT ÅR ELLER NITTIO DAGAR, BEROENDE PÅ OM DIN GOOGLE HOME MINI ÄR NY ELLER RESTAURERAD).
 

Vissa delstater, provinser eller territorier tillåter inte begränsningar för hur länge en underförstådd garanti gäller, så det kan hända att ovanstående begränsning inte gäller för dig.
 

Vad omfattas inte av garantin? Den här Begränsade garantin är endast giltig och tillämpbar där Google Home Mini säljs och gäller endast om du har köpt din Google Home Mini från Google eller dess auktoriserade återförsäljare. Den Begränsade garantin gäller endast för maskinvarukomponenter (och inte för eventuella programvaror) i Google Home Mini och den Begränsade garantin gäller inte vid skada som orsakats av: (1) normalt slitage, (2) olycksfall, (3) felaktig användning (inklusive underlåtelse att följa produktdokumentationen), (4) försummelse, (5) demontering, (6) ändringar, (7) service som inte utförts av Googles auktoriserade tekniker och (8) externa orsaker, inklusive men utan begränsning till vattenskador, om enheten utsätts för vassa föremål eller överdrivet våld, avvikelser i strömmen som skickas till enheten och extrema temperatur- eller miljöförhållanden. Den här Begränsade garantin garanterar inte att användningen av Google Home Mini kommer att ske obehindrat eller felfritt.
 

DU FÖRSTÅR OCH SAMTYCKER UTTRYCKLIGEN TILL ATT OM INTE ANNAT FÖLJER AV GÄLLANDE LAGSTIFTNING SKA GOOGLE OCH DESS DOTTERBOLAG OCH NÄRSTÅENDE BOLAG (GEMENSAMT KALLADE ”GOOGLE-PARTERNA”) INTE HÅLLAS ANSVARIGA GENTEMOT DIG ENLIGT NÅGON SOM HELST ANSVARSTEORI (VARE SIG GENOM KONTRAKT, KRÄNKNING (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE), AVTALSBROTT ELLER UTEBLIVEN GARANTI ELLER NÅGOT ANNAT) FÖR NÅGRA INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA ELLER AVSKRÄCKANDE SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR SOM DU ÅDRAR DIG I SAMBAND MED DIN Google Home Mini ELLER DESSA VILLKOR, INKLUSIVE DATAFÖRLUST, OAVSETT OM EN GOOGLE-PART ELLER DESS REPRESENTANTER HAR UPPLYSTS OM ELLER BORDE HA KÄNT TILL ATT SÅDAN FÖRLUST KUNDE UPPKOMMA. DU FÖRSTÅR OCH SAMTYCKER UTTRYCKLIGEN TILL ATT OM INTE ANNAT FÖLJER AV GÄLLANDE LAGSTIFTNING SKA GOOGLE-PARTERNAS TOTALA ANSVARSSKYLDIGHET I SAMBAND MED DIN GOOGLE HOME MINI ELLER DENNA BEGRÄNSADE GARANTI INTE ÖVERSKRIDA DET BELOPP SOM DU FAKTISKT BETALADE GOOGLE FÖR DIN GOOGLE HOME MINI.
 

Vissa delstater, provinser eller territorier tillåter inte undantag eller begränsningar av tillfälliga skador eller följdskador, så det kan hända att ovanstående begränsning eller undantag inte gäller för dig.
 

Hur gör jag ett anspråk? Om du vill utnyttja den Begränsade garantin kontaktar du supporten för Google Home Mini här.  Du måste ange namn, kontaktuppgifter och serienumret på din Google Home Mini för att få support. Det kan också hända att du behöver visa upp ett kvitto på köpet. 
 

Andra begränsningar: Ingen leverantör, säljare, auktoriserad återförsäljare, anställd eller representant för Google eller dess närstående bolag eller någon tredje part är behörig att göra några ändringar av eller tillägg till denna Begränsade garanti. Om något villkor i den Begränsade garantin anses vara olagligt eller ogenomförbart fortsätter de kvarstående villkoren i den Begränsade garantin att gälla.
 

Så här påverkas du av lagstiftningen i delstaten, provinsen eller territoriet och av andra lagar: Denna garanti ger dig särskilda juridiska rättigheter, och du kan även ha andra rättigheter som varierar mellan olika rättskipningsområden.
 

Denna Begränsade garanti tillhandahålls av Google LLC, som är registrerat i delstaten Delaware, med huvudkontor på 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 Google Nest-skärmar

Om det finns några skillnader mellan den här Begränsade garantin online och den Begränsade garantin som följer med i förpackningen ersätter den Begränsade garantin online villkoren i den medföljande garantin.

Denna Begränsade garanti gäller endast om du köpt Google-enheten (”Enheten”) i USA eller Kanada.

Vad omfattas av garantin och hur länge varar den? Google garanterar att alla nya Enheter (inklusive eventuella medföljande komponenter) är fria från fel i material och utförande vid normal användning i enlighet med Googles publicerade användardokumentation i ett år från det datum då du gjorde det ursprungliga köpet av Enhetens i dess originalförpackning. Om en Enhet har restaurerats garanterar Google att Enheten (inklusive eventuella medföljande komponenter) är fri från fel i material och utförande vid normal användning i enlighet med Googles publicerade användardokumentation i nittio dagar från det datum då du gjorde det ursprungliga köpet av Enheten i dess originalförpackning (de här garantierna kallas gemensamt för vår ”Begränsade garanti”).

Vad gör Google? (DETTA ÄR DIN EXKLUSIVA GOTTGÖRELSE) Om ett fel som täcks av den Begränsade garantin uppstår och du returnerar Enheten inom perioden för den Begränsade garantin (vilket är ett år för nya enheter och nittio dagar för restaurerade enheter) kommer Google, efter eget gottfinnande och i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, att reparera Enheten med nya eller restaurerade delar, ersätta Enheten med en ny eller restaurerad Enhet vars funktioner minst motsvarar funktionerna på din, eller ta emot returen av Enheten i utbyte mot en återbetalning av priset du betalade för Enheten. Om Google reparerar eller ersätter Enheten fortsätter garantin att gälla för den reparerade eller ersatta Enheten under den tid som återstår av den ursprungliga garantiperioden. Alla returnerade delar som du har fått en ersättningsprodukt för tillhör Google. Reparation eller byte kan leda till förlust av data. Ingenting i denna Begränsade garanti inskränker eller påverkar på något sätt dina lagstadgade rättigheter i förhållande till Enheten.

DEN BEGRÄNSADE GARANTIN OVAN ÄR DEN ENDA UTTRYCKLIGA GARANTIN SOM GOOGLE GER FÖR ENHETEN, OCH GOTTGÖRELSEN OVAN ÄR DIN ENDA GOTTGÖRELSE. OM INTE ANNAT FÖLJER AV GÄLLANDE LAGSTIFTNING FRÅNSÄGER SIG GOOGLE UTTRYCKLIGEN ALLA ANDRA GARANTIER OCH VILLKOR AV ALLA SLAG, LAGSTADGADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV BETEENDE ELLER ANNAT, AVSEENDE ENHETEN, FÖRUTOM ATT ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER GÄLLANDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG BEGRÄNSAS TILL TIDSRAMEN FÖR DEN UTTRYCKTA GARANTIN OVAN (ANTINGEN ETT ÅR ELLER NITTIO DAGAR, BEROENDE PÅ OM ENHETEN ÄR NY ELLER RESTAURERAD).


Vissa delstater, provinser eller territorier tillåter inte begränsningar för hur länge en underförstådd garanti gäller, så det kan hända att ovanstående begränsning inte gäller för dig. 


Vad omfattas inte av garantin? Denna Begränsade garanti är endast giltig och tillämpbar på platser där Enheten säljs och gäller endast om du köpte Enheten från Google eller dess auktoriserade återförsäljare. Den Begränsade garantin gäller endast för maskinvarukomponenter (och inte för eventuella programvaror) i Enheten och den Begränsade garantin gäller inte vid skada som orsakats av: (1) normalt slitage, (2) olycksfall, (3) felaktig användning (inklusive underlåtelse att följa produktdokumentationen), (4) försummelse, (5) demontering, (6) ändringar, (7) service som inte utförts av Googles auktoriserade tekniker och (8) externa orsaker, inklusive men utan begränsning till vattenskador, om enheten utsätts för vassa föremål eller överdrivet våld, avvikelser i strömmen som skickas till enheten och extrema temperatur- eller miljöförhållanden. Den Begränsade garantin garanterar inte att användningen av Enheten kommer att ske obehindrat eller felfritt.


DU FÖRSTÅR OCH SAMTYCKER UTTRYCKLIGEN TILL ATT OM INTE ANNAT FÖLJER AV GÄLLANDE LAGSTIFTNING SKA GOOGLE OCH DESS DOTTERBOLAG OCH NÄRSTÅENDE BOLAG (GEMENSAMT KALLADE ”GOOGLE-PARTERNA”) INTE HÅLLAS ANSVARIGA GENTEMOT DIG ENLIGT NÅGON SOM HELST ANSVARSTEORI (VARE SIG GENOM KONTRAKT, KRÄNKNING (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE), AVTALSBROTT ELLER UTEBLIVEN GARANTI ELLER NÅGOT ANNAT) FÖR NÅGRA INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA ELLER AVSKRÄCKANDE SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR SOM DU ÅDRAR DIG I SAMBAND MED ENHETEN ELLER DESSA VILLKOR, INKLUSIVE DATAFÖRLUST, OAVSETT OM EN GOOGLE-PART ELLER DESS REPRESENTANTER HAR UPPLYSTS OM ELLER BORDE HA KÄNT TILL ATT SÅDAN FÖRLUST KUNDE UPPKOMMA. DU FÖRSTÅR OCH SAMTYCKER UTTRYCKLIGEN TILL ATT OM INTE ANNAT FÖLJER AV GÄLLANDE LAGSTIFTNING SKA GOOGLE-PARTERNAS TOTALA ANSVARSSKYLDIGHET I SAMBAND MED ENHETEN ELLER DENNA BEGRÄNSADE GARANTI INTE ÖVERSKRIDA DET BELOPP SOM DU FAKTISKT BETALADE GOOGLE FÖR ENHETEN.


Vissa delstater, provinser eller territorier tillåter inte undantag eller begränsningar av tillfälliga skador eller följdskador, så det kan hända att ovanstående begränsning eller undantag inte gäller för dig. 


Hur gör jag ett anspråk? Om du vill utnyttja den Begränsade garantin kontaktar du supporten för Enheten på g.co/cast/help. Du måste ange namn, kontaktuppgifter och serienumret på Enheten för att få support. Det kan också hända att du behöver visa upp ett kvitto på köpet.


Andra begränsningar: Ingen leverantör, säljare, auktoriserad återförsäljare, anställd eller representant för Google eller dess närstående bolag eller någon tredje part är behörig att göra några ändringar av eller tillägg till denna Begränsade garanti. Om något villkor i den Begränsade garantin anses vara olagligt eller ogenomförbart fortsätter de kvarstående villkoren i den Begränsade garantin att gälla.


Så här påverkas du av lagstiftningen i delstaten, provinsen eller territoriet och av andra lagar: Denna garanti ger dig särskilda juridiska rättigheter, och du kan även ha andra rättigheter som varierar mellan olika rättskipningsområden. 

Denna Begränsade garanti tillhandahålls av Google LLC, som är registrerat i delstaten Delaware, med huvudkontor på 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.


G953-00932-01 REV A

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst: