Garantia Limitada del maquinari de Google per a consumidors (Regne Unit, EEE i Suïssa)

Google Home  Google Home

Aquesta Garantia Limitada s’aplica si sou un consumidor i vau adquirir el vostre producte de Google ("Producte de Google") al Regne Unit, a l'EEE o a Suïssa, llevat que a sota s'indiqui el contrari en una secció específica de cada país.

Aquesta Garantia Limitada és una garantia voluntària del fabricant. Atorga altres drets dels que teniu garantits per llei. Aquests drets legals no queden limitats ni reduïts per aquesta Garantia Limitada. Això significa que els avantatges que ofereix aquesta Garantia Limitada són addicionals, i no substitutius, dels teus drets legals. Si el teu Producte Google té algun defecte, pots reclamar determinats drets legals a l'empresa que t'ha venut el Producte Google, en particular, per a la reparació o substitució del Producte Google o, de manera alternativa, en alguns casos i en alguns països, et poden fer un reembossament, oferir-te un descompte o donar-te la possibilitat de rescindir el contracte de venda i presentar una reclamació per danys i perjudicis o per les despeses ocasionades.

Què cobreix aquesta garantia i durant quant de temps? Google garanteix que el Producte Google està exempt de defectes en els materials o la fabricació en condicions d'ús normals, tal com es descriu en la documentació publicada sobre el producte, durant un període de dos anys a partir de la data d'adquisició original en qualsevol punt del Regne Unit, de l'EEE o de Suïssa ("garantia limitada").

Què no cobreix aquesta garantia? Aquesta Garantia Limitada només és vàlida i aplicable al Regne Unit, a l'EEE i a Suïssa i tan sols aplica si ets un consumidor i has comprat el teu Producte Google a Google o als seus distribuïdors autoritzats al Regne Unit, a l'EEE i a Suïssa. Aquesta Garantia Limitada pot ser executada al Regne Unit, a l'EEE i a Suïssa. Aquesta Garantia Limitada només cobreix els components de hardware del Producte Google (no és vàlida per als elements de software) i no cobreix els danys provocats per: (1) el desgast lògic i normal; (2) accidents; (3) el mal ús (per exemple, no seguir la documentació publicada sobre el producte); (4) negligències; (5) el desmuntatge (com ara obrir o intentar obrir la carcassa del Producte Google); (6) alteracions, i (7) causes externes, que poden incloure, a títol merament enunciatiu: danys provocats pel contacte amb l'aigua, l'exposició a objectes afilats, l'exposició a una força excessiva, anomalies en el corrent elèctric que alimenta el producte de Google i condicions tèrmiques o ambientals extremes. Aquesta garantia limitada no garanteix que el producte de Google es pugui utilitzar de manera ininterrompuda o sense que es produeixi cap error.

Què farà Google? (AQUEST ÉS L'ÚNIC RECURS DE QUÈ DISPOSES EN VIRTUT DE LA GARANTIA LIMITADA.) Si el teu producte de Google té algun defecte cobert per aquesta Garantia Limitada i el retornes dins del període de validesa de la Garantia Limitada, que és de dos anys, Google, a la seva discreció, (i) el repararà amb peces noves o restaurades per tal d'oferir-te un Producte Google que, com a mínim, sigui equivalent a un Producte Google nou pel que fa a la funcionalitat; (ii) el substituirà per un Producte Google nou o restaurat que, com a mínim, sigui equivalent al Producte Google nou pel que fa a la funcionalitat, o (iii) n'acceptarà la devolució i a canvi et reembossarà el preu de compra. Durant el període complet de dos anys de la Garantia Limitada, no és necessari que demostris que el Producte Google presentava algun defecte en el moment de l'entrega (sempre que aquesta Garantia Limitada cobreixi el defecte en qüestió). Si Google substitueix o repara el teu Producte Google, el Producte Google substituït o reparat continuarà estant cobert per la garantia durant el temps que restava del període de la garantia original o durant un període de 90 dies a partir de la data d'entrega del Producte Google substituït o reparat, segons el període que sigui més llarg. Abans d'enviar el Producte Google a reparar o substituir, has de fer una còpia de seguretat per separat de les dades generades pels usuaris que puguin estar emmagatzemades al Producte Google (si el teu Producte Google et permet fer-ho), ja que la reparació o la substitució poden comportar la pèrdua d'aquestes dades. Totes les peces que hagis retornat i de les quals hagis rebut un recanvi esdevindran propietat de Google. Cap de les condicions d'aquesta Garantia Limitada no redueix ni afecta els teus drets legals en relació amb el teu Producte Google.

Com puc presentar una reclamació? Per presentar una reclamació en virtut d'aquesta Garantia Limitada, posa't en contacte amb l'equip d'assistència de Google per al teu Producte Google a [inserir l'enllaç amb la informació sobre com es pot contactar amb l'equip d'assistència pertinent per al Producte Google]. Necessitem el teu nom, la informació de contacte i el número de sèrie del teu Producte Google. Per iniciar el procés de reclamació de la garantia cal que presentis un comprovant de compra. Per obtenir més informació sobre com tractem aquestes dades, consulta la política de privacitat següent: g.co/privacy. Si utilitzes aquesta Garantia Limitada d'acord amb les sevescondicions, Google assumirà les despeses d'empaquetatge i enviament que comporta la devolució del Producte Google a Google des de qualsevol punt del Regne Unit, de l'EEE o de Suïssa. En el cas que el producte de Google es substitueixi o es repari, Google també assumirà les despeses d'empaquetatge i enviament que comporta la tramesa del Producte Google reparat o substituït a qualsevol punt del Regne Unit, de l'EEE o de Suïssa.

Altres limitacions: cap treballador o representant de Google o els seus afiliats ni cap tercer no està autoritzat a modificar aquesta Garantia Limitada, ampliar-la ni fer-hi cap incorporació. Si alguna de les condicions d'aquesta Garantia Limitada es declara il·legal o inaplicable, la resta es mantindrà en ple vigor i efecte.

Aquesta Garantia Limitada l'atorga Google LLC, amb domicili social a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043, EUA, i et proporciona drets legals concrets.

Si has comprat el teu Producte Google en qualsevol dels països que s'especifiquen a continuació, s'apliquen les condicions següents.

Si l'has comprat a França

El venedor és responsable dels defectes de conformitat del teu Producte Google d'acord amb el que estableixen l'article L. 217-4 i següents del Codi de Consum Francès, així com dels defectes ocults del producte venut d'acord amb les condicions que preveu l'article 1641 i següents del Codi Civil Francès.

Per presentar una reclamació en virtut de la garantia de conformitat, tens un període de dos anys a partir de la data d'entrega del teu Producte Google. Pots escollir si vols reparar el Producte Google o substituir-lo, d'acord amb les condicions relatives als costos que preveu l'article L. 217-9 del Codi de Consum Francès. Durant els 24 mesos posteriors a l'entrega del producte de Google no cal que aportis cap comprovant de la seva no conformitat.

També pots optar per presentar una reclamació en virtut de la garantia per defectes ocults del producte venut d'acord amb el que disposa l'article 1641 del Codi Civil Francès. Aleshores pots escollir si vols cancel·lar la compra del producte o obtenir un descompte del preu de venda de conformitat amb l'article 1644 del Codi Civil Francès. Així mateix, segons els casos previstos en els articles 1645 i 1646 del Codi Civil Francès també pots reclamar danys i perjudicis o obtenir el reembossament de les despeses que t'hagi ocasionat la venda.

La Garantia Limitada esmentada amunt no és aplicable. En qualsevol cas, el venedor assumeix la responsabilitat en relació amb la garantia legal aplicable, concretament per (i) qualsevol manca de conformitat d'acord amb el que estableix l'article L. 217-4 i següents del Codi de Consum Francès i per (ii) qualsevol defecte ocult d'acord amb el que preveuen l'article 1641 i següents del Codi Civil Francès.

(i) Pel que fa a la garantia de conformitat, segons l'article L. 217-4 del Codi de Consum Francès: “El venedor té l'obligació de lliurar un producte que s'ajusti al contracte i es fa responsable de qualsevol manca de conformitat que hi pugui haver en el moment de l'entrega. També es fa responsable de qualsevol manca de conformitat deguda a l'empaquetatge o a les instruccions de muntatge, o a la instal·lació en el cas que se n'hagi fet càrrec o l'hagi dut a terme sota la seva responsabilitat."

D'acord amb l'article L. 217-5 del Codi de Consum Francès: “Per ajustar-se al contracte, el producte ha de complir els requisits següents:

1. Adequar-se al propòsit a què s'acostuma a associar el producte i, si escau: a) correspondre's a la descripció proporcionada pel venedor i tenir totes les funcions que el venedor presenta al comprador en forma de mostra o de model; b) tenir les funcions que el comprador pugui raonablement esperar que tingui atenent les declaracions públiques del venedor, el fabricant o el seu representant, com ara la publicitat i l'etiquetatge.

2. Disposar de les funcions definides de mutu acord per les parts o adequar-se a qualsevol requisit especial del comprador comunicat al venedor i acceptat pel venedor."

D'acord amb l'article L. 217-12 del Codi de Consum Francès: "Les accions que es derivin de la manca de conformitat prescriuen dos anys després de l'entrega del producte."

Finalment, de conformitat amb l'article L217-16 del Codi de Consum Francès: "Quan el comprador, en el transcurs de la garantia comercial que se li ofereix durant l'adquisició o la reparació d'un bé, sol·licita al venedor una reparació coberta per la garantia, s'ha de sumar a la durada de la garantia restant qualsevol període d'immobilització d'almenys set dies. Aquest període comença a transcórrer a partir de la data en què el comprador demana assistència o a partir de la data en què el producte en qüestió es posa a disposició per a la reparació corresponent, si això té lloc en una data posterior a la sol·licitud d'assistència."

(ii) Pel que fa a la garantia per defectes ocults, d'acord amb l'article 1641 del Codi Civil Francès: "El venedor està subjecte a una garantia per defectes ocults del producte venut que facin que el producte no sigui apte per a l'ús a què estava destinat o que dificultin aquest ús de tal manera que el comprador no hauria adquirit el producte, o només n'hauria pagat un preu inferior, si n'hagués tingut coneixement." De conformitat amb l'article 1648, apartat 1, del Codi Civil francès: "El comprador ha d'entaular les accions derivades de defectes ocults en el termini de dos anys a partir del moment en què trobi el defecte."

Si has comprat el Producte Google directament a Google:

Per presentar una reclamació en virtut de qualsevol d'aquestes garanties legals, posa't en contacte amb l'equip d'assistència de Google per al teu Producte Google a [inserir l'enllaç amb la informació sobre com es pot contactar amb l'equip d'assistència pertinent per al Producte Google]. Necessitem el teu nom, la informació de contacte i el número de sèrie del teu Producte Google.

Si presentes una reclamació en virtut de la garantia de conformitat, cal que, a més del que s'ha especificat més amunt, aportis un comprovant de compra.

Si no has comprat el Producte Google directament a Google:

També tens l'opció de presentar una reclamació a Google en relació amb la garantia per defectes ocults. Per fer-ho, t'has de posar en contacte amb l'equip d'assistència de Google per al teu Producte Google a [inserir l'enllaç amb la informació sobre com es pot contactar amb l'equip d'assistència pertinent per al Producte Google]. Necessitem el teu nom, la informació de contacte i el número de sèrie del teu Producte Google.

Per obtenir més informació sobre com tractem aquestes dades, consulta la política de privacitat que trobaràs a g.co/privacy.

Si l'has comprat a Itàlia:

Les persones consumidores, a més d'aquesta Garantia Limitada, tenen el dret d'acollir-se a la garantia legal de què disposen totes les persones consumidores en virtut dels articles 128 a 135 del Codi de Consum Italià (Decret legislatiu 206/2005). Aquesta garantia limitada no afecta de cap manera la garantia legal. La garantia legal té una durada de dos anys a partir de l'entrega del Producte Google i es pot exercir en el termini de dos mesos a partir del moment en què es trobi el defecte en qüestió.

Si l'has comprat a Bèlgica:

Les persones consumidores, a més d'aquesta Garantia Limitada, tenen el dret d'acollir-se a una garantia legal, de dos anys, d'acord amb el que disposa el Codi Civil Belga en relació amb la venda de béns de consum. La garantia legal té validesa a partir de la data en què s'entrega el Producte Google. Aquesta garantia limitada complementa la garantia legal i no l'afecta.

Si l'has comprat als Països Baixos:

Per a les persones consumidores, aquesta Garantia Limitada és complementària i no afecta els drets que tenen garantits d'acord amb el que disposa el llibre 7, títol 1, del Codi Civil Neerlandès pel que fa a la venda de béns de consum.