Google Wifi 產品

Google Wifi 存取點

Google Wifi 存取點設有 3 件裝或單件裝可供選擇。 這些存取點都與 Google Wifi 應用程式兼容。我需要多少個 Wifi 存取點?

 

此內容對您有幫助嗎?
我們可以如何改善?