Số lần hiển thị và hành động của khách hàng trong chiến dịch Thông minh

Các tương tác với chiến dịch Thông minh bao gồm số lần hiển thị và hành động của khách hàng, chẳng hạn như số lần nhấp và cuộc gọi đến quảng cáo của bạn. Tìm hiểu xem dữ liệu trên trang tổng quan của tài khoản có ý nghĩa gì đối với doanh nghiệp của bạn.