Thuế

Thuế hoặc Thuế giá trị gia tăng có thể áp dụng cho bạn, tùy thuộc vào vị trí của tài khoản. Chúng tôi sẽ giải thích những gì áp dụng tại quốc gia của bạn.