Phương thức thanh toán và cài đặt thanh toán

Có hai việc chính cần xem xét khi bạn thiết lập thông tin thanh toán: thời điểm bạn thanh toán và tùy chọn thanh toán của bạn. Hãy tìm hiểu về các tùy chọn sẵn có trong Google Ads.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố