Hiểu dữ liệu của bạn

Bây giờ bạn đã tạo chiến dịch của mình, đây là thời điểm để đo lường hiệu suất quảng cáo của bạn. Phân tích thông tin tài khoản, chiến dịch và nhóm quảng cáo cơ bản để nâng cao lợi tức đầu tư (ROI) của bạn. AdWords cũng cung cấp các báo cáo nâng cao để biết thêm thông tin về cách khách hàng tương tác với quảng cáo của bạn.

Thông tin chi tiết hơn về hiệu suất