Thanh toán

Google Ads cung cấp các cách thuận tiện để thanh toán cho tài khoản của bạn. Tìm hiểu cách thanh toán, những gì bạn có thể sử dụng để thanh toán và cách quản lý cài đặt thanh toán của bạn. Chúng tôi cũng sẽ giúp bạn khắc phục bất kỳ vấn đề thanh toán nào mà bạn có thể gặp.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố