Εισαγωγή αρχείου CSV στο Google Ads Editor

Στήλες αρχείου CSV

Αυτό το άρθρο περιγράφει τις στήλες του αρχείου CSV που χρησιμοποιούνται κατά την πραγματοποίηση αλλαγών με αρχεία CSV, καθώς και τον τρόπο διατήρησης του ιστορικού εκδόσεων κατά την πραγματοποίηση αλλαγών.

Προκειμένου το Google Ads Editor να αναγνωρίζει αυτόματα τις στήλες CSV, οι κεφαλίδες πρέπει να είναι στα αγγλικά. Ωστόσο, δεν έχει σημασία η χρήση κεφαλαίων και κενών διαστημάτων. Για παράδειγμα, η κεφαλίδα daily budget είναι ίδια με την κεφαλίδα dailybudget, daily_budget, DAILY BUDGET κ.λπ.

Αν αφήσετε κενό ένα πεδίο, αυτό υποδεικνύει ότι το Google Ads Editor δεν πρέπει να κάνει αλλαγές για το συγκεκριμένο στοιχείο. Αν καταχωρίσετε ένα ζεύγος αγκύλων [], αυτό υποδεικνύει ότι το Google Ads Editor πρέπει να διαγράψει τυχόν τιμές που υπάρχουν ήδη για το συγκεκριμένο στοιχείο.

Στήλες CSV

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται κεφαλίδες στήλης CSV που χρησιμοποιούνται συχνά. Απαιτούνται επιπλέον στήλες για ορισμένα στοιχεία, όπως για διαφημίσεις βίντεο που προωθούνται και για στόχους δυναμικής διαφήμισης.

Κεφαλίδα στήλης
(και εναλλακτικές κεφαλίδες)
Σημειώσεις
Campaign
Campaign name
 
Campaign type

Συμπεριλάβετε μία από τις ακόλουθες τιμές στη στήλη "Campaign type": Search, Search – Mobile app installs, Display, Display – Smart, Display – Mobile app installs, Display – Gmail, Shopping, Video, Video – Bumper ad, Video – Drive conversions, Video – Outstream, Universal app.

Σημείωση: Από τον Ιούλιο του 2018, τα ονόματα των καμπανιών τροποποιήθηκαν για τις καμπάνιες του Δικτύου αναζήτησης που περιελάμβαναν το Δίκτυο προβολής. Για καμπάνιες του Δικτύου αναζήτησης, ενδέχεται να εμφανιστεί ο τύπος καμπάνιας "Search" με το αντίστοιχο πεδίο "Networks", συμπεριλαμβανομένων ενδεχομένως των στοιχείων "Search Partners" ή "Display Network", ανάλογα με τις επιλογές σας.

Αν δεν προσδιορίζεται ο τύπος στη στήλη "Campaign type", θα χρησιμοποιηθεί η τιμή στη στήλη "Networks", για να προσδιοριστεί ο τύπος καμπάνιας.

Campaign daily budget
Daily budget
Campaign budget
Budget
Η τιμή θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από μηδέν.
Language targeting
Language
Languages
Στη σειρά καμπάνιας, εισαγάγετε έναν ή περισσότερους κωδικούς γλώσσας, διαχωρισμένους με ερωτηματικά.
Location ID
ID
Geo ID
Geo target ID
Καταχωρίστε κάθε τοποθεσία σε ξεχωριστή σειρά. Στις οδηγίες γεωγραφικής στόχευσης, ανατρέξτε στην ενότητα "Τοποθεσίες εισαγωγής σε αρχείο CSV".
Location
Geo targeting
Καταχωρίστε κάθε τοποθεσία σε ξεχωριστή σειρά. Στις οδηγίες γεωγραφικής στόχευσης, ανατρέξτε στην ενότητα "Τοποθεσίες εισαγωγής σε αρχείο CSV".
Bid adjustment
Bid modifier
Αυτή η στήλη μπορεί να περιλαμβάνει έναν τροποποιητή προσφοράς για κινητά (αν βρίσκεται στη σειρά καμπάνιας ή ομάδας διαφημίσεων) ή έναν τροποποιητή προσφοράς (αν βρίσκεται στη σειρά τοποθεσίας, τοποθέτησης ή κοινού).
Ad schedule
Ad schedules
Ad schedule intervals
Καταχωρίστε ένα πρόγραμμα καμπάνιας σε μια σειρά καμπάνιας ή καταχωρίστε το πρόγραμμα συνδέσμου ιστοτόπου σε μια σειρά συνδέσμου ιστοτόπου. Για οδηγίες μορφοποίησης, ανατρέξτε στις οδηγίες προγραμματισμού διαφημίσεων.
Networks

Η στήλη "Networks" χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί αν η καμπάνια σας θα εμφανίζεται στην Αναζήτηση Google ή και σε συνεργάτες αναζήτησης. Καταχωρίστε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες τιμές, διαχωρισμένες με ερωτηματικά: Google Search; Search Partners; Search; Display; ή Select. Οι τύποι καμπάνιας Δικτύου αναζήτησης και συνεργατών αναζήτησης περιλαμβάνουν την Αναζήτηση Google.

Για καμπάνιες βίντεο, μπορείτε να καταχωρίσετε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες τιμές: YouTube Search; YouTube Videos; ή Video Partners.

Η τιμή "Search" θα ενεργοποιήσει τόσο την Αναζήτηση Google όσο και τους συνεργάτες αναζήτησης. Αν δεν προσδιορίζεται ο τύπος στη στήλη "Campaign type", θα χρησιμοποιηθεί η τιμή στη στήλη "Networks", για να προσδιοριστεί ο τύπος καμπάνιας. 

Οι τύποι καμπάνιας Δικτύου αναζήτησης και συνεργατών αναζήτησης περιλαμβάνουν την Αναζήτηση Google.

 Μάθετε περισσότερα

Ad group
Ad group name
 
Max CPC  
Display Network max CPC
Max content CPC
Display max CPC
Display network CPC
 
Max CPM  
CPA bid  
Flexible reach Σε μια σειρά ομάδας διαφημίσεων, καταχωρίστε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες επιλογές ευέλικτης προσέγγισης χρηστών, διαχωρισμένες με ερωτηματικά, για να τις ορίσετε σε Observation για την ομάδα διαφημίσεων: Placements; Topics; Audiences; Genders; Ages; Parental status; Household income. Για παράδειγμα, καταχωρίστε Placements, για να ορίσετε τις τοποθετήσεις σε Observation για την ομάδα διαφημίσεων. Για να τροποποιήσετε μια υπάρχουσα ομάδα διαφημίσεων, ώστε να χρησιμοποιεί τη ρύθμιση Targeting και για τους πέντε τύπους, καταχωρίστε [] (ένα ζεύγος αγκύλων) σε αυτήν τη στήλη. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη Στόχευση Δικτύου προβολής
Display Network custom bid type
Display Network bid type

Στη σειρά ομάδας διαφημίσεων, μπορείτε να καταχωρίσετε έναν από τους ακόλουθους τύπους προσαρμοσμένης προσφοράς Δικτύου προβολής: Keywords, Placements, Topics, Audiences, Gender, Age, Parental status, Household income, None.
 

Max CPC multiplier
Max CPC bid multiplier
Default max CPC multiplier
Default max CPC bid multiplier
Μπορείτε να καταχωρίσετε έναν πολλαπλασιαστή μέγιστου CPC για λέξεις-κλειδιά ή ομάδες διαφημίσεων στα πειράματα για καμπάνιες.
Display Network max CPC multiplier
Display network max CPC bid multiplier
Max content CPC multiplier
Max content CPC bid multiplier
Μπορείτε να καταχωρίσετε έναν πολλαπλασιαστή μέγιστου CPC Δικτύου προβολής για ομάδες διαφημίσεων στα πειράματα για καμπάνιες.
Max CPM multiplier
Max CPM bid multiplier
Μπορείτε να καταχωρίσετε έναν πολλαπλασιαστή μέγιστου CPM για ομάδες διαφημίσεων στα πειράματα για καμπάνιες.
Keyword
Keyword text
 
Placement
Website URL
Website
Καταχωρίστε μια τοποθέτηση ή ένα θέμα.
Type
Criterion type
Keyword type
Match type
Location type
Αυτή η στήλη μπορεί να περιέχει διάφορες τιμές, ανάλογα με τη σειρά:
  • Εισαγάγετε έναν τύπο αντιστοίχισης λέξεων-κλειδιών, όπως Broad (Μόνο στις σειρές λέξεων-κλειδιών).
  • Εισαγάγετε Negative, για να υποδείξετε ένα αρνητικό στοιχείο, όπως μια αρνητική λέξη-κλειδί ή μια εξαιρούμενη τοποθεσία (σειρές λέξης-κλειδιού, τοποθέτησης, κοινού, στόχου δυναμικής διαφήμισης, φύλου, ηλικίας ή τοποθεσίας).
  • Εισαγάγετε Campaign negative, για να προσδιορίσετε ένα αρνητικό στοιχείο σε επίπεδο καμπάνιας (σειρές λέξης-κλειδιού, τοποθέτησης, φύλου, ηλικίας ή κοινού).
Bid strategy type
Bidding strategy type
Bidding type
Για σειρές καμπάνιας, καταχωρίστε τον τύπο στρατηγικής προσφοράς. Για καμπάνιες Δικτύου προβολής, μια άλλη επιλογή σε επίπεδο καμπάνιας είναι η επιλογή Manual CPM. Μάθετε περισσότερα
Bid strategy
Bid strategy name
Bidding strategy name
Bidding strategy
Bidding name
Για τις σειρές καμπάνιας όπου χρησιμοποιούνται στρατηγικές προσφοράς χαρτοφυλακίου βάσει λογαριασμού, καταχωρίστε το όνομα της στρατηγικής προσφοράς. Για τυπικές στρατηγικές προσφοράς, αυτή η στήλη θα πρέπει να είναι κενή. Σε στρατηγικές προσφοράς χαρτοφυλακίου γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Για παράδειγμα, αν η κοινόχρηστη βιβλιοθήκη σας στο Google Ads περιλαμβάνει μια στρατηγική προσφοράς με το όνομα "Η δική μου στρατηγική προσφοράς", το Google Ads Editor δεν αναγνωρίζει το στοιχείο "η δική μου στρατηγική προσφοράς" ως την ίδια στρατηγική. Μάθετε περισσότερα

Headline

 

Headline 1
Headline 2

Αυτές οι στήλες χρησιμοποιούνται για τις διευρυμένες διαφημίσεις με κείμενο. Κάθε επικεφαλίδα μπορεί να έχει έως 30 χαρακτήρες. 
Short headline
Long headline
Αυτές οι στήλες χρησιμοποιούνται για τις αποκριτικές διαφημίσεις.

Description line 1
Description
Description 1
Ad text line 1
Desc line 1

 
Description line 2
Description 2
Ad text line 2
Desc line 2
 
Image
Image file name
Business image
 
Ad name  
Display URL
Visible URL
 
Final URL
Final URLs
Καταχωρίστε τελικά URL διαχωρισμένα με κενά. (Σημείωση: Αν ενημερώνετε ένα URL προορισμού σε τελικό URL, εισαγάγετε ένα ζεύγος από αγκύλες [] στη στήλη "Destination URL", οι οποίες θα καταργήσουν το URL προορισμού και εισαγάγετε το νέο τελικό URL στη στήλη "Final URL".)
Final mobile URL
Final mobile URLs
Καταχωρίστε τελικά URL για κινητά, διαχωρισμένα με κενά.
Tracking template
Tracking URL
Καταχωρίστε ένα πρότυπο URL.
Path 1
Path 2
Αυτές οι στήλες χρησιμοποιούνται για τις διευρυμένες διαφημίσεις με κείμενο. Το κείμενο που τοποθετείτε στα πεδία πρέπει να περιγράφει με περισσότερες λεπτομέρειες το προϊόν ή την υπηρεσία που αναφέρεται στη διαφήμιση. Οι διαδρομές είναι προαιρετικές και υποστηρίζουν έως 15 χαρακτήρες η καθεμία.
Custom parameter
Custom parameters

Μορφοποιήστε τις παραμέτρους με τον εξής τρόπο (διαχωρισμένες με κενά): {_param1}=value1 {_param2}=value2 {_param3}=value3

Σημείωση: Υποστηρίζονται έως και οκτώ παράμετροι.

Device preference Εισαγάγετε All ή Mobile στην ίδια σειρά ως σύνδεσμο ιστοτόπου ή διαφήμιση (με κείμενο, με εικόνα, δυναμική διαφήμιση αναζήτησης ή προβολής).
Start date Εισαγάγετε μια ημερομηνία με τη μορφή YYYY-MM-DD σε μια σειρά καμπάνιας ή μια σειρά συνδέσμου ιστότοπου. Μόνο όσον αφορά τις καμπάνιες, η ημερομηνία έναρξης πρέπει να είναι η τρέχουσα ημερομηνία ή κάποια μελλοντική ημερομηνία (όχι κάποια ημερομηνία στο παρελθόν). Η ημερομηνία έναρξης δεν μπορεί να αλλάξει για κάποια καμπάνια που έχει ήδη ξεκινήσει να εκτελείται. Εισαγάγετε κενές αγκύλες [] για να μην καθορίσετε ημερομηνία έναρξης (για συνδέσμους ιστότοπου) ή για να καθορίσετε τη σημερινή ημέρα ως την ημερομηνία έναρξης (για καμπάνιες).
End date Εισαγάγετε μια μελλοντική ημερομηνία με τη μορφή YYYY-MM-DD σε μια σειρά καμπάνιας ή συνδέσμου ιστότοπου ή εισαγάγετε κενές αγκύλες [], για να μην καθορίσετε ημερομηνία λήξης. Η ημερομηνία ολοκλήρωσης για μια καμπάνια ή έναν σύνδεσμο ιστοτόπου πρέπει να είναι ίδια ή μεταγενέστερη της ημερομηνίας έναρξης.
Campaign status Εισαγάγετε Enabled, Paused ή Removed. Μόνο για νέες καμπάνιες, καταχωρίστε μια κατάσταση Scratchpad για να υποδείξετε μια δοκιμαστική καμπάνια.
Ad group status Εισαγάγετε Enabled, Paused ή Removed.

Σε μια καμπάνια που εκτελεί ένα πείραμα, η κατάσταση της ομάδας διαφημίσεων μπορεί επίσης να είναι Control only, Experiment only, Control and experiment ή Experiment and control.
Status Εισαγάγετε Enabled, Paused ή Removed. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη στήλη για να αλλάξετε την κατάσταση λέξεων-κλειδιών, τοποθετήσεων, διαφημίσεων κ.λπ. (Σημειώστε ότι δεν είναι δυνατή η παύση αρνητικών στοιχείων, π.χ. αρνητικών λέξεων-κλειδιών. Η εισαγωγή της κατάστασης Paused για ένα αρνητικό στοιχείο δεν έχει καμία επίδραση.)

Σε μια καμπάνια που εκτελεί ένα πείραμα, μπορείτε να εισαγάγετε τις ακόλουθες τιμές για λέξεις-κλειδιά και διαφημίσεις: Control only, Experiment only, Control and experiment, Experiment and control.
Comment  
Audience
Audience name
Full interest category
Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη στόχευση κοινού
Gender Καταχωρίστε Άνδρας, Γυναίκα ή Άγνωστο. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη στόχευση φύλου
Age Καταχωρίστε ένα από τα ακόλουθα εύρη ηλικιών: 18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65 ή άνω, Άγνωστο. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη στόχευση ηλικίας
Markup languages  
Mobile carriers  
Business name
Company name
 
Address line 1
Address
Address 1
 
Address line 2
Address 2
 
City  
State
Region
Province
State/province
 
Postal code  
Phone number
Phone
Ad phone number
Business phone
 
Country
Country code
Country of phone
Phone country
 
Map icon
Icon
Icon name
 
Source
Extension source
 
Template contents
Display contents
Display ad contents
Contents
 
Sitelink text
Sitelink
Link text (upgraded)
Upgraded link text
Μάθετε πώς μπορείτε να εισαγάγετε συνδέσμους ιστοτόπου
Platform targeting Σε μια σειρά συνδέσμου ιστότοπου, εισαγάγετε Mobile, Desktop ή All. Όλοι οι σύνδεσμοι ιστοτόπου σε μια καμπάνια ή σε μια ομάδα διαφημίσεων πρέπει να έχουν την ίδια στόχευση πλατφόρμας.
Display ad contents
Display contents
Contents
 
Promotion  
Product group  
Product group type  
App ID / Package name Καταχωρίστε το όνομα πακέτου (Android) ή το αναγνωριστικό εφαρμογής (iOS) για τη διαφήμιση εγκατάστασης της εφαρμογής σας για κινητά.
Account ID  
Labels  
Accent color  
Ad formats  
Ad Group  
Ad Group Status  
Ad Group Type  
Ad Name  
Ad rotation  
Ad Schedule  
Ad text idea 1  
Ad text idea 2  
Ad text idea 3  
Ad text idea 4  
Address line 1  
Address line 2  
Advertiser  
Age  
Allow flexible color  
App store  
Association rule  
Audience  
Bid Modifier  
Bid Strategy Name 
Bidding strategy name
Bidding strategy
 
Bid Strategy Type 
Bidding strategy type 
Bidding type
 
 
Budget 
Campaign budget 
Campaign Daily Budget
Daily budget
 
 
Budget period  
Bumper ad  
Business name  
Company name  
Business name filter  
Call reporting  

Call to action

Call to action text

 
Call to action 1  
Call to action 2   
Call to action 3      
Call to action 4      
Call to action 5      
Call to action 6      
Call to action 7      
Call to action 8      
Call to action 9      
Call to action 10      
Call to action 11  
Call to action 12    
Call to action 13    
Call to action 14    
Call to action 15    
Callout text  

Campaign

Campaign name

 
Campaign optimization  

Campaign Priority

Shopping priority

 
Campaign Type  

Channel ID

Channel

YouTube channel ID

 

Channel Name

Channel

YouTube channel name

 
City  
Collapsed header  
Color  
Comment  

Companion banner

Image

Image file name

 
Content  
Content keywords  
Country code  

Country of phone

Country

 
Country of Sale  

Country of Sale

Country

 

Criterion Type

Type

Match type

Keyword type

 
CTA 1 background  
CTA 1 button URL  
CTA 1 mobile URL  
CTA 1 text color  
CTA 2 background  
CTA 2 button URL  
CTA 2 mobile URL  
CTA 2 text color  
CTA 3 background  
CTA 3 button URL  
CTA 3 mobile URL  
CTA 3 text color  
CTA 4 background  
CTA 4 button URL  
CTA 4 mobile URL  
CTA 4 text color  
CTA 5 background  
CTA 5 button URL  
CTA 5 mobile URL  
CTA 5 text color  
CTA 6 background  
CTA 6 button URL  
CTA 6 mobile URL  
CTA 6 text color  
CTA background  
CTA button URL  
CTA text color  
Currency  
Custom parameters  
[Custom parameter]  
Delivery method  
Description  
[Desc]  
Description 1  
[Desc1  
Item 1 description]  
Description 1  
[Description Line 1  
Desc line1  
Ad text line1]  
Description 1 position  
Description 10  
Description 11  
Description 12  
Description 13  
Description 14  
Description 15  
Description 2  
[Desc2  
Item 2 description]  
Description 2  
[Description Line 2  
Desc line2  
Ad text line2]  
Description 2 position  
Description 3  
[Description Line 3  
Desc3  
Item 3 description  
Ad text line3]  
Description 3 position  
Description 4  
Description 4 [desc4, Item 4 description]  
Description 4 [Description Line 4, desc line4, ad text line4]  
Description 4 position  
Description 5  
Description 5 [desc5, Item 5 description]  
Description 5 [Description Line 5, desc line5, ad text line5]  
Description 6  
Description 6 [desc6, Item 6 description]  
Description 7  
Description 7 [desc7, Item 7 description]  
Description 8  
Description 8 [desc8, Item 8 description]  
Description 9  
Description Line 1  
Description Line 1 [description 1, desc line 1]  
Description Line 1 [description1, desc line1, ad text line1, Description, desc]  
Description Line 1 [description1, desc line1, ad text line1]  
Description Line 2  
Description Line 2 [description 2, desc line 2]  
Description Line 2 [description2, desc line2, ad text line2]  
Desktop Bid Modifier  
Desktop Bid Modifier [desktop bid adjustment]  
Destination URL  
Destination URL [dest url, link url]  
Device Preference  
Discount modifier  
Display Ad Contents  
Display Network Custom Bid Type  
Display Network Custom Bid Type [display network bid type]  
Display URL  
Display URL [visible url]  
DSA Language  
DSA page feeds  
DSA targeting source  
DSA Website  
DSA Website [DSA Website Domain, Website Domain]  
Dynamic Ad Target Condition 1  
Dynamic Ad Target Condition 2  
Dynamic Ad Target Condition 3  
Dynamic Ad Target Value 1  
Dynamic Ad Target Value 2  
Dynamic Ad Target Value 3  
End Date  
End Date [campaign end date]  
Enhanced CPC  
Exclusion method  
Feed  
Feed Name  
Feed Name [Feed]  
Final mobile URL  
Final mobile URL [Final mobile URLs, Mobile final URL, Mobile final URLs]  
Final mobile URL 1  
Final mobile URL 1 [Mobile final URL 1, Item 1 final mobile URL]  
Final mobile URL 1 [Mobile final URL 1]  
Final mobile URL 10  
Final mobile URL 10 [Mobile final URL 10]  
Final mobile URL 11  
Final mobile URL 11 [Mobile final URL 11]  
Final mobile URL 12  
Final mobile URL 12 [Mobile final URL 12]  
Final mobile URL 13  
Final mobile URL 13 [Mobile final URL 13]  
Final mobile URL 14  
Final mobile URL 14 [Mobile final URL 14]  
Final mobile URL 15  
Final mobile URL 15 [Mobile final URL 15]  
Final mobile URL 2  
Final mobile URL 2 [Mobile final URL 2, Item 2 final mobile URL]  
Final mobile URL 2 [Mobile final URL 2]  
Final mobile URL 3  
Final mobile URL 3 [Mobile final URL 3, Item 3 final mobile URL]  
Final mobile URL 3 [Mobile final URL 3]  
Final mobile URL 4  
Final mobile URL 4 [Mobile final URL 4, Item 4 final mobile URL]  
Final mobile URL 4 [Mobile final URL 4]  
Final mobile URL 5  
Final mobile URL 5 [Mobile final URL 5, Item 5 final mobile URL]  
Final mobile URL 5 [Mobile final URL 5]  
Final mobile URL 6  
Final mobile URL 6 [Mobile final URL 6, Item 6 final mobile URL]  
Final mobile URL 6 [Mobile final URL 6]  
Final mobile URL 7  
Final mobile URL 7 [Mobile final URL 7, Item 7 final mobile URL]  
Final mobile URL 7 [Mobile final URL 7]  
Final mobile URL 8  
Final mobile URL 8 [Mobile final URL 8, Item 8 final mobile URL]  
Final mobile URL 8 [Mobile final URL 8]  
Final mobile URL 9  
Final mobile URL 9 [Mobile final URL 9]  
Final URL  
Final URL [Final URLs]  
Final URL 1  
Final URL 1 [Item 1 final URL]  
Final URL 10  
Final URL 11  
Final URL 12  
Final URL 13  
Final URL 14  
Final URL 15  
Final URL 2  
Final URL 2 [Item 2 final URL]  
Final URL 3  
Final URL 3 [Item 3 final URL]  
Final URL 4  
Final URL 4 [Item 4 final URL]  
Final URL 5  
Final URL 5 [Item 5 final URL]  
Final URL 6  
Final URL 6 [Item 6 final URL]  
Final URL 7  
Final URL 7 [Item 7 final URL]  
Final URL 8  
Final URL 8 [Item 8 final URL]  
Final URL 9  
Final URL suffix  
Flexible Reach  
Gender  
Gender [Negative gender]  
Header  
Header 1  
Header 1 [Item 1 header]  
Header 2  
Header 2 [Item 2 header]  
Header 3  
Header 3 [Item 3 header]  
Header 4  
Header 4 [Item 4 header]  
Header 5  
Header 5 [Item 5 header]  
Header 6  
Header 6 [Item 6 header]  
Header 7  
Header 7 [Item 7 header]  
Header 8  
Header 8 [Item 8 header]  
Headline  
Headline 1  
Headline 1 position  
Headline 10  
Headline 10 position  
Headline 11  
Headline 11 position  
Headline 12  
Headline 12 position  
Headline 13  
Headline 13 position  
Headline 14  
Headline 14 position  
Headline 15  
Headline 15 position  
Headline 2  
Headline 2 position  
Headline 3  
Headline 3 position  
Headline 4  
Headline 4 position  
Headline 5  
Headline 5 position  
Headline 6  
Headline 6 position  
Headline 7  
Headline 7 position  
Headline 8  
Headline 8 position  
Headline 9  
Headline 9 position  
Headline text color  
Household income  
ID  
ID [Location ID]  
Image  
Image [image file name, business image]  
Image 1  
Image 10  
Image 11  
Image 12  
Image 13  
Image 14  
Image 15  
Image 2  
Image 3  
Image 4  
Image 5  
Image 6  
Image 7  
Image 8  
Image 9  
Image URL  
Image URL [youtube video thumbnail url]  
InApp conversion actions  
InApp conversion actions [InApp conversions]  
Inventory filter  
Inventory type  
Keyword  
Keyword [keyword text]  
Label  
Label [Label name]  
Labels  
Labels [Ad group labels]  
Labels [Campaign labels]  
Landing page  
Landscape image  
Landscape image [image, image file name]  
Landscape logo  
Language  
Languages  
Languages [language, Language targeting]  
Link Text  
Link Text [display text, sitelink, sitelink text]  
Link Text [display text]  
Local Inventory Ads  
Location  
Location category filter  
Location label filter  
Logo  
Logo 1  
Logo 2  
Logo 3  
Logo 4  
Logo 5  
Long headline  
Main color  
Marketing image  
Max CPC  
Max CPM  
Max CPV  
Maximum CPC bid limit  
Merchant Identifier  
Merchant Identifier [Merchant ID, Merchant]  
Mobile app category  
Mobile app category [Mobile category, Category]  
Mobile Bid Modifier  
Mobile Bid Modifier [mobile bid adjustment, Bid Modifier, bid adjustment]  
Monetary discount  
Networks  
Networks [network targeting]  
Occasion  
Orders over amount  
Orders over amount [on orders over]  
Package name  
Parental status  
Parental status [Negative parental status]  
Path 1  
Path 2  
Percent discount  
Phone Number  
Phone Number [business phone, phone]  
Platform Targeting  
Platform Targeting [platform]  
Postal code  
Price 1  
Price 1 [Item 1 price]  
Price 2  
Price 2 [Item 2 price]  
Price 3  
Price 3 [Item 3 price]  
Price 4  
Price 4 [Item 4 price]  
Price 5  
Price 5 [Item 5 price]  
Price 6  
Price 6 [Item 6 price]  
Price 7  
Price 7 [Item 7 price]  
Price 8  
Price 8 [Item 8 price]  
Price prefix  
Price qualifier  
Product Group  
Product Group [Decision Path]  
Product Group Type  
Product Group Type [Partition Type]  
Promotion code  
Promotion end  
Promotion start  
Promotion target  
Promotion text  
Province  
Province [State]  
PV Name  
PV Name [pv, promoted video, promoted video name]  
Radius  
Shopping ad  
Shopping ad [Promotion]  
Short headline  
Smart Shopping ad  
Snippet Values  
Square image  
Start Date  
Start Date [campaign start date]  
Status  
Status [creative status, ad status]  
Status [Keyword Status]  
Subject  
Tablet Bid Modifier  
Tablet Bid Modifier [tablet bid adjustment]  
Target CPA  
Target CPA [CPA Bid, max cpa]  
Target CPM  
Target impression share  
Target ROAS  
Targeting method  
Targeting optimization  
Teaser description  
Thumbnail  
Title 1  
Title 1 color  
Title 2  
Title 2 color  
Title 3  
Title 3 color  
Title 4  
Title 4 color  
Title 5  
Title 5 color  
Title 6  
Title 6 color  
Top Content Bid Modifier  
Top Content Bid Modifier [top content bid adjustment]  
Topic  
Tracking template  
Tracking template [Tracking url]  
Tracking template 1  
Tracking template 10  
Tracking template 11  
Tracking template 12  
Tracking template 13  
Tracking template 14  
Tracking template 15  
Tracking template 2  
Tracking template 3  
Tracking template 4  
Tracking template 5  
Tracking template 6  
Tracking template 7  
Tracking template 8  
Tracking template 9  
TV Screen Bid Modifier  
TV Screen Bid Modifier [tv screen bid adjustment]  
Type  
Unit  
Unit 1  
Unit 1 [Item 1 price unit]  
Unit 2  
Unit 2 [Item 2 price unit]  
Unit 3  
Unit 3 [Item 3 price unit]  
Unit 4  
Unit 4 [Item 4 price unit]  
Unit 5  
Unit 5 [Item 5 price unit]  
Unit 6  
Unit 6 [Item 6 price unit]  
Unit 7  
Unit 7 [Item 7 price unit]  
Unit 8  
Unit 8 [Item 8 price unit]  
Universal app image 1  
Universal app image 10  
Universal app image 11  
Universal app image 12  
Universal app image 13  
Universal app image 14  
Universal app image 15  
Universal app image 16  
Universal app image 17  
Universal app image 18  
Universal app image 19  
Universal app image 2  
Universal app image 20  
Universal app image 3  
Universal app image 4  
Universal app image 5  
Universal app image 6  
Universal app image 7  
Universal app image 8  
Universal app image 9  
Universal app package name  
Universal app store  
Universal app video ID 1  
Universal app video ID 10  
Universal app video ID 11  
Universal app video ID 12  
Universal app video ID 13  
Universal app video ID 14  
Universal app video ID 15  
Universal app video ID 16  
Universal app video ID 17  
Universal app video ID 18  
Universal app video ID 19  
Universal app video ID 2  
Universal app video ID 20  
Universal app video ID 3  
Universal app video ID 4  
Universal app video ID 5  
Universal app video ID 6  
Universal app video ID 7  
Universal app video ID 8  
Universal app video ID 9  
Verification URL  
Video ID  
Video ID [video, youtube video id]  
Video ID 1  
Video ID 1 [video 1, youtube video id 1]  
Video ID 2  
Video ID 2 [video 2, youtube video id 2]  
Video ID 3  
Video ID 3 [video 3, youtube video id 3]  
Video ID 4  
Video ID 4 [video 4, youtube video id 4]  
Video ID 5  
Video ID 5 [video 5, youtube video id 5]  
Video ID 6  
Video ID 6 [video 6, youtube video id 6]  
Video ID 7  
Video ID 7 [video 7, youtube video id 7]  

 

Οι ακόλουθες στήλες μόνο για ανάγνωση εμφανίζονται στα αρχεία εξαγωγής CSV. Αν τις συμπεριλάβετε σε ένα αρχείο εισαγωγής CSV, το Google Ads Editor θα τις αγνοήσει:
  • First page CPC
  • Top of page CPC
  • Quality Score
  • Suggested changes
  • Approval status
  • Image size
  • Όλες τις στήλες στατιστικών στοιχείων απόδοσης, π.χ. εμφανίσεων, κλικ και CTR

Αν κάποιες από τις ακόλουθες τιμές εμφανίζονται στις στήλες "Status", το Google Ads Editor τις αντιμετωπίζει ως συνώνυμα για την τιμή Enabled: Active, Inactive, Disapproved, Normal, Pending, Ended.

Χρήση εισαγωγών CSV για την πραγματοποίηση αλλαγών 

Για κάθε σειρά που εισάγεται, το Google Ads Editor αποφασίζει αυτόματα αν θα επεξεργαστεί ένα υπάρχον στοιχείο ή αν θα δημιουργήσει ένα νέο. Η απόφαση βασίζεται στο σύνολο των στηλών που ενδείκνυνται περισσότερο για τη διάκριση στοιχείων. Για παράδειγμα, οι λέξεις-κλειδιά διακρίνονται ανάλογα με την καμπάνια, την ομάδα διαφημίσεων, το κείμενο λέξης-κλειδιού και τον τύπο αντιστοίχισης. Αν ένα στοιχείο υπάρχει με τις ίδιες τιμές σε αυτές τις στήλες, τότε η σειρά που εισήχθη αντιμετωπίζεται ως αλλαγή.

Μπορείτε να επιλέξετε ποιες στήλες θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό ενός υπάρχοντος στοιχείου. Στις ρυθμίσεις ή τις προτιμήσεις εφαρμογής, μπορείτε να επιλέξετε τη "Συμπερίληψη αρχικών στηλών σε εξαγωγές CSV/ZIP". Όταν εξαγάγετε ένα αρχείο CSV με αυτήν τη ρύθμιση, θα δείτε μια στήλη με το όνομα #Original, η οποία διατηρεί την υπάρχουσα τιμή ενός πεδίου. Στο μεταξύ, η στήλη χωρίς το επίθημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εφαρμογή νέων τιμών για επεξεργασία. Η στήλη #Original και οι τιμές της θα διατηρηθούν ως προηγούμενη έκδοση.

Όταν είναι ενεργοποιημένες, οι εξαγωγές CSV δημιουργούν αυτόματα στήλες #Original που συμπληρώνονται με τις αρχικές τιμές οι οποίες συγχρονίστηκαν για τελευταία φορά από τον λογαριασμό σας στο Google Ads. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να καθορίσουν μια στήλη #Original για οποιοδήποτε χαρακτηριστικό ενός στοιχείου. Σε κάθε περίπτωση, οι τιμές #Original θα χρησιμοποιηθούν για να καθοριστεί αν ένα υπάρχον στοιχείο στον λογαριασμό αντιστοιχεί στη σειρά που εισήχθη.

Αν δεν βρεθεί ένα υπάρχον στοιχείο, το συγκεκριμένο στοιχείο θα δημιουργηθεί. (Σημείωση: Θα έχετε την ευκαιρία να ελέγξετε τυχόν αλλαγές πριν τη δημοσίευσή τους). Αν δεν υπάρχουν στήλες #Original, το Google Ads Editor θα εξακολουθήσει να εισαγάγει αρχεία CSV όπως προηγουμένως.

Παράδειγμα

Μια διαφημιζόμενη έχει πολλές καμπάνιες που αφορούν σε εξοπλισμό για τρέξιμο. Θέλει να αλλάξει τη διατύπωση στις επικεφαλίδες διαφημίσεων με κείμενο από "αθλητικά παπούτσια" σε "παπούτσια για τρέξιμο", χωρίς να χαθούν οι μετρήσεις ιστορικού για τις διαφημίσεις. Αν απλώς εισαγάγει τις σειρές με τις νέες επικεφαλίδες, θα δημιουργηθεί ένα νέο σύνολο διαφημίσεων. Αντί για αυτό, μπορεί να εξαγάγει τις υπάρχουσες διαφημίσεις, να δημιουργήσει μια νέα στήλη με το όνομα "Headline#Original", στην οποία χρησιμοποιεί τις υπάρχουσες επικεφαλίδες, και να συντάξει νέες επικεφαλίδες στη στήλη "Headline". Αυτές οι δύο στήλες μπορεί να έχουν περίπου την εξής μορφή:

Headline#Original Headline
Αθλητικά παπούτσια
Αθλητικά παπούτσια μεγάλων αποστάσεων
Παιδικά αθλητικά παπούτσια
Παπούτσια για τρέξιμο
Παπούτσια για τρέξιμο μεγάλων αποστάσεων
Παιδικά παπούτσια για τρέξιμο
 


Αν υποθέσουμε ότι δεν υπάρχουν αλλαγές στις υπόλοιπες στήλες, τότε η επεξεργασία των τριών υπαρχουσών διαφημίσεων στη στήλη "Headline#Original" θα γίνει με νέες επικεφαλίδες στη στήλη "Headline". Στο μεταξύ, για τους τύπους διαφημίσεων που υποστηρίζουν το ιστορικό εκδόσεων, μπορείτε να δείτε την απόδοση των διαφημίσεών σας στη στήλη "Headline#Original".

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας