Коригиране или сортиране на изгледа с данни

Сортиране на редовете в изгледа с данни

За да сортирате редовете в изгледа с данни, кликнете върху заглавката на съответната графа. За да сортирате ключовите си думи по тип на съвпадението например, кликнете върху Тип. За обратна подредба на редовете кликнете отново върху заглавката на графата. За да възстановите първоначалната подредба на редовете, кликнете трети път.

Коригиране на ширината на графите

За да коригирате ширината на дадена колона спрямо съдържанието й, кликнете веднъж с десния бутон на мишката или два пъти върху заглавката на графата и изберете Автоматично оразмеряване на графата. За да оразмерите автоматично всички графи едновременно, кликнете върху инструмента за избор на графи и изберете Автоматично оразмеряване на всички графи.

Фиксиране на графи

Може да замразите определени графи вляво, така че да останат на място, докато превъртате хоризонтално. Това улеснява проследяването на елементите, които искате да видите, особено ако таблицата Ви стане много широка и включва различни графи със статистически данни. За да фиксирате графи, кликнете с десния клавиш на мишката върху заглавката на графата, която искате да фиксирате, и изберете Фиксиране на графи.

Добавяне или премахване на графи

  1. Кликнете с десния бутон на мишката върху която и да е заглавка на графа, за да видите списък с всички налични графи за изгледа Ви с данни.
  2. Поставете отметка до заглавията на графите, които искате да добавите, или я махнете до онези, които искате да премахнете.

Освобождаване на повече място в изгледа с данни

Следват няколко начина за освобождаване на повече място в изгледа с данни:

  • Скриване на дървовидната структура на профила: Свийте дървовидния изглед чрез двукратно кликване върху лентата, която го разделя от изгледа с данни. За да го разгънете, кликнете двукратно върху разделителя от страната на изгледа с данни. Можете също така да кликнете върху разделителя и да го преместите с мишката, за да промените ширината на дървовидния изглед.
  • Скриване на описанията на съобщенията за грешки: Кликнете върху стрелката, която се показва в ъгъла на панела със съобщенията за грешки. За да го разгънете, кликнете отново върху стрелката.
  • Скриване на панелите за изтеглени/предложени промени: Когато изтегляте последните промени или импортирате споделен файл, в горната част на екрана се показва панел с инструкции за преглеждане на промените. Можете да затворите този панел, за да разширите изгледа с данни.
  • Скриване на графи: Можете да скривате конкретни графи чрез инструмента за избор на графи, разположен в края на реда със заглавките на графите.

Преглед на броя редове в лентата на състоянието

Лентата на състоянието, разположена под панела за редактиране, показва броя редове, които сте избрали от общия брой. Ако например сте избрали 50 от общо 100 ключови думи в изгледа с данни, в лентата на състоянието се показва Избрани ключови думи: 50 от 100.

Коригиране на големината на текста

Използвайте контролата за промяна на мащаба в долния десен ъгъл на екрана на Google Ads Редактор, за да увеличите или свиете текста в изгледа с данни. Настройката по подразбиране е 100%, но можете да изберете други стойности от падащото меню.

Преглед на броя ключови думи

За да видите броя на ключовите си думи, добавете графата Брой ключови думи в изгледа с данни. Може да се наложи да превъртите хоризонтално, за да я видите.

Можете да видите и дължината на текста на ключовите думи в единици за ширина в графата Ширина на полето за ключови думи. (Забележка: тази графа е скрита по подразбиране.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си