Prepojenie s platobným profilom – typy a povolenie

Ak máte účet správcu a jeden z vašich klientskych účtov požiada o mesačnú fakturáciu, musíte svoj účet správcu prepojiť s platobným profilom. Prepojenie účtu správcu s platobným profilom umožňuje vykonávať určité fakturačné a platobné úkony. Zabraňuje tiež neoprávneným zmenám fakturácie v účte.

Pozrite si zoznam platobných profilov prepojených s vaším účtom správcu.

Poznámka: Ak si chcete pozrieť zoznam platobných profilov, musíte mať k účtu správcu minimálne prístup iba na čítanie.
 1. Prihláste sa do účtu správcu Google Ads.
 2. Ak si chcete pozrieť zoznam platobných profilov prepojených s vaším účtom správcu, kliknite na ikonu kľúča Google Ads | tools [Icon] a zvoľte Platobný profil.

Výberom platobného profilu v tabuľke si zobrazíte kartu s informáciami daného platobného profilu, ako aj zoznam všetkých účtov správcu, ktoré sú s ním prepojené. Ak si chcete pozrieť zoznam účtov správcu prepojených s daným platobným profilom, váš účet správcu musí mať konkrétny typ prístupu s označením povolenie na správu prepojení.

Typy prepojení účtov správcu a platobných profilov

Prepojenia s platobnými profilmi môžu byť spravované Googlom alebo používateľmi. Pokiaľ ide o prepojenia, ktoré spravuje Google (s označením Spravované Googlom), fakturáciu pre účty Google Ads pod daným účtom správcu môžu nastaviť len špecialisti Podpory Google. V prípade prepojení spravovaných používateľmi môžu fakturáciu nastaviť používatelia s prístupom pre správcu, štandardným prístupom alebo prístupom iba na fakturáciu k účtu správcu prepojeného s daným platobným profilom.

Typ prepojenia určuje Google na základe štruktúry vášho účtu, vášho právneho vzťahu s Googlom alebo vašej geografickej polohy.

Povolené akcie pri rôznych typoch prepojení

Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad akcií, ktoré môžu v účtoch správcu Google Ads uskutočňovať používatelia s prístupom pre správcu, štandardným prístupom alebo prístupom iba na fakturáciu podľa toho, či sú účty prepojené s platobným profilom a aký typ prepojenia majú:

Akcia Bez prepojenia s platobným profilom Prepojenie spravované Googlom Prepojenie spravované používateľom
Zobrazenie nastavenia fakturácie
Zobrazenie rozpočtu
Zobrazenie všetkých platobných profilov prepojených s účtami správcu v rámci hierarchie
Zobrazenie všetkých nastavení fakturácie a rozpočtov v rámci hierarchie
Zobrazenie faktúr v rámci hierarchie *
Vytvorenie alebo úprava rozpočtu účtu  
Zmena platobného profilu, ktorý vykonáva úhrady za účet Google Ads    
Zmena nastavenia fakturácie účtu Google Ads    
Nastavenie fakturácie vrátane konsolidovanej fakturácie    

* Ak prepojenie existovalo v minulosti, no bolo neskôr odstránené, nastavenia fakturácie, ktoré boli vytvorené v čase prepojenia, budú viditeľné aj po odstránení prepojenia.

Povolenie na správu prepojení

Povolenie na správu prepojení možno v každom platobnom profile udeliť len jednému účtu správcu, no jeden účet správcu môže mať povolenie na správu prepojení pre viacero profilov. Toto povolenie (spoznáte ho podľa hodnoty Áno v stĺpci Povolenie na správu prepojení v tabuľke platobného profilu) poskytuje väčšiu viditeľnosť a používateľom účtu správcu Google Ads umožňuje samostatne spravovať prepojenia s platobnými profilmi. Správcovia daného účtu správcu Google Ads môžu vykonávať nasledujúce akcie súvisiace s platobnými profilom:

 • zobraziť si všetky účty správcu (v rámci hierarchie alebo mimo nej) prepojené s daným platobným profilom;
 • prepojiť ľubovoľný účet správcu (v rámci hierarchie alebo mimo nej) s daným platobným profilom;
 • odpojiť ľubovoľný účet správcu od platobného profilu, ak daný platobný profil nepoužíva žiaden účet Google Ads.

Keď správca účtu správcu s povolením na správu prepojení pozve iný účet správcu, aby sa prepojil s daným platobným profilom, prepojenie sa aktivuje, len ak ho správca pozvaného účtu správcu prijme do 30 dní. Ak je používateľ účtu správcu s povolením na správu prepojení zároveň správcom pozvaného účtu správcu, prepojenie sa schváli a aktivuje automaticky.

Poznámka: O povolenie na správu prepojení môžete požiadať cez kontaktný formulár. Vyberte možnosť „Prepojenie účtu správcu s platobným profilom alebo aktivácia povolenia na správu prepojení“ a vyplňte požadované podrobnosti.

Ktorý účet správcu by mal mať povolenie na správu prepojení?

Poznámka: Tieto pokyny sú všeobecné, ale v prípade potreby môžete udeliť povolenie na správu prepojení ktorémukoľvek účtu správcu.

Povolenie na správu prepojení možno v každom platobnom profile udeliť len jednému účtu správcu. Zohľadnite nasledujúce všeobecné pokyny:

 • Vyberte účet správcu najvyššej úrovne, ktorý je prepojený s daným platobným profilom.
 • Ak je s profilom prepojených viacero účtov správcu na rovnakej úrovni, vyberte účet správcu s najvyšším počtom podradených účtov, za ktoré tento profil vykonáva úhrady.
 • Ak je štruktúra vášho účtu správcu usporiadaná podľa krajiny a za podradené účty vykonávajú úhrady rôzne dcérske spoločnosti v jednotlivých krajinách, môžete zvážiť udelenie povolenia na správu prepojení účtu správcu pre konkrétnu krajinu pre súvisiaci platobný profil „založený na krajine“.

Automatické udelenie povolenia na správu prepojení pre účet správcu

Ak chcete zistiť, či bolo vášmu účtu správcu udelené povolenie na správu prepojení, najprv sa prihláste do svojho účtu správcu. V účte správcu skontrolujte v tabuľke platobného profilu stĺpec Povolenie na správu prepojení. Ak v ňom uvidíte hodnotu Áno so štítkom Udelené automaticky, vášmu účtu správcu bolo automaticky udelené povolenie na správu prepojení a môže spravovať platobný profil. Google udeľuje povolenia na správu prepojení na základe nasledujúcich kritérií:

 • Platobný profil je prepojený iba s vaším účtom správcu alebo účtom správcu v rámci rovnakej hierarchie.
 • Všetky účty, za ktoré sa platí pomocou platobného profilu uvedeného vyššie, spravuje len váš účet správcu alebo účet správcu v rámci rovnakej hierarchie.

Ak chcete zmeniť účet správcu, ktorý má povolenie spravovať váš platobný profil, požiadajte o pomoc náš tím podpory.

Prepojenie alebo odpojenie účtu správcu a platobného profilu

Prepojenie účtu správcu s platobným profilom

 1. Prihláste sa ako správca do účtu správcu Google Ads s povolením na správu prepojení.
 2. Kliknite na ikonu kľúča a v sekcii Fakturácia vyberte Platobné profily.
 3. Kliknite na platobný profil, pre ktorý má váš účet správcu povolenie na správu prepojení (spoznáte ho podľa hodnoty Áno v stĺpci Povolenie na správu prepojení v tabuľke platobného profilu).
 4. Kliknite na tlačidlo , zadajte desaťmiestne číslo účtu správcu, ktorý chcete prepojiť, a kliknite na Poslať pozvánku.
  • Z bezpečnostných dôvodov musí mať správca, ktorý pozvánku posiela, aspoň prístup iba na čítanie k pozvanému účtu správcu alebo jeho nadradenému účtu správcu.
  • Ak je správca, ktorý pozvánku posiela, zároveň správcom pozvaného účtu správcu, prepojenie sa schváli a aktivuje automaticky.
  • Ak má správca, ktorý poslal pozvánku, prístup k pozvanému účtu správcu, ale nie je jeho správcom, správca pozvaného účtu správcu musí do 30 dní aktivovať prepojenie prijatím pozvánky na prepojenie v tabuľke platobného profilu.

Odpojenie účtu správcu od platobného profilu

 1. Prihláste sa ako správca do účtu správcu Google Ads s povolením na správu prepojení.
 2. Kliknite na ikonu kľúča a v sekcii Fakturácia vyberte Platobné profily.
 3. Kliknite na platobný profil, pre ktorý má váš účet správcu povolenie na správu prepojení (spoznáte ho podľa hodnoty Áno v stĺpci Povolenie na správu prepojení v tabuľke platobného profilu).
 4. V riadku účtu správcu, ktorý chcete odpojiť, kliknite na Odstrániť.
  • Môžete odstrániť iba účet správcu, ktorý obsahuje nula účtov používajúcich platobný profil.

Prepojenie alebo odpojenie platobného profilu a účtu správcu Google Ads

Keď je to možné, odporúčame, aby ste sa prihlásili do účtu správcu Google Ads a skontrolovali, či pre platobný profil, ktorý vás zaujíma, už existuje účet správcu Google Ads s povolením na správu prepojení.

Prepojenie platobného profilu s účtom správcu Google Ads a aktivácia povolenia na správu prepojení

Ak je už s daným platobným profilom prepojený účet správcu s povolením na správu prepojení, správcovia daného účtu správcu budú mať povolenie na prepojenie iných účtov správcu s daným platobným profilom. Ak povolenie na správu prepojení nemá žiaden účet správcu, prepojenie platobného profilu s účtom správcu budete musieť povoliť špecialistovi Podpory Google. V tom prípade tiež máte možnosť požiadať o povolenie na správu prepojení pre prepojený účet správcu.

Ak chcete Googlu povoliť, aby prepojil platobný profil s účtom správcu alebo udelil povolenie na správu prepojení, primárny kontakt uvedený v platobnom profile alebo niekto, kto používa e‑mailovú adresu s názvom domény vašej firmy (napríklad pouzivatelskemeno@firemnadomena.sk), musí príslušnému špecialistovi Podpory Google poslať e‑mail v nasledujúcom znení:

Túto správu považujte za potvrdenie umožňujúce prepojenie účtu správcu xxx-xxx-xxxx s platobným profilom [vložte názov A identifikátor platobného profilu] {VOLITEĽNÉ: s povolením na správu prepojení}.

Typ prepojenia určí Google na základe štruktúry vášho účtu, vášho právneho vzťahu s Googlom alebo vašej geografickej polohy.

Odpojenie platobného profilu od účtu správcu Google Ads

Správcovia účtu správcu môžu platobný profil odpojiť sami, ak sú splnené tieto dve podmienky:

 • účet správcu má povolenie na správu prepojení pre daný platobný profil a
 • tento platobný profil nepoužíva žiaden účet Google.

Špecialistovi Podpory Google budete musieť povoliť odpojenie platobného profilu od účtu správcu Google Ads v nasledujúcich prípadoch:

 • Pre daný platobný profil neexistuje žiaden účet správcu s povolením na správu prepojení.
 • Platobný profil používajú účty Google Ads.

Ak chcete Googlu povoliť, aby odpojil platobný profil od účtu správcu, primárny kontakt uvedený v platobnom profile alebo niekto, kto používa e‑mailovú adresu s názvom domény vašej firmy (napríklad pouzivatelskemeno@firemnadomena.sk), musí príslušnému špecialistovi Podpory Google poslať e‑mail v nasledujúcom znení:

Túto správu považujte za potvrdenie umožňujúce odpojenie účtu správcu xxx-xxx-xxxx od platobného profilu [vložte názov A identifikátor platobného profilu]. Chápem, že všetky účty Google Ads, za ktoré vykonáva úhrady tento platobný profil, prestanú zobrazovať reklamy.

Nezabúdajte, že po odpojení platobného profilu prestane účet Google Ads zobrazovať reklamy, pretože jeho nastavenia fakturácie používajúce tento platobný profil budú deaktivované. Ak chcete, aby tieto účty Google Ads ďalej zobrazovali reklamy, musíte vytvoriť nové nastavenie fakturácie. Používatelia odpojeného účtu správcu si budú môcť naďalej prezerať všetky faktúry, no už nebude možné cez tento platobný profil spravovať nastavenia fakturácie.

Zmena účtu správcu s povolením na správu prepojení

Ak chcete Googlu povoliť, aby zmenil účet správcu s povolením na správu prepojení pre platobný profil, primárny kontakt uvedený v platobnom profile alebo niekto, kto používa e‑mailovú adresu s názvom domény vašej firmy (napríklad pouzivatelskemeno@firemnadomena.sk), musí príslušnému špecialistovi Podpory Google poslať e‑mail v nasledujúcom znení:
Túto správu považujte za potvrdenie umožňujúce odstránenie povolenia na správu prepojení z účtu správcu xxx-xxx-xxxx a udelenie tohto povolenia pre platobný profil [vložte názov A identifikátor platobného profilu] účtu správcu xxx-xxx-xxxx.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory