Informacje o typach połączeń z profilem płatności i uprawnieniach do nich

Jeśli masz konto menedżera, a jedno z Twoich kont klienta jest objęte fakturowaniem miesięcznym, musisz połączyć swoje konto menedżera z profilem płatności. Połączenie konta menedżera z profilem płatności umożliwia wykonywanie określonych działań związanych z rozliczeniami i płatnościami. Zapobiega też wszelkim nieupoważnionym zmianom w płatnościach na koncie.

Zobacz listę profili płatności połączonych z Twoim kontem menedżera

Uwaga: aby zobaczyć listę profili płatności, musisz mieć dostęp do konta menedżera z uprawnieniami co najmniej tylko do odczytu.
 1. Zaloguj się na konto menedżera Google Ads.
 2. Kliknij kolejno ikonę narzędzia Google Ads | tools [Icon]Profil płatności, by wyświetlić listę profili płatności połączonych z Twoim kontem menedżera.

Wybierz w tabeli odpowiedni profil płatności, by wyświetlić jego kartę informacyjną oraz listę wszystkich połączonych z nim kont menedżera. Aby wyświetlić listę kont menedżera połączonych z tym profilem płatności, Twoje konto menedżera musi mieć określony typ dostępu o nazwie „Uprawnienia do zarządzania połączeniami”.

Typy połączeń między kontami menedżera a profilami płatności

Połączenia z profilami płatności mogą być zarządzane przez Google lub przez użytkowników. W przypadku połączeń zarządzanych przez Google (oznaczonych „Zarządzany przez Google”) tylko specjaliści z zespołu pomocy Google mogą konfigurować płatności na kontach Google Ads podrzędnych wobec konta menedżera. Połączenia zarządzane przez użytkowników umożliwiają konfigurowanie płatności użytkownikom z dostępem administracyjnym, użytkownikom z dostępem standardowym i użytkownikom z dostępem tylko do informacji rozliczeniowych do konta menedżera połączonego z profilem płatności.

Google określa typ połączenia na podstawie struktury Twojego konta, Twoich umów prawnych z Google lub Twojej lokalizacji geograficznej.

Działania dozwolone w przypadku różnych typów połączeń

W tabeli poniżej podano działania możliwe do wykonywania na kontach menedżera Google Ads z dostępem na poziomie administracyjnym, standardowym i dostępem tylko do informacji rozliczeniowych w zależności od tego, czy konta te mają połączenie z profilem płatności, i od typu połączenia:

Działanie Brak połączenia z profilem płatności Połączenie zarządzane przez Google Połączenie zarządzane przez użytkownika
Wyświetlanie konfiguracji płatności lub faktur
Wyświetlanie budżetu
Wyświetlanie wszystkich profili płatności połączonych z kontami menedżera w obrębie hierarchii
Wyświetlanie wszystkich budżetów i konfiguracji płatności w obrębie hierarchii
Wyświetlanie faktur w obrębie hierarchii *
Tworzenie i edytowanie budżetu konta  
Zmiana profilu płatności, który płaci za konto Google Ads    
Zmiana konfiguracji faktur na koncie Google Ads    
Konfigurowanie płatności i faktur, w tym płatności skonsolidowanych    

Jeśli połączenie istniało w przeszłości, ale zostało później usunięte, wszystkie konfiguracje płatności utworzone w czasie występowania połączenia nadal będą widoczne po jego usunięciu.

Uprawnienia do zarządzania połączeniami

Uprawnienia do zarządzania połączeniami można przyznać tylko jednemu kontu menedżera na każdy profil płatności, ale jedno konto menedżera może mieć uprawnienia do zarządzania połączeniami w przypadku więcej niż jednego profilu. Uprawnienia te (w kolumnie „Uprawnienia do zarządzania połączeniami” w tabeli profili płatności znajduje się „Tak”) zapewniają pełniejszy ogląd sytuacji i umożliwiają użytkownikom konta menedżera Google Ads samodzielne zarządzanie połączeniami z profilami płatności. Administratorzy tego konta menedżera Google Ads mogą wykonywać te działania związane z profilem płatności:

 • wyświetlanie wszystkich kont menedżera (w obrębie hierarchii lub poza nią) połączonych z profilem płatności;
 • łączenie dowolnego konta menedżera (w obrębie hierarchii lub poza nią) z profilem płatności;
 • odłączanie dowolnego konta menedżera od profilu płatności, jeśli z tego profilu nie korzysta żadne konto Google Ads.

Gdy administrator konta menedżera z uprawnieniami do zarządzania połączeniami zaprosi inne konto menedżera do połączenia z profilem płatności, administrator zaproszonego konta menedżera musi zaakceptować połączenie w ciągu 30 dni, by stało się ono aktywne. Jeśli użytkownik konta menedżera z uprawnieniami do zarządzania połączeniami jest też administratorem zaproszonego konta menedżera, połączenie zostanie automatycznie zatwierdzone i stanie się aktywne.

Uwaga: możesz poprosić o uprawnienia do zarządzania połączeniami, korzystając z formularza kontaktowego. Aby to zrobić, wybierz „Połączenie konta menedżera z profilem płatności lub włączenie uprawnień do zarządzania połączeniami” i podaj wymagane informacje.

Które konto menedżera powinno mieć uprawnienia do zarządzania połączeniami?

Uwaga: to są ogólne wskazówki, ale w razie potrzeby możesz nadać uprawnienia do zarządzania połączeniami dowolnym kontom menedżera.

Uprawnienia do zarządzania połączeniami można przyznać tylko jednemu kontu menedżera na każdy profil płatności. Weź pod uwagę te ogólne wskazówki:

 • Wybierz konto menedżera pierwsze na liście kont połączonych z tym profilem płatności.
 • Jeśli z profilem jest połączonych więcej niż jedno konto menedżera, wybierz konto menedżera z największą liczbą kont podrzędnych opłacanych przez ten profil.
 • Jeśli struktura Twojego konta menedżera jest podzielona według kraju, a konta podrzędne otrzymują płatności od różnych podmiotów zależnych w poszczególnych krajach, możesz rozważyć przyznanie uprawnień do zarządzania połączeniami kontu menedżera dla powiązanego profilu płatności zgodnie z krajem.

Automatyczne przyznawanie uprawnień do zarządzania połączeniami na koncie menedżera

Aby sprawdzić, czy Twoje konto menedżera ma uprawnienia do zarządzania połączeniami, najpierw się na nie zaloguj. Sprawdź kolumnę „Uprawnienia do zarządzania połączeniami” w tabeli profilu płatności na koncie menedżera. Jeśli zobaczysz w niej pozycję „Tak” z etykietą „Przyznane automatycznie”, Twoje konto menedżera automatycznie otrzymało uprawnienia do zarządzania połączeniami i może zarządzać profilem płatności. Google przyznaje uprawnienia do zarządzania połączeniami na podstawie tych kryteriów:

 • Profil płatności jest połączony tylko z Twoim kontem menedżera lub kontem menedżera w tej samej hierarchii.
 • Wszystkimi kontami opłacanymi ze wskazanego wyżej profilu płatności zarządza tylko Twoje konto menedżera lub dowolne konto menedżera w tej samej hierarchii.

Jeśli chcesz zmienić konto menedżera, które ma uprawnienia do zarządzania Twoim profilem płatności, skontaktuj się z naszym zespołem pomocy.

Łączenie konta menedżera z profilem płatności i odłączanie go od tego profilu

Łączenie konta menedżera z profilem płatności

 1. Zaloguj się jako administrator na konto menedżera Google Ads z uprawnieniami do zarządzania połączeniami.
 2. Kliknij ikonę Narzędzia , a następnie w sekcji „Płatności” wybierz Profile płatności.
 3. Kliknij profil płatności, w przypadku którego Twoje konto menedżera ma uprawnienia do zarządzania połączeniami (oznaczony etykietą „Tak” w kolumnie „Uprawnienia do zarządzania połączeniami” w tabeli profili płatności).
 4. Kliknij przycisk , wpisz 10-cyfrowy identyfikator konta menedżera, które chcesz połączyć, i kliknij Wyślij zaproszenie.
  • Ze względów bezpieczeństwa administrator, który wysyła zaproszenie, musi mieć dostęp do zapraszanego konta menedżera lub jego nadrzędnego konta menedżera na poziomie co najmniej tylko do odczytu.
  • Jeśli administrator, który wysyła zaproszenie, jest też administratorem konta zapraszanego konta menedżera, połączenie zostanie automatycznie zatwierdzone i stanie się aktywne.
  • Jeśli użytkownik, który wysyła zaproszenie, ma dostęp do zapraszanego konta menedżera, ale nie jest jego administratorem, administrator zapraszanego konta menedżera musi otworzyć tabelę profilu płatności i zaakceptować zaproszenie w ciągu 30 dni, aby aktywować połączenie.

Odłączanie konta menedżera od profilu płatności

 1. Zaloguj się jako administrator na konto menedżera Google Ads z uprawnieniami do zarządzania połączeniami.
 2. Kliknij ikonę Narzędzia , a następnie w sekcji „Płatności” wybierz Profile płatności.
 3. Kliknij profil płatności, w przypadku którego Twoje konto menedżera ma uprawnienia do zarządzania połączeniami (oznaczony etykietą „Tak” w kolumnie „Uprawnienia do zarządzania połączeniami” w tabeli profili płatności).
 4. Kliknij Usuń w wierszu konta menedżera, które chcesz odłączyć.
  • Możesz usunąć tylko konto menedżera, które ma 0 kont korzystających z profilu płatności.

Łączenie profilu płatności z kontem menedżera Google Ads i jego odłączanie

W miarę możliwości zaloguj się na konto menedżera Google Ads, by sprawdzić, czy w przypadku interesującego Cię profilu płatności istnieje już konto menedżera Google Ads z uprawnieniami do zarządzania połączeniami.

Łączenie profilu płatności z kontem menedżera Google Ads i uzyskiwanie uprawnień do zarządzania połączeniami

Jeśli z profilem płatności jest już połączone konto menedżera mające uprawnienia do zarządzania połączeniami, administratorzy tego konta będą mogli łączyć z tym profilem inne konta menedżera. Jeśli żadne konto menedżera nie ma uprawnień do zarządzania połączeniami, musisz upoważnić specjalistę z zespołu pomocy Google do połączenia profilu płatności z kontem menedżera. W takim przypadku masz też możliwość wysłania prośby o przyznanie uprawnień do zarządzania połączeniami na połączonym koncie menedżera.

Aby upoważnić Google do połączenia profilu płatności z kontem menedżera lub przyznania uprawnień do zarządzania połączeniami, główna osoba kontaktowa wskazana w profilu płatności lub użytkownik korzystający z adresu e-mail z nazwą domeny Twojej firmy (np. „nazwa.użytkownika@domena-firmy.pl”) musi wysłać do odpowiedniego specjalisty z zespołu pomocy Google e-maila o takiej treści:

Proszę potraktować tego e-maila jako upoważnienie do połączenia konta menedżera xxx-xxx-xxxx z profilem płatności [wstaw nazwę ORAZ identyfikator profilu płatności] {OPCJONALNIE: „z uprawnieniami do zarządzania połączeniami”}.

Google określi typ połączenia na podstawie struktury Twojego konta, Twoich umów prawnych z Google lub Twojej lokalizacji geograficznej.

Odłączanie profilu płatności od konta menedżera Google Ads

Administratorzy konta menedżera mogą samodzielnie odłączać profile płatności, jeśli są spełnione oba te warunki:

 • konto menedżera ma w przypadku profilu płatności uprawnienia do zarządzania połączeniami,
 • żadne konto Google Ads nie korzysta z tego profilu płatności.

W tych przypadkach musisz upoważnić specjalistę z zespołu pomocy Google do odłączenia profilu płatności od konta menedżera Google Ads:

 • z profilem płatności nie jest połączone żadne konto menedżera mające uprawnienia do zarządzania połączeniami,
 • istnieją konta Google Ads korzystające z tego profilu płatności.

Aby upoważnić Google do odłączenia profilu płatności od konta menedżera, główna osoba kontaktowa wskazana w profilu płatności lub użytkownik korzystający z adresu e-mail z nazwą domeny Twojej firmy (np. „nazwa.użytkownika@domena-firmy.pl”) musi wysłać do odpowiedniego specjalisty z zespołu pomocy Google e-maila o takiej treści:

Proszę potraktować tego e-maila jako upoważnienie do odłączenia konta menedżera xxx-xxx-xxxx od profilu płatności [wstaw nazwę ORAZ identyfikator profilu płatności]. Rozumiem, że wszystkie konta Google Ads opłacane z tego profilu płatności przestaną wyświetlać reklamy.

Pamiętaj, że po odłączeniu profilu płatności konto Google Ads przestanie wyświetlać reklamy, ponieważ jego konfiguracje płatności korzystające z tego profilu zostaną wyłączone. Aby te konta Google Ads nadal wyświetlały reklamy, potrzebujesz nowej konfiguracji płatności. Użytkownicy odłączonego konta menedżera nadal będą mogli wyświetlać wszystkie faktury, ale nie będą już mieć możliwości zarządzania konfiguracjami faktur za pomocą tego profilu płatności.

Zmiana konta menedżera z uprawnieniami do zarządzania połączeniami

Aby upoważnić Google do zmiany połączonego z profilem płatności konta menedżera mającego uprawnienia do zarządzania połączeniami, główna osoba kontaktowa wskazana w profilu płatności lub użytkownik korzystający z adresu e-mail z nazwą domeny Twojej firmy (np. „nazwa.użytkownika@domena-firmy.pl”) musi wysłać do odpowiedniego specjalisty z zespołu pomocy Google e-maila o takiej treści:
Proszę potraktować tego e-maila jako upoważnienie do odebrania uprawnień do zarządzania połączeniami kontu menedżera xxx-xxx-xxxx i przyznania ich kontu menedżera xxx-xxx-xxxx połączonemu z profilem płatności [wstaw nazwę ORAZ identyfikator profilu płatności].
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem