Всичко за типовете връзки и разрешението в потребителския профил за плащания

Ако имате профил на мениджър и един от клиентските Ви профили кандидатства за месечно фактуриране, необходимо е да свържете профила си на мениджър с потребителски профил за плащания. Свързването на профила Ви на мениджър с потребителски профил за плащания Ви дава възможност да извършвате определени действия за таксуване и плащане. По този начин се предотвратяват и неупълномощени промени в таксуването в профила Ви.

Вижте списъка с потребителски профили за плащания, свързани с профила Ви на мениджър

Забележка: За да виждате списъка с потребителски профили за плащания, трябва да имате поне достъп само за четене до профила на мениджър.
 1. Влезте в профила си на мениджър в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти Google Ads | tools [Icon] и изберете Потребителски профил за плащания, за да видите списъка с потребителски профили за плащания, свързани с профила Ви на мениджър.

Изберете потребителски профил за плащания от таблицата, за да видите информационната му карта, както и списъка с всички свързани с него профили на мениджър. За да прегледате списъка с профили на мениджър, свързани с този профил за плащания, профилът Ви на мениджър трябва да има конкретен тип достъп, наречен разрешение за управление на връзки.

Типове връзки за профили на мениджър и потребителски профили за плащания

За потребителските профили за плащания има следните типове връзки: управлявани от Google и управлявани от потребителя. При управляваните от Google връзки (означени като „управлявани от Google“) само специалисти от екипа на Google за поддръжка могат да настройват таксуване за профили в Google Ads в рамките на профила на мениджър. При управляваните от потребителя връзки таксуване могат да настройват потребителите с администраторски и стандартен достъп и достъп само за таксуване за профила на мениджър, свързан с потребителския профил за плащания.

Google решава какъв да е типът на връзката въз основа на структурата на профила Ви, правните Ви споразумения с Google или географското Ви местоположение.

Разрешени действия за различните типове връзки

В следващата таблица са обобщени действията за профили на мениджър в Google Ads с администраторски и стандартен достъп и достъп само за таксуване въз основа на това дали имат връзка към потребителски профил за плащания и типа на връзката:

Действие Без връзка с потребителски профил за плащания Връзка, управлявана от Google Връзка, управлявана от потребителя
Преглед на настройките за таксуване/фактури
Преглед на бюджета
Преглед на всички потребителски профили за плащания, свързани с профили на мениджър в йерархията
Преглед на всички настройки за таксуване и бюджети в йерархията
Преглед на фактури в йерархията *
Създаване/редактиране на бюджет за профила  
Промяна на потребителския профил за плащания, който плаща за даден профил в Google Ads    
Промяна на настройките за фактури на профила в Google Ads    
Настройване на таксуване/фактури, включително консолидирано таксуване    

* Ако дадена връзка е съществувала в миналото, но е премахната по-късно, всички настройки за таксуване, които са билисъздадени, когато връзката е била налице, ще бъдат видими и след премахването ѝ.

Разрешение за управление на връзки

Разрешението за управление на връзки може да бъде предоставено само на един профил на мениджър за всеки потребителски профил за плащания, но един профил на мениджър може да има разрешение за управление на връзки за повече от един потребителски профил. Това разрешение (означено с „Да“ в графата „Разрешение за управление на връзки“ в таблицата с потребителски профили за плащания) ще осигури по-голяма видимост и ще даде възможност на потребителите на профили на мениджър в Google Ads да управляват самостоятелно връзките с потребителски профили за плащания. Потребителите с администраторски достъп до този профил на мениджър в Google Ads могат да извършват следните дейности, свързани с потребителския профил за плащания:

 • преглед на всички профили на мениджър (в рамките на йерархията или извън нея), свързани с потребителския профил за плащания;
 • свързване на всеки профил на мениджър (в рамките на йерархията или извън нея) с потребителския профил за плащания;
 • прекратяване на връзката на профил на мениджър с потребителския профил за плащания, ако няма профил в Google Ads, използващ този потребителски профил за плащания.

Когато потребител с администраторски достъп до профил на мениджър с разрешение за управление на връзки покани друг профил на мениджър да се свърже с потребителския профил за плащания, потребител с администраторски достъп в поканения профил на мениджър трябва да приеме връзката до 30 дни, за да стане активна. Ако потребителят на профила на мениджър с разрешение за управление на връзки е и потребителят с администраторски достъп на поканения профил на мениджър, връзката автоматично ще бъде одобрена и ще стане активна.

Забележка: Можете да заявите разрешение за управление на връзки чрез формуляра за връзка с нас, като изберете „Свързване на профила Ви на мениджър с потребителски профил за плащания и/или включване за разрешение за управление на връзки“ и попълнете необходимите подробности.

Кой профил на мениджър трябва да има разрешение за управление на връзки?

Забележка: Това са общи указания, но при необходимост можете да дадете разрешения за управление на връзки на всеки профил на мениджър.

Разрешението за управление на връзки може да бъде предоставено само на един профил на мениджър за всеки потребителски профил за плащания. Имайте предвид следните общи указания:

 • Изберете профила на мениджър от най-горно ниво, който е свързан с този потребителски профил за плащания.
 • Ако към потребителския профил е свързан повече от един профил на мениджър на едно и също ниво, изберете този с най-голям брой дъщерни профили, платени от него.
 • Ако структурата на профила Ви на мениджър е организирана по държава и дъщерните профили се плащат от различни дъщерни дружества във всяка държава, можете да предоставите разрешение за управление на връзки на профила на мениджър, базиран в съответната държава, за свързания потребителски профил за плащания за държавата.

Разрешение за управление на връзки, предоставено автоматично на профила Ви на мениджър

За да проверите дали профилът Ви на мениджър е получил разрешение за управление на връзки, първо влезте в него. Прегледайте графата „Разрешение за управление на връзки“ в таблицата с потребителския профил за плащания в профила си на мениджър. Ако видите „Да“ с етикет „Автоматично предоставено“, профилът Ви на мениджър автоматично е получил разрешение за управление на връзки за управление на потребителски профил за плащания. Google предоставя разрешение за управление на връзки въз основа на следните критерии:

 • Потребителският профил за плащания е свързан само с профила Ви на мениджър или с профил на мениджър в рамките на същата йерархия.
 • Всички профили, платени от горния потребителски профил за плащания, се управляват само от профила Ви на мениджър или от всеки профил на мениджър в същата йерархия.

Ако искате да промените профила на мениджър, който има такова разрешение да управлява потребителския Ви профил за плащания, свържете се с екипа ни за поддръжка.

Свързване или прекратяване на връзката на профил на мениджър с потребителския Ви профил за плащания

Свързване на профил на мениджър с потребителския Ви профил за плащания

 1. Влезте като потребител с администраторски достъп в профила на мениджър в Google Ads с разрешение за управление на връзките
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и след това под „Таксуване“ изберете Потребителски профили за плащания
 3. Кликнете върху потребителския профил за плащания, за който профилът Ви на мениджър има разрешение за управление на връзки (указано с „Да“ в графата „Разрешение за управление на връзки“ в таблицата с потребителския профил за плащания)
 4. Кликнете върху бутона , въведете 10-цифрения идентификационен номер на профила на мениджър, който искате да свържете, и кликнете върху Изпращане на покана
  • От съображения за сигурност потребителят с администраторски достъп, който изпраща поканата, трябва да има минимум достъп само за четене до поканения профил на мениджър или до неговия родителски профил на мениджър.
  • Ако потребителят с администраторски достъп, който изпраща поканата, е и потребителя с администраторски достъп на поканения профил на мениджър, връзката автоматично ще бъде одобрена и ще стане активна.
  • Ако потребителят с администраторски достъп, който е изпратил поканата, има достъп, но не е потребител с администраторски достъп до поканения профил на мениджър, потребител с такъв достъп до съответния профил трябва да отвори таблицата с потребителския профил за плащания и да приеме поканата за свързване в рамките на 30 дни, за да я активира.

Прекратяване връзката на профил на мениджър с потребителския Ви профил за плащания

 1. Влезте като потребител с администраторски достъп в профила на мениджър в Google Ads с разрешение за управление на връзките
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и след това под „Таксуване“ изберете Потребителски профили за плащания
 3. Кликнете върху потребителския профил за плащания, за който профилът Ви на мениджър има разрешение за управление на връзки (указано с „Да“ в графата „Разрешение за управление на връзки“ в таблицата с потребителския профил за плащания)
 4. Кликнете върху Премахване в реда на профила на мениджър, чиято връзка трябва да бъде прекратена
  • Можете да премахнете само профила на мениджър, в който има 0 профила, използващи потребителския профил за плащания.

Свързване или прекратяване на връзката на потребителски профил за плащания с профил на мениджър в Google Ads

Където е възможно, препоръчваме да влезете в профила на мениджър в Google Ads, за да проверите дали вече има профил на мениджър в Google Ads с разрешение за управление на връзки за потребителския профил за плащания, който Ви интересува.

Свързване на потребителски профил за плащания с профил на мениджър в Google Ads и включване за разрешение за управление на връзки

Ако има профил на мениджър с разрешение за управление на връзки, вече свързан с потребителския профил за плащания, администраторите на този профил на мениджър ще имат разрешение да свързват други профили на мениджър с потребителския профил за плащания. Ако нито един профил на мениджър няма разрешение за управление на връзки, ще трябва да разрешите на специалист от екипа на Google за поддръжка да свърже потребителския профил за плащания с профил на мениджър. В този случай имате възможността да поискате и разрешение за управление на връзки за свързания профил на мениджър.

За да разрешите на Google да свърже потребителски профил за плащания с профил на мениджър и/или да предостави разрешение за управление на връзки, основният контакт, посочен в потребителския профил за плащания, или някой, който използва имейл адрес с името на домейна на компанията Ви (например username@companydomain.com) трябва да изпрати имейл до съответния специалист от екипа на Google за поддръжка със следното съдържание:

Моля, използвайте този имейл като потвърждение за свързване на профил на мениджър xxx-xxx-xxxx с [въведете име И идент. № на потребителския профил за плащания] {ПО-ИЗБОР: „с разрешение за управление на връзки“}.

Google ще реши какъв да е типът на връзката въз основа на структурата на профила Ви, правните Ви споразумения с Google или географското Ви местоположение.

Прекратяване на връзката на потребителски профил за плащания с профил на мениджър в Google Ads

Потребителите с администраторски достъп до профил на мениджър могат сами да прекратят връзката с потребителски профил за плащания, ако са изпълнени и двете условия:

 • Профилът на мениджър има разрешение за управление на връзки за потребителския профил за плащания и
 • Няма профили в Google Ads, които използват този потребителски профил за плащания.

Ще трябва да разрешите на специалист от екипа на Google за поддръжка да прекрати връзката на потребителски профил за плащания с профил на мениджър в Google Ads в следните случаи:

 • За профила за плащания няма профил на мениджър с разрешение за управление на връзки.
 • В Google Ads има профили, които използват потребителския профил за плащания.

За да разрешите на Google да прекрати връзката на потребителски профил за плащания с профил на мениджър, основният контакт, посочен в потребителския профил за плащания, или някой, който използва имейл адрес с името на домейна на компанията Ви (например username@companydomain.com) трябва да изпрати имейл до съответния специалист от екипа за поддръжка на Google със следното съдържание:

Моля, използвайте този имейл като потвърждение за прекратяване на връзката между профил на мениджър xxx-xxx-xxxx от [въведете име И идент. № на потребителския профил за плащания]. Разбирам, че всички профили в Google Ads, за които се плаща от този потребителски профил за плащания, ще спрат да показват реклами.

Имайте предвид, че когато прекратите връзката с потребителски профил за плащания, профилът в Google Ads ще спре да показва реклами, тъй като настройките му за таксуване, използващи този потребителски профил за плащания, ще бъдат деактивирани. Необходими са нови настройки за таксуване, за да продължат тези профили в Google Ad да показват реклами. Потребителите на профила на мениджър, чиято връзка е прекратена, ще продължат да преглеждат всички фактури, но вече няма да могат да управляват настройките за фактури посредством този потребителски профил за плащания.

Промяна на профила на мениджър, който има разрешение за управление на връзки

За да разрешите на Google да променя профила на мениджър с разрешение за управление на връзки за потребителския профил за плащания, основният контакт, посочен в потребителския профил за плащания, или някой, който използва имейл адрес с името на домейна на компанията Ви (например username@companydomain.com), трябва да изпрати имейл до съответния специалист от екипа на Google за поддръжка със следното съдържание:
Моля, използвайте този имейл като потвърждение за премахване на разрешението за управление на връзки от профила на мениджър xxx-xxx-xxxx и предоставяне на разрешение на профила на мениджър xxx-xxx-xxxx за [въведете име И идент. № на потребителския профил за плащания].
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си