Đặt lại tùy chọn thanh toán cho tài khoản Google Ads

Nếu bạn thanh toán cho tài khoản Google Ads bằng phương thức lập hóa đơn hàng tháng thì thông tin thanh toán trong tài khoản của bạn có thể bị hủy kích hoạt vì một số nguyên nhân, ví dụ như sau:

  • Tài khoản bị hủy liên kết với người quản lý thanh toán 
  • Hồ sơ thanh toán bị hủy liên kết với người quản lý thanh toán của hồ sơ
  • Tài khoản không phân phát quảng cáo trong một khoảng thời gian dài

Trong các trường hợp nêu trên, bạn sẽ phải tạo thông tin thanh toán mới trong tài khoản để tiếp tục sử dụng tài khoản Google Ads.

Bạn có 2 tùy chọn để thiết lập tài khoản Google Ads: tiếp tục sử dụng phương thức lập hóa đơn hằng tháng cho tài khoản hoặc thiết lập tài khoản bằng cách sử dụng phương thức thanh toán thủ công hoặc tự động (xem các tùy chọn thanh toán có sẵn cho quốc gia của bạn). 

Tiếp tục sử dụng phương thức lập hóa đơn hằng tháng

Nếu muốn tiếp tục sử dụng phương thức lập hóa đơn hằng tháng cho tài khoản Google Ads của mình, bạn cần phải liên kết tài khoản này với tài khoản người quản lý sẽ chịu trách nhiệm về thông tin thanh toán của tài khoản Google Ads. Tài khoản người quản lý này được gọi là người quản lý thanh toán.

Khi bạn chắc chắn rằng tài khoản Google Ads đã liên kết với người quản lý thanh toán mà bạn muốn, hãy đăng nhập vào tài khoản người quản lý đó (với tư cách là người dùng thông thường, quản trị viên hoặc người dùng chỉ có quyền thanh toán) và làm theo hướng dẫn thiết lập đề cập trong bài viết này.

Chuyển sang phương thức thanh toán thủ công hoặc tự động

Nếu không muốn sử dụng phương thức lập hóa đơn hằng tháng cho tài khoản của mình nữa, bạn có thể thiết lập tùy chọn thanh toán bằng phương thức thanh toán thủ công hoặc tự động (xem các tùy chọn thanh toán có sẵn cho quốc gia của bạn).

Khi bạn đã sẵn sàng tiếp tục, hãy làm theo hướng dẫn về cách thêm phương thức thanh toán.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố