Chyby pri prepájaní a odpájaní správcov

V prípade prepájania sa na účty správcov vzťahuje niekoľko obmedzení. Ak sa vám pri pokuse o prepojenie alebo odpojenie účtov zobrazí chybové hlásenie, s najväčšou pravdepodobnosťou ste narazili na jedno alebo viaceré obmedzenia opísané v tomto článku.

Príčiny chýb pri prepájaní

  1. Účet je už prepojený s účtom správcu v rovnakej hierarchii
  2. Účty správcov so zdieľaným klientskym účtom nemôžu byť súčasťou rovnakej hierarchie
  3. Dosiahli ste limit jedného správcu, ktorý môže priamo spravovať ďalšieho správcu
  4. Dosiahli ste limit piatich úrovní správcov
  5. Dosiahli ste limit piatich správcov, ktorí môžu spravovať jeden klientsky účet
  6. Dosiahli ste maximálny počet účtov
  7. Dosiahli ste maximálny počet nespracovaných pozvánok
  8. Účet nemá okrem tohto účtu správcu žiadnych správcovských používateľov ani vlastníkov
  9. Na vykonanie tejto akcie potrebujete vlastníctvo tohto účtu
  10. Na vykonanie tejto akcie potrebujete prístup pre správcu

Grafická legenda

Účet správcu Klientsky účet Chyba Prijateľné Podporované prepojenie Nepodporované prepojenie

1. Účet je už prepojený s účtom správcu v rovnakej hierarchii

* Chybové hlásenie: Pozvaný hosť je už spravovaný iným správcom vo vašej hierarchii.

Účet možno prepojiť v rámci rovnakej hierarchie správcov iba raz. Tento princíp znázorňuje príklad nižšie. V tomto príklade je správca č. 1 prepojený so správcom č. 2 a klientskym účtom. Správca č. 2 nemôže byť prepojený aj s klientskym účtom, pretože dvaja správcovia v rovnakej hierarchii (napríklad dvaja vzájomne prepojení správcovia) nemôžu byť prepojení priamo s rovnakým klientskym účtom.

Ak sa vám v hierarchii nezobrazuje iný účet správcu, ktorý je prepojený s klientskym účtom, môže to byť preto, že druhý účet správcu je možno nad účtom správcu, do ktorého ste sa prihlásili.

Riešenie:

Ak máte prístup k správcovi č. 1, prihláste sa ako správca č. 1 a prejdite na stránku Nastavenia podúčtu. Vyberte klientsky účet, ktorý chcete prepojiť s účtom č. 2, a vyberte Upraviť a potom Zmeniť správcu. V zobrazenom okne vyberte správcu č. 2.

Ak nemáte prístup k správcovi č. 1, bude potrebné kontaktovať správcu účtu správcu prepojeného na úrovni vyššej, ako je tá vaša.

* Chybové hlásenia môžeme aktualizovať a môžu sa tak priebežne meniť.

2. Účty správcov so zdieľaným klientskym účtom nemôžu byť súčasťou rovnakej hierarchie

* Chybové hlásenie: Klient by bol v hierarchii prepojený viackrát.

Účet možno prepojiť v rámci rovnakej hierarchie správcov iba raz. V príklade nižšie sú správca č. 1 aj správca č. 2 prepojení s rovnakým klientskym účtom. V tejto situácii nie je možné správcu č. 1 prepojiť so správcom č. 2, pretože by to spôsobilo, že klientsky účet by bol priamo prepojený s dvoma správcami v rovnakej hierarchii (teda dvoma vzájomne prepojenými správcami).

Riešenie:

Ak chcete prepojiť správcu č. 1 a správcu č. 2, musíte najskôr odpojiť správcu č. 1 a klienta č. 1.

Chybové hlásenia môžeme aktualizovať a môžu sa tak priebežne meniť.

3. Dosiahli ste limit jedného správcu, ktorý môže priamo spravovať ďalšieho správcu

* Chybové hlásenie: Dosiahli ste maximálny počet správcov.

Účet správcu môže mať priamo nad sebou prepojeného iba jedného správcu.
Upozorňujeme, že tento limit sa vzťahuje iba na účty správcov. S klientskym účtom môže byť priamo prepojených až päť správcov.

Riešenie:

Ak je už správca č. 2 prepojený so správcom č. 3 a správcu č. 1 chcete prepojiť so správcom č. 3, musíte prepojiť správcu č. 1 nad správcom č. 2 alebo odpojiť správcu č. 2 od správcu č. 3.

Chybové hlásenia môžeme aktualizovať a môžu sa tak priebežne meniť.

4. Dosiahli ste limit piatich úrovní správcov

* Chybové hlásenie: Prepojenie pozvaného hosťa by spôsobilo prekročenie maximálneho povoleného počtu úrovní účtov podsprávcu.

Štruktúry správcov môžu mať iba päť úrovní. To znamená, že vo svojej štruktúre účtov správcov môžete mať nad sebou iba päť správcov.

Ak sa vám zobrazí toto chybové hlásenie a v hierarchii máte menej než päť úrovní správcov, pravdepodobne existujú nad účtom správcu najvyššej úrovne ďalšie účty správcov, ktoré nevidíte, pretože nemáte dostatočný prístup.

Riešenie:

Prepojte svoj nový účet správcu aspoň o jednu úroveň nad piatym účtom správcu v hierarchii alebo odpojte aspoň jedného z existujúcich správcov v hierarchii.

Chybové hlásenia môžeme aktualizovať a môžu sa tak priebežne meniť.

5. Dosiahli ste limit piatich správcov, ktorí môžu spravovať jeden klientsky účet

* Chybové hlásenie: Dosiahli ste maximálny počet správcov.

S klientskymi účtami môže byť priamo prepojených najviac päť účtov správcov.

Riešenie:

Prepojte svoj nový účet správcu s jedným z existujúcich účtov správcov alebo odpojte jeden z existujúcich účtov správcov, skôr než prepojíte nový účet správcu.

Chybové hlásenia môžeme aktualizovať a môžu sa tak priebežne meniť.

6. Dosiahli ste maximálny počet účtov

* Chybové hlásenie: Máte maximálny počet účtov.

Každý účet správcu má maximálny počet účtov, ktorý predstavuje maximálny počet klientskych účtov, s ktorými môže byť váš účet správcu prepojený. Ak sa vám zobrazí chyba s hlásením, že ste dosiahli maximálny povolený počet účtov, prepojenie ďalšieho účtu spôsobí, že tento limit presiahnete.

Riešenie:

Ak chcete zabezpečiť, aby sa váš účet správcu dostal pod limit účtov, musíte niektoré účty zrušiť alebo odpojiť od účtu správcu.

Chybové hlásenia môžeme aktualizovať a môžu sa tak priebežne meniť.

7. Dosiahli ste maximálny počet nespracovaných pozvánok

* Chybové hlásenie: Dosiahli ste maximálny počet nespracovaných pozvánok.

Maximálny počet nespracovaných pozvánok je 20. Nespracované pozvánky nájdete v účte správcu v sekcii Nastavenia > Nastavenia podúčtu. Ak je už vo vašom účte správcu 20 nespracovaných pozvánok, nemôžete pozvať ďalšie klientske účty.

Riešenie:

Ak chcete znížiť počet nespracovaných pozvánok, môžete požiadať správcovských používateľov v príslušných účtoch, aby schválili pozvánky na prepojenie, alebo môžete odvolať nepotrebné pozvánky.

Chybové hlásenia môžeme aktualizovať a môžu sa tak priebežne meniť.

8. Účet nemá okrem tohto účtu správcu žiadnych správcovských používateľov ani vlastníkov.

* Chybové hlásenie: Každý účet musí mať buď používateľa s prístupom pre správcu, alebo účet správcu so správcovským vlastníctvom.

Účty nemôžu zostať bez správcov, pretože inak by ich v budúcnosti nemal kto spravovať.

Riešenie:

Pridajte používateľa s prístupom pre správcu ku klientskemu účtu alebo preneste vlastníctvo na iný účet správcu.

* Chybové hlásenia môžeme aktualizovať a môžu sa tak priebežne meniť.

9. Na vykonanie tejto akcie potrebujete vlastníctvo tohto účtu

* Chybové hlásenie: Nemáte povolenie na vykonanie tejto akcie. Túto zmenu môžu vykonať iba správcovskí vlastníci alebo používatelia, ktorí majú prístup pre správcu k tomuto účtu.

Ak chcete v klientskych účtoch vykonávať zásadné akcie týkajúce sa správy účtu, ako sú napríklad odpájanie iných účtov správcu a prijímanie žiadostí o prepojenie, váš účet správcu musí mať vlastníctvo klientskeho účtu a vy ako používateľ musíte mať prístup pre správcu k danému účtu správcu. Ďalšie informácie

Riešenie:

Ak potrebujete vlastníctvo klientskeho účtu, správca súčasného vlastníka bude musieť preniesť vlastníctvo. na váš účet správcu. Ak klientsky účet v súčasnosti nemá správcu vlastníka, daný klientsky účet musí udeliť vlastníctvo vášmu účtu.

10. Na vykonanie tejto akcie potrebujete prístup pre správcu

* Chybové hlásenie: Na vykonanie tejto akcie potrebujete prístup pre správcu.

Ak chcete vykonávať zásadné úlohy týkajúce sa správy účtu, ako sú napríklad posielanie a prijímanie žiadostí o prepojenie a odoberanie používateľov, musíte mať prístup pre správcu k svojmu účtu. Ak ste okrem toho používateľom účtu správcu a pokúšate sa vykonať zásadné zmeny v klientskom účte, váš účet správcu musí mať vlastníctvo daného účtu.

Riešenie:

Požiadajte používateľa s prístupom pre správcu k svojmu účtu, aby vykonal danú zmenu, alebo ho požiadajte o zvýšenie svojej úrovne prístupu na úroveň správcu, aby ste mohli zmenu vykonať vy.

* Chybové hlásenia môžeme aktualizovať a môžu sa tak priebežne meniť.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory