Tắt tính năng thu thập dữ liệu quảng cáo được cá nhân hóa

Quảng cáo được cá nhân hóa

Tiếp thị lại là một trong những tính năng nhắm mục tiêu của quảng cáo được cá nhân hóa giúp bạn tiếp cận những người trước đây đã truy cập vào trang web hoặc sử dụng ứng dụng của bạn. Bạn có thể chọn tắt tính năng thu thập dữ liệu tiếp thị lại cho những người dùng không muốn xem quảng cáo được cá nhân hóa bằng cách sử dụng thông số: allow_ad_personalization_signals.

Thông số này được đặt thành true theo mặc định. Khi bạn đặt giá trị của thông số thành false, thì tính năng sử dụng dữ liệu cho quảng cáo được cá nhân hóa sẽ bị tắt.

Lưu ý: Thông số này không tắt tính năng theo dõi lượt chuyển đổi.
Chỉnh sửa thẻ toàn trang web của bạn để tắt các tín hiệu cá nhân hóa quảng cáo

Lưu ý: 

 • Bạn không cần phải thêm thẻ mới vào trang web của mình nếu đã triển khai thẻ toàn trang web. Bạn chỉ cần chỉnh sửa thẻ hiện có theo ví dụ dưới đây.
 • Khi bạn đặt thông số allow_ad_personalization_signals, thông số này sẽ được áp dụng trên toàn bộ các sản phẩm đã định cấu hình thông qua thẻ toàn trang web.
 1. Đăng nhập vào Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  ở phía trên bên phải rồi nhấp vào Trình quản lý đối tượng trong mục có nhãn "Thư viện chia sẻ"
 3. Nhấp vào mục Nguồn đối tượng ở bên trái. Thao tác này sẽ mở ra một nhóm các nguồn mà từ đó bạn có thể chỉnh sửa danh sách tiếp thị lại.
 4. Trong "thẻ Google Ads", hãy nhấp vào biểu tượng dấu 3 chấm  ở phía trên bên phải, sau đó chọn Chỉnh sửa nguồn.
 5. Nhấp vào Lưu và tiếp tục.
 6. Khi màn hình cài đặt xuất hiện, thẻ toàn trang web và đoạn mã sự kiện sẽ sẵn sàng để bạn sử dụng. Bạn có thể sửa đổi thẻ toàn trang web để tắt tín hiệu cá nhân hóa quảng cáo bằng cách làm theo ví dụ bên dưới. Để tích hợp mã vào trang web của bạn, hãy sao chép và dán mã giữa các thẻ <head></head> của trang web.
Bạn không nên sao chép và dán y nguyên mã dưới đây để sử dụng trên trang web của mình. Mã này chứa các giá trị trình giữ chỗ mà quản trị viên web của bạn phải điền theo từng trường hợp khi họ tích hợp đoạn mã vào máy chủ web của họ.

< ! -- Global Site Tag (gtag.js) -  Google Ads -->

<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-999999"></script>

<script>

  window.dataLayer = window.dataLayer | | [ ] ;

  function gtag ( ) { dataLayer.push ( arguments ) } ;

  gtag ('set', 'allow_ad_personalization_signals',  false ) ;

  gtag ( 'js', new Date ( ) ) ;

  gtag ( 'config' ,  'AW-999999' ) ;

</script>

7. Nhấp vào Xong.

Lưu ý: Nếu đang sử dụng thẻ AdWords cũ, bạn có thể đặt var google_allow_ad_personalization_signals = "false" ; ở nơi bạn đặt các thông số thẻ AdWords khác. Hãy xem ví dụ bên dưới để biết thêm chi tiết.

<script type="text/javascript"> 

/* <![CDATA[ */

    var google_conversion_id = 1234567890;

    var google_conversion_label = "xxx-XXx1xXXX123X1xX";

    var google_remarketing_only = false

    var google_conversion_value = 10.0;

    var google_conversion_currency = "USD";

    var google_allow_ad_personalization_signals = false;  

    /* ] ] > */ 

</script>

<script type="text/javascript" src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion.js">

</script>

Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng tại California

Để giúp nhà quảng cáo tuân thủ Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng tại California (CCPA), bạn có thể thêm thông số dành riêng vào thẻ Google Ads để cho biết liệu Google có nên bật tùy chọn xử lý dữ liệu bị hạn chế (RDP) hay không: restricted_data_processing. Thông số này được đặt là false theo mặc định. Khi bạn đặt giá trị của thông số thành true, Google sẽ giới hạn cách Google sử dụng một số dữ liệu nhất định.

Lưu ý:

Có hai phương thức để bật tùy chọn xử lý dữ liệu bị hạn chế trên Google Ads.

 • Bạn có thể đặt thông số "restricted_data_processing" trong thẻ toàn trang web trên Google Ads hoặc Trình quản lý thẻ để bật tùy chọn xử lý dữ liệu bị hạn chế cho những người dùng cụ thể trên trang web của bạn.
 • Hộp đánh dấu trong Công cụ quản lý đối tượng giúp bạn định cấu hình thẻ tiếp thị lại Google Ads để bật tùy chọn xử lý dữ liệu bị hạn chế cho tất cả người dùng ở California.

Bạn chỉ cần chọn một trong các tùy chọn này khi đang bật tùy chọn xử lý dữ liệu bị hạn chế.

Lưu ý: Thông số này không tắt tính năng theo dõi lượt chuyển đổi.
Chỉnh sửa thẻ toàn trang web để bật tùy chọn xử lý dữ liệu bị hạn chế

Lưu ý: 

 • Bạn không cần phải thêm thẻ mới vào trang web của mình nếu đã triển khai thẻ toàn trang web. Bạn chỉ cần chỉnh sửa thẻ hiện có theo ví dụ dưới đây.
 • Bạn có thể tìm thấy thẻ toàn trang web trong Công cụ quản lý đối tượng (xem hướng dẫn bên dưới) hoặc trên trang Chi tiết về (các) lượt chuyển đổi trên trang web Google Ads.
 • Hướng dẫn dưới đây sẽ chỉ đặt thông số xử lý dữ liệu bị hạn chế cho Google Ads. Vui lòng xem bài viết này để biết thông tin cho các sản phẩm khác của Google.
 1. Đăng nhập vào Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  ở phía trên bên phải rồi nhấp vào Trình quản lý đối tượng trong mục có nhãn "Thư viện chia sẻ"
 3. Nhấp vào mục Nguồn đối tượng ở bên trái. Thao tác này sẽ mở ra một nhóm các nguồn mà từ đó bạn có thể chỉnh sửa danh sách tiếp thị lại.
 4. Trong "thẻ Google Ads", hãy nhấp vào biểu tượng dấu 3 chấm  ở phía trên bên phải, sau đó chọn Chỉnh sửa nguồn.
 5. Nhấp vào Lưu và tiếp tục

  Lưu ý: Bạn sẽ thấy hộp đánh dấu để “Loại trừ người dùng ở California khỏi danh sách tiếp thị lại". Khi đánh dấu vào hộp này, bạn sẽ bật tùy chọn xử lý dữ liệu bị hạn chế cho tất cả người dùng ở California. Bạn không cần phải chọn tùy chọn này vì bạn đang chỉnh sửa thẻ toàn trang web để bật tùy chọn xử lý dữ liệu bị hạn chế.

 6. Khi màn hình cài đặt xuất hiện, thẻ toàn trang web và đoạn mã sự kiện sẽ sẵn sàng để bạn sử dụng. Bạn có thể sửa đổi thẻ toàn trang web để tắt tín hiệu cá nhân hóa quảng cáo bằng cách làm theo ví dụ bên dưới. Để tích hợp mã vào trang web của bạn, hãy sao chép và dán mã giữa các thẻ <head></head> của trang web.
Bạn không nên sao chép và dán y nguyên mã dưới đây để sử dụng trên trang web của mình. Mã này chứa các giá trị trình giữ chỗ mà quản trị viên web của bạn phải điền theo từng trường hợp khi họ tích hợp đoạn mã vào máy chủ web của họ.

< ! -- Global Site Tag (gtag.js) -  Google Ads -->

<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-999999"></script>

<script>

  window.dataLayer = window.dataLayer | | [ ] ;

  function gtag ( ) { dataLayer.push ( arguments ) } ;

  gtag ( 'js', new Date ( ) ) ;

  gtag ( 'config' ,  'AW-999999', { 'restricted_data_processing': true } ) ;

</script>

 1. Nhấp vào Xong.

Lưu ý: Nếu đang sử dụng thẻ AdWords cũ, thì bạn có thể đặt var restricted_data_processing = "true" cho các thông số thẻ AdWords khác. Hãy xem ví dụ bên dưới để biết thêm chi tiết.

<script type="text/javascript"> 

/* <![CDATA[ */

    var google_conversion_id = 1234567890;

    var google_conversion_label = "xxx-XXx1xXXX123X1xX";

    var google_remarketing_only = false

    var google_conversion_value = 10.0;

    var google_conversion_currency = "USD";

    var google_restricted_data_processing = true; 

    /* ] ] > */ 

</script>

<script type="text/javascript" src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion.js">

</script>

Nếu bạn đang sử dụng API AdWords để gửi ping tiếp thị lại từ máy chủ đến máy chủ (ví dụ: đối với tính năng tiếp thị lại động cho ứng dụng), hãy nhớ bao gồm thông số rdp=1 để đánh dấu yêu cầu là xử lý dữ liệu bị hạn chế
Chỉnh sửa thẻ Google Ads trong Trình quản lý thẻ của Google để bật tùy chọn xử lý dữ liệu bị hạn chế
 1. Đăng nhập vào Trình quản lý thẻ của Google.
 2. Nhấp vào mục Thẻ trong cột bên trái để truy cập vào thẻ của bạn.
 3. Tạo hoặc chỉnh sửa Thẻ tiếp thị lại hoặc Thẻ chuyển đổi Google Ads.
 4. Trong phần cấu hình thẻ, hãy chọn True cho trường “Bật tùy chọn xử lý dữ liệu bị hạn chế”.
 5. Ngoài ra, bạn có thể đặt trường này một cách linh hoạt tùy từng trường hợp thông qua một biến thể lớp dữ liệu
 6. Nhấp vào Lưu.
Bật tùy chọn xử lý dữ liệu bị hạn chế trong Công cụ quản lý đối tượng

Tùy chọn xử lý dữ liệu bị hạn chế cho phép Google giới hạn cách sử dụng một số dữ liệu nhất định. Nếu bạn chọn tùy chọn này, người dùng ở California sẽ không được thêm vào danh sách tiếp thị lại của bạn.

 
 1. Đăng nhập vào Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  ở phía trên bên phải rồi nhấp vào Trình quản lý đối tượng trong mục có nhãn "Thư viện chia sẻ"
 3. Nhấp vào mục Nguồn đối tượng ở bên trái. Thao tác này sẽ mở ra một nhóm các nguồn mà từ đó bạn có thể chỉnh sửa danh sách tiếp thị lại.
 4. Trong thẻ "Thẻ Google Ads", hãy nhấp vào biểu tượng dấu 3 chấm  ở phía trên bên phải, rồi chọn Chỉnh sửa nguồn.
 5. Trong mục "Xử lý dữ liệu bị hạn chế", hãy đánh dấu vào hộp để "Loại trừ người dùng ở California khỏi danh sách tiếp thị lại". Khi đánh dấu vào hộp này, bạn sẽ bật tùy chọn xử lý dữ liệu bị hạn chế cho tất cả người dùng ở California. 
 6. Nhấp vào Lưu và tiếp tục.
 7. Thao tác này sẽ đưa bạn đến một trang trình bày cách "Cài đặt lại thẻ trên trang web của bạn". Bạn không cần thực hiện hành động nào trên trang này vì bạn đã bật tùy chọn xử lý dữ liệu bị hạn chế trong Công cụ quản lý đối tượng. Nhấp vào Hủy

Bạn có thể chọn bật tùy chọn xử lý dữ liệu bị hạn chế cho mỗi người dùng bằng cách sử dụng thông số restricted_data_processing trong thẻ toàn trang web.

 

Tìm hiểu thêm về cách bật tùy chọn xử lý dữ liệu bị hạn chế trong các hệ thống theo dõi khác trên Google Ads

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố