Tạo danh sách đối tượng tiếp thị lại của người dùng ứng dụng

Khi quản lý chiến dịch tiếp thị lại, bạn nên xác định và quảng cáo cho các nhóm đối tượng cụ thể. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo danh sách tiếp thị lại cho nhiều đối tượng ứng dụng. Hãy nhấp vào đây để mở rộng từng mục bên dưới.

Tất cả người dùng, trừ những người đã thực hiện một số hành động nhất định

Đối với trường hợp sử dụng này, bạn sẽ thực hiện ba bước chính để đảm bảo đưa người dùng phù hợp vào danh sách, đồng thời loại trừ chính xác tất cả những người dùng khác khỏi danh sách. Ví dụ: bạn có thể là nhà bán lẻ đang nhắm mục tiêu người dùng chưa mua hàng. Bạn sẽ làm theo ba bước chính bên dưới.

 1. Tạo danh sách bao gồm tất cả người dùng ứng dụng của bạn.
 2. Tạo danh sách người dùng đã thực hiện một số hành động nhất định.
 3. Kết hợp các danh sách tất cả người dùng và hành động cụ thể vào một danh sách với đối tượng mục tiêu của bạn.

Bước 1: Tạo danh sách bao gồm tất cả người dùng

iOS

 1. Nhấp vào biểu tượng công cụ ở trên cùng bên trái để mở “Công cụ và cài đặt”.
 2. Nhấp vào Công cụ quản lý đối tượng trong mục “Thư viện chia sẻ”.
 3. Nhấp vào nút dấu cộng Mở biểu tượng Tạo trình đơn để thêm danh sách đối tượng.
 4. Chọn Người dùng ứng dụng trong trình đơn tùy chọn.
 5. Đặt tên cho danh sách đối tượng trong trường “Tên đối tượng”.
 6. Chọn “Tất cả người dùng ứng dụng” trong trường “Danh sách thành viên”.
 7. Chọn ứng dụng của bạn trong trình đơn thả xuống “Ứng dụng”.
 8. Chọn "kích thước danh sách ban đầu". 
 9. Thời hạn thành viên” theo mặc định là 540 ngày.
 10. Thêm nội dung mô tả không bắt buộc về đối tượng trong trường đối tượng.
 11. Lưu danh sách đối tượng mới này bằng cách nhấp vào Tạo đối tượng.

Android

Liên kết Tài khoản Google Play với tài khoản Google Ads của bạn. Sau khi liên kết, hệ thống sẽ tự động tạo danh sách “Tất cả người dùng” cho bạn. Danh sách này sẽ xuất hiện trong Công cụ quản lý đối tượng của bạn. Tìm hiểu thêm về cách liên kết tài khoản Google Play với tài khoản Google Ads

Bước 2: Tạo danh sách những người dùng đã thực hiện các hành động mà bạn muốn loại trừ

 1. Nhấp vào nút dấu cộng Mở biểu tượng Tạo trình đơn để thêm danh sách đối tượng.
 2. Chọn Người dùng ứng dụng trong trình đơn tùy chọn.
 3. Đặt tên cho danh sách đối tượng trong trường “Tên đối tượng”.
 4. Theo mặc định, hệ thống sẽ chọn tùy chọn “Đã thực hiện các hành động cụ thể trong ứng dụng” trong trường “Danh sách thành viên”. Đây là tùy chọn mà bạn sẽ sử dụng cho danh sách này.
 5. Chọn ứng dụng của bạn trong trình đơn thả xuống “Ứng dụng”.
 6. Trong mục “Bao gồm những người đã thực hiện (các) hành động sau trong ứng dụng”, hãy chọn Phù hợp với bất kỳ nhóm quy tắc nào.
 7. Chọn “sự kiện” và “bằng” trong trình đơn bộ chọn “Hành động trong ứng dụng”.
 8. Nhập hành động vào trường hành động. (Ví dụ: trong ví dụ trên, “sự kiện” của bạn có thể tương đương với “shoppers_who_have_purchased”).
 9. Chọn "Kích thước danh sách ban đầu".
 10. Nhập “Thời hạn thành viên” theo số ngày.
 11. Thêm nội dung mô tả không bắt buộc về đối tượng trong trường đối tượng.
 12. Lưu danh sách đối tượng mới này bằng cách nhấp vào Tạo đối tượng.

Bước 3: Tạo danh sách kết hợp tùy chỉnh của hai danh sách đã tạo ở bước 1 và 2.

 1. Nhấp vào nút dấu cộng Mở biểu tượng Tạo trình đơn để thêm danh sách đối tượng.
 2. Chọn Kết hợp tùy chỉnh trong trình đơn tùy chọn.
 3. Trong bảng “Đối tượng cần kết hợp”, tùy chọn “Bất kỳ đối tượng nào trong số các đối tượng này (OR)” là tùy chọn mặc định trong trình đơn thả xuống.
 4. Trong cột phía bên phải, hãy nhấp vào mũi tên thả xuống cho “Người dùng ứng dụng” để xem đối tượng cho người dùng ứng dụng.
 5. Bạn sẽ thấy danh sách đối tượng “Tất cả người dùng” mà bạn đã tạo ở Bước 1. Chọn hộp kiểm bên cạnh danh sách đó.
 6. Nhấp vào XONG.
 7. Nhấp vào .
 8. Chọn Không có đối tượng nào trong số này trong trình đơn thả xuống.
 9. Trong cột phía bên phải, hãy nhấp vào mũi tên thả xuống cho “Người dùng ứng dụng” để xem đối tượng cho người dùng ứng dụng.
 10. Nhấp vào danh sách mà bạn đã tạo ở Bước 2. (Theo ví dụ trên, danh sách đó là “những người mua sắm đã thực hiện giao dịch mua”).
 11. Nhấp vào XONG.
 12. Nhấp vào TẠO ĐỐI TƯỢNG. Đây sẽ là danh sách mà bạn sử dụng cho trường hợp sử dụng này.

Người dùng đã thực hiện nhiều hành động

Đối với trường hợp sử dụng này, bạn sẽ thực hiện từ ba bước chính trở lên để đảm bảo rằng danh sách bao gồm những người dùng phù hợp, đồng thời loại trừ tất cả những người dùng khác khỏi danh sách một cách chính xác. Ví dụ, doanh nghiệp của bạn có thể là một doanh nghiệp ẩm thực đang nhắm mục tiêu đến khách hàng là những người đã đặt giao hàng và đến ăn tại một trong những nhà hàng của bạn trong vòng 60 ngày qua. Bạn sẽ làm theo ba bước chính dưới đây.

 1. Tạo danh sách cho hành động 1.
 2. Tạo danh sách cho hành động 2 và các hành động khác cho đến khi bạn tạo xong danh sách cho tất cả các hành động mà bạn muốn đưa vào.
 3. Kết hợp tất cả các danh sách hành động thành một danh sách duy nhất.

Bước 1: Tạo danh sách người dùng riêng cho hành động 1

 1. Nhấp vào biểu tượng công cụ ở trên cùng bên trái để mở “Công cụ và cài đặt”.
 2. Nhấp vào Công cụ quản lý đối tượng trong mục “Thư viện chia sẻ”.
 3. Nhấp vào nút dấu cộng Mở biểu tượng Tạo trình đơn để thêm danh sách đối tượng.
 4. Chọn Người dùng ứng dụng trong trình đơn tùy chọn.
 5. Đặt tên cho danh sách đối tượng trong trường “Tên đối tượng”.
 6. Theo mặc định, hệ thống sẽ chọn tùy chọn “Đã thực hiện các hành động cụ thể trong ứng dụng” trong trường “Danh sách thành viên”. Đây là tùy chọn mà bạn sẽ sử dụng cho danh sách này.
 7. Chọn ứng dụng của bạn trong trình đơn thả xuống “Ứng dụng”.
 8. Trong mục “Bao gồm những người đã thực hiện (các) hành động sau trong ứng dụng”, hãy chọn Phù hợp với bất kỳ nhóm quy tắc nào.
 9. Chọn “sự kiện” và “bằng” trong trình đơn bộ chọn “Hành động trong ứng dụng”.
 10. Nhập hành động vào trường hành động. (Theo ví dụ trên, “sự kiện” của bạn có thể tương đương với “ordered_delivery”).
 11. Chọn "Kích thước danh sách ban đầu".
 12. Nhập “Thời hạn thành viên” theo số ngày. (Trong ví dụ trên của chúng tôi, bạn cần thêm “60”).
 13. Thêm nội dung mô tả không bắt buộc về đối tượng trong trường đối tượng.
 14. Lưu danh sách đối tượng mới này bằng cách nhấp vào Tạo đối tượng.

Bước 2: Tạo danh sách người dùng riêng cho hành động 2

 1. Nhấp vào nút dấu cộng Mở biểu tượng Tạo trình đơn để thêm danh sách đối tượng.
 2. Chọn Người dùng ứng dụng trong trình đơn tùy chọn.
 3. Đặt tên cho danh sách đối tượng trong trường “Tên đối tượng”.
 4. Theo mặc định, hệ thống sẽ chọn tùy chọn “Đã thực hiện các hành động cụ thể trong ứng dụng” trong trường “Danh sách thành viên”. Đây là tùy chọn mà bạn sẽ sử dụng cho danh sách này.
 5. Chọn ứng dụng của bạn trong trình đơn thả xuống “Ứng dụng”.
 6. Trong mục “Bao gồm những người đã thực hiện (các) hành động sau trong ứng dụng”, hãy chọn Phù hợp với bất kỳ nhóm quy tắc nào.
 7. Chọn “sự kiện”“bằng” trong trình đơn bộ chọn “Hành động trong ứng dụng”.
 8. Nhập hành động vào trường hành động. (Theo ví dụ trên, hành động 2 có thể tương đương với “dined_in”).
 9. Chọn "Kích thước danh sách ban đầu".
 10. Nhập “Thời hạn thành viên” theo số ngày. (Trong ví dụ trên của chúng tôi, bạn cần thêm “60”)
 11. Thêm nội dung mô tả không bắt buộc về đối tượng trong trường đối tượng.
 12. Lưu danh sách đối tượng mới này bằng cách nhấp vào Tạo đối tượng.

Bước 3: Tạo danh sách kết hợp tùy chỉnh cho tất cả các hành động

 1. Nhấp vào nút dấu cộng Mở biểu tượng Tạo trình đơn để thêm danh sách đối tượng.
 2. Chọn Kết hợp tùy chỉnh.
 3. Trong bảng “Đối tượng cần kết hợp”, hãy nhấp vào mũi tên thả xuống để chọn “Mỗi đối tượng trong số các đối tượng này (AND)”.
 4. Trong cột phía bên phải, hãy nhấp vào mũi tên thả xuống cho “Người dùng ứng dụng” để xem đối tượng cho người dùng ứng dụng.
 5. Nhấp vào các hộp kiểm cạnh hành động 1 và hành động 2 đã chọn trong các bước trên (ví dụ, “đã đặt giao hàng” và “đã ăn tại”).
 6. Nhấp vào XONG.
 7. Thêm nội dung mô tả đối tượng tùy chỉnh
 8. Nhấp vào TẠO ĐỐI TƯỢNG để lưu danh sách mới này của các hành động kết hợp. Đây sẽ là danh sách mà bạn sử dụng cho trường hợp sử dụng này.

Người dùng đã thực hiện hành động này mà không thực hiện hành động khác

Đối với trường hợp sử dụng này, bạn sẽ thực hiện ba bước chính để đảm bảo đưa người dùng phù hợp vào danh sách, đồng thời loại trừ chính xác tất cả những người dùng khác khỏi danh sách. Ví dụ: nếu doanh nghiệp của bạn cung cấp dịch vụ tư vấn, thì bạn nên nhắm mục tiêu người dùng đã liên hệ với nhóm bán hàng nhưng không cam kết sử dụng dịch vụ của bạn. Bạn sẽ làm theo ba bước chính bên dưới.

 1. Tạo danh sách người dùng đã thực hiện hành động mà bạn muốn đưa vào.
 2. Tạo danh sách người dùng đã thực hiện hành động mà bạn muốn loại trừ.
 3. Kết hợp hai danh sách để đưa mọi người vào danh sách thứ nhất nhưng không đưa vào danh sách thứ hai.

Bước 1: Tạo danh sách người dùng đã thực hiện một hành động mà bạn muốn đưa vào

 1. Nhấp vào biểu tượng công cụ ở trên cùng bên trái để mở “Công cụ và cài đặt”.
 2. Nhấp vào Công cụ quản lý đối tượng trong mục “Thư viện chia sẻ”.
 3. Nhấp vào nút dấu cộng Mở biểu tượng Tạo trình đơn để thêm danh sách đối tượng.
 4. Chọn Người dùng ứng dụng trong trình đơn tùy chọn.
 5. Đặt tên cho danh sách đối tượng trong trường “Tên đối tượng”.
 6. Theo mặc định, hệ thống sẽ chọn tùy chọn “Đã thực hiện các hành động cụ thể trong ứng dụng” trong trường “Danh sách thành viên”. Đây là tùy chọn mà bạn sẽ sử dụng cho danh sách này.
 7. Chọn ứng dụng của bạn trong trình đơn thả xuống “Ứng dụng”.
 8. Trong mục “Bao gồm những người đã thực hiện (các) hành động sau trong ứng dụng”, hãy chọn Phù hợp với bất kỳ nhóm quy tắc nào.
 9. Chọn “sự kiện” và “bằng” trong trình đơn bộ chọn “Hành động trong ứng dụng”.
 10. Nhập hành động vào trường hành động. (Theo ví dụ trên, “sự kiện” có thể tương đương với “contacted_us”).
 11. Chọn "Kích thước danh sách ban đầu".
 12. Nhập “Thời hạn thành viên” theo số ngày. (Trong ví dụ trên của chúng tôi, bạn cần thêm “60”)
 13. Thêm nội dung mô tả không bắt buộc về đối tượng trong trường đối tượng.
 14. Lưu danh sách đối tượng mới này bằng cách nhấp vào Tạo đối tượng.

Bước 2: Tạo danh sách những người dùng đã thực hiện các hành động mà bạn muốn loại trừ

 1. Nhấp vào nút dấu cộng Mở biểu tượng Tạo trình đơn để thêm danh sách đối tượng.
 2. Chọn Người dùng ứng dụng trong trình đơn tùy chọn.
 3. Đặt tên cho danh sách đối tượng trong trường “Tên đối tượng”.
 4. Theo mặc định, hệ thống sẽ chọn tùy chọn “Đã thực hiện các hành động cụ thể trong ứng dụng” trong trường “Danh sách thành viên”. Đây là tùy chọn mà bạn sẽ sử dụng cho danh sách này.
 5. Chọn ứng dụng của bạn trong trình đơn thả xuống “Ứng dụng”.
 6. Trong mục “Bao gồm những người đã thực hiện (các) hành động sau trong ứng dụng”, hãy chọn Phù hợp với bất kỳ nhóm quy tắc nào.
 7. Chọn “sự kiện”“bằng” trong trình đơn bộ chọn “Hành động trong ứng dụng”.
 8. Nhập hành động vào trường hành động. (Theo ví dụ trên, danh sách người dùng cần loại trừ sẽ là “all_users_who_have_committed_to_services”).
 9. Chọn "Kích thước danh sách ban đầu".
 10. Nhập “Thời hạn thành viên” theo số ngày. (Trong ví dụ trên của chúng tôi, bạn cần thêm “60”)
 11. Thêm nội dung mô tả không bắt buộc về đối tượng trong trường đối tượng.
 12. Lưu danh sách đối tượng mới này bằng cách nhấp vào Tạo đối tượng.

Bước 3: Tạo danh sách kết hợp tùy chỉnh của hai danh sách đã tạo

 1. Nhấp vào nút dấu cộng Mở biểu tượng Tạo trình đơn để thêm danh sách đối tượng.
 2. Chọn Kết hợp tùy chỉnh trong trình đơn tùy chọn.
 3. Trong bảng “Đối tượng cần kết hợp”, tùy chọn “Bất kỳ đối tượng nào trong số các đối tượng này (OR)” là tùy chọn mặc định trong trình đơn thả xuống.
 4. Trong cột phía bên phải, hãy nhấp vào mũi tên thả xuống cho “Người dùng ứng dụng” để xem hành động cho người dùng ứng dụng.
 5. Bạn sẽ thấy danh sách đối tượng cho hành động mà bạn đã đưa vào trong bước 1. Chọn hộp kiểm bên cạnh danh sách đó.
 6. Nhấp vào XONG.
 7. Nhấp vào .
 8. Chọn Không có đối tượng nào trong số này trong trình đơn thả xuống.
 9. Trong cột phía bên phải, hãy nhấp vào mũi tên thả xuống cho “Người dùng ứng dụng” để xem đối tượng cho người dùng ứng dụng.
 10. Nhấp vào danh sách bao gồm hành động từ bước 2 mà bạn muốn loại trừ.
 11. Nhấp vào TẠO ĐỐI TƯỢNG để lưu danh sách mới này của các hành động kết hợp. Đây sẽ là danh sách mà bạn sử dụng cho trường hợp sử dụng này.

 

VUI LÒNG ĐỌC: Mẹo cho bước 2 của Mọi trường hợp sử dụng ở trên

Các quy tắc áp dụng cho danh sách đối tượng dựa trên “tên hành động” phải khớp chính xác với hành động chuyển đổi đã liệt kê trong tab “Đo lường”.

Để xác định tên chính xác của hành động chuyển đổi, hãy làm theo các bước sau:

 1. Nhấp vào biểu tượng công cụ “Công cụ và cài đặt”.
 2. Nhấp vào Chuyển đổi trong mục “Đo lường”.
 3. Trong mục “Hành động chuyển đổi”, hãy tìm hành động thuộc danh sách mà bạn đang tạo.
 4. Nhấp vào hành động đó để chuyển đến chế độ xem “Cài đặt”.
 5. Bạn sẽ thấy tên chính xác của hành động cạnh mục “Sự kiện phân tích ứng dụng của bên thứ ba” hoặc “Sự kiện Firebase”, tùy thuộc vào việc bạn đang sử dụng nền tảng của bên thứ ba hay Firebase.
 6. Sử dụng tên hành động đó khi tạo danh sách đối tượng.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố