Giới thiệu về chỉ số Tần suất hiển thị trung bình trên mỗi người dùng (7 ngày hoặc 30 ngày)

Tần suất hiển thị trung bình trên mỗi người dùng (7 ngày hoặc 30 ngày) là số lần trung bình một người dùng nhìn thấy quảng cáo video từ chiến dịch của bạn trong 7 ngày qua hoặc 30 ngày qua (trong một ngày hoặc nhiều ngày). Chỉ số này giúp bạn hiểu rõ hiệu quả hoạt động của tần suất trung bình hằng tuần hoặc hằng tháng thay đổi như thế nào theo thời gian bằng cách tạo một giai đoạn xem lại là 7 ngày hoặc 30 ngày trong từng ngày. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách tính chỉ số Tần suất hiển thị trung bình trên mỗi người dùng (7 ngày hoặc 30 ngày) cho quảng cáo video.

Sự khác nhau giữa chỉ số Tần suất hiển thị trung bình trên mỗi người dùng (7 ngày hoặc 30 ngày) và chỉ số Tần suất hiển thị trung bình trên mỗi người dùng

Các chỉ số phạm vi tiếp cận duy nhất tính toán tổng số người dùng nhìn thấy quảng cáo. Trong Google Ads, bạn có thể thêm các chỉ số khác về phạm vi tiếp cận vào bảng thống kê bằng cách sử dụng cột “Tần suất hiển thị trung bình trên mỗi người dùng", "Tần suất hiển thị trung bình trên mỗi người dùng (7 ngày)" hoặc “Tần suất hiển thị trung bình trên mỗi người dùng (30 ngày)”.  Nếu muốn xem tần suất quảng cáo hiển thị cho cùng một người dùng trong một khoảng thời gian cụ thể, thì bạn hãy chọn "Tần suất hiển thị trung bình trên mỗi người dùng" trong Google Ads. Nếu muốn xem tần suất này thay đổi như thế nào theo thời gian hằng tuần hoặc hằng tháng cho quảng cáo, thì bạn hãy chọn “Tần suất hiển thị trung bình trên mỗi người dùng (7 ngày)" hoặc“Tần suất hiển thị trung bình trên mỗi người dùng (30 ngày)” trong Google Ads.

Ví dụ

Bạn muốn biết số người đã nhìn thấy quảng cáo của bạn trong 9 ngày. Nếu xem “Tần suất hiển thị trung bình trên mỗi người dùng" trong phạm vi ngày đó, thì bạn sẽ thấy tần suất trung bình trong cả 9 ngày. Nếu xem “Tần suất hiển thị trung bình trên mỗi người dùng" (7 ngày)” hoặc “Tần suất hiển thị trung bình trên mỗi người dùng (30 ngày)” cho phạm vi ngày đó, thì bạn sẽ thấy cách tần suất trung bình của 7 ngày hoặc 30 ngày thay đổi cho mỗi ngày trong 9 ngày đó.

Cách tính Tần suất hiển thị trung bình trên mỗi người dùng (7 ngày hoặc 30 ngày)

Tùy thuộc vào việc bạn chọn một ngày hay nhiều ngày trong Google Ads, Tần suất hiển thị trung bình trên mỗi người dùng (7 ngày hoặc 30 ngày) sẽ khác nhau trong bảng thống kê của Google Ads. Để thay đổi (các) ngày đã chọn, hãy nhấp vào công cụ chọn phạm vi ngày phía trên biểu đồ hiệu suất trong Google Ads. 

Lưu ý: Thông tin tần suất hằng ngày (nếu có) sẽ xuất hiện trong Google Ads sau 3 ngày.

Cách tính cho một ngày

Nếu bạn chỉ chọn 1 ngày trong bộ chọn phạm vi ngày, thì Tần suất hiển thị trung bình trên mỗi người dùng (7 ngày hoặc 30 ngày) trong chiến dịch được tính bằng cách lấy tổng số lượt hiển thị trong giai đoạn xem lại 7 ngày hoặc 30 ngày chia cho tổng số người dùng duy nhất của chiến dịch đó trong cùng một giai đoạn xem lại.

Ví dụ

Trong Google Ads, bạn muốn xem Tần suất hiển thị trung bình trên mỗi người dùng (7 ngày) từ ngày 30/01/2020 cho một chiến dịch đã chọn. Google Ads sẽ xem xét tổng số lượt hiển thị trong chiến dịch từ ngày 24/01/2020 đến ngày 30/01/2020 và chia số đó cho tổng số người dùng duy nhất trong khung thời gian đã chọn. 

Giả sử chiến dịch của bạn có 1.000 lượt hiển thị và 200 người dùng duy nhất trong 7 ngày qua. Tần suất hiển thị trung bình trên mỗi người dùng trong 7 ngày qua sẽ là 5 (công thức tính: 1.000/200 = 5).

Cách tính cho nhiều ngày

Nếu bạn chọn một phạm vi ngày trong bộ chọn phạm vi ngày, tần suất hiển thị trung bình trên mỗi người dùng (7 ngày hoặc 30 ngày) trong chiến dịch sẽ được tính bằng cách lấy tổng số lượt hiển thị trong giai đoạn xem lại 7 ngày hoặc 30 ngày của mỗi ngày trong phạm vi ngày chia cho tổng số người dùng duy nhất trong cùng một giai đoạn xem lại của mỗi ngày trong phạm vi ngày đó.

Ví dụ

Trong Google Ads, bạn muốn xem Tần suất hiển thị trung bình trên mỗi người dùng (7 ngày) từ ngày 29/01/2020 đến ngày 30/01/2020 cho một chiến dịch đã chọn. Google Ads sẽ xem xét tổng số lượt hiển thị trong giai đoạn xem lại từ ngày 29/01/2020 đến ngày 30/01/2020 và chia số đó cho tổng số người dùng duy nhất cho mỗi ngày trong phạm vi ngày đó.

Giả sử chiến dịch của bạn có số lượt hiển thị và số người dùng duy nhất như sau:

  • 1.400 lượt hiển thị và 700 người dùng duy nhất trong 7 ngày qua từ ngày 29/01/2020.
  • 1.000 lượt hiển thị và 200 người dùng duy nhất trong 7 ngày qua từ ngày 30/01/2020.

Tần suất hiển thị trung bình trên mỗi người dùng trong 7 ngày qua sẽ là 2,7 (công thức tính: [1.400+1.000] / [700+200] = 2,7).

Do được tính toán dựa trên giai đoạn xem lại, nên bạn có thể thấy dữ liệu tần suất sau ngày kết thúc chiến dịch nếu chiến dịch của bạn có số lượt hiển thị trong 7 ngày hoặc 30 ngày qua. Ví dụ: nếu chiến dịch kết thúc vào ngày 30/01/2020 và bạn xem dữ liệu tần suất cho ngày 03/02/2020, thì bạn vẫn sẽ thấy dữ liệu tần suất cho chiến dịch do giai đoạn xem lại.

Tìm dữ liệu báo cáo cho Tần suất hiển thị trung bình trên mỗi người dùng (7 ngày hoặc 30 ngày)

Trong Google Ads, bạn có thể tìm thấy dữ liệu báo cáo cho chỉ số này trong cột "Tần suất hiển thị trung bình trên mỗi người dùng (7 ngày)" và "Tần suất hiển thị trung bình trên mỗi người dùng (30 ngày)" trong bảng thống kê "Chiến dịch" và bảng thống kê "Video". Cách thêm (những) cột này vào bảng thống kê:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
  2. Từ trình đơn trang ở bên trái, hãy nhấp vào Chiến dịch để xem bảng thống kê.
  3. Nhấp vào nút lọc Bộ lọc ở phía trên bảng thống kê.
  4. Chọn Chỉ số phạm vi tiếp cận, sau đó chọn Tần suất hiển thị trung bình trên mỗi người dùng (7 ngày) hoặc Tần suất hiển thị trung bình trên mỗi người dùng (30 ngày). Nếu có đủ dữ liệu báo cáo, thì Tần suất hiển thị trung bình trên mỗi người dùng (7 ngày hoặc 30 ngày) sẽ xuất hiện dưới (các) cột.

Báo cáo dữ liệu cho nhiều ngày

Khi chọn phạm vi ngày trong bộ chọn phạm vi ngày, bạn cũng sẽ thấy một phạm vi cho biết giá trị tần suất tối thiểu và giá trị tần suất tối đa cho các ngày đã chọn bên dưới Tần suất hiển thị trung bình trên mỗi người dùng. 

Để xem chi tiết về cách Tần suất hiển thị trung bình trên mỗi người dùng (7 ngày hoặc 30 ngày) thay đổi theo thời gian, hãy di chuột qua 1 giá trị trong cột để hiển thị biểu đồ đường. Sau đó, bạn có thể di chuột qua biểu đồ đường để xem Tần suất hiển thị trung bình trên mỗi người dùng trong 7 ngày qua hoặc 30 ngày qua, xem lại từ ngày cụ thể đó.


Lưu ý: Biểu đồ đường chỉ có thể báo cáo giá trị hằng ngày cho phạm vi tối đa là 30 ngày. Khi chọn quá 30 ngày, bạn sẽ thấy dữ liệu từ 30 ngày qua trong phạm vi đó.

Cả giá trị tần suất tối thiểu/tối đa và biểu đồ đường đều cho phép bạn kiểm tra xem liệu có thay đổi đáng kể nào về hiệu quả hoạt động của chiến dịch trong các ngày đã chọn hay không. 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false