Inteligentné ponuky pre návštevy predajne

Inteligentné ponuky pre návštevy predajne sú dostupné pre kampane vo vyhľadávaní a nákupné kampane. Umožňujú vám optimalizovať na získavanie návštev predajne pomocou rovnakých stratégií ponúk, aké sa používajú pri online konverziách. Ďalšie informácie o inteligentných ponukách

Inteligentné ponuky pre návštevy predajne sú dostupné pre kampane vo vyhľadávaní a nákupné kampane. Umožňujú vám optimalizovať na získavanie návštev predajne pomocou rovnakých stratégií ponúk, aké sa používajú pri online konverziách. Ďalšie informácie o inteligentných ponukách

Návštevy predajne sú momentálne podporované v inteligentných ponukách pre obsahové kampane iba pre vybraných inzerentov. Ak prevádzkujete obsahové kampane v rovnakom účte ako kampane vo vyhľadávaní (alebo nákupné kampane) a zaznamenávate tiež návštevy predajne v obsahových kampaniach, môžete návštevy predajne zahrnúť do stratégií ponúk cieľovej CZA, cieľového ROAS a maximalizácie konverzií v Obsahovej sieti.

Upozorňujeme, že inteligentné ponuky pre videokampane zatiaľ návštevy predajne nepodporujú. V prípade použitia na úrovni účtu sa návštevy predajne budú uvádzať v konverziách videokampaní, no nebudú sa používať na optimalizáciu ponúk pre tieto kampane. Ak chcete, aby boli prehľady konverzií konzistentné, zvážte sledovanie návštev predajne na úrovni kampane alebo vytvorenie vlastných stĺpcov pre videokampane.

Poznámka: V prípade obsahových kampaní a videokampaní sa návštevy predajne budú zobrazovať v prehľadoch. Nebudú sa však používať pri ponukách, a to ani vtedy, ak konverzie z návštev predajne nastavíte ako predvolený cieľ účtu. Ak je pre vás dôležité, aby sa prehľady presne zhodovali s optimalizáciou ponúk, môžete pre obsahové kampane a videokampane vytvoriť vlastné stĺpce.

Konverzie z návštev predajne

Ak sú pre vašu firmu dôležité návštevy kamenných prevádzok, pomocou sledovania konverzií môžete pochopiť, aký vplyv majú na návštevy predajne kliknutia na reklamy a viditeľné zobrazenia. Ďalšie informácie o konverziách z návštev predajne

Pripísanie hodnoty návšteve predajne

Ak sledujete online predaje ako konverzie a pripisujete im hodnotu zodpovedajúcu vygenerovaným výnosom, môžete pripísať hodnotu aj návštevám predajne s cieľom odhadnúť výnosy v predajni. Umožní vám to merať celkové výnosy a návratnosť výdavkov na reklamu. Viac o pripisovaní hodnoty návšteve predajne nájdete v článku Hodnota konverzie z návštevy predajne alebo v našom videu o pripisovaní hodnoty návštevám predajne.

Poznámka: Pomocou pravidiel pre hodnoty môžete dosiahnuť vyššiu flexibilitu a kontrolu nad konverziami z návštev predajne. Nastavte napríklad vyššiu hodnotu návštevy pre konkrétne kampane propagujúce drahé položky, ktoré sa lepšie predávajú v predajni. Ďalšie informácie o pravidlách pre hodnoty konverzií

Osvedčené postupy pre dĺžku sledovania konverzie z návštevy predajne

Na dosiahnutie čo najlepšej výkonnosti a najpresnejšieho hodnotenia pri používaní inteligentných ponúk odporúčame, aby ste dĺžku sledovania konverzie z návštevy predajne nastavili na sedem dní. V prípade určitých podnikateľských modelov, ktoré vzhľadom na dlhšie nákupné cykly vyžadujú dlhodobejšie sledovanie konverzie (napríklad predajcovia automobilov), je možné ponechať dĺžku sledovania konverzie 30 dní. Upozorňujeme, že pri dĺžke 30 dní bude musieť po implementácii ubehnúť viac času, aby bolo možné správne vyhodnotiť výkonnosť inteligentných ponúk pre návštevy predajne. Ďalšie informácie o dĺžke sledovania konverzie z návštevy predajne

Nastavenie inteligentných ponúk pre návštevy predajne v kampaniach

Podporované stratégie ponúk

V kampaniach vo vyhľadávaní sú inteligentné ponuky pre konverzie z návštev predajne podporované vo všetkých stratégiách ponúk s optimalizáciou na získavanie konverzií. Ďalšie informácie o určení stratégie ponúk pre ciele

V prípade nákupných kampaní a inteligentných nákupných kampaní sú inteligentné ponuky pre konverzie z návštev predajne podporované ponukami cieľového ROAS.

1. Nastavte konverzie z návštev predajne ako predvolený cieľ účtu (odporúčané)

Ak konverzie z návštev predajne nastavíte ako predvolený cieľ účtu, stratégie inteligentných ponúk, pri ktorých dochádza k optimalizácii na získavanie konverzií v danom účte, sa začnú optimalizovať na dosiahnutie tohto cieľa. Ak konverziu vlastní účet správcu, dané nastavenie sa použije vo všetkých kampaniach s inteligentnými ponukami v klientskych účtoch pod daným účtom správcu, ktoré majú aktivované sledovanie konverzií. Ak je to možné, konverzie z návštev predajne nastavte ako predvolený cieľ účtu, pretože najlepšia celková výkonnosť sa dosahuje optimalizáciou zameranou na rovnakú skupinu konverzií vo všetkých kampaniach.

Nastavenie konverzií z návštev predajne ako predvoleného cieľa účtu:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona].
 3. V sekcii Meranie vyberte Konverzie.
 4. Na karte Súhrn konverzií určte cieľ konverzie Návštevy predajne.
 5. Kliknite na Upraviť cieľ.
 6. Vyberte Použiť ako cieľ účtu.
 7. Konverzné akcie, ktoré chcete používať v prehľadoch a pri ponukách, nastavte ako hlavné.
 8. Kliknite na Uložiť zmeny.

Pri nastavovaní konverzií z návštev predajne ako cieľa sa riaďte týmito pokynmi:

 • Po nastavení konverzií z návštev predajne ako cieľa na úrovni účtu správcu alebo klientskeho účtu aktualizujte cieľové ROAS alebo cieľovú CZA vo všetkých existujúcich kampaniach vo vyhľadávaní a nákupných kampaniach, ktoré využívajú inteligentné ponuky založené na konverziách. Iba tak sa zohľadnia ďalšie konverzie alebo hodnota konverzie z návštev predajne.
 • Stratégie inteligentných ponúk berú do úvahy všetky konverzné akcie, ktoré sú označené ako hlavné. Konverzné akcie, na získavanie ktorých chcete vykonávať optimalizáciu v rámci svojho cieľa návštev predajne, je preto potrebné označiť ako hlavné.

2. Nastavte konverzie z návštev predajne ako cieľ na úrovni kampane

Toto nastavenie umožňuje vybrať konverzné akcie, ktoré sa zaznamenajú v stĺpci Konverzie a použijú na optimalizáciu ponúk na úrovni kampane. Toto nastavenie konverzií na úrovni kampane umožňuje prepísať nastavenie Zahrnúť do stĺpca Konverzie na úrovni účtu. Použitie nastavenia konverzií na úrovni kampane sa odporúča ako dočasné riešenie, ak máte existujúce stratégie ponúk s optimalizáciou pre konverzie a chcete testovať a škálovať postupné zavedenie ponúk pre návštevy predajne v celom účte.

Nastavenie konverzií na úrovni kampane v kampaniach vo vyhľadávaní:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V navigačnej ponuke vyberte Kampane vo vyhľadávaní.
 3. V ponuke stránok kliknite na Nastavenia. Zobrazí sa stránka Nastavenia kampane.
 4. Vyberte kampaň, v ktorej chcete aktivovať ponuky pre návštevy predajne.
 5. Kliknite na Ďalšie nastavenia.
 6. Kliknite na Ciele.
 7. Kliknite na Použiť nastavenia cieľov špecifických pre kampaň.
 8. Vyberte cieľ konverzie Návštevy predajne, ako aj ďalšie ciele konverzie, na získavanie ktorých chcete vykonávať optimalizáciu, a kliknite na Uložiť.

Keď budete chcieť nastaviť konverzie z návštev predajne ako cieľ, odporúčame vám začať používať nastavenie na úrovni účtu, pretože optimalizácia na dosahovanie rovnakých cieľov vo všetkých kampaniach vedie k najlepšej celkovej výkonnosti. Ak máte ďalšie konverzné akcie s možnosťou ponúk (napríklad nákupy na webe, hovory či registrácie), odporúčame ich vybrať spolu s konverznou akciou návštev predajne. Budete tak optimalizovať na dosiahnutie všetkých hodnôt, ktoré vám kampaň prináša. Ďalšie informácie o aktivácii nastavenia konverzií na úrovni kampane

Optimalizácia na získavanie konverzií z návštev predajne

Ak chcete kampane vo vyhľadávaní optimalizovať najmä pre konverzie z návštev predajne, použite stratégiu ponúk založenú na hodnote a ubezpečte sa, že konverzie z návštev predajne majú vyššiu relatívnu hodnotu než iné konverzné akcie. Stratégie ponúk, pri ktorých dochádza k optimalizácii na získavanie čo najväčšieho počtu konverzií (napríklad cieľová CZA alebo maximalizácia konverzií), pripisujú každej konverznej akcii rovnakú dôležitosť. Ďalšie informácie o hodnotách konverzií

V prípade nákupných reklám budú návštevy predajne zohľadnené len pri ponukách založených na hodnote (napríklad cieľové ROAS alebo inteligentné nákupné kampane).

Osvedčené postupy určovania a aktualizácie cieľov

Nezabúdajte, že zmeny nastavení konverzií platia len do budúcna, nie spätne. Pri prvom zahrnutí návštev predajne do stĺpca Konverzie historické hodnoty v stĺpcoch konverzií nebudú odzrkadľovať aktuálne nastavenie. Osvedčeným postupom je vypočítať cieľovú CZA a ROAS manuálne tak, že do nasledujúcich vzorcov zahrniete historické údaje minimálne z obdobia 30 dní pred oneskorením konverzie:

 • cieľová CZA = náklady / (všetky konverzie s možnosťou ponúk + návštevy predajne);
 • cieľové ROAS = (hodnota všetkých konverzií s možnosťou ponúk + návštevy predajne * aktuálna hodnota konverzie z návštevy predajne) * 100 / náklady.

V prípade cieľového ROAS v inteligentných nákupných kampaniach sa riaďte uvedenou radou týkajúcou sa cieľového ROAS. Výnimkou sú tieto prípady:

 • Nepoužívate nepovinné cieľové ROAS: nemusíte podnikať nijaké kroky.
 • Cieľové ROAS používate len ako bezpečnostný mechanizmus (cieľové ROAS je nastavené na vyššiu hodnotu, než je dosiahnuté ROAS): zvážte nastavenie nového cieľového ROAS, ktoré bude prevyšovať aj číselnú hodnotu odporúčanú vyššie.

Použite údaje najmenej z obdobia 30 dní pred oneskorením konverzie. Príklad: Ak sú dĺžka sledovania konverzie z návštevy predajne a maximálne oneskorenie online konverzie nastavené na 30 dní, nastavte toto historické obdobie tak, aby začínalo pred 60 dňami a končilo pred 30 dňami.

Vplyv pridania konverzií alebo hodnoty konverzie do stratégií inteligentných ponúk založených na cieľoch na náklady

Pridanie návštev predajne do konverzií ovplyvňujúcich ponuky môže viesť k tomu, že stratégie cieľová CZA, cieľové ROAS a inteligentné kampane v Nákupoch (pri použití nepovinného cieľového ROAS) budú míňať viac, aby mohli naďalej dosahovať stanovené ciele. Ak chcete udržať výdavky na stabilnej úrovni, riaďte sa uvedenými návrhmi na určenie a aktualizáciu cieľov. Stabilitu výdavkov môžete navyše zaistiť aj znížením cieľovej CZA alebo zvýšením cieľového ROAS po zahrnutí návštev predajne do stĺpca Konverzie.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false
false
false