Liên kết tài khoản Google Ads với hạn mức tín dụng hiện có

Vui lòng làm theo 3 bước dưới đây để liên kết tài khoản Google Ads với hạn mức tín dụng hiện có. Xin lưu ý rằng tất cả các bước này là bắt buộc.

1. Liên kết tài khoản Google Ads với tài khoản người quản lý 

Để liên kết tài khoản Google Ads với hạn mức tín dụng hiện có, bạn cần liên kết tài khoản với tài khoản người quản lý Google Ads (hoặc MCC).

Tài khoản Google Ads của bạn có liên kết với tài khoản người quản lý (hoặc MCC) không?

2. Cho phép MCC của bạn sử dụng hạn mức tín dụng 

Vì lý do bảo mật, để liên kết tài khoản Google Ads với hạn mức tín dụng, tài khoản người quản lý Google Ads (hoặc MCC) cần phải được ủy quyền để sử dụng hạn mức tín dụng đó. Khi được ủy quyền sử dụng hạn mức tín dụng, tài khoản người quản lý Google Ads (hoặc MCC) sẽ có thể tự động kết nối tất cả các tài khoản phụ của mình với hạn mức tín dụng đó. 

Bạn sẽ nhận được email xác nhận từ Nhóm hỗ trợ Google Ads khi hệ thống xác nhận việc ủy quyền. Vui lòng chờ một tuần để hệ thống xử lý yêu cầu của bạn. Bạn đã ủy quyền cho tài khoản người quản lý Google Ads của mình sử dụng hạn mức tín dụng bằng cách hoàn thành yêu cầu này và nhận được email xác nhận từ Nhóm hỗ trợ Google Ads chưa?

 • Nếu có, vui lòng chuyển sang Bước 3.
 • Nếu không, để tiếp tục và liên kết tài khoản Google Ads với hạn mức tín dụng hiện có, bạn cần ủy quyền cho tài khoản người quản lý Google Ads của mình sử dụng hạn mức tín dụng đó. Để yêu cầu ủy quyền, bạn có thể điền vào mẫu yêu cầu này. Nhóm hỗ trợ Google Ads sẽ xử lý yêu cầu của bạn.

Nếu không chắc chắn liệu bạn đã gửi yêu cầu ủy quyền cho tài khoản người quản lý Google Ads của mình sử dụng một hạn mức tín dụng cụ thể hay chưa, vui lòng yêu cầu ủy quyền lại.

Lưu ý: Bạn phải điền mẫu yêu cầu ủy quyền khi đang đăng nhập bằng địa chỉ email của địa chỉ liên hệ chính hoặc với một địa chỉ email có cùng miền với địa chỉ liên hệ chính của hạn mức tín dụng. Ví dụ: nếu địa chỉ liên hệ chính của hạn mức tín dụng là admin@ExampleCompany.com, thì mẫu yêu cầu cần được điền bởi bất kỳ ai có địa chỉ email @ExampleCompany.com.

3. Liên kết tài khoản Google Ads được quản lý của bạn với hạn mức tín dụng

Giờ đây, bạn có thể tự liên kết tất cả các tài khoản phụ liên kết với tài khoản người quản lý Google Ads (hoặc MCC) được ủy quyền của bạn với hạn mức tín dụng. 

Hãy làm theo các hướng dẫn sau để liên kết tài khoản Google Ads với hạn mức tín dụng.

3.1 Liên kết tài khoản Google Ads mới tạo với hạn mức tín dụng hiện có

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads mà bạn muốn liên kết với hạn mức tín dụng với người dùng có quyền truy cập quản trị hoặc quyền truy cập thông thường vào MCC mà bạn ủy quyền trong Bước 2.
 2. Nhấp vào mục Công cụ và bên dưới mục "Thanh toán", hãy chọn Tóm tắt thanh toán.
 3. Chọn Phương thức thanh toán.
 4. Chọn quốc gia thanh toán của hồ sơ thanh toán sẽ sở hữu tài khoản Google Ads.
 5. Chèn Mã hồ sơ thanh toán của hạn mức tín dụng hoặc tên pháp lý của công ty mà hạn mức tín dụng được đăng ký.
 6. Đảm bảo rằng người liên hệ chính của hạn mức tín dụng cho phép liên kết hạn mức tín dụng với tài khoản Google Ads bằng cách chấp nhận hành động ủy quyền được gửi tới địa chỉ email của tài khoản đó.


3.2 Liên kết tài khoản Google Ads đang dùng với hạn mức tín dụng hiện có

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads mà bạn muốn liên kết với hạn mức tín dụng với người dùng có quyền truy cập quản trị hoặc quyền truy cập thông thường vào MCC mà bạn ủy quyền trong Bước 2.
 2. Nhấp vào mục Công cụ, và bên dưới mục "Thanh toán", hãy chọn Tóm tắt thanh toán.
 3. Chọn Chuyển người thanh toán và nhấp vào Thay đổi người thanh toán.
 4. Chọn ngày mà thay đổi sẽ có hiệu lực.
 5. Chọn quốc gia thanh toán của hồ sơ thanh toán (nghĩa là của hạn mức tín dụng) sẽ sở hữu tài khoản Google Ads.
 6. Chèn Mã hồ sơ thanh toán của hạn mức tín dụng hoặc tên pháp lý của công ty mà hạn mức tín dụng được đăng ký.
 7. Đảm bảo rằng người liên hệ chính của hạn mức tín dụng cho phép liên kết hạn mức tín dụng với tài khoản Google Ads bằng cách chấp nhận hành động ủy quyền được gửi tới địa chỉ email của tài khoản đó.
Sau khi hoàn thành Bước 1 và 2 của quá trình này, bạn có thể điền vào biểu mẫu này nếu muốn yêu cầu Nhóm hỗ trợ Google Ads liên kết tài khoản Google Ads với hạn mức tín dụng hiện có. Xin lưu ý rằng, nếu bạn gửi biểu mẫu trước khi hoàn thành Bước 1 và 2 thì chúng tôi sẽ không thể xử lý yêu cầu của bạn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố