Hiểu dữ liệu đo lường hiệu quả Nâng cao thương hiệu của bạn

Nếu đã thiết lập tính năng đo lường hiệu quả Nâng cao thương hiệu, bạn có thể thêm các cột báo cáo hữu ích để xem quảng cáo của bạn đã ảnh hưởng đến hoặc "gia tăng" cảm nhận tích cực của đối tượng về thương hiệu hay sản phẩm của bạn đến mức nào. Nói chung, bạn cần thu thập nhiều câu trả lời hơn để phát hiện chính xác các mức tăng nhỏ hơn. Nếu Khảo sát nâng cao thương hiệu của bạn chỉ có vài câu trả lời, thì hệ thống có thể sẽ khó xác định chính xác mức độ ảnh hưởng của quảng cáo của bạn dựa trên các câu trả lời đó. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu ý nghĩa của các chỉ số sau đây và cách thêm các chỉ số đó vào báo cáo của bạn.

Hãy xem các nguyên tắc sau đây về số lượng câu trả lời cần thiết để phát hiện mức tăng của bạn.

  • Đối với các chiến dịch có hiệu suất cao, bạn có thể sẽ phát hiện mức tăng khi nhận được khoảng 2.000 câu trả lời cho mỗi chỉ số mức tăng.
  • Với ngân sách đề xuất tối thiểu, bạn có thể sẽ phát hiện mức tăng sau khi nhận được 4.100 câu trả lời cho mỗi chỉ số mức tăng.
  • Nếu chiến dịch của bạn chưa cho thấy bất kỳ mức tăng nào sau khi thu thập được 16.800 câu trả lời cho mỗi chỉ số thì bạn có thể không phát hiện được mức tăng bạn đạt được.
Lưu ý: Nói chung, bạn có thể bắt đầu phát hiện thấy mức tăng sau khi thu thập được 2.000 câu trả lời khảo sát. Tìm hiểu thêm về số lượng câu trả lời Khảo sát nâng cao thương hiệu và mức tăng tuyệt đối

Số người dùng gia tăng

Cột này hiển thị cho bạn số lượng người dùng ước tính trong một bản khảo sát mẫu đã thay đổi nhận thức về thương hiệu của bạn do quảng cáo (được ngoại suy theo phạm vi tiếp cận chung của chiến dịch). Chỉ số này cho thấy mức chênh lệch về số câu trả lời tích cực trong các bản khảo sát về thương hiệu hoặc sản phẩm giữa nhóm người dùng đã xem quảng cáo của bạn so với nhóm người dùng chưa xem. Ví dụ: sau khi người dùng xem quảng cáo của bạn, quảng cáo đó có thể làm gia tăng mức độ cân nhắc (hoặc mức độ nhận biết hay mức độ ghi nhớ quảng cáo) đối với thương hiệu hoặc sản phẩm của bạn.

Chỉ số "số người dùng gia tăng" không phải lúc nào cũng đo lường số người dùng riêng biệt. Một người dùng có thể trở thành người dùng gia tăng nhiều lần trong suốt thời gian chạy chiến dịch của bạn.

Lưu ý: Chúng tôi không hỗ trợ tiếp thị lại cho người dùng gia tăng.

Chi phí cho mỗi người dùng gia tăng

Chi phí trung bình cho mỗi người dùng gia tăng hiện đang cân nhắc sử dụng thương hiệu của bạn sau khi xem quảng cáo. Chi phí cho mỗi người dùng gia tăng được đo lường bằng cách chia tổng chi phí của chiến dịch cho số người dùng gia tăng. Dựa vào chỉ số này, bạn có thể biết chi phí để thay đổi suy nghĩ của một người nào đó về thương hiệu của bạn – xét về mức độ cân nhắc thương hiệu, mức độ ghi nhớ quảng cáo hoặc mức độ nhận biết thương hiệu.

Nâng cao thương hiệu tuyệt đối

Chỉ số này cho thấy mức chênh lệch về số câu trả lời tích cực trong các bản khảo sát về thương hiệu hoặc sản phẩm giữa nhóm người dùng đã xem quảng cáo của bạn (nhóm tiếp xúc) so với nhóm không đượcxem quảng cáo của bạn (nhóm cơ sở). Chỉ số này được tính bằng cách lấy tỷ lệ phản hồi tích cực từ nhóm tiếp xúc trừ đi tỷ lệ phản hồi tích cực của nhóm cơ sở. Chỉ số nâng cao thương hiệu tuyệt đối đo lường mức độ ảnh hưởng của quảng cáo đến cảm nhận tích cực của đối tượng đối với thương hiệu hoặc sản phẩm của bạn. Ví dụ: sự gia tăng về số lượng câu trả lời tích cực trong bản khảo sát từ 20% lên 40% giữa hai nhóm được khảo sát sẽ cho chỉ số mức tăng tuyệt đối là 20%.

Chỉ số nâng cao thương hiệu tuyệt đối và hiệu suất chiến dịch

Mức tăng tuyệt đối không phải lúc nào cũng phản ánh hiệu suất nâng cao thương hiệu tổng thể của bạn. Bạn nên tập trung sử dụng một chỉ số (như chi phí cho mỗi người dùng gia tăng) làm chỉ số chính về sự thành công của chiến dịch của mình, vì chỉ số đó ảnh hưởng đến cả phạm vi tiếp cận và chi phí. Hãy xem bảng sau:

Chiến dịch

Phí Giá mỗi 1.000 lần hiển thị (CPM) Phạm vi tiếp cận Mức tăng tuyệt đối Số người dùng gia tăng Chi phí cho mỗi người dùng gia tăng
Chiến dịch 1 $100 $15 6.666 10% 667 $0,15
Chiến dịch 2 $100 $5 20.000 5% 1.000 $0,10
Chênh lệch không áp dụng 66% 200% 50% 60% 33%

Nếu bạn chỉ xem xét mức tăng tuyệt đối, Chiến dịch 1 có vẻ như hoạt động hiệu quả hơn Chiến dịch 2. Tuy nhiên, với cùng mức chi phí, Chiến dịch 2 thu hút được thêm 50% số người dùng gia tăng với mức CPM thấp hơn 66%, và chi phí cho mỗi người dùng gia tăng thấp hơn 33%.

Khoảng trần nâng cao thương hiệu

Mức độ tác động của quảng cáo đến việc gia tăng cảm nhận tích cực đối với thương hiệu hoặc sản phẩm của bạn so với mức gia tăng về cảm nhận tích cực mà thương hiệu hoặc sản phẩm của bạn có thể đạt được. Chỉ số này được tính bằng cách chia mức tăng tuyệt đối cho 1 trừ đi tỷ lệ phản hồi tích cực của nhóm cơ sở. Ví dụ: sự gia tăng về số lượng câu trả lời tích cực trong bản khảo sát từ 20% lên 40% giữa nhóm tiếp xúc và nhóm cơ sở sẽ cho mức tăng khoảng trần là 25%.

Nâng cao thương hiệu tương đối

Mức chênh lệch về số câu trả lời tích cực trong các cuộc khảo sát về thương hiệu hoặc sản phẩm giữa nhóm người dùng đã xem quảng cáo của bạn so với nhóm người dùng không được xem quảng cáo của bạn. Hệ thống sẽ chia mức chênh lệch này cho số câu trả lời tích cực từ nhóm người dùng không xem quảng cáo của bạn. Kết quả đo lường mức độ ảnh hưởng của quảng cáo đối với nhận thức tích cực của đối tượng đối với thương hiệu của bạn. Ví dụ: sự gia tăng về số lượng câu trả lời tích cực trong bản khảo sát từ 20% lên 40% giữa hai nhóm được khảo sát sẽ cho mức tăng tương đối là 100%.

Vì không thể thu thập các câu trả lời khảo sát cho toàn bộ nhóm tiếp xúc và nhóm cơ sở, nên dữ liệu này được ngoại suy từ các câu trả lời đã được thu thập, cung cấp cho bạn số liệu ước tính trong một phạm vi nhất định. Thông thường, khoảng tin cậy là 90%, vì vậy bạn có thể dự kiến rằng trong 90% các trường hợp, số liệu mức tăng thực sự sẽ nằm trong khoảng đó (nếu bạn định tiếp cận tất cả mọi người).

Tỷ lệ phản hồi tích cực của nhóm cơ sở

Tần suất những người dùng không được xem quảng cáo của bạn đưa ra câu trả lời tích cực trong bản khảo sát về thương hiệu của bạn. Hãy sử dụng chỉ số này để hiểu rõ hơn về mức độ ảnh hưởng của việc tiếp xúc với phương tiện truyền thông nói chung và các yếu tố khác (ngoài việc xem quảng cáo trong chiến dịch của bạn) đến các câu trả lời tích cực trong bản khảo sát về thương hiệu của bạn.

Các ý kiến phản hồi trong bản khảo sát nhóm tiếp xúc

Số lượng câu trả lời khảo sát từ những người đã xem quảng cáo của bạn.

Lưu ý: Nếu bạn thấy chỉ số trong cột này thấp, thì tức là bạn chưa thu thập đủ số lượng câu trả lời khảo sát. Hãy tiếp tục chạy chiến dịch của bạn và sớm kiểm tra lại.

Các ý kiến phản hồi trong bản khảo sát nhóm cơ sở

Số lượng câu trả lời khảo sát từ những người không được xem quảng cáo của bạn.

Lưu ý: Nếu bạn thấy chỉ số trong cột này thấp, thì tức là bạn chưa thu thập đủ số lượng câu trả lời khảo sát. Hãy tiếp tục chạy chiến dịch của bạn và sớm kiểm tra lại.

Tỷ lệ phản hồi tích cực của nhóm tiếp xúc

Tần suất người dùng đã xem quảng cáo của bạn đưa ra câu trả lời tích cực trong bản khảo sát về thương hiệu của bạn.

Khoảng tin cậy

Đây là phạm vi ước tính chứa các giá trị ước tính về hiệu quả nâng cao thương hiệu. Ví dụ: bạn có thể thấy mức tăng tương đối là 38,41%, đây là giá trị ước tính điểm. Bạn sẽ thấy khoảng tin cậy từ tối thiểu là 30,5% đến tối đa là 45% nằm ở trong ngoặc.

Xem dữ liệu đo lường hiệu quả Nâng cao thương hiệu

Bạn có thể sử dụng dữ liệu đo lường hiệu quả Nâng cao thương hiệu trong hầu hết các bảng của Google Ads (bao gồm "Chiến dịch", "Nhóm quảng cáo", "Thông tin nhân khẩu học" và các bảng khác). Bạn cũng có thể xem kết quả ở cấp "Sản phẩm" hoặc "Thương hiệu" trong bảng "Đo lường hiệu quả quảng cáo".

Để xem dữ liệu đo lường hiệu quả Nâng cao thương hiệu, bạn hãy làm theo các bước sau:

  1. Nhấp vào biểu tượng cột Cột.
  2. Nhấp vào Sửa đổi cột.
  3. Chọn Nâng cao thương hiệu, rồi nhấp vào Áp dụng.

Phân đoạn dữ liệu đo lường theo loại chỉ số Nâng cao thương hiệu

Để phân đoạn dữ liệu đo lường của bạn theo một chỉ số cụ thể (chẳng hạn như "Mức độ ghi nhớ quảng cáo", "Mức độ nhận biết", "Mức độ cân nhắc", "Mức độ ưa thích" và "Ý định mua"), bạn hãy nhấp vào biểu tượng phân đoạn và chọn Loại Đòn bẩy thương hiệu để xem dữ liệu đo lường cho chỉ số mà bạn đã chọn.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false