ทำความเข้าใจข้อมูลการวัด Brand Lift

หากได้ตั้งค่าการวัด Brand Lift แล้ว คุณจะเพิ่มคอลัมน์การรายงานที่มีประโยชน์ได้ เพื่อดูว่าโฆษณามีอิทธิพลหรือ "เพิ่ม" ความรู้สึกด้านบวกของผู้ชมที่มีต่อแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์มากเพียงใด โดยทั่วไปแล้ว เพื่อที่จะตรวจหาจำนวนการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยได้อย่างแม่นยำนั้นจำเป็นที่จะต้องได้รับคำตอบที่มากขึ้น หากคำตอบที่ได้รับในการสำรวจ Brand Lift มีจำนวนน้อย อาจทำให้ยากต่อการพิจารณาได้อย่างแม่นยำว่าโฆษณาส่งอิทธิพลใดบ้างต่อคำตอบเหล่านั้น ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้ถึงความหมายของเมตริกเหล่านี้ และวิธีเพิ่มเมตริกลงในรายงาน

ดูหลักเกณฑ์ต่อไปนี้เกี่ยวกับจำนวนคำตอบที่จำเป็นต่อการตรวจพบการเพิ่ม

  • สำหรับแคมเปญที่มีประสิทธิภาพสูง คุณควรตรวจพบการเพิ่มเมื่อได้รับคำตอบประมาณ 2,000 คำตอบต่อเมตริกการเพิ่ม
  • เมื่อใช้งบประมาณขั้นต่ำที่แนะนำ คุณควรตรวจพบการเพิ่มเมื่อได้รับคำตอบ 4,100 คำตอบต่อเมตริกการเพิ่ม
  • หากแคมเปญไม่ได้แสดงการเพิ่มใดๆ หลังจากได้รับคำตอบถึง 16,800 คำตอบต่อเมตริก คุณอาจตรวจพบการเพิ่มไม่ได้
โปรดทราบว่าโดยทั่วไปแล้ว คุณอาจเริ่มเห็นผลลัพธ์การเพิ่มเมื่อแบบสำรวจได้รับคำตอบถึง 2,000 คำตอบ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนคำตอบในการสำรวจ Brand Lift และการเพิ่มแบบสัมบูรณ์

ผู้ใช้ที่เพิ่มระดับความสนใจ

คอลัมน์นี้จะแสดงจำนวนผู้ใช้โดยประมาณในแบบสำรวจตัวอย่างซึ่งมีการรับรู้แบรนด์เปลี่ยนแปลงไปด้วยผลจากโฆษณา โดยอนุมานจากการเข้าถึงโดยรวมของแคมเปญนี้ โดยจะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างในคำตอบเชิงบวกที่มีต่อการสำรวจแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ระหว่างกลุ่มผู้ใช้ที่เห็นโฆษณากับกลุ่มที่ไม่เห็น ตัวอย่างเช่น โฆษณาอาจส่งผลให้ผู้ใช้เพิ่มการพิจารณา (หรือการรับรู้หรือการจำโฆษณาได้) เกี่ยวกับแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์หลังจากที่เห็นโฆษณา

เมตริก "ผู้ใช้ที่เพิ่มระดับความสนใจ" ไม่จําเป็นต้องวัดผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำ ผู้ใช้อาจเพิ่มระดับความสนใจมากกว่า 1 ครั้งในระหว่างช่วงที่ใช้แคมเปญ

หมายเหตุ: ระบบไม่รองรับการรีมาร์เก็ตติ้งผู้ใช้ที่เพิ่มระดับความสนใจ

ต้นทุนต่อผู้ใช้ที่เพิ่มระดับความสนใจ

ต้นทุนเฉลี่ยสําหรับผู้ใช้ที่เพิ่มระดับความสนใจซึ่งกําลังนึกถึงแบรนด์ของคุณหลังจากที่ได้เห็นโฆษณา ต้นทุนต่อผู้ใช้ที่เพิ่มระดับความสนใจวัดได้โดยการหารต้นทุนทั้งหมดของแคมเปญด้วยจำนวนผู้ใช้ที่เพิ่มระดับความสนใจ คุณใช้เมตริกนี้เพื่อทำความเข้าใจต้นทุนต่อการเปลี่ยนความคิดของผู้ใช้เกี่ยวกับแบรนด์ในแง่ของการพิจารณาแบรนด์ การจำโฆษณาได้ หรือการรับรู้ถึงแบรนด์

Brand Lift แบบสัมบูรณ์

เมตริกนี้แสดงความแตกต่างในคำตอบเชิงบวกต่อการสำรวจแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ระหว่างผู้ใช้ที่เห็นโฆษณา (กลุ่มที่เห็นโฆษณา) กับกลุ่มที่ถูกระงับไม่ให้เห็นโฆษณา (กลุ่มที่เป็นฐาน) เมตริกนี้คำนวณโดยการลบอัตราคำตอบเชิงบวกของกลุ่มที่เป็นฐานออกจากกลุ่มที่เห็นโฆษณา Brand Lift แบบสัมบูรณ์จะวัดว่าโฆษณามีอิทธิพลต่อความรู้สึกด้านบวกของผู้ชมที่มีต่อแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์มากเพียงใด ตัวอย่างเช่น การเพิ่มขึ้นจาก 20% เป็น 40% ของคำตอบในแบบสำรวจเชิงบวกระหว่างกลุ่มสำรวจ 2 กลุ่มแสดงถึงการเพิ่มแบบสัมบูรณ์ 20%

Brand Lift แบบสัมบูรณ์และประสิทธิภาพของแคมเปญ

การเพิ่มแบบสัมบูรณ์ไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงประสิทธิภาพ Brand Lift โดยรวม ขอแนะนำให้มุ่งเน้นที่เมตริกอย่างเช่น ต้นทุนต่อผู้ใช้ที่เพิ่มระดับความสนใจในฐานะที่เป็นเมตริกวัดความสำเร็จหลักของแคมเปญ เนื่องจากแสดงถึงปัจจัยทั้งในแง่ของการเข้าถึงและต้นทุน โปรดดูตารางต่อไปนี้

แคมเปญ

ต้นทุน ต้นทุนต่อการแสดงผล 1,000 ครั้ง (CPM) การเข้าถึง การเพิ่มแบบสัมบูรณ์ ผู้ใช้ที่เพิ่มระดับความสนใจ ต้นทุนต่อผู้ใช้ที่เพิ่มระดับความสนใจ
แคมเปญ 1 3,000 บาท 450 บาท 6,666 10% 667 4.50 บาท
แคมเปญ 2 3,000 บาท 150 บาท 20,000 5% 1,000 3 บาท
ความแตกต่าง ไม่มี 66% 200% 50% 60% 33%

หากคุณดูเฉพาะการเพิ่มแบบสัมบูรณ์ ดูเหมือนแคมเปญ 1 จะทำงานได้ดีกว่าแคมเปญ 2 อย่างไรก็ตาม ที่ต้นทุนเดียวกัน แคมเปญ 2 กระตุ้นผู้ใช้ที่เพิ่มระดับความสนใจเพิ่มขึ้น 50% โดยมี CPM ลดลง 66% และมีต้นทุนต่อผู้ใช้ที่เพิ่มระดับความสนใจลดลง 33%

Brand Lift เทียบกับศักยภาพการเติบโต

ผลกระทบที่โฆษณามีต่อการเพิ่มความรู้สึกด้านบวกที่มีต่อแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์เปรียบเทียบกับศักยภาพการเติบโตเชิงบวกที่แบรนด์หรือผลิตภัณฑ์มีโอกาสได้รับ เมตริกนี้คำนวณโดยการหารการเพิ่มแบบสัมบูรณ์ด้วย 1 ลบด้วยอัตราคำตอบเชิงบวกของกลุ่มที่เป็นฐาน ตัวอย่างเช่น การเพิ่มขึ้นจาก 20% เป็น 40% ของคำตอบในแบบสำรวจเชิงบวกระหว่างกลุ่มที่เห็นโฆษณากับกลุ่มที่เป็นฐานแสดงถึงการเพิ่ม 25% เทียบกับศักยภาพการเติบโต

Brand Lift แบบสัมพัทธ์

ความแตกต่างในคำตอบเชิงบวกต่อการสำรวจแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ระหว่างผู้ใช้ที่เห็นโฆษณากับผู้ใช้ที่ระบบไม่แสดงโฆษณาให้เห็นชั่วคราว ระบบจะนำความแตกต่างนี้ไปหารด้วยจำนวนคำตอบเชิงบวกจากกลุ่มผู้ใช้ที่ไม่เห็นโฆษณา ผลลัพธ์จะวัดว่าโฆษณามีอิทธิพลต่อการรับรู้เชิงบวกของผู้ชมที่มีต่อแบรนด์มากเพียงใด ตัวอย่างเช่น การเพิ่มขึ้นจาก 20% เป็น 40% ของคำตอบเชิงบวกในแบบสำรวจระหว่าง 2 กลุ่มที่สำรวจ แสดงถึงการเพิ่มแบบสัมพัทธ์ 100%

เนื่องจากระบบไม่สามารถรวบรวมคำตอบในแบบสำรวจสำหรับกลุ่มที่เห็นโฆษณาและกลุ่มที่เป็นฐานทั้งกลุ่มได้ ข้อมูลนี้จึงอนุมานจากคำตอบที่รวบรวมซึ่งจะให้ตัวเลขโดยประมาณภายในช่วงหนึ่งๆ โดยปกติ ช่วงความเชื่อมั่นจะอยู่ที่ 90% ดังนั้น คุณจึงคาดการณ์ได้ว่าใน 90% ของกรณี ตัวเลขการเพิ่มที่แท้จริงจะอยู่ภายในช่วงดังกล่าว (หากคุณเข้าถึงทุกคน)

อัตราการตอบเชิงบวกที่เป็นฐาน

ผู้ใช้ที่ระบบไม่แสดงโฆษณาให้เห็นชั่วคราวมีการตอบสนองเชิงบวกต่อแบรนด์ของคุณบ่อยเพียงใด ใช้เมตริกนี้เพื่อทำความเข้าใจว่าการเปิดรับสื่อทั่วไปและปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่ใช่การเห็นโฆษณาในแคมเปญมีอิทธิพลต่อคำตอบเชิงบวกต่อแบรนด์ของคุณอย่างไร

การตอบแบบสำรวจของผู้ที่เห็นโฆษณา

จำนวนคำตอบในแบบสำรวจจากผู้ที่เห็นโฆษณา

หมายเหตุ: หากคุณเห็นตัวเลขจำนวนน้อยในคอลัมน์นี้แสดงว่าคำตอบในแบบสำรวจมีไม่เพียงพอ ใช้งานแคมเปญต่อไปสักพักแล้วกลับมาดูใหม่

การตอบแบบสำรวจที่เป็นฐาน

จำนวนคำตอบในแบบสำรวจจากผู้ที่ระบบไม่แสดงโฆษณาให้เห็นชั่วคราว

หมายเหตุ: หากคุณเห็นตัวเลขจำนวนน้อยในคอลัมน์นี้แสดงว่าคำตอบในแบบสำรวจมีไม่เพียงพอ ใช้งานแคมเปญต่อไปสักพักแล้วกลับมาดูใหม่

อัตราการตอบเชิงบวกของผู้ที่เห็นโฆษณา

ผู้ใช้ที่เห็นโฆษณามีการตอบสนองเชิงบวกต่อแบรนด์ของคุณบ่อยเพียงใด

ช่วงความเชื่อมั่น

เป็นช่วงโดยประมาณของการประเมิน Brand Lift ตัวอย่างเช่น คุณอาจเห็นการเพิ่มแบบสัมพัทธ์ที่ 38.41% ซึ่งเป็นการประมาณค่าแบบจุด ในวงเล็บ คุณจะเห็นช่วงความเชื่อมั่นจาก 30.5% เป็นอย่างน้อยถึงมากที่สุด 45.0%

ดูข้อมูลการวัด Brand Lift

ข้อมูลการวัด Brand Lift มีอยู่ในตารางส่วนใหญ่ใน Google Ads ซึ่งรวมถึง "แคมเปญ" "กลุ่มโฆษณา" "ข้อมูลประชากร" และอื่นๆ นอกจากนี้ คุณยังดูผลลัพธ์ที่ระดับ "ผลิตภัณฑ์" หรือ "แบรนด์" ได้ในตาราง "การวัด Brand Lift"

วิธีการดูข้อมูลการวัด Brand Lift มีดังนี้

  1. คลิกไอคอนคอลัมน์ คอลัมน์
  2. คลิกแก้ไขคอลัมน์
  3. เลือกการวัด Brand Lift แล้วคลิกใช้

แบ่งกลุ่มข้อมูลการวัดตามประเภท Brand Lift

หากต้องการแบ่งกลุ่มข้อมูลการวัดตามเมตริกที่เฉพาะเจาะจง (เช่น "การจำโฆษณาได้" "การรับรู้" "การพิจารณา" "ความชอบ" และ "ความตั้งใจในการซื้อ") ให้คลิกไอคอนแบ่งกลุ่ม แล้วเลือกประเภท Brand Lift เพื่อดูข้อมูลการวัดสำหรับเมตริกที่คุณเลือก

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
73067
false