Đo lường lượt tương tác quảng cáo trên các trang được lưu trữ trên Google

Kể từ ngày 31 tháng 10 năm 2018, Google chỉ chấp thuận cho một nhóm nhỏ các nhà cung cấp dịch vụ đo lường lần nhấp đo lường các sự kiện tương tác quảng cáo cụ thể trên các sản phẩm do Google lưu trữ cho Quảng cáo trưng bày mặt hàng, Quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất (LIA)Quảng cáo mẫu ô tô. Để đảm bảo quảng cáo của bạn không phân phát khi không được đo lường, đội ngũ Google Ads đã tạm dừng tất cả các nhóm quảng cáo thực hiện cuộc gọi bên thứ ba đến các nhà cung cấp không được chấp thuận. 

Trừ khi bạn đã cho phép tài khoản của mình tiếp tục chạy quảng cáo bị ảnh hưởng, chúng tôi sẽ tạm dừng những quảng cáo đã tạo trước đây để ngăn quảng cáo phân phát mà không được đo lường.

Tìm hiểu thêm về cách đo lường tương tác quảng cáo trên các trang do Google lưu trữ bằng cách sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ đo lường lần nhấp

Kể từ ngày 26 tháng 12 năm 2019, chúng tôi sẽ cung cấp quy trình xử lý dữ liệu hạn chế cho Quảng cáo trưng bày mặt hàng và Quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất để giúp các nhà quảng cáo, nhà xuất bản và đối tác kinh doanh tại California tuân thủ Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng tại California (CCPA). Google sẽ vô hiệu hóa chú thích cho trình theo dõi quảng cáo bên thứ ba.

Đối với Quảng cáo trưng bày mặt hàng, bạn không thể sử dụng mẫu theo dõi để đo lường các lần tham gia dựa trên thời gian cho Quảng cáo trưng bày mặt hàng thông qua ValueTrack nữa. Trình theo dõi quảng cáo bên thứ ba sẽ tiếp tục theo dõi các lượt nhấp vào URL cuối cùng.

Đối với Quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất, bạn không thể sử dụng mẫu theo dõi cho các Trang chủ cửa hàng địa phương được lưu trữ trên Google thông qua ValueTrack nữa. Trình theo dõi quảng cáo bên thứ ba sẽ không theo dõi các lượt chuyển đổi hoặc tương tác. Trình theo dõi quảng cáo bên thứ ba sẽ tiếp tục theo dõi các lượt nhấp vào URL cuối cùng.

Tìm hiểu thêm về thay đổi này.

Bài viết này mô tả các chính sách của Google có liên quan đến việc sử dụng nhà cung cấp dịch vụ đo lường lượt nhấp cho các lượt tương tác quảng cáo có tính phí trong Quảng cáo trưng bày mặt hàng, Quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhấtQuảng cáo mẫu ô tô.

Lượt tương tác quảng cáo cho các loại quảng cáo cụ thể này bao gồm lượt nhấp để đến trang web của bạn, cũng như các sự kiện sau:

Loại quảng cáo Sự kiện tương tác
Quảng cáo trưng bày mặt hàng Khi người dùng mở rộng một quảng cáo và dành 10 giây để xem quảng cáo, hoặc nhấp chuột trước khi 10 giây trôi qua, thì hành động đó được tính là một tương tác.
Quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất Nếu bạn đang sử dụng Trang chủ cửa hàng địa phương được lưu trữ trên Google (GHLS), khi người dùng nhấp vào Quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất của bạn và được chuyển hướng đến một trang được lưu trữ trên Google, thì lượt nhấp đó được tính là một lần tương tác.
Quảng cáo mẫu ô tô

Nếu người dùng thực hiện 2 lần vuốt trở lên khi xem thư viện ảnh, thì lần xem hình ảnh thứ ba trong thư viện ảnh được tính là một lần vuốt cố ý và được tính là một lần tương tác.

Khi sử dụng mẫu theo dõi, bạn có thể sử dụng nhà cung cấp dịch vụ đo lường lượt nhấp để đo lường các sự kiện tương tác quảng cáo, bao gồm cả lượt nhấp.

Nhà cung cấp dịch vụ đo lường lượt nhấp được chấp thuận

Kể từ ngày 26 tháng 12 năm 2019:

  • Nếu bạn đang sử dụng một trong các nhà cung cấp dịch vụ đo lường lượt nhấp được chấp thuận, thì Google sẽ áp dụng mẫu theo dõi cho các lượt tương tác quảng cáo xảy ra trên các trang được lưu trữ trên Google, bao gồm cả các lượt nhấp để đến trang web của bạn. Điều này có nghĩa là bạn sẽ có thể đo lường cả lượt nhấp để đến trang web của mình lẫn các lượt tương tác quảng cáo có tính phí trên trang được lưu trữ trên Google.
  • Nếu bạn đang sử dụng nhà cung cấp dịch vụ đo lường lượt nhấp không được Google chấp thuận, thì Google sẽ chỉ áp dụng mẫu theo dõi cho các lượt nhấp để đến trang web của bạn. Điều này có nghĩa là bạn sẽ không thể đo lường các lượt tương tác có tính phí khác trên các trang được lưu trữ trên Google. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể đo lường lượt nhấp bên ngoài bằng cách sử dụng các nhà cung cấp này.
  • Nếu bạn là nhà quảng cáo, nhà xuất bản hoặc đối tác kinh doanh ở California, chúng tôi sẽ cung cấp quy trình xử lý dữ liệu hạn chế cho Quảng cáo trưng bày mặt hàng và quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất để giúp bạn tuân thủ Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng tại California (CCPA). Google sẽ vô hiệu hóa chú thích cho trình theo dõi quảng cáo bên thứ ba.
    • Đối với Quảng cáo trưng bày mặt hàng, bạn không thể sử dụng mẫu theo dõi để đo lường các lần tham gia dựa trên thời gian cho Quảng cáo trưng bày mặt hàng thông qua ValueTrack nữa. Trình theo dõi quảng cáo bên thứ ba sẽ tiếp tục theo dõi các lượt nhấp vào URL cuối cùng.
    • Đối với Quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất, bạn không thể sử dụng mẫu theo dõi cho các Trang chủ cửa hàng địa phương được lưu trữ trên Google thông qua ValueTrack nữa. Không áp dụng theo dõi bên thứ ba cho các lượt chuyển đổi hoặc tương tác. Trình theo dõi quảng cáo bên thứ ba sẽ tiếp tục theo dõi các lượt nhấp vào URL cuối cùng.

Ngoài Search Ads 360 (trước đây là DoubleClick Search), Google đã cho phép KenshooMarin đo lường các sự kiện tương tác của Quảng cáo trưng bày mặt hàng, quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất và Quảng cáo mẫu ô tô.

Lưu ý: Danh sách các nhà cung cấp dịch vụ đo lường lượt nhấp được chấp thuận chỉ áp dụng cho các sự kiện tương tác quảng cáo, chứ không áp dụng cho các lượt nhấp. Nếu chỉ muốn đo lường các lượt nhấp, bạn có thể sử dụng mẫu theo dõi với bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ đo lường lượt nhấp nào.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố