Cách Google Partners sử dụng cấp độ truy cập vào tài khoản người quản lý

 Quyền truy cập của bạn vào các tính năng của Google Partners sẽ tùy thuộc vào quan hệ liên kết của bạn với tài khoản người quản lý Google Ads (MCC) và cấp truy cập của bạn.  Nếu bạn không có tài khoản người quản lý Google Ads, nhưng bạn muốn được chứng nhận, hãy tham gia các khóa đào tạo của Google và đạt giấy chứng nhận Google Ads trên Academy for Ads.

Điều này có ý nghĩa gì với bạn

Để chứng nhận của bạn được tính vào trạng thái huy hiệu và chuyên môn của công ty

  • Trong Google Ads: Bất kỳ người dùng nào sở hữu email có quyền truy cập của quản trị viên hoặc quyền truy cập thông thường của người quản lý Google Ads vào tài khoản người quản lý Google Ads (MCC), hoặc các tài khoản người quản lý phụ của công ty bạn sẽ được coi là đã liên kết với công ty của bạn và sẽ nhận được chứng nhận Google Ads cũng như trạng thái huy hiệu và chuyên môn của công ty.Lưu ý: Người dùng có quyền truy cập chỉ đọc có thể không đóng góp vào huy hiệu và trạng thái chuyên môn của bạn.
  • Hãy chắc chắn rằng địa chỉ email công ty của bạn có trong hồ sơ Academy for Ads của bạn hoặc đảm bảo email tài khoản Academy for Ads của bạn được liên kết với tài khoản người quản lý của công ty bạn. 
  • Chia sẻ thông tin tài khoản của bạn với công ty để các chứng nhận của bạn được tính vào huy hiệu và chuyên môn của công ty.

Lưu ý: Bạn có thể thấy sự khác biệt về số lượng người dùng được chứng nhận vì thay đổi này.

Để xem trạng thái chuyên môn về trạng thái huy hiệu và chuyên môn của công ty

  • Trong Google Ads: Bất kỳ người dùng nào được liên kết với tài khoản quản lý Google Ads của công ty bạn và có quyền truy cập thông thường hoặc chỉ đọc, sẽ có thể thấy tab Chương trình Partners, trạng thái huy hiệu và chuyên môn của công ty bạn.

Liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố