Cách Google Partners sử dụng cấp độ truy cập vào tài khoản người quản lý

Quyền sử dụng các tính năng của Google Partners sẽ tùy thuộc vào quan hệ liên kết của bạn với tài khoản người quản lý Google Ads (MCC) và cấp truy cập của bạn. Nếu không có tài khoản người quản lý Google Ads, nhưng bạn muốn được chứng nhận, hãy truy cập vào Skillshop để tham gia các chương trình đào tạo của Google và đạt giấy chứng nhận Google Ads.

Điều này có ý nghĩa gì với bạn

Để chứng nhận của bạn được tính vào trạng thái huy hiệu và chuyên môn của công ty

  • Trong Google Ads: Nếu sở hữu email có quyền truy cập cấp quản trị viên hoặc quyền truy cập thông thường của người quản lý Google Ads vào tài khoản người quản lý Google Ads (MCC) hoặc vào các tài khoản người quản lý phụ của công ty, thì người dùng sẽ được coi là đã liên kết với công ty của bạn và các giấy chứng nhận Google Ads họ đạt được sẽ tính vào trạng thái huy hiệu và chuyên môn của công ty bạn.
Người dùng có quyền truy cập chỉ đọc có thể không đóng góp vào trạng thái huy hiệu và chuyên môn của bạn.
  • Hãy đảm bảo cung cấp địa chỉ email công ty của bạn trong hồ sơ Skillshop hoặc đảm bảo rằng email của tài khoản Skillshop có liên kết với tài khoản người quản lý của công ty bạn.
  • Chia sẻ thông tin tài khoản của bạn với công ty để các giấy chứng nhận của bạn được tính vào huy hiệu và chuyên môn của công ty.

Để xem trạng thái huy hiệu và chuyên môn của công ty

  • Trong Google Ads: Bất kỳ người dùng nào được liên kết với tài khoản quản lý Google Ads của công ty bạn và có quyền truy cập thông thường hoặc chỉ đọc, sẽ có thể thấy tab Chương trình Partners, trạng thái huy hiệu và chuyên môn của công ty bạn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố