Na-hash na data: Kahulugan

Iminamapa ng na-hash na data ang orihinal na string ng mga character sa data na may nakatakdang haba. Binubuo ng isang algorithm ang na-hash na data, na pumoprotekta sa seguridad ng orihinal na text.

Mga kaugnay na link

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu