Nhắm mục tiêu trang web về các chủ đề có liên quan

Bạn có thể nhắm mục tiêu các chủ đề bạn chọn để tiếp cận những người quan tâm đến nội dung liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của bạn. Bài viết này cung cấp hướng dẫn từng bước để thiết lập nhắm mục tiêu theo chủ đề. 

Để biết tổng quan chung về tính năng này, hãy xem bài viết Giới thiệu về nhắm mục tiêu theo chủ đề. Bạn có thể sử dụng nhắm mục tiêu theo chủ đề trong chiến dịch trên Mạng hiển thị hoặc chiến dịch Video. 

Hướng dẫn

Trải nghiệm Google Ads mới hiện là cách duy nhất để hầu hết người dùng quản lý tài khoản của họ. Nếu bạn vẫn đang sử dụng trải nghiệm AdWords cũ, hãy chọn bên dưới. Tìm hiểu thêm

How to target topics

To target topics, you'll need to use one of the following objectives or campaign types:

"Display Network only" marketing objectives

 • See your ad
 • Visit your website
 • Buy on your website
 • Take an action on your website
 • Call your business
 • Visit your business
Campaign types
 • "Display Network only – All features"
 • "Display Network only – Remarketing"

To add topic targeting to an existing ad group, follow these steps:

 1. Sign in to your AdWords account
 2. Click the Campaigns tab at the top. Campaigns tab
 3. Go to your Display Network tab and click + Targeting, which is located above the graph.
 4. Select an ad group.
 5. Click the "Add targeting" drop-down menu and select "Topics."
 6. Select as many topics and subtopics as you'd like by clicking the double arrows » next to each one. Any topics and subtopics you've added will appear in the "Selected topics" column.
 7. Click Close and then Save.

Once you've set up topics for one ad group, you can copy your topics to other ad groups in Display Network-only campaigns. First, you'll need to copy the topics you want. Then you can paste them into a new ad group.

How to copy topics to another ad group

To copy your topics:

 • Click the Display Network tab.
 • Click the Topics tab.
 • Select the checkbox next to the topics you want to copy.
 • From the Edit menu, select Copy (or Control-C for PCs, Command-C for Macs).

To paste your copied topics:

 • Click the Campaigns tab.
 • Click the name of the campaign where you want to paste your topics.
 • Check the box next to the name of the ad group where you want to paste your topics.
 • From the Edit menu, select Paste (or Control-V for PCs, Command-V for Macs).

Tips

 • When you target a top-level topic, you also target all the related subtopics. However, we recommend adding the subtopics for bidding and reporting control.
 • Adding all the subtopics isn't the same as adding the top-level topic. There are pages that won't be targeted if you add only the subtopics to your ad group. We recommend adding the top-level topic as well.
 • As you add topics to target, you'll see an estimate of your initial targeting reach. Keep in mind that this estimate doesn't take into account automated targeting methods or bid and budget settings.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?