Отстраняване на проблеми с реализации от Продажби в магазини (директно качване)

Когато импортирате в Google Ads транзакции в магазин, трябва правилно да форматирате данните, за да съответстват на тези от Google. Проблеми със съответствието обикновено настъпват, когато заглавките на графите не са форматирани правилно или данните не са хеширани правилно посредством алгоритъма SHA-256.

В тази статия се предоставят насоки как успешно да качвате данните за транзакциите си в магазин и да отстранявате проблеми с качванията си. Научете повече за това как да качвате офлайн транзакции.

Инструкции

Следвайте насоките, за да увеличите обема на съответствията

Файловете с данни за продажби в магазини (директно качване) трябва да следват конкретни насоки за форматиране, за да съответстват на данните от Google. Неправилното форматиране или хеширане може да доведе до грешка при качването или до нисък брой на съответстващите транзакции. Следвайте тези насоки, преди да качите файла си:

Насоки за форматиране

 • Използвайте следните файлови формати, за да качвате данните за транзакциите си: CSV, Excel, Google Таблици, HTTPS или SFTP.
 • Използвайте една следните заглавки на графи, като се уверите, че са изписани правилно:
  • Имейл
  • Телефонен номер
  • Собствено име
  • Фамилия
  • Град
  • Област
  • Държава
  • Пощенски код
  • Име на реализацията
  • Дата и час на реализацията
  • Стойност на реализацията
  • Валута на реализацията
 • Всички имейл адреси трябва да имат име на домейн, като например gmail.com или hotmail.co.jp.
 • Уверете се, че всички знаци са изписани само с малки букви и премахнете всички допълнителни интервали преди, след или между имейл адресите и имената.
 • За имейл адреси с ударения (например: è, é, ê и ë) няма да бъде търсено съответствие. Графите „Собствено име“ и „Фамилия“ обаче може да съдържат ударения.
 • Не включвайте префикси, напр. „г-н“, в имената на клиентите.
 • Записите в графата „Име на реализацията“ трябва да използват абсолютно същия правопис и изписване с главни букви, като действието, водещо до реализация, което сте създали в профила си в Google Ads.
 • „Оценка на лоялността“ и „Процент на качване на транзакциите“ трябва да бъдат включени като параметри. Въведеният за тях фактор трябва да е между 0 и 1 (по-голям от 0).

Насоки за хеширане

 • Следните графи трябва да бъде хеширани посредством алгоритъма SHA-256. (Забележка: Нехешираните данни се поддържат за еднократно качване на .csv файл чрез Google Ads. Данните в следните графи автоматично ще бъдат хеширани в браузъра след изпращането):
  • Имейл
  • Телефонен номер
  • Собствено име
  • Фамилия
 • Следните графи трябва да останат нехеширани:
  • Град
  • Област
  • Държава
  • Пощенски код
 • Имайте предвид, че хеширането от страната на клиента се поддържа само за файлове с формат .csv, качени чрез интерфейса на Google Ads. Другите файлови формати (напр. XLS, Google Таблици) и другите типове качвания (напр. насрочени качвания, API на Google Ads (API на AdWords) понастоящем не се поддържат и изискват ръчно хеширане преди качването.

  Все пак можете да качите данните за транзакциите си с грешки в хеширането (например имейл адрес, който включва интервали), но има вероятност за данните Ви да не бъде намерено съответствие.

  Визуализирайте файла си, за да видите проблеми с форматирането

  Използвайте визуализация, за да видите дали данните Ви ще се качат правилно. Изпълнете стъпките за еднократно качване на електронната таблица, но кликнете върху Визуализация вместо върху Прилагане. Ако в редовете Ви има грешки, ще получите известие за това. Редовете, обозначени с грешка, няма да бъдат обработени, когато прилагате файла си.

  Когато преглеждате подробностите от визуализацията си, графата „Промяна“ показва броя грешки, както и друга информация, като име, дата и час, и стойност на реализацията.

  Графата „Състояние“ показва състоянието на реда, включително съобщенията за грешки.

  Всичко за използването на няколко действия, водещи до реализация

  Можете да създадете няколко действия, водещи до реализация от Продажби в магазини, за да проследявате различен тип транзакции, като например категория на продукта и канал.

  Уверете се, че имената на реализациите във файла Ви съответстват на точните имена в графата „Име на реализацията“. Тъй като Ви е необходим минимален брой на реализациите за качване на транзакциите, препоръчваме Ви да дадете приоритет на действията, водещи до реализация в големи обеми. 

  Отстраняване на грешки при качване

  Ако получите съобщение за грешка, докато визуализирате файла си, намерете грешката в таблицата по-долу и следвайте препоръчителното решение.

  Грешка/проблем Решение
  В реда „Параметри“ липсва оценка на лоялността Въведете оценката на лоялността в реда „Параметри“. Използваната част трябва да е между 0 и 1 (като изключваме 0).
  Оценката на лоялността не е между 0 и 1, като изключваме 0. Въведете оценка на лоялността между 0 и 1 (като изключваме 0).
  В реда „Параметри“ липсва процентът на качване на транзакциите Въведете процента на качване на транзакциите в реда „Параметри“. Това е съотношението на продажбите, които качвате, към общите продажби, които можете да свържете с клиент. Частта трябва да е между 0 и 1 (като изключваме 0). Ако например качвате половината продажби, които можете да свържете с клиент, процентът на качване на транзакции ще бъде 0,5 или 50%.
  Процентът на качване на транзакциите не е между 0 и 1 Въведете процент на качване на транзакциите между 0 и 1 (като изключваме 0).
  Графата „Имейл“ не е хеширана. Имейл адресите трябва да бъдат хеширани чрез SHA-256.
  Графата „Собствено име“ не е хеширана. Собствените имена трябва да бъдат хеширани чрез SHA-256. 
  Графата „Фамилия“ не е хеширана. Фамилните имена трябва да бъдат хеширани чрез SHA-256.
  Графата „Телефонен номер“ не е хеширана Телефонните номера трябва да бъдат хеширани чрез SHA-256.
  Графата „Код на държавата“ не е хеширана Премахнете хеширането от кодовете на държавите.
  Графата „Пощенски код“ не е хеширана Премахнете хеширането от пощенските кодове.
  Този тип реализация не може да бъде намерен Добавете нов тип или променете въведения текст. Използвайте абсолютно същия правопис и изписване с главни букви във файла си за качване, както в действието, водещо до реализация, което сте създали в профила си.
  Не могат да се използват бъдещи дати за дата и час на реализацията Не използвайте бъдеща дата в графата „Дата и час на реализацията“.
  Не могат да се използват отрицателни суми на транзакциите Не използвайте отрицателни стойности на транзакциите.
  Размерът на файла надхвърля 50 МБ след хеширане Разделете файловете с размер над 50 МБ на няколко файла и ги качете поотделно. 
  Недостатъчно транзакции

  Някои от действията, водещи до реализации, във файла Ви не разполагат с достатъчно транзакции. В такъв случай ще се качат и приложат само редовете, които не са получили тази грешка. Изпробвайте следните решения:

  • Отстранете всички грешки във файла и го качете повторно.
  • Използвайте по-дълъг прозорец на реализациите, за да получите достатъчно транзакции, като коригирате на ниво действие, водещо до реализация.
  • Обмислете съчетаването на няколко типа транзакции в едно действие, водещо до реализация, за да разполагате с по-голям обем на реализациите.
  Недостатъчно намерили съответствие транзакции Не разполагате с достатъчно транзакции, намерили съответствие с данните на Google. Обикновено са необходими най-малко 6000 намерили съответствие транзакции, за да качвате транзакциите в магазин. Прегледайте насоките за форматиране и хеширане по-горе, за да сте сигурни, че въвеждате правилната информация за съответствие.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си