Chế độ xem tiện ích

Một trong hai cách để xem dữ liệu tiện ích của bạn trong trang tiện ích.

Trong chế độ xem tiện ích, mỗi hàng chứa dữ liệu cụ thể cho một tiện ích, tổng hợp trên tất cả các liên kết của tiện ích. Mỗi tiện ích được liệt kê một lần và xuất hiện ở hàng riêng. Sử dụng chế độ xem tiện ích để so sánh hiệu suất giữa các tiện ích.

Lưu ý rằng bất kỳ khi nào tạo tiện ích, chẳng hạn như tiện ích chú thích hoặc tiện ích đoạn nội dung có cấu trúc, bạn có thể liên kết tiện ích đó với bất kỳ nhóm quảng cáo hay chiến dịch nào hoặc toàn bộ tài khoản. Điều này có nghĩa là một tiện ích có thể có nhiều liên kết. Để xem các liên kết này, hãy chuyển sang bài chế độ xem liên kết.

Tìm hiểu thêm
Giới thiệu về tiện ích
Đo lường hiệu suất tiện ích quảng cáo

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?