Giới thiệu về trình đơn Cài đặt

Trình đơn Cài đặt trong tài khoản Google Ads liên kết đến các trang cho phép bạn hoàn thành các công việc dành cho tài khoản cụ thể, chẳng hạn như cập nhật thông tin thanh toán, cấp quyền truy cập vào tài khoản cho người dùng, v.v.

Bài viết này tóm tắt các tùy chọn có trong trình đơn Cài đặt.

Các trang liên kết từ trình đơn Cài đặt

Bạn có thể xem trình đơn Cài đặt bằng cách nhấp vào biểu tượng công cụ ở bên phải góc phía trên của tài khoản. Dưới đây là năm trang mà bạn có thể truy cập từ trình đơn Cài đặt, cùng với những hành động bạn có thể thực hiện trên mỗi trang.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố