Di chuyển tài khoản trong tài khoản người quản lý

Trong tài khoản người quản lý, bạn có thể dễ dàng thay đổi người quản lý cho các tài khoản trong hệ thống phân cấp.

Bài viết này hướng dẫn bạn cách di chuyển một tài khoản khách hàng được liên kết trực tiếp đến một tài khoản người quản lý phụ khác trong hệ thống phân cấp tài khoản của bạn. 

Cách thức hoạt động

Sau khi bạn di chuyển một tài khoản sang tài khoản người quản lý phụ, hệ thống sẽ cập nhật dữ liệu của tài khoản người quản lý phụ mới và tổng số tài khoản để phản ánh việc thêm tài khoản khách hàng mới.

Xin lưu ý rằng bạn không thể di chuyển các tài khoản và tài khoản người quản lý mà bạn quản lý bằng quyền truy cập chỉ API sang một tài khoản người quản lý mới thông qua quy trình này. Nếu bạn cần di chuyển một trong hai loại tài khoản này, hãy liên hệ với chúng tôi và chúng tôi có thể hỗ trợ bạn.

Việc thay đổi người quản lý ảnh hưởng như thế nào đến quy trình thanh toán

Lưu ý quan trọng: Nếu bạn hủy liên kết tài khoản Google Ads đang sử dụng tùy chọn lập hóa đơn hằng tháng khỏi người quản lý thanh toán, thì tài khoản đó sẽ ngừng phân phát quảng cáo ngay lập tức.

Nếu muốn hủy liên kết tài khoản Google Ads khỏi người quản lý thanh toán, bạn sẽ cần phải chọn một tài khoản người quản lý thanh toán mới và liên kết tài khoản Google Ads của bạn với thông tin thanh toán trong tài khoản người quản lý đó (để đảm bảo quảng cáo của bạn tiếp tục phân phát). Bạn có thể tìm tên và mã người quản lý thanh toán của tài khoản Google Ads của mình bằng cách chuyển đến trang "Cài đặt thanh toán". Bạn cũng có thể tìm thấy tên và mã người quản lý thanh toán cho tất cả những tài khoản Google Ads được liên kết bằng cách thêm cột Người quản lý thanh toán vào trang Ngân sách trong tài khoản người quản lý của bạn. Tìm hiểu cách thực hiện.

Việc thay đổi người quản lý không ảnh hưởng đến những tài khoản sử dụng tùy chọn thanh toán thủ công hoặc thanh toán tự động.

Việc thay đổi người quản lý ảnh hưởng như thế nào đến tính năng theo dõi lượt chuyển đổi

Nếu bạn di chuyển một tài khoản khách hàng đang sử dụng thẻ theo dõi lượt chuyển đổi trên nhiều tài khoản, nhưng tài khoản đó vẫn nằm trong cấu trúc tài khoản của bạn (ngay cả sau khi đã di chuyển), thì thẻ theo dõi lượt chuyển đổi trên nhiều tài khoản vẫn sẽ hoạt động cho tài khoản khách hàng đó.

Thay đổi người quản lý cho các tài khoản của bạn

  1. Đăng nhập vào tài khoản người quản lý Google Ads.
  2. Từ trình đơn trang ở bên trái, hãy nhấp vào phần Cài đặt, sau đó nhấp vào Tùy chọn cài đặt tài khoản phụ ở trên cùng.
  3. Chọn hộp bên cạnh tài khoản bạn muốn thay đổi người quản lý.
  4. Nhấp vào Chỉnh sửa và chọn Thay đổi người quản lý từ menu thả xuống.
  5. Chọn người quản lý mới cho tài khoản. Bạn cũng có thể tìm kiếm người quản lý mới ở trên cùng.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố