Riešenie problémov s Vlastnými zoznamami zákazníkov (nahrávanie zoznamu, krátky zoznam alebo nízky objem údajov)

Dvoma bežnými problémami s Vlastnými zoznamami zákazníkov sú chyby nahrávania a krátke vykázané zoznamy vo funkcii Vlastné zoznamy zákazníkov. K obom problémom môže viesť problematický formát súborov s údajmi alebo nesprávne hašovanie.

Tento článok sa zaoberá užitočnými nástrojmi na hašovanie, ale aj postupom na zaistenie požadovaného formátu súborov a dát v súbore s cieľom dosiahnuť maximálny počet priradení. Okrem toho vysvetlíme bežné príčiny a riešenia nízkej návštevnosti a problémov so spracovaním zoznamu.

Skôr než začnete

Často vznikajú nejasnosti, pokiaľ ide o rozdiel medzi počtom záznamov v nahranom súbore a veľkosťou zoznamu zobrazenou v účte Google Ads.

Pri nahrávaní súboru sa najprv overí, či sú údaje zákazníkov v prijateľnom formáte na nahranie. Po overení a dokončení nahrávania sa zobrazí percento údajov zákazníkov, ktoré prešli overením, boli úspešne nahrané a budú priradené k účtom Google. Po dokončení procesu priraďovania sa v stĺpci, v ktorom sa zobrazuje veľkosť zoznamu zákazníkov, zobrazí segmentovaný počet úspešne priradených údajov o zákazníkoch. Získajte ďalšie informácie o tom, ako Google používa údaje vlastných zoznamov zákazníkov.

Môže sa stať, že nie každý záznam nahraného vlastného zoznamu zákazníkov je priradený k aktívnemu účtu Google. Počet nahraných záznamov preto nemusí byť rovný veľkosti zoznamu vo funkcii Vlastné zoznamy zákazníkov.

Ako riešiť problémy s nahrávaním a krátkymi zoznamami

Súbory s údajmi pre funkciu Vlastné zoznamy zákazníkov budú akceptované, len ak sú v súlade so špecifickými pravidlami pre formát. Nesprávny formát (vrátane nesprávneho hašovania) môže viesť k chybe nahrávania alebo nízkemu počtu priradených záznamov.

Prečítajte si všetky ďalej uvedené požiadavky, pretože nedodržanie ktorejkoľvek z nich môže viesť k vykázaniu krátkeho zoznamu. Ďalšie pravidlá pre formát nájdete v článku Nahrávanie súborov s údajmi a spravovanie publika vo Vlastných zoznamoch zákazníkov.

 1. Súbory musia byť vo formáte CSV.
 2. Všetky identifikátory v zázname o používateľovi musia byť oddelené čiarkami. Rôzne záznamy o používateľoch musia byť oddelené štandardným unixovým znakom nového riadka \n alebo zlomom riadka. Nesmú byť oddelené medzerou ani bodkočiarkou.
 3. Sú povolené iba tieto hlavičky: Email (E‑mail), Phone (Telefón), First Name (Krstné meno), Last Name (Priezvisko), Country (Krajina), Zip (PSČ) a Mobile Device ID (Identifikátor mobilného zariadenia). (Ak máte pre jedného zákazníka viacero e‑mailových adries, poštových adries alebo telefónnych čísel, súbor môže obsahovať viacero stĺpcov Email (E‑mail), Zip (PSČ) alebo Phone (Telefón).)
 4. V každej e‑mailovej adrese použite názov domény, napríklad gmail.com alebo hotmail.co.jp.
 5. Mená nesmú zahŕňať titul (napr. pán).
 6. Priradenie poštovej adresy: Váš súbor s údajmi musí obsahovať všetky štyri nasledujúce hlavičky stĺpcov: First Name (krstné meno), Last Name (priezvisko), Country (krajina) a Zip (PSČ).
 7. Pri telefónnych číslach zahrňte kód krajiny.

Ak súbor pred nahraním hašujete, dodržujte takisto tieto pravidlá:

 1. Stĺpce Country a Zip nehašujte.
 2. Všetky znaky musia byť malé a pred e-mailovými adresami a menami, za nimi ani v nich nesmú byť žiadne nadbytočné medzery.
 3. E-mailové adresy s diakritickými znamienkami (napríklad so znakmi è, é, ê a ë) sa k účtom Google nepriradia. V poliach First Name a Last Name však možno použiť diakritické znamienka.
 4. Pri telefónnych číslach použite formát E.164.

Vzor formátu

Tu je príklad správneho formátu súboru s riadkami a stĺpcami. V prvom riadku musia byť hlavičky.

Email Email First Name Last Name Country Zip Phone
test@gmail.com test2@gmail.com ján kováč us 94016  
test3@gmail.com   newtest test cn 101300 1 (234) 567-8910

Tu je príklad správneho formátu súboru CSV.

Email, First Name, Last Name, Country, Zip, Phone
test@gmail.com,test2@gmail.com, ján,kováč, us, 94016, 1(234)567-8910
test3@gmail.com, newtest, test, cn, 101300, 101500,12354789

V oboch prípadoch možno pridať viacero stĺpcov (hodnôt) e‑mailovej adresy a PSČ, pričom hlavičky musia byť v angličtine.

Nízka miera úspešnosti nahrávania
Pred nahraním sa vykoná predbežná kontrola problémov v prvých 1 000 riadkoch súboru s údajmi. V chybových hláseniach sa nachádzajú vysvetlenia opráv.

Riadky nasledujúce po prvých 1 000 riadkoch sa vopred neskontrolujú. Zobrazí sa však percento úspešne nahraných riadkov. Uistite sa, že toto percento je v poriadku. Ak nie, skontrolujte, či súbor s údajmi vyhovuje kritériám uvedeným vyššie.

Problémy s hašovaním
Ak sa pred nahraním súboru vykonalo nesprávne hašovanie alebo ak údaje zákazníkov nie sú v súlade s pravidlami pre formát, Google Ads môže súbor s údajmi akceptovať, no údaje zákazníkov nepriradí k účtom Google, v dôsledku čoho sa vykáže krátky zoznam.

Vopred zahašované e‑mailové adresy, ktoré sú technicky v súlade s požiadavkami pre formát, sa môžu úspešne nahrať, no v dôsledku nesprávnej metódy hašovania by služba Google Ads nemohla priradiť zahašovaný výstup k účtu Google. Ak by napríklad e‑mailové adresy obsahovali medzery, zahašovaný výstup by nezodpovedal rozpoznateľnej e‑mailovej adrese, ktorú by bolo možné priradiť k účtu Google.

Ak sa rozhodnete, že súbory s údajmi pred nahraním zahašujete, prejdite na sekciu Ako zahašovať súbory s údajmi, kde nájdete ďalšie riešenia problémov.

Ako hašovať súbory s údajmi

Ak sa rozhodnete nahrať do služby Google Ads súbor s nehašovanými údajmi zákazníkov, Google Ads váš súbor s údajmi zahašuje. Osobné údaje zákazníkov v súbore (e‑mailová adresa, telefónne číslo, krstné meno a priezvisko) sa vo vašom počítači automaticky naformátujú a zahašujú a následne sa bezpečne odošlú na servery Googlu. Hašovanie prebieha lokálne v počítači použitom na nahranie súborov s údajmi, a preto sa môže uskutočniť bezpečne vo vlastnej podnikovej sieti inzerenta.

Ak sa rozhodnete, že súbory vopred zahašujete, postupujte takto:

 1. Skôr než prejdete na ďalší krok, ubezpečte sa, že ste dodržali uvedené osvedčené postupy nahrania súboru s údajmi. Krátke zoznamy môžu vzniknúť v dôsledku kombinácie problémov s formátom súboru s údajmi a nesprávneho hašovania.
 2. tento nástroj na formátovanie zoznamu pre funkciu Vlastné zoznamy zákazníkov a overte správnosť svojej metódy hašovania alebo pomocou neho súbory s údajmi zahašujte.
  1. Poznámka: Google poskytuje tieto informácie pre vaše vlastné potreby hašovaných údajov, ktoré sa použijú vo vlastných zoznamoch zákazníkov. Slúžia len na informatívne účely a za ich použitie zodpovedáte vy sami.
  2. Súbor po stiahnutí otvorte v internetovom prehliadači. K dispozícii máte tri nástroje:
   1. Hashing Validation - Single Input (Overenie hašovania – jediný vstup):
    1. Prípad použitia: Hašujete vlastné údaje a výstup chcete overiť pomocou jediného vstupu. Tento nástroj vám ukáže, aký by bol výstup konverzie pomocou algoritmu SHA256. Výstup tejto ukážky by sa mal zhodovať s výstupom vašej metódy hašovania.
    2. Poznámka: Tento nástroj údaje pred hašovaním neupraví (t. j. neodstránia sa medzery, písmená nebudú malé a neodstránia sa bodky pred znakom @). Údaje pred zahašovaním upravte, aby ste zaistili čo najvyššiu mieru priradenia.
   2. Hashing Demo - CSV output (Ukážka hašovania – výstup vo formáte CSV):
    1. Prípad použitia: Nahraním zahašujete dávku údajov zo súboru CSV. Výstup bude súbor vo formáte CSV. Pred hašovaním sa veľké písmená zmenia na malé a medzery a bodky pred znakom @ sa odstránia. Výstup možno nahrať do účtu Google Ads.
   3. Hashing Demo - text output (Ukážka hašovania – textový výstup):
    1. Prípad použitia: Kopírovaním a prilepením zahašujete dávku údajov zo súboru CSV. Výstup sa zobrazí v poli napravo. Pred hašovaním sa veľké písmená zmenia na malé a medzery a bodky pred znakom @ sa odstránia. Po uložení vo formáte CSV možno údaje nahrať do účtu Google Ads.
  3. Ak používate jazyk Python, súbory s údajmi zahašujte pomocou tohto skriptu: použiť tento skript.

Ako riešiť nízku návštevnosť

Nulový alebo nízky objem je často spôsobený príliš krátkym zoznamom, príliš úzkym zacielením, prípadne ponukami alebo rozpočtom, ktoré sú v porovnaní s inými remarketingovými kampaňami nízke.

Reklamy využívajúce vlastné zoznamy zákazníkov sa môžu zobrazovať len vtedy, ak majú v čase, keď sa má reklama zobraziť, určitý minimálny limit aktívnych používateľov (aktívni používatelia predstavujú počet používateľov vo vašom zozname, ktorí sú aktívni v Gmaile, Vyhľadávaní alebo na YouTube). Počet aktívnych používateľov bude pravdepodobne vždy nižší, než je celková veľkosť zoznamu publika. Nie každý je totiž vždy prihlásený. Odporúčame zoznamy publika s najmenej 1 000 používateľmi, aby sa zabránilo prípadom, keď sa reklamy nemôžu zobraziť.

Akékoľvek ďalšie obmedzenia zacielenia, ktoré pridáte navyše k zoznamu vo funkcii Vlastné zoznamy zákazníkov, zredukujú daný zoznam publika o potenciálnych používateľov, na ktorých môže kampaň zacieliť, čo nakoniec povedie k nízkemu alebo nulovému objemu.

Ako opraviť zoznamy, ktoré neustále vykazujú stav Prebieha

Spracovanie nahraných súborov vo funkcii Vlastné zoznamy zákazníkov môže trvať až 48 hodín. Ak zoznamy publika nahrávate alebo v nich vykonávate zmeny každý deň, môže sa neustále zobrazovať stav Prebieha.

Povedzme napríklad, že spracovanie vašich zoznamov publika trvá 6 hodín. Nové aktualizácie zoznamov publika nahrávate denne každé 4 hodiny. Vždy, keď nahráte nový zoznam publika, spustí sa stav Prebieha, takže váš zoznam publika bude vždy vykazovať tento stav, hoci predchádzajúce aktualizácie sa dokončili.

Oprava chýb zoznamu

Chyba/problém Oprava
Súbor neobsahuje žiadne údaje Ubezpečte sa, že súbor obsahuje údaje, a znova ho nahrajte 
Chyby formátu Skontrolujte, či súbor neobsahuje nasledujúce chyby:
 • Overte, či neobsahuje riadky s hodnotami v nesprávnom formáte alebo bez hodnôt.
 • Ak údaje vopred hašujete, ubezpečte sa, že údaje v súbore zodpovedajú požadovanému formátu SHA-256 a vaše telefónne čísla dodržiavajú formát E.164.
 • Uistite sa, že údaje vo vašom súbore majú správny formát, ktorý je vysvetlený v článku o požiadavkách na nahranie súboru s údajmi. 
 • Skontrolujte formát a údaje o zákazníkoch oddeľte zlomom riadka alebo čiarkou. Vstupy neoddeľujte medzerou ani bodkočiarkou.
Váš súbor nemá všetky požadované hlavičky stĺpcov na priradenie poštových adries Na priradenie e-mailových adries sú potrebné len e-mailové adresy. Na priradenie poštových adries sú potrebné údaje o zákazníkoch vo všetkých nasledujúcich stĺpcoch: First Name (krstné meno), Last Name (priezvisko), Country (krajina) a Zip (PSČ). Znova nahrajte súbor so všetkými požadovanými stĺpcami a hlavičkami stĺpcov pre daný typ údajov o zákazníkoch.
Váš súbor obsahuje riadky s príliš veľkým alebo príliš malým počtom hodnôt Ubezpečte sa, že počet hodnôt v riadku je rovný počtu hlavičiek stĺpcov v súbore. V riadkoch s čiastočnými údajmi vyplňte každú chýbajúcu hodnotu nulovým znakom a čiarkou. 
Príklad: Ak má váš zoznam zákazníkov hlavičky stĺpcov First Name, Last Name, Country a Zip, každý riadok v súbore by mal obsahovať štyri hodnoty oddelené čiarkami. V prípadoch, keď máte len čiastočné údaje, napríklad krstné meno zákazníka, nie však jeho priezvisko, použite namiesto chýbajúcej hodnoty nulový znak.
Nasledujúce stĺpce vo vašom súbore obsahujú nesprávne údaje Ubezpečte sa, že hodnoty v riadkoch zodpovedajú hlavičke stĺpca. Príklad: Všetky údaje v stĺpci Email by mali byť len platné e-mailové adresy, nie PSČ ani krstné mená. 
Hlavičky stĺpcov v súbore sú označené správne Google Ads vyžaduje špecifické hlavičky stĺpcov. Ubezpečte sa preto, že súbor obsahuje správne hlavičky stĺpcov: Email (e-mail), Phone (telefónne číslo), First Name (krstné meno), Last Name (priezvisko), Country (krajina) a Zip (PSČ). V stĺpci Zip (PSČ) možno použiť poštové smerovacie čísla.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory