Giới thiệu về việc hủy liên kết tài khoản khỏi tài khoản người quản lý

Nếu bạn muốn ngừng quản lý một tài khoản cụ thể, người dùng có quyền truy cập quản trị đối với tài khoản người quản lý hoặc tài khoản khách hàng sẽ cần hủy liên kết hai tài khoản này.

Bài viết này giải thích những điều sẽ xảy ra khi bạn hủy liên kết một tài khoản khỏi tài khoản người quản lý. Để biết cách hủy liên kết, bạn hãy đọc bài viết Hủy liên kết tài khoản khỏi tài khoản người quản lý.

Cách hoạt động

Tài khoản người quản lý có thể chấm dứt mối liên kết với tài khoản khách hàng bất cứ lúc nào bằng cách hủy liên kết với tài khoản khách hàng đó, miễn là tài khoản khách hàng đó có ít nhất một người dùng có quyền truy cập vào tài khoản hoặc được liên kết với một tài khoản người quản lý có quyền quản trị đối với tài khoản. Sau khi hủy liên kết, tài khoản người quản lý sẽ không thể truy cập vào tài khoản khách hàng từ tài khoản người quản lý nữa.

Tài khoản Google Ads cá nhân cũng có thể hủy liên kết khỏi tài khoản người quản lý. Tài khoản cá nhân sẽ không mất lịch sử chiến dịch trong tài khoản của mình hoặc quyền truy cập vào bất kỳ tính năng nào của Google Ads.

Sau khi hủy liên kết, chủ sở hữu tài khoản Google Ads có thể liên kết với tài khoản người quản lý mới.

Việc hủy liên kết và danh sách tiếp thị lại được chia sẻ

Khi bạn hủy liên kết tài khoản đang sử dụng thẻ tiếp thị lại của tài khoản người quản lý hoặc bất kỳ danh sách tiếp thị lại được chia sẻ nào, danh sách dựa trên thẻ được chia sẻ sẽ không còn trong tài khoản đó nữa và tài khoản đó sẽ mất quyền truy cập vào bất kỳ danh sách được chia sẻ nào của người quản lý. Bất kỳ nhóm quảng cáo nào của tài khoản nhắm mục tiêu các danh sách này và bất kỳ chiến dịch nào loại trừ các danh sách này đều sẽ ngừng chạy. Nếu tài khoản chia sẻ danh sách riêng, thay đổi này có thể ảnh hưởng đến nhóm quảng cáo và chiến dịch trong các tài khoản khác đang nhắm mục tiêu các danh sách này. Tìm hiểu thêm về chia sẻ thẻ và danh sách tiếp thị lại.

Việc hủy liên kết và tính năng theo dõi lượt chuyển đổi trên nhiều tài khoản

Nếu bạn hủy liên kết tài khoản đang sử dụng thẻ theo dõi lượt chuyển đổi trên nhiều tài khoản, thẻ đó sẽ không còn ​ghi lại lượt chuyển đổi cho các lượt nhấp diễn ra sau khi tài khoản bị hủy liên kết. Tuy nhiên, thẻ theo dõi lượt chuyển đổi trên nhiều tài khoản sẽ tiếp tục ghi lại các lượt chuyển đổi cho các lượt nhấp diễn ra trước khi tài khoản bị hủy liên kết trong thời lượng chuyển đổi (thường là 30 ngày). Nếu tài khoản khách hàng đã cài đặt thẻ theo dõi lượt chuyển đổi riêng trên trang web trước đó, thẻ này sẽ tiếp tục theo dõi lượt chuyển đổi (trừ khi được thay thế bằng thẻ theo dõi lượt chuyển đổi trên nhiều tài khoản của tài khoản người quản lý khác). Tìm hiểu thêm về tính năng theo dõi lượt chuyển đổi trên nhiều tài khoản.

Hủy liên kết và thanh toán

Nếu tài khoản Google Ads sử dụng phương thức lập hóa đơn hằng tháng và tài khoản người quản lý mà bạn hủy liên kết là người quản lý thanh toán, thì tài khoản đó sẽ ngừng phân phát quảng cáo sau khi bạn hủy liên kết. Để tiếp tục phân phát quảng cáo, bạn cần thay đổi thông tin thanh toán của tài khoản trước khi hủy liên kết, đồng thời tạo thông tin thanh toán mới trong tài khoản người quản lý mà tài khoản này sẽ liên kết. Tìm hiểu thêm về cách Quản lý thông tin thanh toán của tài khoản Google Ads từ tài khoản người quản lý.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố