Khắc phục các vấn đề định dạng phổ biến cho các thông số tùy chỉnh

Bài viết này trình bày cách định dạng thông số tùy chỉnh và khắc phục sự cố cho các vấn đề với cách thẻ đã được thêm vào trang web của bạn. Bài viết bao gồm hướng dẫn về cách thêm mã Javascript và các biện pháp thay thế cho trang web của bạn và các cách phổ biến mà mã có thể được kết hợp với nhau.

Trước khi bắt đầu

Để bắt đầu sử dụng thông số tùy chỉnh, trước tiên hãy đọc cách Gắn thẻ trang web của bạn cho tiếp thị lại động.

Lưu ý về dấu và (&)

Dấu và phải được mã hóa thành "&amp;" bên trong mã HTML (trong thuộc tính src <img>) chứ không phải bên trong mã JavaScript. Nhiều thẻ và vùng chứa cho phép đi kèm pixel (như Floodlight) dự kiến rằng URL không phải là HTML được mã hóa. Điều này dẫn đến lỗi thường xuyên trong việc mã hóa hai lần dấu "và" (&) dẫn đến theo dõi không đúng. Đảm bảo rằng bạn sử dụng đúng URL theo ngữ cảnh. Nếu bạn không chắc chắn, thì hãy sử dụng tiện ích chrome Hỗ trợ thẻ của Google để xác minh việc triển khai của bạn.

Sử dụng Trình quản lý thẻ của Google

Bạn có thể sử dụng Trình quản lý thẻ của Google thay vì thêm thẻ tiếp thị lại động vào trang web của mình. Tùy chọn này định tuyến dữ liệu thẻ thông qua bên thứ ba (Google).

Định dạng thông số tùy chỉnh

  • Đối với các trang có nhiều ID như trang giỏ hàng, hãy sử dụng dấu ngoặc để nhóm ID. Ví dụ: flight_destid: ["123", "456"]
  • Sử dụng dấu ngoặc đơn hoặc dấu ngoặc kép cho thông số tùy chỉnh chuỗi. Dấu ngoặc đơn hoặc dấu ngoặc kép sẽ hoạt động, nhưng phải luôn đồng nhất. Ví dụ: Nếu bạn chọn sử dụng dấu ngoặc đơn, hãy sử dụng chúng cho tất cả các giá trị.
  • Không sử dụng dấu ngoặc cho thông số tùy chỉnh dạng số. Ví dụ: flight_totalvalue: 200.99
  • Phân tách thông số bằng dấu phẩy. Nếu bạn không có dấu phẩy, thẻ sẽ không hoạt động đúng.
  • Thông số tùy chỉnh chỉ có thể chứa chữ cái, chữ số và dấu gạch dưới. Thông số tùy chỉnh không được bắt đầu bằng chữ số hoặc bao gồm khoảng cách.
  • Để thiết lập tối ưu, sử dụng các giá trị được đề nghị trong bài viết này bởi vì những giá trị đó sẽ tạo thành danh sách mà Google Ads đã tạo ra cho bạn khi bạn thiết lập chiến dịch tiếp thị lại động của bạn. Giá trị bổ sung có thể được sử dụng để xác định các trang khác cụ thể trên trang web của bạn.

Ví dụ về thông số tùy chỉnh

Dưới đây là ví dụ cho trang web của một hãng hàng không với tất cả các thông số tùy chỉnh cơ bản được triển khai.

Mục trang web Mẫu thẻ thông số tùy chỉnh Lưu ý
Trang chủ <script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "",
flight_pagetype: "home",
flight_totalvalue:
};
</script>
Trên trang chủ, bạn có thông tin về loại trang.

Mặc dù có thể không có bất kỳ sản phẩm hoặc thông tin dịch vụ nào trên các trang này, Google Ads vẫn có thể kéo các sản phẩm và dịch vụ từ nguồn cấp dữ liệu của bạn dựa trên những gì có thể có hiệu quả nhất.
Trang kết quả tìm kiếm <script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "",
flight_pagetype: "searchresults",
flight_totalvalue:
};
</script>
Trên trang kết quả tìm kiếm, bạn có thông tin về loại trang.
Trang chi tiết phiếu mua hàng <script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "123",
flight_pagetype: "offerdetail",
flight_totalvalue: 99.00
};
</script>
Trên trang chi tiết phiếu mua hàng, bạn có thể điền động thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ đang được xem. Sử dụng cùng một ID từ nguồn cấp dữ liệu của bạn.
Trang giỏ hàng Một điểm đến
<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "123",
flight_pagetype: "cart",
flight_totalvalue: 120.00
};
</script>


Nhiều điểm đến
<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: ["SFO", "SJC", "NYC", "LAX"],
flight_pagetype: "cart",
flight_totalvalue: [120.00, 300.00, 500.00, 900.00]
};
</script>
Trên trang giỏ hàng, bạn phải gửi tất cả các mục mà bạn có trong giỏ hàng. Khi bạn có nhiều giá trị trong một thông số, sử dụng một chuỗi JavaScript (khung). Trong thông số "xxxxxxxx_totalvalue", bạn cần phải gửi tổng giá trị trong giỏ hàng.
Trang mua hàng Một điểm đến
<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "123",
flight_pagetype: "purchase",
flight_totalvalue: 120.00
};
</script>


Nhiều điểm đến
<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: ["SFO", "SJC", "NYC", "LAX"],
flight_pagetype: "purchase",
flight_totalvalue: [120.00, 300.00, 500.00, 900.00]
};
</script>
Trang xác nhận mua hàng cũng nên có tất cả các sản phẩm mà người nào đó đã mua. Trong thông số "xxxxxxxx_totalvalue", bạn cần phải gửi tổng giá trị trong giỏ hàng hoặc trên trang chuyển đổi.
Tất cả các trang khác <script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "",
flight_pagetype: "other",
flight_totalvalue:
};
</script>
Trên tất cả các trang khác, hãy sử dụng khác cho xxxxxxxx_pagetype.

Mặc dù có thể không có bất kỳ sản phẩm hoặc thông tin dịch vụ nào trên các trang này, Google Ads vẫn có thể kéo các sản phẩm và dịch vụ từ nguồn cấp dữ liệu của bạn dựa trên những gì có thể có hiệu quả nhất.

Lỗi thường gặp khi cài đặt thông số tùy chỉnh

Bên dưới là một số lỗi phổ biến mà mọi người mắc phải khi triển khai thông số tùy chỉnh sử dụng ví dụ về trang web hãng hàng không. Nếu bạn sử dụng Hỗ trợ thẻ, bạn sẽ có thể xác định hầu hết các lỗi phổ biến sau.

1. Giá trị chuỗi không nằm trong dấu ngoặc kép. Ví dụ:

<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "234",
flight_pagetype: purchase,
flight_totalvalue: 120.99
};
</script>

Nên được thay đổi thành:

<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "234",
flight_pagetype: "purchase",
flight_totalvalue: 120.99
};
</script>

Dấu ngoặc đơn cũng sẽ hoạt động, miễn là chúng được sử dụng đồng nhất.

2. Thông số tùy chỉnh không được phân tách bằng dấu phẩy (","). Ví dụ:

<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "234"
flight_pagetype: "purchase"
flight_totalvalue: 120.99
};
</script>

Nên được thay đổi thành:

<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "234",
flight_pagetype: "purchase",
flight_totalvalue: 120.99
};
</script>

Thông số tùy chỉnh cuối cùng không cần có dấu "," ở sau. Nhưng nếu có vẫn được chấp nhận.

3. Thông số chứa khoảng trắng hoặc ký tự không phải ASCII. Chúng tôi chỉ hỗ trợ [az] [0-9] và '_'. Ví dụ:

<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "234",
flight pagetype: "purchase",
flight_totalvalue: 120.99
};
</script>

Nên được thay đổi thành:

<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: 234,
flight_pagetype: "purchase",
flight_totalvalue: 120.99
};
</script>

4. Nhiều giá trị trong thông số không có dấu ngoặc. Ví dụ:

<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "123,"234",
flight_pagetype: "cart",
flight_totalvalue: 100,50
};
</script>

Nên được thay đổi thành:

<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: ["123","234"],
flight_pagetype: "cart",
flight_totalvalue: [100,50]
};
</script>

6. Thông số không có giá trị. Ví dụ:

<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: ,
flight_pagetype: "other",
flight_totalvalue:
};
</script>
Nên được thay đổi thành:

 

<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "0",
flight_pagetype: "other",
flight_totalvalue: "0"
};
</script>

hay đơn giản là:

<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_pagetype: "other"
};
</script>

7. Quy ước đặt tên không chính xác cho thông số tùy chỉnh. Ví dụ:

<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
destid: "234",
pagetype: "purchase",
totalvalue: 120,99
};
</script>

Nên được thay đổi thành:

<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "234",
flight_pagetype: "purchase",
flight_totalvalue: 120.99
};
</script>

Sử dụng thẻ không phải là thẻ Javascript

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng thẻ JavaScript thay vì thẻ hình ảnh không phải JavaScript bởi vì như vậy dẫn tới ít lỗi triển khai hơn và xử lý được các mục tiêu HTML. Các thẻ hình ảnh không phải JavaScript được coi như một hình ảnh. Do một số trình duyệt web lưu hình ảnh vào bộ nhớ cache để rút ngắn thời gian cần để tải một trang, các thẻ sẽ chỉ được kích hoạt khi một người truy cập trang web của bạn lần đầu chứ không được kích hoạt trong những lần truy cập tiếp theo. Phiên bản JavaScript của thẻ khắc phục được điều này.

Bạn có thể sử dụng những hướng dẫn này nếu bạn muốn sử dụng phần phi JavaScript của thẻ (còn được gọi là thẻ hình ảnh) hoặc nếu bạn muốn có một phiên bản ngắn hơn của thẻ. Thẻ hình ảnh không yêu cầu thư viện JavaScript (conversion.js) và việc tải hình ảnh diễn ra song song với việc tải trang.

Bạn cần tùy chỉnh phần không phải là JavaScript của thẻ tiếp thị lại để thẻ vẫn có thể gửi giá trị. Các dữ liệu cần được mã hóa theo cách thủ công.

Lấy thẻ mà bạn vừa tạo. Thẻ phải trông giống như ví dụ sau:

<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "REPLACE_WITH_STRING_VALUE",
flight_pagetype: "REPLACE_WITH_STRING_VALUE",
flight_totalvalue: REPLACE_WITH_NUMBER_VALUE
};
</script>
<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
var google_conversion_id = XXXXXXXXXX;
var google_custom_params = window.google_tag_params;
var google_remarketing_only = true;
/* ]]> */
</script>
<script type="text/javascript" src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion.js">
</script>
<noscript>
<div style="display:inline;">
<img height="1" width="1" style="border-style:none;" alt="" src="//googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/XXXXXXXXXX/?value=0&amp;guid=ON&amp;script=0&amp;data.flight_destid=101&amp;
data.flight_destid=102
&amp;data.flight_pagetype=purchase"/>

</div>
</noscript>

Văn bản được tô sáng không phải là thẻ JavaScript. Thực hiện theo các bước sau để gửi thông số tùy chỉnh của bạn thông qua các thẻ tiếp thị lại:

1. Chuẩn bị thông số tùy chỉnh (còn được gọi là khóa/giá trị) mà bạn muốn gửi đến Google Ads. Khóa/giá trị phải được gửi theo định dạng sau:

data.key1=val1&data.key2=val2&data.key2=val3...

Ví dụ: nếu bạn muốn gửi flight_destid=100flight_pagetype=purchase dưới dạng thông số khách hàng, chúng phải được sắp xếp như sau:

data.flight_destid=100&data.flight_pagetype=purchase

Nếu khóa nhất định có nhiều giá trị, giả sử nhiều id sản phẩm hoặc dịch vụ trên trang giỏ hàng, hãy thêm một data.flight_destid= khác cho mỗi giá trị thêm.

data.flight_destid=101&data.flight_destid=102&data.flight_pagetype=cart

2. Nối chuỗi vào URL của pixel làm thông số và sau đó mã hóa HTML & thành &amp;

3. Sau khi thay đổi, img src cuối cùng trông giống như sau:

//googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/XXXXXXXXXX/?value=0&guid=ON&script=0&amp;data.flight_destid%3D101&data.flight_destid=102
&data.flight_pagetype=purchase

4. Dưới đây là các thẻ hình ảnh cuối cùng để bạn có thể đặt trên trang web của bạn. Thẻ này cung cấp cho bạn chức năng giống với phiên bản JavaScript của thẻ.

<img height="1" width="1" style="border-style:none;" alt="" src="//googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/XXXXXXXXXX/?value=0&amp;guid=ON&amp;script=0&amp;data=flight_destid%3D101%2C102
%3Bflight_pagetype%3Dpurchase"/>
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false