Giới thiệu về hồ sơ thanh toán

Để thanh toán chi phí quảng cáo, bạn cần có hồ sơ thanh toán. Hồ sơ này được tạo tự động khi bạn tạo tài khoản Google Ads, nhưng bạn có thể chỉnh sửa hồ sơ bất cứ lúc nào. Hồ sơ chứa tất cả các phần thông tin quan trọng kiểm soát việc lập hóa đơn và thanh toán cho tài khoản Google Ads của bạn. Những thông tin này bao gồm:

 • Người thanh toán: Tên và địa chỉ của người hoặc công ty chịu trách nhiệm pháp lý đối với các chi phí của tài khoản.
 • Hình thức thanh toán: Phương thức thanh toán trong hồ sơ được dùng để thanh toán chi phí quảng cáo.
 • Thông tin thuế: Tình trạng thuế, quốc gia và mã số thuế được liên kết với tài khoản của bạn.
 • Danh bạ: Tên và thông tin liên hệ của người được liên kết với hồ sơ.
 • Tùy chọn ngôn ngữ tài liệu: Tại một số quốc gia, bạn có thể chọn ngôn ngữ cho tài liệu thanh toán và lập hóa đơn. Ở nơi không có lựa chọn này, ngôn ngữ mặc định sẽ là ngôn ngữ chính thức của quốc gia thanh toán.

Tài khoản thanh toán

Tài khoản thanh toán nằm trong hồ sơ thanh toán. Tài khoản này quản lý các tùy chọn cài đặt hiện đang được áp dụng cho hoạt động lập hóa đơn và thanh toán trên tài khoản Google Ads. Tài khoản thanh toán còn được gọi là "thông tin lập hóa đơn" hoặc "thông tin thanh toán". Tùy chọn cài đặt này chỉ áp dụng cho những khách hàng sử dụng tùy chọn lập hóa đơn hằng tháng. Nếu tài khoản của bạn sử dụng tùy chọn lập hóa đơn hằng tháng, bạn có thể thay đổi tài khoản thanh toán bằng cách chuyển đến trang Chuyển người thanh toán, rồi nhấp vào nút Thay đổi thông tin thanh toán, sau đó chọn Thay đổi thiết lập hóa đơn.

Mỗi hồ sơ thanh toán có thể được liên kết với nhiều tài khoản thanh toán hoặc thông tin lập hóa đơn. Bạn có thể muốn có nhiều thông tin lập hóa đơn để quản lý hoạt động lập hóa đơn và thanh toán cho nhiều tài khoản Google Ads. Ví dụ: một đại lý có thể sử dụng nhiều thông tin lập hóa đơn để quản lý hoạt động thanh toán cho từng khách hàng khi có nhiều khách hàng. Khách hàng sử dụng phương thức thanh toán tự động và/hoặc thủ công có thể thấy tùy chọn cài đặt thông tin lập hóa đơn, nhưng không thể thay đổi thông tin này. Nếu muốn thay đổi, khách hàng có thể điền vào biểu mẫu Liên hệ với chúng tôi trong Trung tâm trợ giúp của Google Ads.

Xem hoặc chỉnh sửa hồ sơ

Để xem hoặc chỉnh sửa hồ sơ thanh toán và kiểm tra thông tin chi tiết như mã hồ sơ thanh toán hoặc loại tài khoản của bạn, hãy thực hiện theo các bước dưới đây:

Xin lưu ý rằng thông tin bạn có thể chỉnh sửa trong hồ sơ thanh toán tùy thuộc vào tùy chọn cài đặt thanh toán cụ thể và quốc gia thanh toán của bạn.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon] và chọn Cài đặt trong mục "Thanh toán".
 3. Tìm mục "Hồ sơ thanh toán" để xem thông tin chi tiết như mã hồ sơ thanh toán, loại tài khoản và các thông tin khác.

Để chỉnh sửa hồ sơ thanh toán, bạn có thể thay đổi bất kỳ trường nào có biểu tượng bút chì, rồi nhấp vào Lưu.

Người dùng thanh toán

Người dùng thanh toán là địa chỉ liên hệ được liên kết với hồ sơ thanh toán và có thể có các cấp truy cập khác nhau vào hồ sơ thanh toán (ví dụ: Quản trị viên, người dùng chỉ đọc và các cấp truy cập khác). Quản trị viên thanh toán có thể yêu cầu bạn thực hiện một số thao tác liên kết với hồ sơ thanh toán của bạn.

Cách tìm quản trị viên thanh toán trong tài khoản Google Ads của bạn:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon] và chọn Cài đặt trong mục "Thanh toán".
 3. Tìm mục "Người dùng thanh toán". Nhấp vào Quản lý người dùng thanh toán để xem quản trị viên thanh toán của bạn và các loại người dùng thanh toán khác. 

Tìm hiểu thêm về cách thêm/xóa người dùng thanh toán và quyền

Lưu ý: Để thay đổi quyền liên quan đến hồ sơ thanh toán cũng như cấp hoặc thu hồi quyền mua hàng hoặc quyền chỉnh sửa hồ sơ, hãy truy cập vào Trung tâm thanh toán Google, rồi nhấp vào Cài đặt.

Sử dụng hồ sơ của bạn trong bất kỳ sản phẩm nào của Google

Hồ sơ thanh toán của bạn giúp bạn dễ dàng sử dụng các phương thức thanh toán trong các tài khoản Google Ads khác hoặc thanh toán cho các dịch vụ trong các sản phẩm khác của Google, như Cloud Storage hoặc Google Analytics. Điều này cũng có nghĩa là nếu đã thiết lập mối quan hệ thanh toán trong một tài khoản Google Ads hiện có hoặc một sản phẩm khác của Google, bạn có thể chọn sử dụng hồ sơ đó mà không cần nhập lại tất cả thông tin của mình hoặc tạo hồ sơ mới cho Google Ads.

Điều quan trọng cần nhớ là khi bạn chỉnh sửa thông tin chi tiết hồ sơ (như phương thức thanh toán) từ trong tài khoản Google Ads của mình, những nội dung thay đổi đó sẽ áp dụng cho các sản phẩm khác sử dụng cùng một hồ sơ. Hãy truy cập Trung tâm thanh toán Google để biết thông tin tổng quan về tất cả các sản phẩm sẽ bị tác động bởi việc chỉnh sửa hồ sơ thanh toán. 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố